Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Nordplus – ny programperiod

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Nordplus – ny programperiod"— Presentationens avskrift:

1 Nordplus – ny programperiod 2012-2016
Roswitha Melzer Möte – regionalt nätverk /

2 Nordplus – deltagande länder
Baltstaterna var nya deltagarländer Det fortsätter att ingå i Nordplus och inga andra förändringar heller. Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige Färöarna, Grönland och Åland (autonoma regioner) Estland, Lettland och Litauen

3 Ny programperiod 2012-2016 Nordiska ministerrådets utbildningsprogram:
består av fem program: Tre program som riktar sig mot olika målgrupper, från förskola till högre utbildning Ett program med fokus på nordiska språk - Ett program för stöd till tvärsektoriella nätverk och projekt Nordplus stödjer aktiviteter som mobilitet, projektsamarbeten samt nätverk inom ramen för utbildning och livslångt lärande. Övergripande mål för Nordplus : Stärka och utveckla det nordiska samarbetet på utbildningsområdet och bidra till att etablera en nordisk baltisk utbildningsregion Stödja, utveckla, dra nytta av och sprida innovativa produkter och processer inom utbildningen genom systematiskt utbyte av erfarenheter och goda exempel Bidra till utveckling av kvalitet och innovation i utbildningssystemen för livslångt lärande i deltagarländerna genom samarbete inom utbildningsområdet, samt samarbete med näringslivet genom utvecklingsprojekt, utbyten och byggande av nätverk Främja nordiska språk och nordisk kultur, samt ömsesidig språklig och kulturell förståelse mellan nordiska och baltiska länder Stärka språkförståelsen, särskilt hos barn och ungdomar, av nordiska språk, primärt av danska, svenska och norska Stimulera intresse för, kunskap om och förståelse av de nordiska språken Nytt! Ett program som består av fem delprogram (förra programperioden hade man ett så kallat Ramprogram för: Junior, Vux, Högre utbildning och Horisontal medan språkprogrammet som det kallades då Nordplus Nordiska språk och kultur låg utanför ramprogrammen) De årliga prioriteringarna som gjordes i utlysningarna försvinner och i stället har man inom respektive delprogram, som ett komplement till de övergripande målen, särskilda mål för varje program Ny programperiod

4 Horisontal Junior Vuxen Högre utbildning Nordiska språk
Nordplus Junior Vuxen Nordiska språk Högre utbildning Horisontal Nordplus Junior – förskola, grundskola, gymnasier (teoretiska och yrkesprogram inkl lärlingsutbildningar) Nytt: Särskilda medel avsatta för mobilitet (elever och lärare) med syfte att stärka förståelsen av de nordiska (primärt danska, norska och svenska) och kunskap och förståelse om nordiska kulturer, språk och levnadssätt i skolor och i det dagliga livet. Även baltiska länder kan delta. Denna del har flyttats över till Junior från tidigare språkprogrammet. Klumpsummesystem har införts för mobilitetsaktiviteter, vilket gör det möjligt att om man får överskjutande belopp inom bidraget för resor så kan dessa överskjutande medel användas på annat sätt för att uppfylla målen med aktiviteten. T.ex. betala för elevers uppehälle. Se mer i anteckningar bild 13 Egenfinansieringen av projekt- och närverksaktiviteter inom Junior har sänkts från 50% till 25%. Nordiska ministerrådet har satt särskilt fokus på vikten av samarbete skola/arbets- och näringsliv (gäller särskilt för Junior och Högre utbildning) Nordplus Høyere utdanning – privata och offentliga institutioner inom högre utbildning / Nytt: Se punkt 3 ovan. Nordplus Voksen – alla typer av aktörer inom området vuxnas lärande Nordplus Horisontal – programmet ger stöd till tvärsektoriella samarbetet mellan de flesta målgrupper och aktörer inom utbildningsområdet Nordplus Nordiska språk – institutioner i inom alla sektorer, organisationer och privata verksamheter Ministerrådet och Ämbetsmannakommittén för Utbildning och Forskning (EK-U) har satt som mål att projekt inom Nordplus nordiska språk ska bli större, det vill säga inte längre vara bilaterala eller att ansökningarna kommer från enskilda individer! Baltiska länder kan delta, informationen om Nordplus Nordiska språk är dock bara på nordiska.

