Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Från Song-dynastin till Taiping-upproret

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Från Song-dynastin till Taiping-upproret"— Presentationens avskrift:

1 Från Song-dynastin till Taiping-upproret
Niohundra år Från Song-dynastin till Taiping-upproret

2 En kort återblick Kina fram till mitten av Tang

3 Song (960-1279) Kinas renässans

4 Vad menas med renässans?
Konfucianismen åter i fokus. Återgång till den klassiska traditionen - på bekostnad av buddhismen. Framsteg inom vetenskap och teknologi - boktrycket, krutet, kompassen, skeppsbyggen (rodret), snabbmognande ris från Vietnam Snabbare spridning av kunskaper genom boktrycket En förnyelse av kulturlivet - den nya jordägande eliten - ofta bosatt i städerna - intresserar sig för poesi, musik, mat, dryck, antikviteter och epigrafi (i synnerhet bronser från ”antiken”)

5 Buddhismens nedgång Processen påbörjas redan några decennier efter An Lushan-upproret år 755 De kosmopolitiska inslagen svagare (An Lushan, uighurer) Buddhismen dubbel måltavla (utländskt/rika kloster) ”Inlaga rörande Buddhans ben” (från 819) av essäisten Han Yu markerar förändringen…

6 I mitten av 800-talet hade strömningen fått bredare genomslag
Mellan stängdes 4600 kloster - munkar och nunnor tvingades ut i samhället och att betala skatt

7 Före och efter An Lushan
Expansivt/Rytteri Tolerans Kosmopolitiskt NV Centralasien Defensivt/Fast försvar Intolerans? Introvert SO Indiska oceanen

8 Eliten under de två perioderna
Militär aristokrati ”Gränslyriken” Aristokrater - lång cykel Storgods på landet Militära ideal: hästar, polo, vapenlekar Jordägande utbildad elit - ”gentry” ”Inga spikar av prima järn” Ämbetsmän - kortare cykel Storgodsägare i staden Civila ideal: poesi, antikviteter, epigrafi

9 Hur skedde detta? Landet i spillror efter An Lushan-upproret ( ) som traditionellt förknippas med icke-kineser Kina avskuret från Centralasien och hästarna - nytt fokus Icke-kinesiska folkgrupper i större federationer under Song Bort från värnplikt/arbetsplikt (”juntian”) mot ”professionella” (”slödder”) grupper Ny konfuciansk elit har sakta vuxit fram under Tang med statens stöd. Detta märks nu tydligt under Song

10 Trenden förstärks under Song (960-1279)
Analys av Song-dynastins grundare: Största hoten mot dynastin är interna - de kommer från ambitiösa generaler. Precis som under sen Tang (och under de fem dynastierna som följde i norr)

11 När ”gårdagens” problem löstes
Pensionering av generaler mot generösa förläningar/civila ämbeten Omplaceringar av styrkor till huvudstaden (Kaifeng) - ersätts av civila ämbetsmän Styrkor direkt under centralregeringen (+säkerhet; -initiativ) Nedrustning (under slutet av 900-talet) Koncentration av de bästa trupperna till huvudstaden Kaifeng Detta får både positiva och negativa konsekvenser

12 Konsekvenserna Under Song lyckas man undvika de problem som plågat landet sedan sen Tang - starka regionala befälhavare Men … Kina militärt försvagat - oförmöget att på ett effektivt sätt möta hoten från icke-kinesiska folk i norr

13 Omgivningen under Song
Liao-riket i norr ( ); tribut från Khitai - Cathay Xixia i nordväst ( ); tribut från 1044 Tibetaner i sydväst Senare: Jin i norr ( ) Kinas huvudstad flyttas från Kaifeng till Hangzhou år 1138 efter att norra Kina invaderats av Jins arméer

14 Ekonomin Problemen och reformerna
Stor ekonomisk tillväxt under tidig Song ”Stark monsun mellan 960 till 1020” Befolkningstillväxt: 80 m år m år 1190 Handeln viktigare än tidigare Vändpunkt kring mitten av tiohundratalet då statens intäkter minskade påtagligt. 1021: 151 milj enheter minskning m 25% Endast 30% av uppodlad jord öppen för beskattning i mitten av 1000-talet Försvarsanslagen tidvis 80% av statsbudgeten - stor men svag armé (Su Shi!)

