Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Test för att fastställa demenssyndrom (PRIO1)

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Test för att fastställa demenssyndrom (PRIO1)"— Presentationens avskrift:

1 Test för att fastställa demenssyndrom (PRIO1)
Anhörig eller närstående kan ge värdefull information som komplement till undersökning av patienten, och hörande av patientens egen berättelse. Med standardiserade intervjuskalor för anhörigintervju (Evidensstyrka 2), Klocktest (Evidensstyrka 2) och MMT (Mini Mental Test) (Evidensstyrka 3) kan man i primärvården eller på motsvarande nivå göra ett första urval av patienter inför eventuell fortsatt utredning. Psyk.status, ADL Lab: TSH, Ca, Hcy. Vid misstanke prov för: neuroborrelios, HIV, syfilis

2 2. Test för att fastställa demenssyndrom (Prio2)
Efter basal utredning kan påvisandet av atrofi av den mellersta tinningloben mätt med datortomografi (DT) respektive magnetkameraundersökning (MR), med hög säkerhet identifiera personer med Alzheimers sjukdom (Evidensstyrka 1). Där diagnos ej erhållits: gå ev vidare med neuropsyk. tester, LP med biomarkörer, MR

3 Behandling med läkemedel
Behandling med kolinesterashämmare (donepezil, galantamin, rivastigmin) av patienter med lätt till måttligt svår Alzheimers påverkar inte sjukdomsförloppet. Däremot kan de ge viss förbättring av globala och kognitiva funktioner (Evidensstyrka 2, prio2).Kunskap om långtidseffekter (>1 år) begränsade. Bieffekter, yrsel illamående vanliga (Evidensstyrka 2). Läkemedelsbeh. ger ”stabilisering” hos 57-75% av pat., placebo hos 42-56%. Statistisk signifikans ej lika med klinisk. Behandling med memantin av måttlig till svår Alzheimers kan ge viss effekt på kognitiva funktioner (Evidensstyrka 3, prio3). Kunskapen om långtidseffekter är begränsad till 0,5 år. Läkemedelsbeh ej aktuell vid MCI, vaskulär och frontotemporal demens (icke-göra) Donepezil = Aricept galantamin = Reminyl rivastigmin = Excelon memantin = Ebixa

4

5

6

7

8 Behandling med läkemedel
Flera läkemedelsgrupper, t ex läkemedel med antikolinerg effekt och benzodiazepiner, ger oönskade effekter på kognitiv funktion (Evidensstyrka 1). Det vetenskapliga stödet för att behandla depression vid demenssjukdom är begränsat (Evidensstyrka 3). SSRI-preparat kan ge viss effekt.

9 Behandling med läkemedel
Hälsoekonomiska studier har metodologiska brister och är inte konklusiva. Svårt att bedöma om behandling med läkemedel är kostnadseffektiv eller inte.

10 Konklusion Tänk på prevention, blodtrycket i medelåldern (Prio1) och möjliggör ett aktivt liv (mentalt o socialt) hos äldre (Prio3). Arbeta tvärprofessionellt och använd olika informationskällor. Patientens sjukhistoria,status och enkla test viktigast för diagnos. Vid läkemedelsbehandling, ompröva den var 6;e månad. Vid utsättning kontroll/utvärdering efter 2 v. Kan vara svårbedömt då utsättningen i sig kan ge negativa effekter och demensen ofta fluktuerar.

11 BPSD Fyra symtomkluster, enligt ny studie Affektiva symtom
Psykossymtom Hyperaktivitet Apati Definition Ett försök till en mer specifik beskrivning finns i en nyligen publicerad europeisk studie på 2 800 patienter med demens. Man kunde med faktoranalys identifiera fyra olika symtomkluster – affektiva symtom, psykotiska symtom, hyperaktivitet och apati, som alla uppträdde oavsett typ av demens, kön och ålder. A. Affektiva symtom Depression, mani/hypomani, ångest/oro, irritabilitet. B. Psykossymtom Hallucinationer, vanföreställningar, felaktig identifiering. C. Hyperaktivitet Psykomotorisk agitation (både verbal och fysisk, aggressiv och nonaggressiv, vandringsbeteende, ropbeteende), sömnstörning. D. Apati Initiativlöshet, tillbakadragenhet, förlust av intressen.

