Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Etik 1 SASSAM Version 2.0 © SASSAM Etik 2 SASSAM Version 2.0 © SASSAM Innehåll avsnitt ”Etik” u Tre etiska problemområden u Etiska grundbegrepp u Etisk.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Etik 1 SASSAM Version 2.0 © SASSAM Etik 2 SASSAM Version 2.0 © SASSAM Innehåll avsnitt ”Etik” u Tre etiska problemområden u Etiska grundbegrepp u Etisk."— Presentationens avskrift:

1

2 Etik 1 SASSAM Version 2.0 © SASSAM

3 Etik 2 SASSAM Version 2.0 © SASSAM Innehåll avsnitt ”Etik” u Tre etiska problemområden u Etiska grundbegrepp u Etisk plattform u Etiska teorier u Att inse det rätta - att göra det rätta u Helhetssynen på människan

4 Etik 3 SASSAM Version 2.0 © SASSAM Tre etiska problemområden u Mötet u Etisk arbetsmiljö u för den försäkrade u för handläggaren u Processen i handläggningen Etiska problemområden

5 Etik 4 SASSAM Version 2.0 © SASSAM Mötet Etiska problemområden u Hur tar jag ansvar för mötets utveckling? u Hur förstår jag rätt? u Hur bemöter jag rätt? u Vilken hänsyn bör jag ta? u Hur bör jag besluta?

6 Etik 5 SASSAM Version 2.0 © SASSAM ETIKETIK ansvar roll befogenhet arbetsbörda Etisk arbetsmiljö: Handläggare u Vilka etiska problem utsätts jag för i mitt arbete? Etiska problemområden

7 Etik 6 SASSAM Version 2.0 © SASSAM Etisk miljö: Försäkrad u Vilka etiska problem utsätts den försäkrade för i sitt arbete? u Är mängden och arten av etiska problem rimliga? u Står den försäkrades ansvar i etiska frågor i proportion till hans/hennes makt? Etiska problemområden Till sista sidan

8 Etik 7 SASSAM Version 2.0 © SASSAM Etiska grundbegrepp Etik Makt Ansvar Moral

9 Etik 8 SASSAM Version 2.0 © SASSAM Etik och Moral u Etik - det vi säger Etik är förståndets reflektion över rätt och orätt. Etik uttrycks i det vi säger u Moral - det vi gör Moral är de konkreta handlingar en person gör i en given situation Moral uttrycks i handling Etiska grundbegrepp

10 Etik 9 SASSAM Version 2.0 © SASSAM Ansvar och Makt u Ansvar En individ är ansvarig när dennes handling anses stå under bedömningen: rätt eller orätt u Makt Personlig makt innebär att individen har ett handlingsutrymme och inom detta kan välja vilken handling som skall utföras Etiska grundbegrepp

11 Etik 10 SASSAM Version 2.0 © SASSAM Ansvar u Juridiskt ansvar Vara ansvarig inför lagen u Socialt ansvar Andra människor, oavsett lagen, håller en individ ansvarig u Personligt ansvar Individen upplever sig som ansvarig inför sig själv Etiska grundbegrepp

12 Etik 11 SASSAM Version 2.0 © SASSAM Kan man vara fri från ansvar? Att vara människa är att vara ansvarig! ”Människan anses vara fri att välja handling inom sitt handlingsutrymme och är därför ansvarig” Etiska grundbegrepp

13 Etik 12 SASSAM Version 2.0 © SASSAM Att inte välja… ”Att underlåta att göra en handling eller att inte uttrycka sin mening alternativt inte ha tagit ställning är alltid under ansvar” Skäl: l Det är också ett val att välja att inte handla l Att inte säga sin mening är att acceptera det som andra säger. ”Den som tiger den samtycker” Etiska grundbegrepp

14 Etik 13 SASSAM Version 2.0 © SASSAM Makt Mänskliga relationer präglas utifrån ett etiskt perspektiv av ett… Etiska grundbegrepp MAKT-BEROENDE - förhållande

15 Etik 14 SASSAM Version 2.0 © SASSAM Olika typer av makt l Formell makt Inom ramen för yrket har personen formell beslutanderätt över den beroende l Faktamakt Personen har faktakunskaper, som den beroende saknar l Färdighetsmakt Personen har färdigheter som den beroende saknar l Nätverksmakt Personen har ett socialt eller professionellt nätverk, som denne kan vända sig till för stöd l Ekonomisk makt Personen kan påverka den beroendes ekonomiska situation Etiska grundbegrepp

