Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

(Mahatma Gandhi) "Let my house not be walled on four sides, let all the windows be open, let all the cultures blow in but let no culture blow me off my.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "(Mahatma Gandhi) "Let my house not be walled on four sides, let all the windows be open, let all the cultures blow in but let no culture blow me off my."— Presentationens avskrift:

1 (Mahatma Gandhi) "Let my house not be walled on four sides, let all the windows be open, let all the cultures blow in but let no culture blow me off my feet" https://www.youtube.com/watch?v=297klwcKKm I 09:00/13:00

2 - som turist - vänskap - bosatt utomlands - på arbetetsplatsen - i myndighetskontakter Att integrera sig är att bli både och och varken eller Ger - perspektiv på dig själv, förståelse, insikt, kunskap.... Utvecklar - din personlighet Är – komplext & komplicerat Kan vara - frustrerande Har – flera dimensioner Kulturella möten:

3 Madeleine Eriksson

4 Kapitelindelning Integration: U-Kurvan Definitioner: Kultur och Tvärkulturell kompetens Perspektiv: Kulturella Dimensioner

5 Definitioner Kultur Tvärkulturell kompetens

6 Definition kultur

7 7 Alla är vi lika – Maslows behovspyramid

8 Personlighet ( specifikt per individ/medfött) Kultur (grupp specifikt /inlärt) Människan (Universellt/Ärvt/Biologisktl) 8 Teorin - alla är vi olika Teorin - alla är vi lika

9 9 Kultur är en evig och livslång programmering av tankar, känslor och beteenden Software of the mind (Hofstede)

10 10 Programmeringen börjar: Familjen, Grannarna, Skolan, Ungdomsgrupper, Arbets- platsen, Samhället...

11 11 KULTURER VARIERAR: Land Region Religion Generation Företag Yrke Bostadsområden

12 Beteende Attityder & Normer Värderingar Uppfattning Vad jag känner Vad jag tänker Lätt att se The Cultural Iceberg Vad jag gör 10 %

13 När en kultur är lyckad blir våra värderingar normer. 13 Tar tid.

14 Tvärkulturell Kompetens

15 En kontinuerlig process som ger oss förståelse: 1) vår egen och andras kulturella bakgrund 2) varför andra personer handlar som de gör

16 Lärandeprocess 7 steg Introduktion Lär dig mer Testa Feedback Reflektion & justering Genomförande

17 Steg 1 Rädsla

18 Eftersom prövningen av våra värderingar överlåtits till andra har vi ingen kontroll över den egna värderingsprocessen och känner oss därför hotade när våra värderingar ifrågasätts

19 Vår rädsla för det okända

20 Byt rädslan för det okända mot nyfikenhet

21 Steg 2 Mentalisering

22 Att förstå sig själv är att förstå andra 22

23 http://www.worldvaluessurvey.org/WVSContents.jsp www.bikupan.s e

24 www.bikupan.s e http://www.worldvaluessurvey.org/WVSContents.jsp TRADITIONELLA VÄRDERINGAR: religionen är viktig, starka familjeband, accepterar makt, emot abort, skilsmässa, dödshjälp och självmord. SEKULÄRA – RATIONELLA VÄRDERINGAR : Tvärtom traditionella värderingar ÖVERLEVNADS VÄRDERINGAR: Fokuserar ekonomisk och fysisk säkerhet. Låg tolerans och förtroendenivå. INDIVIDUELLA VÄRDERINGAR: Prioriterar miljö frågor, växande tolerans för invandrare, homosexuella, och andra jämställhetsfrågor. Efterfrågar större del i beslutstagande och politiska frågor

25 Traditionella värderingar Sekulära/Rationell Individuella värderingar Överlevnadsvärderingar

26 Hur ”dom” ser på ”oss” ? Tidspressade Kravpressade Strikta Verkar inte ha kul Kallt socialt klimat Korrekta Organiserade

27 Karaktär Steg 3

28 Vår personlighet influerar vår kapacitet att förstå andras kultur 28

29 Personlighets faktorer 8/3/2011  Intresse i andra  Utåtriktad  Medvetenhet  Självkännedom  Anpassningsförmåga  Social kompetens  Respektfull  Empati och förståelse  Motivation  F lexibilitet

30 Steg 4 Perspektiv

31 Var är Sverige ?

32

33

34

35

36 Varför ska norr alltid vara uppåt ?

37

38 Steg 5 Etik

39 Din eller min kultur?

40 Finns inte Bara olika

41 Steg 6 Kunskap

42 Kunskaps inhämtning: Om: Landet (diktatur, krig, bnp etc) Tätort/landsbygd Utbildningsnivå Samhällsklass Religion (grad av troende) Etc

43 Kommunikation Steg 7

44 KOMMUNIKATION normer/värderingar ENDAST 7 %

45 Hög & Låg kontext kulturer

46 Få ord som väljs med omsorg Exakt, tydligt och rakt budskap Säger det man menar Mål = skicka meddelanden, utbyta information, fakta och åsikter Skrivet & talat ord är viktigast Icke verbala aspekter är mindre viktiga - Svårt läsa kroppsspråk Står längre ifrån varandra Nyanserade, indirekta och subtila ord Kontextuella ledtrådar Se bakom orden - lyssna,tolka LågHög Mål = bygga långa relationer med starka band som gör att man förstår varandra Icke verbalt är viktigt - Kroppsspråket, situationen, relationen, sammanhang … Space - står nära varandra 09:50/13:50 https://www.youtube.com/watch?v=qaeP2aG2- 04