12 BPSD-utredning Anamnes och kartläggning av symtom
symtomdebut, frekvens, tid på dygnet, sammanhang, relation till omgivning använd gärna någon sorts protokoll/checklista Är basala mänskliga behov tillfredsställda? närhet, fysisk kontakt, meningsfull syssla, rörlighet/aktivitet, mag-tarmfunktion, vikt, nutrition, vattenkastning och sömn Utredning av BPSD bör omfatta noggrann anamnes med kartläggning av vilka symtom som föreligger. Närstående och/eller vårdpersonal bör intervjuas om symtomdebut, frekvens, tid under dygnet, i vilket sammanhang som symtomet uppstår och relation till omgivningen, till exempel om symtomen provocerats fram. Därtill skall en analys av individens möjlighet att få sina basala mänskliga behov tillfredställda ingå. Det kan röra sig om närhet, fysisk kontakt, meningsfull syssla, rörlighet/aktivitet, mag-tarmfunktion, vikt, nutrition, vattenkastning och sömn. En gedigen utredning är således en förutsättning för adekvata åtgärder. Dessa kan vara alltifrån stöd och kompetensinsatser för närstående och vårdpersonal till behandling av smärta. Som regel kan ett sådant multifaktoriellt omhändertagande påtagligt reducera och förebygga BPSD samtidigt som den sjukes oberoende kan upprätthållas så långt det är möjligt. Detta kan möjliggöra mindre oro, högre livskvalitet för individen och en förbättrad arbetsmiljö för närstående och personal.

13 BPSD-utredning, forts. Hur är den omgivande miljön och interaktionen med personalen? Medicinsk bedömning fysisk och psykisk status, sanering av läkemedel, vb. riktad undersökning (lab-prover, datortomografi, neuropsykologiska bedömning) Även bedömning av omgivande miljö och interaktion med personal skall göras. En grundlig medicinsk bedömning inklusive fysisk och psykisk status, sanering av läkemedel med ogynnsam effekt och vid behov mer riktad undersökning (laboratorieprover, datortomografi och neuropsykologiska bedömningar) bör ingå.

14 Utlösande faktorer, exempel
Främmande miljö Smärta Obstipation Urinretention Fraktur Överträdelse av privat sfär Ångest Hemlängtan Vårdinsatser – förhållningssätt och behandling Forskning visar att en för den demenssjuke främmande miljö eller störande faktorer i omgivningen kan framkalla BPSD. Obehandlad smärta, obstipation, urinretention och fraktur hos den sjuke utgör exempel på andra orsaker. Fysisk och verbal aggressivitet kan vara uttryck för överträdelser av den privata sfären, skrik kan vara uttryck för ångest eller för att bli övergiven och vandring kan vara uttryck för hemlängtan.

15 Farmakologisk behandling
Starkt kliniskt behov  risk för överanvändning på oklara indikationer Stor klinisk erfarenhet – få studier Systematisk handläggning och tydlig dokumentation viktig! observation, analys, åtgärd, utvärdering Farmakologisk behandling Studier av läkemedelsbehandling vid BPSD är sparsamma och för flera läkemedel saknas underlag för att kunna bedöma möjliga effekter. Samtidigt finns inom området BPSD en stor klinisk erfarenhet av läkemedelsanvändning och många gånger ett starkt kliniskt behov att använda läkemedel. Mot detta skall ställas en risk för överanvändning av läkemedel med potentiellt allvarliga biverkningar på oklara indikationer, ofta under långa perioder. Nedanstående rekommendationer grundar sig på den evidens som finns att tillgå i kontrollerade studier. Enskilda patienters svar på behandling kan avvika från de presenterade gruppresultaten. Det kan också ibland föreligga behov av läkemedelsanvändning vid tillstånd där vetenskaplig dokumentation för effekt idag saknas. Mot bakgrund av ovanstående är kravet på en systematisk handläggning (observation, analys, åtgärd, utvärdering) och tydlig dokumentation särskilt viktigt vid handläggning av BPSD.