15 Reformerna Wang Anshi chefsminister 1069
De gröna skottens politik: staten lånar ut pengar till jordbrukare och stadsbor till den för tiden låga räntan om 20% Översikt av jordbruket och gradering av jord Baojia systemet återintroduceras: hushållen runt om i landet organiseras i grupper om tio –femtio – femhundra. För ömsesidig övervakning, men främst för militär träning för att sedan kunna ta en aktiv del i strider.

16 Reformernas slut 1085 Kejsaren dör och Wang Anshi avsätts. Den konservativa fraktionen tar makten och börjar angripa och avskaffa de reformer som setts som alltför omvälvande Situationen förvärras under de två första decennierna av 1100-talet.

17 Slutet på Norra Song År 1120 ingår Song en allians med det nybildade Jin-riket och tillsammans börjar man ett krig mot Liao som varar fram till 1125, då Liao-riket utplånas. Redan efter ett år (1126) har huvudstaden Kaifeng och hela norra Kina fallit i händerna på jürchen (Jin-dynastin) - Songs första strategiska misstag

18 Södra Song 1127-1279 En inledning
Huvudstaden flyttas till Hangzhou 1138 som växer till jordens största stad Freds- och krigspartierna Finns beskriven av Marco Polo

19 Ny utveckling på stäppen
I början av tolvhundratalet samlas mongoliska stammar kring en ny ledare - Temüjin som 1206 får titeln ”Den universelle härskaren” Genghis Khan - på mongoliska Fem år senare, år 1211, börjar stridigheterna mot Jin. Tvåfrontskrig för Jin

20 En aggressiv ny federation
1215 Peking faller (Jins huvudstad till Kaifeng) 1227 Xixia faller och Genghis Khan dör Det växande riket delas upp i fyra delar mellan hans söner med huvudhustrun (se nedan) 1234 Jin besegras slutligen i ett tvåfrontskrig (Songs andra stora strategiska misstag)

21 Imperiet Stora Khanatet: till 1368 Chaghadai: Chaghadai 1227- 1370
Persiska Khanatet: i Bagdad fr Kipchak (Gyllene Horden): Batu talet

22 Kublai Khan (reg )

23 Yuan - En utskälld dynasti
Det ojämlika samhället - mongoler, araber, centralasiater på höga positioner Orättvisa lagar (kineser dödsstraff/mongoler böter) Grymheter - lingchi etc. Korruption - Semuren

24 Positivt Kunskapsutbyte inom det mongoliska imperiet: arabiska matematiker till Kina; kinesiska hydroingenjörer till centralasien och Ryssland Ingen ideologisk kontroll - ingen censur Kanalsystemet utvidgas ytterligare Stor utvidning av postsystemet med relästationer över hela landet Landet enas - stridigheterna upphör

25 Indirekta konsekvenser
Många ”lärda” befriade från det konfucianska oket (läkare; konstnärer, dramat, romanen) Krut (används i strider redan under 900-talet) Boktrycket (700-talet; text på risapper som fästs ”felvänt” på träskivan Sedlar Digerdöden? Kina 1331?; Centralasien 1338; Egypten, södra Italien 1347

26 Slutet på Yuan 1320-talet Stora översvämningar
1330-talet: epidemier (böldpest?) Inre stridigheter ”Svag monsun mellan 1350 till 1380 (Yuan faller 1368)” 1350 Nya stora uppror 1368: Ming-dynastin utropas. Mongolerna drivs ut ur landet

27 Ming-dynastin Despotism i centrum: auktoritärt styre ersätter relativ mildhet från Song Ny roll för kejsaren Många bedömare skyller på mongolerna Utveckling i provinserna: diversifiering/handel