5 Bidragsmedel 2012, totalt drygt 84 milj SEK Junior 18.245.091
Nordplus programmen Bidragsmedel , totalt drygt 84 milj SEK Program Dkk ≈ SEK (27 nov) Huvud-administrator Junior Sverige Vuxen Danmark Högre utbildning Finland Horisontal Norge Nordiska språk Island Bidragsbeslut i danska kronor All hantering av pengar i programmet sker i Euro!

6 Nordplus 2012-2016 / Utlysningen 2012
Nordplus Junior - Ska stärka och utveckla samarbete inom alla delar av grundutbildning och stödja nätverk från förskolor till gymnasiet (både teoretisk och yrkesutbildning) inom Nordplusområdet med hjälp av mobilitets- och projektaktiviteter Ska främja utveckling av kvalitet, kreativitet och innovation i utbildningen, och stärka samarbetet mellan skola och arbetsliv Ska ge stöd till mobilitetsaktiviteter som bidrar till att främja kunskap om och förståelse av nordiska språk Mål för delprogrammen i utlysningen för 2012 Nordplus Vuxen - Ska bidra till samarbete och nätverk mellan aktörer inom vuxenutbildningen (institutioner, företag, organisationer och den så kallade tredje sektorn ”NGO:s”) Ska ge stöd till mobilitet och projekt med målet att främja utveckling av kvalitet och innovation inom alla delar av vuxenutbildningen

7 Nordplus 2012-2016 / Utlysningen 2012
Nordplus Nordiska språk - Ska ge stöd till aktiviteter som förbättrar förståelsen av nordiska språk – primärt danska, norska och svenska – bland barn och ungdomar Ska ge stöd till utveckling av material, metoder och strategier för att förbättra förståelsen av nordiska språk inom alla delar av utbildningsområdet Nordplus Horisontal - Ska bidra till samarbete mellan utbildningssektorerna och ska ge stöd till tvärsektoriella nätverk och projekt Ska också bidra till att involvera andra aktörer utanför den traditionella utbildningssektorn, både offentliga och privata i samarbeten avseende utbildning Mål för delprogrammen i utlysningen för 2012 Nordplus Högre utbildning - Ska bidra till samarbete mellan institutioner inom högre utbildning i deltagarländerna för att skapa nätverk för utbyte av studenter och personal, och spridning av erfarenheter, goda exempel och innovativa resultat Ska också bidra till samarbete mellan utbildningsinstitutioner och andra institutioner och organisationer som arbetar inom området högre utbildning, särskilt samarbete mellan utbildning och arbetsliv

8 Nordplus 2012-2016 www.nordplusonline.org Styrdokument: 2 1 3
Nordiska ministerrådets programbeslut för Utlysningen för 2012 (utlysning sker årligen) Handboken för Nordplus programmen (uppdateras årligen) 2 Håll er uppdaterade via webbplatsen. Här finns styrdokumenten – särskilt viktiga inför ny programperiod. Informationen finns på något av de tre prioriterade nordiska språken danska, norska eller svenska och på engelska. OBS! Informationen om programmet Nordplus Nordiska språk finns bara på nordiskt språk. 1 3

9 Nordplus programmen Sammanfattning - nyheter: Mobilitet från Nordplus språk flyttas till Junior Även de Baltiska staterna kan delta i NP språk Egenfinansiering av Projekt och Nätverk inom NP Junior sänks från 50% till 25%. Arbetstid kan räknas som egenfinansiering NMR påpekar vikten av samarbete skola - näringsliv