47 Kaffe paus i 1800 sekunder 10:20/14:20 https://www.youtube.com/watch?v=EXE9mcA3dX o

48 Perspektiv Kulturella Dimensioner 10:20/14:20

49  Holländsk socialpsykolog och antropolog  Banbrytande studie  IBM – 70 länder, 1970 – 1979  Utvecklade en metod för att jämföra värderingar mellan olika kulturer Dr Geert Hofstede 10:30/14:30

50 Kultur förändras över tid (world value survey) Dimensionerna är verktyget som jämför värderingar

51 Maktdistans Individualism Maskulinitet Tidsorientering Osäkerhets undvikande

52 Maktdistans

53 mary.viola@tufts.edu 9 Egalitarian Hierarchical Rankas från 0 = låg maktdistans till 100 = hög maktdistans

54 Geografisk lattitud Invånarantal BNP

55 - Man förväntar sig orättvisa - Föräldrar förväntar sig lydnad - Elever respekterar lärare - Hierarkiska organisation/diktatur - Manuellt arbete lägre status - Oftast hög korruptionsnivå - Makt = kontakter, familj & tradition - Ålder = respekt - Känner sig osäkra på varandra - Jämlikt samhälle - Föräldrar & barn jämlika - Elever och lärare jämlika - Platta organisationer - Manuellt arbete lika status - Oftast låg korruption - Makt = kunnighet & position - Ålder - Litar på varandra PDI 0 (31) 100 (80)

56 Exempel på kulturella skillnader som ni kan härleda till maktdistans ? ”En kvinna satt i sängen och ville bli uppassad och vägrade gå till matsalen fast hon kunde”. 10:45 / 14:44

57 Individualism

58 Den grad till vilken individer förväntar sig välja sina egna associationer eller agera som medlemmar av en livslång grupp Individualism Kollektivism Vi! Jag !

59 Relaterat till BNP Kollektiva & individualistiska länder

60 Individualistiskt vs Kollektivt samhälle Staten är ditt ryggstöd Mina tillgångar är mina Vänskap är viktigt Inga kriterier för framtida make(a) Extroverta individer Högre mänskliga rättigheter Förväntas ha egen åsikt Familjen är ditt ryggstöd Jag delar med min familj Vänskap kan undvaras En brud ska vara ung och maken rik Introverta individer Lägre mänskliga rättigheter Åsikter är bestämda av gruppen

61 Exempel på kulturella möten som ni kan härleda till individualism ? ”Bilden” ”Vad vi har här på hemmet skulle vi inte ha råd med i mitt land men jag skulle mått bättre psykiskt där nere i mitt hemland. ” 11:10 / 15:10

62 Föräldrar skäms & modern tar på sig skulden för att ha fått ett handikappat barn. Omgivningen ser det som ett straff från Gud. Kusingifte resulterar i fler barn med funktionshinder. Modern tar på sig skulden, eftersom hon gift sig med en nära släkting Fler exempel När föräldrarna blir gamla, tar syskonen över vården. Det är bra att bli omhändertagen av någon som har känslor för en

63 I hemlandet säger folk inte gärna nej, om någon vän, släkting eller bekant ber om hjälp. Att be om hjälp i Sverige gör man inte förrän man verkligen är i nöd, och blir mycket sårad och förtvivlad när man får nej. Synen på psykologer

64 https://www.youtube.com/watch?v=TyZEwpDPCC w Bensträckare 5 min 11:25 / 15:15

65 Osäkerhets undvikande

66 Kulturer med höga värden föredrar regler (religion, lagar..) och strukturerade sociala sammanhang Uncertainty Avoidance UAI Den utsträckning i vilken medborgare hanterar stress genom att minimera osäkerhet.

67 Hög UAI Oroliga länder visade sig mer uttrycksfulla man talar med händer och hög röst Låg UAI Mindre oroliga länder mindre uttrycksfyllda, aggressiva man visar inte sina känslor

68

69 Låg UAI Hög UAI Osäkerhet = normalt Hög stress tolerans Inga regler kring ”smuts” & tabu Osäkerhet är ett hot Låg stress tolerans Strikta regler kring ”smuts” & tabu Mindre oro kring hälsa Fler hjärtattacker Annorlunda är spännande Kreativitet & innovationer Oro för hälsa Färre hjärtattacker Annorlunda är farligt Avsaknad av kreativitet Öppen struktur i skolan Läraren kan säga ” jag vet inte” Läraren involverar föräldrarna Strukturera inlärningssituation En Läraren har alla svar Läraren informerar föräldrarna

70 ”Mat och städning kunde vara de största problemen. Särskilt städning som är extremt pedantiskt och jag förväntas tvätta badkar och handfat flera gånger och diskbänken ska vara blänkande”. Exempel på kulturella möten som ni kan härleda till osäkerhets- undvikande ? 11:45 / 15:45

71 Integration U-kurvan

72 Isolering, ångest, depression, Lättupprörd, okontrollerade känsloutbrott Ensam och anonym Missförstådd av alla Bristande koncentrationsförmåga Negativa attityder mot svenskar Negativa vanor ökar – missbruk m.m. Familjegräl – Barnen i obalans Extremism – skapas även i Sverige Integrationsprocessen Utforskning och anpassning Engagemang

73 Motivationen och viljan till förändring minskar över tid om vi inte upplever någon vinst. Motivation = färskvara

74 74 xenaconsulting.se Ha en bra dag! http://www.xenaconsulting.se / https://www.youtube.com/watch?v=8IqEzt82bo g


Ladda ner ppt "(Mahatma Gandhi) "Let my house not be walled on four sides, let all the windows be open, let all the cultures blow in but let no culture blow me off my."

Liknande presentationer


Google-annonser