28 Zhu Yuanzhang Hongwu-kejsaren (r. 1368-98)

29 Kina under Ming

30 Projekten Renovering av vallar och bevattningskanaler
Upprättande av jord- befolkningsregister milj. (troligen 70 milj. Inledningsvis milj. i slutet av Ming. Fall sedan Song 1190: 110 milj) Uppodling av övergiven åkermark Plantering av träd (fruktträd/större träd - en miljard träd planteras) 1393: tredubbling av intäkterna från jordbruksskatten jämfört med Yuan

31 Despotiska drag 1380 Rättegången mot Hu Weiyong för samröre med fienden (gammal vapenbroder). Sammanlagt avrättas tiotusentals personer 1382 Säkerhetspolisen inrättas (Broderade gardet 1390-talet: nya massrättegångar Litterär känslighet Piskning av ämbetsmän

32 Kinas vägval: Zheng Hes sju expeditioner
Zheng He betrodd eunuck som skapat sig en hög ställning hos Yongle-kejsaren ( ) Utsedd till amiral och ledare för expeditionerna som gick till Syd- och sydostasien, samt arabvärlden och Afrika (östkusten). Ming-dynastins ställning som dominerande makt i regionen befästes Första expeditionen: 300 skepp/ man Största skeppen: 133 meter

33 Ett skattskepp och S:a Maria

34 Återstoden av 1400-talet Trendförändringen
De stora expeditionerna upphör, sista 1433 (arkiven förstörs) Högsjöflottan minskar drastiskt i storlek Kusttrafik periodvis förbjuden / pirataktiviteter Palatsbyggen + kanalrenoveringar belastar finanserna Handel i form av tribut periodvis enda tillåtna handeln Nya delar av den kinesiska muren börjar byggas 1465

35 1500-talet - Tillväxt och stabilitet
Under 1500-talets första decennier börjar små och medelstora växa fram i de södra och mellersta delarna av landet Man ser också regioner med sin egen specialisering

36 Exempel på områden med specialisering
Jingdezhen (i Jiangxi) centrum för porslinstillverkning Suzhou-området (i Jiangsu, väster om Shanghai) centrum för finanser och processindustri (som färgning och vävning av siden) Songjiang (i Zhejiang) centrum för bomullshantering Kanton framställning av järnprodukter

37 Annat positivt under 1500-talet
Under den andra hälften av 1500-talet flödar stora mängder silver in i Kina som ett resultat av handeln med Spanien i Manila (mexikanskt silver) Kina blir inom kort största mottagaren av silver från den nya världen (20%) Grödor från den nya världen börjar anlända till Kina (som jordnötter och sötpotatis) under 1500-talet samt majs och tobak under början av 1600-talet

38 Vändningen under 1590-talet
Kina dras med i kriget mot Japan i Korea, från 1593 till Enorma kostnader för armén som nu består av legosoldater ”Svag monsun mellan 1580 till 1640 (Ming-dynastin faller 1644)” Skatterna höjs drastiskt på både jord och kommers Inrikes tullar - många företag går i konkurs Silverflödet från Mexiko stryps under början av 1600-talet Extremt väder - Lilla istiden - ”Maunders Minimum” från flera skördar slår fel Stort uppror utbryter 1627

39 Qing-dynastin

40 Pax Sinica Manchuer - ser sig som ättlingar till Jin
Nya grödor - jordnötter, potatis, majs Befolkningsökning: 1625: 150 miljoner; (epidemier, svält och krig under slutet av Ming 130 milj.) 1762: 200 miljoner; 1851: 432 miljoner

41 Det universella imperiet
Ursprunglig frågeställning ”Minoritet i ett hav av kineser” - Manchuerna endast 2-3% av Kinas befolkning. Hur var detta möjligt? Manchuerna hade en fot i båda kulturerna Formel för samexistens: Delaktighet Det universella imperiet omfattar alltså alla grupper i regionen: han-kineser, manchuer och mongoler i förvaltningen Viktiga dokument och texter på monument finns på kinesiska, manchuriska, mongoliska och tibetanska

42 Handel Kina exporterade i stort sett samma varor som tidigare under Ming - främst siden och porslin Men från och med 1600-talet började man i stor skala att också exportera te från odlingarna i Fujian och Zhejiang Positiv handelsbalans gentemot Europa, som uppfattade det hela som att Kina inte var villigt att importera Men man importerade det man hade bäst användning för - mängder av silver.