16 Etik 15 SASSAM Version 2.0 © SASSAM Maktens olika sidor u Makt – Vanmakt Det är bättre att känna makt, ha ett handlingsutrymme, än att känna vanmakt u Ansvar – Ansvarsfri Alla har ett ansvar och ingen kan vara ansvarsfri u Professionell – Icke professionell Den professionella har alltid ett krav att i etiken rättfärdiga varför den valda handlingen är att ta ansvar Etiska grundbegrepp

17 Etik 16 SASSAM Version 2.0 © SASSAM Etiktriangeln Etiska grundbegrepp Innan du handlar bör du därför utföra en etisk reflektion vilken rättfärdigar din handling inför dig själv och andra. Du har i ditt yrke makt som innebär att du måste ta ansvar för denna makt. Etik Makt Ansvar Moral Till sista sidan

18 Etik 17 SASSAM Version 2.0 © SASSAM Etisk plattform ”För att lika möjligheter ska råda mellan olika grupper av individer måste det professionella handlandet bygga på etiska värden och lojaliteter som överensstämmer med varandra.” Etisk plattform Gemensam etisk plattform

19 Etik 18 SASSAM Version 2.0 © SASSAM Grundläggande värden SjälvbestämmandeMänniskovärdetDelaktighetRättvisa Konflikter mellan värdena – möjliga lösningar Etisk plattform ÖppenhetIntegritet

20 Etik 19 SASSAM Version 2.0 © SASSAM Människovärdet Alla människor har lika rättigheter oberoende av kön, ras, ålder, börd, social status, kultur eller religiös tillhörighet. Etisk plattform

21 Etik 20 SASSAM Version 2.0 © SASSAM Människovärdet, två skäl Skäl 1: Rättviseskälet ”Man ska ej särbehandlas negativt eller diskrimineras på grund av egenskaper som man själv inte kan påverka” Skäl 2: Demokratiskälet ”Det ska råda en symmetri mellan människors rättigheter och skyldigheter i ett samhälle - annars kommer de, som upplever sig negativt särbehandlade, inte att vara solidariska mot det samhälle som diskriminerar dem. Risk för drop outs” Etisk plattform

22 Etik 21 SASSAM Version 2.0 © SASSAM Självbestämmande ”Människor bör så långt som möjligt själva bestämma över sina handlingar” Etisk plattform Förutsättningar för självbestämmande: Relevant information Möjlighet att förstå information Ej utsatt för otillbörlig påverkan Beslutskapabel

23 Etik 22 SASSAM Version 2.0 © SASSAM Integritet - gränser Etisk plattform Gränser - Integritet innebär att människan har olika gränser för sin person. Om någon går över dessa gränser kränks personens integritet. Respekt för individens integritet bör beaktas

24 Etik 23 SASSAM Version 2.0 © SASSAM Olika former av integritet l Kroppsjagets integritet Rätt att respekteras i sin kropps gränser, t ex. beröring l Informationsintegritet Rätt att få information om den egna personen behandlad med försiktighet och sekretess l Rätt till självkompetens Rätt att bli respekterad i sin tolkning av sina egna upplevelser, behov, funktion och förmåga l Kulturell integritet Rätt att rimlig hänsyn tas till personens kulturella särdrag l Tidsjagets integritet Rätt att respekteras i sin syn på tidssplanering Etisk plattform

25 Etik 24 SASSAM Version 2.0 © SASSAM Delaktighet ”Möjlighet att påverka det som berör en själv och kollektivet.” Etisk plattform

26 Etik 25 SASSAM Version 2.0 © SASSAM Öppenhet u Individen har rätt att ta del av information och delta vid insamlandet av information som berör honom/henne själv u Rätt att delta i sammanhang där individen kan ge sin syn på insamlat material ( t ex. vid kommunicering). Därutöver bifoga kompletterande fakta för att individen skall förstå att bidragen blivit beaktade. Etisk plattform

27 Etik 26 SASSAM Version 2.0 © SASSAM Rättvisa l Rätt att behandlas och bedömas efter samma princip som andra. l Rätt att behandlas lika Etisk plattform Lika behandlas lika

28 Etik 27 SASSAM Version 2.0 © SASSAM Konflikter mellan värdena Etisk plattform Självbestämmande Hälsa Trygghet Värdepyramid Individuell rangordning Till sista sidan

29 Etik 28 SASSAM Version 2.0 © SASSAM Fakta - Värderingar Etiska teorier Fakta beskriver verkligheten. Fakta kan vara antingen sanna eller falska. Värderingar är attityder till verkligheten. Värderingar är rimliga eller orimliga.