16 Användning av antipsykotika
Demensboenden 38% (Haldol 14% och Risperdal 63%) Sjukhem 26%

17 Antipsykotiska läkemedel
Väldokumenterad effekt vid schizofreni Inom demensvård: minskning av beteendesymtom, MEN försämring av kognitiva och motoriska funktioner Antipsykotiska läkemedel Bakgrund Det var tidigare vedertagen praxis inom såväl somatisk som psykiatrisk långtidsvård att behandla olika icke-kognitiva symtom vid demens med antipsykotiska läkemedel. Många patienter behandlades under åtskilliga år, ofta med en kombination av hög- och lågdospreparat, som levomepromazin och haloperidol. Bakgrunden till detta var preparatens väldokumenterade effekt mot psykotiska symtom, agitation och aggressivitet vid schizofreni. Inom demensvården kom emellertid antipsykotiska läkemedel även att användas mot ospecifika symtom som oro, ångest, vandrande och ropbeteende. Utvärderingen av effekter skedde dock inte från ett helhetsperspektiv. Minskning av beteendesymtom åstadkoms oftast till priset av försämrade kognitiva och motoriska funktioner.

18

19 Antipsykotiska läkemedel, forts.
Vanföreställningar/hallucinationer, aggressivitet Risperidon – liten, statistiskt signifikant positiv effekt Olanzapin – svagare evidens Quetiapin – evidens saknas Haloperidol – effekt i hög dos, men extrapyramidala biverkningar begränsar Hög placeboeffekt Metabola biverkningar Effekt Slutsatser antipsykosläkemedel – effekt - Det finns en liten, statistiskt signifikant positiv effekt på aggressivitet respektive vanföreställningar/hallucinationer för risperidon jämfört med placebo. - För olanzapin finns inte lika stark evidens för effekt. - För quetiapin saknas stöd för effekt. - Haloperidol har denna effekt i högre doser men användningen begränsas av biverkningar. I de aktuella prövningarna ses genomgående en hög placeboeffekt. En möjlig orsak till detta kan vara att deltagandet i studien i sig ger positiva effekter på patienter och/eller anhöriga/andra vårdgivare. En annan förklaring är att symtomen är fluktuerande och går i regress spontant. ________________________________________________ För haloperidol har en systematisk genomgång visat en viss effekt mot aggressivitet, åtminstone i doser över 1,5 mg/dag (Evidensgrad 1a). Det finns inte tillräckligt med data för att effekten av lägre doser skall kunna värderas. Extrapyramidala biverkningar begränsar nyttan av detta preparat.