10 Mål: Stärka och utveckla samarbete och skapande av nätverk för förskolor, grundskolor och gymnasier (allmänna och yrkesinriktade) i de deltagande länderna Främja utvecklingen av kvalitet, kreativitet och innovation inom utbildning Lärande för alla; att främja likvärdiga möjligheter i inkluderande undervisning Stärka de nordiska språken och främja kunskap och förståelse om nordiska kulturer, språk och levnadssätt i skolor och i det dagliga livet Främja kunskap och förståelse av nordiska och baltiska språk Främja samarbete mellan skolor (inklusive förskolor) och arbetsliv Delprogrammål

11 Nordplus Junior Målgrupper: elever, lärare och övrig pedagogisk personal inom Förskolor Grundskolor Gymnasieskolor - allmänna och yrkesinriktade program Yrkesskolor/lärlingsutbildningar Organisationer och institutioner verksamma inom utbildningsområdet eller med starka kopplingar till det Särskilda medel avsatta för elevmobilitet med syfte att stärka förståelsen av de nordiska språken (primärt danska, norska och svenska) och kunskap och förståelse om nordiska kulturer, språk och levnadssätt i skolor och i det dagliga livet. Även baltiska länder kan delta. Inom Horisontal finns utrymme för att arbeta med baltiska språk Junior Mobility activities: ( minst två partner från två olika länder – max 1 år) Project activities: (minst 3 partner från 3 olika länder – max 3 år) Network activities: (minst 3 partner från 3 olika länder – max 3 år) Aktiviteter Mobilitetsaktiviteter: förberedande besök, klassutbyten, elevutbyten och praktik, utbyte av lärare och pedagogisk personal Projektaktiviteter: kvalitetssäkring, utveckling och förbättring av pedagogik/metodik, kursplaneutveckling, spridning av projektresultat Nätverksaktiviteter: delta i / skapa nätverk inom ett givet tema, delta i nätverksmöten för att skapa och utveckla nätverk, informationsaktiviteter och spridning av resultat.

12 Nordplus Junior Mobilitet – olika former av bidrag för mobilitet Resa Maximalt Bidrag i € Till och från Grönland 1300 Till och från Färöarna och Island 660 Mellan Danmark, Estland, Finland, Lettland, Litauen, Sverige och Åland 330 Lokala resor > 500 km 150 ”klumpsummeprincip” Deltagare med funktionshinder Kostnader som omfattar deltagare med funktionshinder, kan godkännas upp till 100 procent. Stöd kan sökas för t ex ledsagare, tolk eller liknande. Om ett behov av extra stöd till deltagare med funktionshinder uppstår kan stöd sökas utanför ordinarie ansökningsomgång, detta gäller endast för projekt som beviljats bidrag. Ansökan ska skickas direkt till Internationella programkontoret som är huvudadministratör för Nordplus Junior. Läkarintyg måste i regel bifogas. Klumpsummeprincipen (Nytt!) Stöd till mobilitetsaktiviteter beviljas utgående från fastställda maximibelopp. I processen med att utvärdera ansökningen ingår en närmare kontroll av troliga kostnader för mobiliteter, och eftersom fastställda satser är en maximisumma kan det verkliga bidraget bli lägre. När en ansökan har blivit godkänd informeras sökanden om hur mycket projektet har tilldelats för att täcka resekostnader. Detta uttrycks i ett antal godkända mobiliteter (1 mobilitet = 1 tur/retur resa mellan deltagare i ett mobilitetsprojekt). Om partnerna i ett projekt lyckas finansiera antalet mobiliteter med en mindre summa än den det tilldelade resebidraget, kan de använda det överskjutande beloppet till aktiviteter som är viktiga för mobilitetsprojektet utan att vara tvungna att framvisa bevis på dessa utgifter. Sådant överskjutande belopp kan t.ex. användas för att täcka kostnader för elevers uppehälle. Det har inte varit möjligt att göra detta tidigare i Nordplus Junior. I sin slutrapport ska bidragstagarna intyga det verkliga antalet utförda mobiliteter inom projektet. Förutom ovannämnda bidrag för resor kan lärare och pedagogisk personal dessutom erhålla bidrag för uppehälle enligt följande satser per resande och tidsenhet. Uppehälle Per dag € Per vecka € Per månad € Lärare och elevansvarig (ej elever) 70 355 1 065