30 Etik 29 SASSAM Version 2.0 © SASSAM Fakta - värderingar - tid Tid 1 Jorden är platt! Jorden är rund! Aga barn är bra ! Aga barn är vid lag förbjudet Tid 2 Tid 3 Etiska teorier

31 Etik 30 SASSAM Version 2.0 © SASSAM Etisk teori Etiska teorier Värdekonflikt Intressekonflikt Fokuskonflikt

32 Etik 31 SASSAM Version 2.0 © SASSAM Lösning på värdekonflikt Värdepyramid Etiska teorier Självbestämmande Hälsa Trygghet De olika centrala värdena rangordnas

33 Etik 32 SASSAM Version 2.0 © SASSAM Värdekonflikt olika rangordning Etiska teorier Hälsa Trygghet Självbestämmande ”Om två personer är oense i en etisk fråga kan detta beror på att de har olika värdepyramider” Själv- Bestämmande Hälsa Trygghet Person 1Person 2

34 Etik 33 SASSAM Version 2.0 © SASSAM Intressekonflikt u Vid konflikt mellan olika intressen och deras värden måste ett lojalitetsval göras. Intressenterna kan vara: u Den försäkrade u Lagar och förordningar u Anhöriga u Arbetsgivare u Medarbetare Etiska teorier

35 Etik 34 SASSAM Version 2.0 © SASSAM Lösning på intressekonflikter Etiska teorier l Efterfrågansprincipen Den som starkast kan hävda sitt intresse får min lojalitet l Behovsprincipen Den som är den svagaste eller mest utsatte får min lojalitet l Ekonomiprincipen Det beslut som leder till det mest kostnadseffektiva får min lojalitet l Grupprincipen Den grupp som jag i första hand tillhör t.ex. arbetskamrater, egen familj eller skattebetalare får min lojalitet l Egoismprincipen Det beslut som mest gynnar mig själv väljer jag.

36 Etik 35 SASSAM Version 2.0 © SASSAM Värden och lojalitet Etiska teorier Ett exempel:

37 Etik 36 SASSAM Version 2.0 © SASSAM Fokuskonflikter Tid 1 TankeHandlingEffekt Etiska teorier Tid 2Tid 3

38 Etik 37 SASSAM Version 2.0 © SASSAM Fokuseringskonflikter u Konsekvensetik En handling anses rätt om den leder till goda konsekvenser u Pliktetik En handling är rätt om den realiserar en handlingstyp som är ens plikt - oavsett konsekvenserna u Sinnelagsetik En handling är rätt om den är utförd med goda avsikter oavsett konsekvenserna Etiska teorier

39 Etik 38 SASSAM Version 2.0 © SASSAM Konsekvensetik Rätt Orätt Handling Tanke Fokus på effekt… Etiska teorier Tid 1Tid 2Tid 3

40 Etik 39 SASSAM Version 2.0 © SASSAM Svårigheter med konsekvensetiken u Oförutsägbara konsekvenser Det är svårt att i förhand kalkylera med de konsekvenser som faktiskt blir av en handling u Relativismen Det som är rätt vi en tidpunkt kan visa sig orätt vid en senare tidpunkt p.g.a de konsekvenser som över tid realiseras u Medel-mål problematiken Det kan vara svårt att avgöra det negativa i medlen om dessa uppvägs i det positiva konsekvenserna Etiska teorier

41 Etik 40 SASSAM Version 2.0 © SASSAM Pliktetik Fokus ligger på den rätta handlingstypen Pliktetikern anser att människan är förpliktigad att utföra vissa handlingstyper: Exempelvis - Tala sanning - Följa lagen - Hålla ett löfte Etiska teorier

42 Etik 41 SASSAM Version 2.0 © SASSAM Pliktetik ”Oavsett konsekvenserna över tid och rum så bedöms handlingen alltid som den rätta” Handlingen bedöms som rätt vid tid 1 Oavsett de faktiska konsekvenserna är handlingen rätt Etiska teorier Tid 1 TankeHandlingEffekt Tid 2Tid 3

43 Etik 42 SASSAM Version 2.0 © SASSAM Svårigheter med pliktetik u Okänslighet emot unika situationer Plikterna är för allmänna och tar inte hänsyn till specifika behov eller situationer u Risk för ansvarsflykt Plikter kan upplevas som absoluta krav och individen frånsäger sig eget ansvar u Handlingars konsekvenser irrelevanta Beslutssituationen förenklas pga. att konsekvenserna inte behöver vägas in Etiska teorier

44 Etik 43 SASSAM Version 2.0 © SASSAM Sinnelagsetik ” Fokus ligger på den handlande personens motiv” Handlingen bedöms som rätt vid tid 1 Oavsett de faktiska konsekvenserna är handlingen rätt Sinnelagsetikern anser att aktörens goda motiv är de avgörande för om en handling är rätt Etiska teorier Tid 1 TankeHandlingEffekt Tid 2Tid 3