20 Antipsykotiska läkemedel, forts.
Ökad risk för cerebrovaskulära händelser och ökad totalmortalitet Klasseffekt visat för andra generationens neuroleptika, men gäller sannolikt även första generationen Säkerhet Slutsatser antipsykosläkemedel – säkerhet Antipsykotiska läkemedel har flera olika dosberoende biverkningar som påverkan på motorik, sedation samt åtminstone för haloperidol, olanzapin och quetiapin en försämring av kognitiva funktioner. I de randomiserade kontrollerade prövningarna har man för patienter som behandlas med andra generationens antipsykotiska läkemedel visat en ökad risk för insjuknande i cerebrovaskulär sjukdom samt en ökad totalmortalitet. Riskerna har varit likartade för samtliga preparat, vilket talar för att det rör sig om en klasseffekt. Data talar för att samma risk även föreligger för första generationens antipsykotiska läkemedel. _______________________________________________________________ Risperidon var tidigare godkänt för behandling av ospecifika orostillstånd hos patienter med demens. Denna indikation ändrades dock sedan en metaanalys av sex kliniska studier med åtta till tolv veckors duration 2004 visat en ökad risk för cerebrovaskulära sjukdomar, som stroke och TIA, bland risperidonbehandlade patienter med demens. Cerebrovaskulära händelser inträffade sammantaget hos 3,3 % av patienter behandlade med risperidon, jämfört med 1,2 % hos dem som erhöll placebo. Den godkända indikationen för risperidon skärptes därför till ”behandling av uttalade psykotiska symtom och aggressivitet hos patienter med demens och hos vilka sådana störningar kan leda till patientlidande, potentiell fara för patienten eller risk för självskada”. En liknande riskökning för cerebrovaskulära händelser har också setts i randomiserade prövningar för olanzapin och aripiprazol, för vilka även en ökad totalmortalitet noterades. En metaanalys 2005 av 15 randomiserade, kontrollerade prövningar av aripiprazol, risperidon, olanzapin och quetiapin under tio till tolv veckor visade en ökad total mortalitet i behandlingsgruppen (OR = 1,54, 95 % konfidensintervall 1,06–2,23). Förekomsten av cerebrovaskulära händelser var också signifikant förhöjd (OR = 2,13, 95 % konfidensintervall 1,20–3,75). Riskerna var likartade för alla fyra läkemedlen, vilket talar för att det rör sig om en klasseffekt. Efterföljande farmakoepidemiologiska studier talar för att samma risk föreligger även för klassiska antipsykosläkemedel, även om studiebilden är heterogen. Det är ännu oklart vilka patofysiologiska mekanismer som ligger bakom den ökade risken för cerebrovaskulära händelser, och inga säkerställda riskfaktorer har visats; patienter med andra kända riskfaktorer för cerebrovaskulär tromboembolism har möjligen en högre risk. Antipsykotiska läkemedel kan också ha en QT-förlängande effekt, även om skillnader i arytmogen risk föreligger. Kända faktorer som kan öka risken härvidlag är hög ålder, QT-förlängning bland släktingar, hypokalemi/hypomagnesemi (som vid diuretikabehandling), känd hjärtsjukdom, bradykardi, kvinnligt kön, samtidig behandling med andra QT-förlängande läkemedel samt interaktion med läkemedel som kan hämma nedbrytningen av antipsykosmedlet i fråga. I en nyligen genomförd retrospektiv kohortstudie studerades 20 682 individer med demens samt 20 559 individer som bodde på äldreboende. Alla individer var 66 år eller äldre. Förekomsten av allvarliga biverkningar av antipsykosläkemedel som uppkom 30 dagar efter insättning studerades. Jämfört med dem som inte erhöll behandling med antipsykosläkemedel drabbades de individer med demens som förskrevs ett atypiskt neuroleptikum oftare av allvarliga biverkningar (3,2 gånger vanligare [95 % konfidensintervall, 2,77–3,68]), liksom de som erhöll klassiska antipsykosläkemedel (3,8 gånger vanligare [95 % konfidensintervall, 3,31–4,39]). Samtidigt ökade den totala dödligheten bland dem som vistades i samhället från 1,2 % för dem utan antipsykosläkemedel till 2,7 % hos dem som behandlades med andra generationens antipsykosläkemedel och till 4,8 % för dem med traditionella antipsykosläkemedel. För dem som vårdades på vårdhem ökade dödligheten från 2,3 % för dem utan antipsykosläkemedel till 5,2 % för dem med andra generationens antipsykosläkemedel och till 6,5 % för dem med första generationens antipsykosläkemedel.