13 Nordplus Junior 2012-2016 Projekt och nätverk – bidragsformer
I projekt och nätverk kan mobilitet (t.ex. klassutbyten / lärarutbyten) ingå – de finansieras då på motsvarande sätt som för tidigare nämnda mobilitetsaktiviteter. Bidrag från Nordplus Junior för andra aktiviteter inom projekt och nätverk ersätts upp till 75 % av så kallade giltiga kostnader. Egenfinansiering kan utgöras av arbetstid. Ansökan till projekt och nätverk ska innehålla en budget med översikt över de beräknade totala kostnaderna för aktiviteten och en plan för hur kostnaderna ska täckas. Nytt! Bidraget från Nordplus för finansiering av projekt och nätverk har ökats från 50% till 75 % Egenfinansieringen kan utgöras av arbetstid Kostnader som inte täcks av bidrag från Nordplus: ”Overhead kostnader” – t.ex. generella ospecificerade kostnader som ej har direkt anknytning till projektet/nätverket Kontorsutrustning Kostnader för deltagare från länder som inte ingår i Nordplus Kostnader för aktiviteter i länder utanför Norden och Baltikum

14 Nordplus Junior programdelar översikt
Program Junior Vem söker? Deadline Projektstart tidigast Längd Förberedande besök Skola 1 mars 2012 1 okt 2012 1 aug 2012 1 dec 2012 1-5 dagar Klassutbyten Skola ( max 30 elever + 3 lärare/land) 1-3 veckor under ett år Elevutbyte och elevpraktik Skola (gymn. / yrkesskola) 1 vecka till 1 år Lärarutbyten och utbyten för annan ped. Personal Projekt Skolor Max 3 år Nätverk Nätverk Nätverksaktiviteter samt nätverksadministration inkl. möten Informationsaktiviteter Spridning av resultat Inom Nätverk och projekt kan mobiliteter ingå och finansieras då på samma sätt med resebidrag som i Utbyten = mobilitetsaktiviteter Projektpartnerskap kvalitetssäkring spridning av resultat utveckling och förbättring av pedagogik och didaktik Läroplansutveckling • Projektaktivitet Ett samarbete kring ett specifikt tema som pågår under en bestämd period mellan minst tre skolor i tre olika länder • Nätverksaktiviteter Den övergripande målsättningen är att ge skolor en chans att etablera nätverk och att skapa mer permanenta relationer

15 Vuxen Mål Stärka vuxnas nyckelkompetenser och erkännande av vuxnas informella och icke formella lärande Stärka vuxenutbildningen och vuxnas lärande för att bättre kunna möta utmaningarna i det moderna samhället. Särskilt fokus på utbildning av lärare för vuxna och multikulturalitet. Stärka samspelet mellan vuxnas lärande och arbetslivet Följande kan söka: organisationer, institutioner, foreningar, skolor och annat inom såväl formel, icke formell och informel vuxenutbildning

16 Nordplus Vuxen 2012-2016 Bidrag ges till följande:
Allmän vuxenutbildning och yrkesutbildning Folkbildning Frivilligarbete och verksamhet inom icke statliga organisationer Vuxnas lärande både på arbetsplatser och på fritiden Specialundervisning för vuxna Utbildning av lärare för vuxna och vägledning Forskning, utredningar eller pedagogisk utveckling inom vuxnas lärande Icke-statlig organisation, en organisation utan statliga band, som kan verka antingen ideellt eller kommersiellt Ideell organisation, en icke-statlig organisation som verkar ideellt Internationell organisation, en organisation som verkar över nationsgränser och som kan vara idell, kommersiell, icke-statlig eller statlig Aktiviteter: Mobilitetprojekt förberedande besök Utbyten av lärare och pedagogisk personal Utbyte av vuxenelever och kursdeltagare Samarbetsprojekt tematiska nätverk utvecklingsprojekt kartläggningsprojekt