43 Opium En produkt fann dock sin väg in på den kinesiska markanden - opium, en drog som sedan en tid tillbaka varit känd i Kina och främst använts för medicinskt bruk. Det var importen av opium som under 1820-talet och framåt som i mycket stor utsträckning bidrog till att Kina fick en negativ handelsbalans: Mer silver strömmade ut ur landet än vad som kom in, trots att Kinas export ständigt ökat i volym.

44 Hur det gick till … Från Storbritannien exporterade varor som såldes i Indien (textilier bland annat). Man köpte upp opiumskördar på landområden som kontrollerades av kompaniet. Detta opium exporterades sedan, via mellanhänder till Kanton där det såldes för mellan tusen och två tusen mexikanska dollars per kista (65 kg) (efter 1838 mellan dollar). Delar av förtjänsten gick sedan till inköp av kinesiskt te, som fraktades och såldes till god förtjänst i Storbritannien.

45 Kriget Kinesisk nedslag på opium år 1839
Brittiska anfall längs Pärlfloden och kusten Brittiska förstärkningar 1841 Nanjing-fördraget 1842

46 Nanjing-fördraget 1842 Det blev det första i en serie ojämlika fördrag som Kina påtvingades: I Nanjing-fördraget stipulerades bland annat att: 1) Kina skulle betala 21 miljoner silverdollar i skadestånd och ersättning för beslagtaget opium; 2) Kanton, Xiamen, Fuzhou, Ningbo och Shanghai skulle öppnas för engelsmännen; 3) ön Hongkong skulle tillfalla Storbritannien.

47 Konsekvenserna Två tredjedelar av handeln flyttades snart över till det mer attraktiva Shanghai. Detta fick förödande konsekvenser för de kantoneser som blivit beroende av handeln via Kanton Kopparns värde i förhållande till silver sjunker ännu snabbare: 1820: en liang (36 gr.) kopparmynt 1827: 1838: 1845:

48 Bakgrunden till Taiping-upproret
Detta fick oerhörda konsekvenser för den fattigare delen av befolkningen vars inkomster kom i koppar och vars skatter kalkylerades i silver Desperationen som Nanjing-fördraget medförde ledde indirekt till ett av de blodigaste upproren i Kinas historia nio år senare: Taiping-upproret : (20-30 miljoner döda).

49 Hong Xiuquan och Taiping-upproret (1851-1864)
Hakka från Kanton, f. 1814 Examensförsök på shengyuan-nivå år 1830, 1836, 1837, och 1843 Får syner där han uppmanas av en äldre man att driva ut demonerna ur landet. Möter ”brodern”. Sätter 1843 detta i samband med en kristen skrift som han fick 1836. Ser sig som Jesus yngre bror. Lär sig mer om kristendomen av Issachar Jacox Roberts. Börjar predika.

50 Flytten till Guangxi Bränner konfucianska och buddhistiska böcker och statyer Blir avskedad från skolan där han arbetar Flyttar till Guangxi med anhängare Bildar ”Gudsdyrkarna” Många anhängare bland ”utslagna” Anti-Qing inom några år Första större striderna 1850 Taiping Tianguo utropas 1851

51 Färden norrut anhängare 1850 växer till c:a år 1853 då Nanjing intas av rebellerna manchuer massakreras Rörelsen tappar farten efter då man når Tianjin i ett försök att inta Peking När Nanjing intas av kejserliga styrkor år 1864 har miljoner människor mist livet i Kina Qing-dynastin drabbas av fler katastrofer innan dynastin faller i revolutionen 1911


Ladda ner ppt "Från Song-dynastin till Taiping-upproret"

Liknande presentationer


Google-annonser