Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Roswitha Melzer Möte – regionalt nätverk / 2011-12-06 Nordplus – ny programperiod 2012-2016.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Roswitha Melzer Möte – regionalt nätverk / 2011-12-06 Nordplus – ny programperiod 2012-2016."— Presentationens avskrift:

1 Roswitha Melzer Möte – regionalt nätverk / 2011-12-06 Nordplus – ny programperiod 2012-2016

2 Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige Färöarna, Grönland och Åland (autonoma regioner) Estland, Lettland och Litauen Nordplus – deltagande länder

3 består av fem program: -Tre program som riktar sig mot olika målgrupper, från förskola till högre utbildning -Ett program med fokus på nordiska språk - Ett program för stöd till tvärsektoriella nätverk och projekt Nordplus stödjer aktiviteter som mobilitet, projektsamarbeten samt nätverk inom ramen för utbildning och livslångt lärande. Nordiska ministerrådets utbildningsprogram: Ny programperiod 2012-2016

4 Nordplus 2012-2016 Junior Nordiska språk Vuxen Högre utbildning Horisontal

5 Nordplus programmen Bidragsmedel 2012, totalt drygt 84 milj SEK ProgramDkk≈ SEK (27 nov) Huvud- administrator Junior18.245.09122.743.400Sverige Vuxen8.102.92810.100.700Danmark Högre utbildning29.712.09537.037.600Finland Horisontal6.752.6108.417.460Norge Nordiska språk4.634.9035.777.640Island

6 Nordplus 2012-2016 / Utlysningen 2012 Nordplus Junior - Ska stärka och utveckla samarbete inom alla delar av grundutbildning och stödja nätverk från förskolor till gymnasiet (både teoretisk och yrkesutbildning) inom Nordplusområdet med hjälp av mobilitets- och projektaktiviteter - Ska främja utveckling av kvalitet, kreativitet och innovation i utbildningen, och stärka samarbetet mellan skola och arbetsliv - Ska ge stöd till mobilitetsaktiviteter som bidrar till att främja kunskap om och förståelse av nordiska språk Nordplus Vuxen - Ska bidra till samarbete och nätverk mellan aktörer inom vuxenutbildningen (institutioner, företag, organisationer och den så kallade tredje sektorn ”NGO:s”) - Ska ge stöd till mobilitet och projekt med målet att främja utveckling av kvalitet och innovation inom alla delar av vuxenutbildningen

7 Nordplus 2012-2016 / Utlysningen 2012 Nordplus Horisontal - Ska bidra till samarbete mellan utbildningssektorerna och ska ge stöd till tvärsektoriella nätverk och projekt - Ska också bidra till att involvera andra aktörer utanför den traditionella utbildningssektorn, både offentliga och privata i samarbeten avseende utbildning Nordplus Högre utbildning - Ska bidra till samarbete mellan institutioner inom högre utbildning i deltagarländerna för att skapa nätverk för utbyte av studenter och personal, och spridning av erfarenheter, goda exempel och innovativa resultat - Ska också bidra till samarbete mellan utbildningsinstitutioner och andra institutioner och organisationer som arbetar inom området högre utbildning, särskilt samarbete mellan utbildning och arbetsliv Nordplus Nordiska språk - Ska ge stöd till aktiviteter som förbättrar förståelsen av nordiska språk – primärt danska, norska och svenska – bland barn och ungdomar - Ska ge stöd till utveckling av material, metoder och strategier för att förbättra förståelsen av nordiska språk inom alla delar av utbildningsområdet

8 www.nordplusonline.org Styrdokument : 1. Nordiska ministerrådets programbeslut för 2012- 2016 2. Utlysningen för 2012 (utlysning sker årligen) 3. Handboken för Nordplus programmen (uppdateras årligen) Nordplus 2012-2016 1 2 3

9 Nordplus programmen 2012-2016 Sammanfattning - nyheter: Mobilitet från Nordplus språk flyttas till Junior Även de Baltiska staterna kan delta i NP språk Egenfinansiering av Projekt och Nätverk inom NP Junior sänks från 50% till 25%. Arbetstid kan räknas som egenfinansiering NMR påpekar vikten av samarbete skola - näringsliv

10 Mål: Stärka och utveckla samarbete och skapande av nätverk för förskolor, grundskolor och gymnasier (allmänna och yrkesinriktade) i de deltagande länderna Främja utvecklingen av kvalitet, kreativitet och innovation inom utbildning Lärande för alla; att främja likvärdiga möjligheter i inkluderande undervisning Stärka de nordiska språken och främja kunskap och förståelse om nordiska kulturer, språk och levnadssätt i skolor och i det dagliga livet Främja kunskap och förståelse av nordiska och baltiska språk Främja samarbete mellan skolor (inklusive förskolor) och arbetsliv