45 Etik 44 SASSAM Version 2.0 © SASSAM Svårigheter med sinnelagsetik u Egocentricitet Endast den handlandes motiv räknas allt annat är irrelevant u Immun emot konsekvenserna Oavsett konsekvenserna är handlingen orätt därför att avsikten var ond eller handlingen är rätt därför att avsikten var god. u Svårt veta motiven Svårt att veta en persons egentliga motiv Etiska teorier Till sista sidan

46 Etik 45 SASSAM Version 2.0 © SASSAM Att inse det rätta –att göra det rätta Etik Makt Ansvar Moral ”Ett ideal är att i handling gestalta det man inser är rätt” Att inse – Att göra ”I realiteten är det ibland ett avstånd mellan etik och moral. Etiken hänger i luften’”

47 Etik 46 SASSAM Version 2.0 © SASSAM Att inse – att inte göra Att inse – Att göra Sokrates Ibland uppstår en klyfta mellan att inse det rätta - etik - och att göra det rätta - moral. Det finns ett antal förklaringar till varför klyftan uppstår. Det finns också redskap för hur man kan överbrygga den.

48 Etik 47 SASSAM Version 2.0 © SASSAM Redskap för överbryggning Att inse – Att göra - Medveten etik och människosyn - Samvete - Empati - Tidigare erfarenheter - Goda föredömen - Grupptryck - Mod - Energi Etik Makt Ansvar Moral

49 Etik 48 SASSAM Version 2.0 © SASSAM Medveten etik och människosyn u Genomarbetad och förankrad etik och människosyn ger styrka och argumentativ kraft. Bidrar till att överbrygga skillnaden mellan etik och moral. Att inse – Att göra

50 Etik 49 SASSAM Version 2.0 © SASSAM Samvete ”Samvetet är den inre ”röst” som påtalar att vi skall göra det vi inser är rätt.” u Aktivt och tydligt samvete bidrar till att ena etik och moral u Med ett svagt eller otydligt samvete finns det risk för passivitet och ett ökat avstånd mellan etik och moral Att inse – Att göra

51 Etik 50 SASSAM Version 2.0 © SASSAM Empati Att inse – Att göra Förmåga till inlevelse - medkänsla - i en annan människas föreställningar och känslor kan bidra till överbryggning etik-moral. Saknas empati finns risk för likgiltighet För stor inlevelse kan bli - medlidande - och ge gränsdragningsproblematik Aristoteles

52 Etik 51 SASSAM Version 2.0 © SASSAM Tidigare erfarenheter u Goda erfarenheter ger styrka att hantera en ny liknande situation och bidrar till att överbrygga etik och moral u Med negativa erfarenheter finns risk att man passiviseras Att inse – Att göra

53 Etik 52 SASSAM Version 2.0 © SASSAM Goda föredömen ”Föredöme är en person som man ser upp till och som kan visa på ett ideal hur man bör handla i olika situationer.” u Goda föredömen bidrar till att överbrygga etik och moral u Saknas goda föredömen -eller om det bara finns dåliga föredömen- är risken stor för passivitet eller opportunism Att inse – Att göra

54 Etik 53 SASSAM Version 2.0 © SASSAM Grupptryck ”Gruppen du tillhör ställer uttalade eller outtalade krav på dig.” u Om gruppen är tolerant och öppen för dialog kan det bidraga till överbryggning av etik och moral. u Risk: Om grupptycket är starkt, intolerant och slutet finns dock risk för gruppanpassning eller passivitet Att inse – Att göra

55 Etik 54 SASSAM Version 2.0 © SASSAM Mod u Genom mod vågar du handla även om konsekvenserna är mycket osäkra. Du vågar utmana en situation. Bidrar till överbryggning etik och moral u Feghet ger risk för passivitet, inre blockering och alltför stor följsamhet mot gruppen Att inse – Att göra

56 Etik 55 SASSAM Version 2.0 © SASSAM Energi u God energi ger kraft att genomföra handlingar trots motstånd. Bidrar till överbryggning av etik och moral. u Brist på energi leder till negativism, uppgivenhet och kraftlöshet. Att inse – Att göra

57 Etik 56 SASSAM Version 2.0 © SASSAM Sammanfattning Att inse – Att göra - Medveten etik och människosyn - Samvete - Empati - Tidigare erfarenheter - Goda föredömen - Grupptryck - Mod - Energi Att inse… Att göra.. Till sista sidan Etik Makt Ansvar Moral

58 Etik 57 SASSAM Version 2.0 © SASSAM Etik och människosyn Helhetssyn på människan Hur vi i etiken och moralen förhåller oss har också att göra med vilken människosyn vi har.