17 Nordplus Vuxen2012-2016 Bidragsformer
Bidrag till mobilitetsaktiviteter ersätt enligt samma principer som inom Nordplus Junior Bidrag från Nordplus Vuxenaktiviteter inom projekt och nätverk ersätts upp till 75 % av så kallade giltiga kostnader. Egenfinansiering kan utöver eget kapital utgöras av arbetstid. Ansökan till projekt och nätverk ska innehålla en budget med översikt över de beräknade totala kostnaderna för aktiviteten och en plan för hur kostnaderna ska täckas. Deltagare med funktionshinder Kostnader som omfattar deltagare med funktionshinder, kan godkännas upp till 100 procent. Stöd kan sökas för t ex ledsagare, tolk eller liknande. Om ett behov av extra stöd till deltagare med funktionshinder uppstår kan stöd sökas utanför ordinarie ansökningsomgång, detta gäller endast för projekt som beviljats bidrag. Ansökan ska skickas direkt till Internationella programkontoret som är huvudadministratör för Nordplus Junior. Läkarintyg måste i regel bifogas. Kostnader som inte täcks av bidrag från Nordplus: ”Overhead kostnader” – t.ex. generella ospecificerade kostnader som ej har direkt anknytning till projektet/nätverket Kontorsutrustning Kostnader för deltagare från länder som inte ingår i Nordplus Kostnader för aktiviteter i länder utanför Norden och Baltikum

18 Nordiska språk Mål Stärka språkförståelsen särskilt bland barn och ungdomar i grannspråksförståelse, primärt danska, svenska och norska Stimulera intresse för, kunskap om och förståelse av nordiska kulturer, språk och livsvillkor Ministerrådet och Ämbetsmannakommittén för Utbildning och Forskning (EK-U) har man satt som mål att projekt inom Nordplus nordiska språk ska bli större, det vill säga inte längre vara bilaterala eller att ansökningarna kommer från enskilda individer! Vi ska i fortsättningen vara noga med att: Informera om att man ska vara tre partner från tre olika länder för att söka bidrag från Nordplus Nordiska språk Uppmana intresserade för bilaterala projekt att försöka få med en tredje part Informera om att inte längre enskilda individer kan söka bidrag från programmet Allt samarbete inom programmet Nordiska språk ska ske på ett skandinaviskt språk. Deltagare från de baltiska länderna kan ingå

19 Nordplus Nordiska språk 2012-2016
Bidrag ges till följande: Forskning Konferenser Ordboks- och terminologiarbete Publikationer Språkteknologiska projekt Läromaterial Följande kan söka: Universitet och högskolor Organisationer / nätverk / den så kallade tredje sektorn ”NGOs” / föreningar Privata företag Skolor Icke-statlig organisation, en organisation utan statliga band, som kan verka antingen ideellt eller kommersiellt Ideell organisation, en icke-statlig organisation som verkar ideellt Internationell organisation, en organisation som verkar över nationsgränser och som kan vara idell, kommersiell, icke-statlig eller statlig OBS! Projekt i Nordplus Nordiska språk får som bidrag max. 50% av projektets totalbudget.