11 Nordplus Junior 2012-2016 Målgrupper: elever, lärare och övrig pedagogisk personal inom Förskolor Grundskolor Gymnasieskolor - allmänna och yrkesinriktade program Yrkesskolor/lärlingsutbildningar Organisationer och institutioner verksamma inom utbildningsområdet eller med starka kopplingar till det Mobilitetsaktiviteter: förberedande besök, klassutbyten, elevutbyten och praktik, utbyte av lärare och pedagogisk personal Projektaktiviteter: kvalitetssäkring, utveckling och förbättring av pedagogik/metodik, kursplaneutveckling, spridning av projektresultat Nätverksaktiviteter: delta i / skapa nätverk inom ett givet tema, delta i nätverksmöten för att skapa och utveckla nätverk, informationsaktiviteter och spridning av resultat. Aktiviteter

12 Nordplus Junior 2012-2016 Mobilitet – olika former av bidrag för mobilitet ResaMaximalt Bidrag i € Till och från Grönland 1300 Till och från Färöarna och Island660 Mellan Danmark, Estland, Finland, Lettland, Litauen, Sverige och Åland 330 Lokala resor > 500 km150 ”klumpsummeprincip” UppehällePer dag €Per vecka €Per månad € Lärare och elevansvarig (ej elever) 703551 065

13 Nordplus Junior 2012-2016 Projekt och nätverk – bidragsformer I projekt och nätverk kan mobilitet (t.ex. klassutbyten / lärarutbyten) ingå – de finansieras då på motsvarande sätt som för tidigare nämnda mobilitetsaktiviteter. Bidrag från Nordplus Junior för andra aktiviteter inom projekt och nätverk ersätts upp till 75 % av så kallade giltiga kostnader. Egenfinansiering kan utgöras av arbetstid. Ansökan till projekt och nätverk ska innehålla en budget med översikt över de beräknade totala kostnaderna för aktiviteten och en plan för hur kostnaderna ska täckas. Kostnader som inte täcks av bidrag från Nordplus: ”Overhead kostnader” – t.ex. generella ospecificerade kostnader som ej har direkt anknytning till projektet/nätverket Kontorsutrustning Kostnader för deltagare från länder som inte ingår i Nordplus Kostnader för aktiviteter i länder utanför Norden och Baltikum

14 Nordplus Junior programdelar översikt Program JuniorVem söker?DeadlineProjektstart tidigast Längd Förberedande besökSkola1 mars 2012 1 okt 2012 1 aug 2012 1 dec 2012 1-5 dagar KlassutbytenSkola ( max 30 elever + 3 lärare/land) 1 mars 20121 aug 20121-3 veckor under ett år Elevutbyte och elevpraktikSkola (gymn. / yrkesskola) 1 mars 20121 aug 20121 vecka till 1 år Lärarutbyten och utbyten för annan ped. Personal Skola 1 mars 20121 aug 20121 vecka till 1 år ProjektSkolor1 mars 20121 aug 2012Max 3 år Nätverk Skola1 mars 20121 aug 2012Max 3 år

15 Mål Stärka vuxnas nyckelkompetenser och erkännande av vuxnas informella och icke formella lärande Stärka vuxenutbildningen och vuxnas lärande för att bättre kunna möta utmaningarna i det moderna samhället. Särskilt fokus på utbildning av lärare för vuxna och multikulturalitet. Stärka samspelet mellan vuxnas lärande och arbetslivet Vuxen 20012-2016 Följande kan söka: organisationer, institutioner, foreningar, skolor och annat inom såväl formel, icke formell och informel vuxenutbildning

16 Nordplus Vuxen 2012-2016 Bidrag ges till följande: Allmän vuxenutbildning och yrkesutbildning Folkbildning Frivilligarbete och verksamhet inom icke statliga organisationer Vuxnas lärande både på arbetsplatser och på fritiden Specialundervisning för vuxna Utbildning av lärare för vuxna och vägledning Forskning, utredningar eller pedagogisk utveckling inom vuxnas lärande Mobilitetprojekt förberedande besök Utbyten av lärare och pedagogisk personal Utbyte av vuxenelever och kursdeltagare Samarbetsprojekt tematiska nätverk utvecklingsprojekt kartläggningsprojekt Aktiviteter:

17 Nordplus Vuxen2012-2016 Bidragsformer Bidrag från Nordplus Vuxenaktiviteter inom projekt och nätverk ersätts upp till 75 % av så kallade giltiga kostnader. Egenfinansiering kan utöver eget kapital utgöras av arbetstid. Ansökan till projekt och nätverk ska innehålla en budget med översikt över de beräknade totala kostnaderna för aktiviteten och en plan för hur kostnaderna ska täckas. Kostnader som inte täcks av bidrag från Nordplus: ”Overhead kostnader” – t.ex. generella ospecificerade kostnader som ej har direkt anknytning till projektet/nätverket Kontorsutrustning Kostnader för deltagare från länder som inte ingår i Nordplus Kostnader för aktiviteter i länder utanför Norden och Baltikum Bidrag till mobilitetsaktiviteter ersätt enligt samma principer som inom Nordplus Junior

18 Mål Stärka språkförståelsen särskilt bland barn och ungdomar i grannspråksförståelse, primärt danska, svenska och norska Stimulera intresse för, kunskap om och förståelse av nordiska kulturer, språk och livsvillkor Nordiska språk Allt samarbete inom programmet Nordiska språk ska ske på ett skandinaviskt språk. Deltagare från de baltiska länderna kan ingå

19 Nordplus Nordiska språk 2012-2016 Bidrag ges till följande: Forskning Konferenser Ordboks- och terminologiarbete Publikationer Språkteknologiska projekt Läromaterial OBS! Projekt i Nordplus Nordiska språk får som bidrag max. 50% av projektets totalbudget. Följande kan söka: Universitet och högskolor Organisationer / nätverk / den så kallade tredje sektorn ”NGOs” / föreningar Privata företag Skolor

20 Mål Nordplus Horisontal är ett tvärsektoriellt program Genom att binda samman sektorsprogrammen vill man uppnå nya och utvidgade samarbetsmöjligheter Stöd ges till innovativa projekt som överskrider gränserna mellan traditionella kategorier och sektorer och som kan ta upp andra, nya, bredare och mer komplexa problemställningar och utmaningar Stöd ges till innovativa språkprojekt (här kan ingå språkprojekt med de baltiska språken) Horisontal Målgrupper: Institutioner, organisationer och organ inom utbildningsområdet och livslångt lärande / skola – högskola, organisationer, företag och institutioner /privata, och/eller offentliga – frivilligsektorn

21 Nordplus Horisontal 2012-2016 Ger stöd till: Workshops Seminarier för erfarenhetsutbyten Konferenser Studier och analyser Statistikprojekt Projekt med mål att använda resultat av forskning på utbildningsområdet Produktion av material för innovativ språkinlärning, undervisning och översättning eller tillvaratagande av material från andra fackområden Etablering av nya kursmoduler som använder inlärnings- och undervisningsplattformar Publicering, distribuering och utbyte av resultat och erfarenheter från utbildningsområdet Programmet ger inte stöd till individuell mobilitet – utan endast till mobilitet som är direkt knutna till projekt- /nätverksaktiveter.

22 Nordplus Horisontal 2012-2016 Bidragsformer Bidrag från Nordplus Horisontal aktiviteter inom projekt och nätverk ersätts upp till 50 % av så kallade giltiga kostnader. Egenfinansiering kan utöver eget kapital utgöras av arbetstid. Ansökan till projekt och nätverk ska innehålla en budget med översikt över de beräknade totala kostnaderna för aktiviteten och en plan för hur kostnaderna ska täckas. Kostnader som inte täcks av bidrag från Nordplus: ”Overhead kostnader” – t.ex. generella ospecificerade kostnader som ej har direkt anknytning till projektet/nätverket Kontorsutrustning Kostnader för deltagare från länder som inte ingår i Nordplus Kostnader för aktiviteter i länder utanför Norden och Baltikum

23 Ytterligare information Programkontorets hemsida: www.programkontoret.sewww.programkontoret.se Informationstillfällen (se kalendariet) : 12/12 Högre utbildning i Sthlm (fullbokad), 11/1 Skola, Vux, Språk, Horisontal i Göteborg, 12/1 Skola, Vux, Språk, Horisontal i Lund, 18/1 Skola, Vux, Språk, Horisontal i Umeå, 2/2 Högre utbildning i Sthlm Prenumerera på vårt nyhetsbrev: http://www.programkontoret.se/Aktuellt/Nyhetsbrev/http://www.programkontoret.se/Aktuellt/Nyhetsbrev/ Roswitha Melzer roswitha.melzer@programkontoret.se, 08 453 72 50roswitha.melzer@programkontoret.se Paula Pinto Dias dos Santos paula.pinto.dias.dos.santos@programkontoret.se, 08 453 72 86paula.pinto.dias.dos.santos@programkontoret.se Tack för din uppmärksamhet!


Ladda ner ppt "Roswitha Melzer Möte – regionalt nätverk / 2011-12-06 Nordplus – ny programperiod 2012-2016."

Liknande presentationer


Google-annonser