21

22

23

24

25 Effekt av utsättning av neuroleptika, norsk studie
55 pat stod på Haldol, Risperdal respektive Zyprexa Hälften fick istället plcebo under 4 veckor Vid studieslut var 23 av 27 utan antipsykotika och alla hade förbättrats enl NPI-skalan

26 Utvärdering Utvärdera effekten inom två veckor
utom SSRI som kräver flera veckors behandlingstid för positiv effekt Regelbundet ställningstagande till utsättning/dosminskning SSRI-läkemedel kräver ofta flera veckors behandlingstid för effekt. Om övriga läkemedel sätts in planeras i första hand en kort behandlingstid, med utvärdering av effekt och eventuella bieffekter inom två veckor. Ställningstagande till utsättning/dosminskning skall göras regelbundet.

27 Grunden Det finns ett starkt vetenskapligt stöd för att de initiala interventionerna vid BPSD bör vara av icke-farmakologisk art. Generellt innebär det att de första åtgärderna bör omfatta en anpassning av omgivande miljö och bemötande. Därför är kunskap om olika demensdiagnoser och deras uttryck samt kunskap om vikten av ett nyanserat och medmänskligt förhållningssätt grundläggande i vården av personer med demenssjukdom och BPSD. 27 27

28 Omvårdnadsaspekter (svaga vetenskapliga underlag)
Personcentrerad omvårdnad (PRIO1) Kulturanpassad vård (PRIO2) Multiprofessionellt teamarbete (PRIO1) Regelbunden uppföljning av kognition, funktionsförmåga. AT, beteendeförändringar, läkemedelsbeh, biståndsinsatser samt samordna insatserna från sjukvården och kommunen (PRIO1) Regelbunden bedömning av nutrition (Prio1) samt ätförmåga och vid behov ge stöd för optimering (Prio2), tillförsel av näringsdrycker (Prio5)

29 Omvårdnadsaspekter, forts 1
Urininkontinens: utred orsak. Tillhandahålla absorberande produkter (Prio1). Uppmärksamhetsträning och bäckenbottenträning (icke-göra) Förstoppning: risken ökad (60% jfr med 15%). Fiberrik kost och vätska samt fysisk aktivitet (Prio1). Regelbundna toalettvanor (PRIO3). Magmassage (PRIO8) Fallprevention: fallriskbedömning och prevention (Prio1). (Downtons fallriskindikatorer). Höftbyxa (Prio8). Tryckssårsbeh/prevention: klinisk bed och prev (Prio1). (Nortonskalan). Vanvård: indentifiera, dokumentera och rapportera (Prio1) Fysiska skydds- o begränsningsåtgärder: minimera, tillsyn, utvärdera (Prio1)

30

31

32 Omvårdnadsaspekter, forts 2
Palliativ vård: FAST-skalan stadium 7c (4-5mån kvar) Fysisk aktivitet (Prio1) Behandlingstekniker: reminiscence, validation, realitetsoritering (Prio8) BPSD: utreda orsak och anpassa vårdmiljön (Prio1). Om detta ej tillräckligt pröva: SSRI vid depression (Prio3), memantin vid Alzheimer (Prio6), kortverk bensodiazepiner vid oro/ångest (Prio6), risperdon (Prio7), haloperidol (Prio8), klometiazol till natten (Prio8). Planera kort beh.tid, utvärdera inom 2 v (Prio1)

33

34 Omvårdnadsaspekter, forts 3
Dagverksamhet (Prio2) Flyttning: förberedelse (Prio2) Demensboende. God fysisk boendemiljö (Prio1) Anhörigstöd: utbildning (Prio1), avlösning (Prio2).

35 Ekonomiska konsekvenser
Ökad utredning, ca 350 fler i ÖLL, kostnad per fall 5900 kr Ökad läkemedelsbeh med 50%, kostnadsök 6 milj (tot 17) Minsk. av antipsyk. läkem., ökade omvårdnadsinsatser Utbild o handledning, dagverksamhet, särskilt boende, anhörigstöd mm ger kostnadsök.

36


Ladda ner ppt "Test för att fastställa demenssyndrom (PRIO1)"

Liknande presentationer


Google-annonser