20 Horisontal Mål Nordplus Horisontal är ett tvärsektoriellt program Genom att binda samman sektorsprogrammen vill man uppnå nya och utvidgade samarbetsmöjligheter Stöd ges till innovativa projekt som överskrider gränserna mellan traditionella kategorier och sektorer och som kan ta upp andra, nya, bredare och mer komplexa problemställningar och utmaningar Stöd ges till innovativa språkprojekt (här kan ingå språkprojekt med de baltiska språken) Minst tre partner olika deltagarländer från minst två sektorer. Även partner från länder utanför Nordplusländerna kan delta om deras kunskaper anses vara särskilt värdefulla för projektet/nätverket. Kostnader för dessa partner täcks dock ej av Nordplusmedel. Programmet ger inte stöd till individuell mobilitet – utan endast till mobilitet som är direkt knutna till projekt-nätverksaktiveter. Ger stöd till: Workshops Seminarier för erfarenhetsutbyten Konferenser Studier och analyser Statistik projekt Projekt med mål att använda resultat av forskning på utbildningsområdet Produktion av material för innovativ språkinlärning, undervisning och översättning eller tillvaratagande av material från andra fackområden Etablering av nya kursmoduler som använder inlärnings- och undervisningsplattformar Publicering, distribuering och utbyte av resultat och erfarenheter från utbildningsområdet Målgrupper: Institutioner, organisationer och organ inom utbildningsområdet och livslångt lärande / skola – högskola, organisationer, företag och institutioner /privata, och/eller offentliga – frivilligsektorn

21 Nordplus Horisontal 2012-2016 Ger stöd till:
Workshops Seminarier för erfarenhetsutbyten Konferenser Studier och analyser Statistikprojekt Projekt med mål att använda resultat av forskning på utbildningsområdet Produktion av material för innovativ språkinlärning, undervisning och översättning eller tillvaratagande av material från andra fackområden Etablering av nya kursmoduler som använder inlärnings- och undervisningsplattformar Publicering, distribuering och utbyte av resultat och erfarenheter från utbildningsområdet Minst tre partner olika deltagarländer från minst två sektorer. Även partner från länder utanför Nordplusländerna kan delta om deras kunskaper anses vara särskilt värdefulla för projektet/nätverket. Kostnader för dessa partner täcks dock ej av Nordplusmedel. Programmet ger inte stöd till individuell mobilitet – utan endast till mobilitet som är direkt knutna till projekt- /nätverksaktiveter.

22 Nordplus Horisontal 2012-2016 Bidragsformer
Bidrag från Nordplus Horisontal aktiviteter inom projekt och nätverk ersätts upp till 50 % av så kallade giltiga kostnader. Egenfinansiering kan utöver eget kapital utgöras av arbetstid. Ansökan till projekt och nätverk ska innehålla en budget med översikt över de beräknade totala kostnaderna för aktiviteten och en plan för hur kostnaderna ska täckas. Deltagare med funktionshinder Kostnader som omfattar deltagare med funktionshinder, kan godkännas upp till 100 procent. Stöd kan sökas för t ex ledsagare, tolk eller liknande. Om ett behov av extra stöd till deltagare med funktionshinder uppstår kan stöd sökas utanför ordinarie ansökningsomgång, detta gäller endast för projekt som beviljats bidrag. Ansökan ska skickas direkt till Internationella programkontoret som är huvudadministratör för Nordplus Junior. Läkarintyg måste i regel bifogas. Kostnader som inte täcks av bidrag från Nordplus: ”Overhead kostnader” – t.ex. generella ospecificerade kostnader som ej har direkt anknytning till projektet/nätverket Kontorsutrustning Kostnader för deltagare från länder som inte ingår i Nordplus Kostnader för aktiviteter i länder utanför Norden och Baltikum

23 Tack för din uppmärksamhet!
Ytterligare information Programkontorets hemsida: Informationstillfällen (se kalendariet) : 12/12 Högre utbildning i Sthlm (fullbokad), 11/1 Skola, Vux, Språk, Horisontal i Göteborg, 12/1 Skola, Vux, Språk, Horisontal i Lund, 18/1 Skola, Vux, Språk, Horisontal i Umeå, 2/2 Högre utbildning i Sthlm Prenumerera på vårt nyhetsbrev: Roswitha Melzer , Paula Pinto Dias dos Santos , Tack för din uppmärksamhet!


Ladda ner ppt "Nordplus – ny programperiod"

Liknande presentationer


Google-annonser