59 Etik 58 SASSAM Version 2.0 © SASSAM Perspektiv Helhetssyn på människan

60 Etik 59 SASSAM Version 2.0 © SASSAM Perspektiv - Aspekt u Perspektiv är därifrån man betraktar något, ens utgångspunkt. u Aspekt är den sida ett fenomen visar sig från givet det perspektiv man valt. Helhetssyn på människan

61 Etik 60 SASSAM Version 2.0 © SASSAM Människosyn Människosyn innebär den uppfattning som man har om: u Människans natur u Vad människan kan utvecklas till u Vad som hindrar henne i hennes utveckling u Hur man bäst bistår människan i hennes utveckling Helhetssyn på människan

62 Etik 61 SASSAM Version 2.0 © SASSAM Reduktionistisk människosyn Helhetssyn på människan En reduktionistisk människosyn förklarar människan genom en enda förklaringsmodell. Exempelvis genom antingen: - Biologi - Livshistoria - Kulturvarelse

63 Etik 62 SASSAM Version 2.0 © SASSAM Totaliseringsmisstaget Helhetssyn på människan Genom att enbart förklara eller förstå människan genom ett enda perspektiv, totaliserar detta perspektiv och endast en aspekt av människan tydliggörs. T ex.”Han är sådan för att han har en tidig störning.” ”Hon fungerar så för att hon kommer från Irak.”

64 Etik 63 SASSAM Version 2.0 © SASSAM Helhetssyn omfattar idealt samtliga perspektiv Helhetssyn på människan Biologiskt perspektiv Individ perspektiv Socialpsykologiskt perspektiv Organisatoriskt perspektiv Samhällsperspektiv Kulturellt perspektiv Ekologiskt perspektiv Existentiellt perspektiv Helhetssyn på människan

65 Etik 64 SASSAM Version 2.0 © SASSAM Helhetssyn på människan Människan knutpunkt i ett relationsfält Helhetssyn på människan

66 Etik 65 SASSAM Version 2.0 © SASSAM Biologiskt perspektiv Helhetssyn på människan ”Kroppsligt tillstånd” ”Medicinska faktorer”

67 Etik 66 SASSAM Version 2.0 © SASSAM Individ perspektiv Helhetssyn på människan ”Individens upplevelsevärld” ”Hemliga rum”

68 Etik 67 SASSAM Version 2.0 © SASSAM Socialpsykologiskt perspektiv Helhetssyn på människan ”Relationer” ”Primärgrupp” ”Sekundärgrupp” ”Upplevelse av relationer”

69 Etik 68 SASSAM Version 2.0 © SASSAM Organisatoriskt perspektiv Helhetssyn på människan ”Arbetssituation” ”Arbetsplatsens informella formella krav” ”Yrkesroll” ”Ansvar”

70 Etik 69 SASSAM Version 2.0 © SASSAM Samhällsperspektivet Helhetssyn på människan ”Lagar och förordningar” ”Arbetsmarknad” ”Utbildningsmöjlighet”

71 Etik 70 SASSAM Version 2.0 © SASSAM Kulturellt perspektiv Helhetssyn på människan ”Man – kvinna” ”Generation” ”Etnisk tillhörighet”

72 Etik 71 SASSAM Version 2.0 © SASSAM Ekologiska perspektivet Helhetssyn på människan Hemmiljö Arbetsplatsens miljö Bostadsmiljö - kommunikation

73 Etik 72 SASSAM Version 2.0 © SASSAM Existentiellt perspektiv Helhetssyn på människan ”Meningsfullhet” ”Identitet” ”Livsåskådning” ”Religion”

74 Etik 73 SASSAM Version 2.0 © SASSAM Helhetssyn - perspektiv Biologiskt Individ Social- psykologiskt Organisa- toriskt Samhälls Kulturellt Ekologiskt Existen- tiellt Helhetssyn på människan

75 Etik 74 SASSAM Version 2.0 © SASSAM Etik - länkkarta Innehåll: Tre etiska problemområden Etiska grundbegrepp Etisk plattform Etiska teorier Att inse det rätta - att göra det rätta Helhetssynen på människan Första sidan


Ladda ner ppt "Etik 1 SASSAM Version 2.0 © SASSAM Etik 2 SASSAM Version 2.0 © SASSAM Innehåll avsnitt ”Etik” u Tre etiska problemområden u Etiska grundbegrepp u Etisk."

Liknande presentationer


Google-annonser