Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Om värdigt liv inom äldreomsorgen

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Om värdigt liv inom äldreomsorgen"— Presentationens avskrift:

1 Om värdigt liv inom äldreomsorgen
Lust att leva mod att dö Om värdigt liv inom äldreomsorgen

2 Sakkunniga i Värdighetsutredningen
Lars-Åke Almqvist, Kommunal Anna-karin Eklund, Vårdförbundet Lisbeth Eklund, Sveriges pensionärers riksförbund, SPRF Jan-Håkan Hansson, Ersta Sköndal Högskola Ulla Höjgård, Socialstyrelsen Niclas Jacobson, Socialdepartementet Eva Nilsson Bågenholm, Sveriges Läkarförbund

3 Sakkunniga forts. Eva Nordmark, SKTF Mats Thorslund, Äldrecentrum
Kerstin Wigzell, Socialdepartementet Per Ödman, SKL Utredare: Thorbjörn Larsson, Ersta Diakoni I kansliet: Bengt Johansson, Anna Odebäck

4 Värdighetsgaranti med respekt för människovärdet
Överväga förslag på kvalitetsnivåer som inte får underskridas Ökad trygghet genom vård och omsorg utifrån behov, i rätt tid, av god kvalitet. Särskilt de sköraste Föreslå incitament för värdig äldreomsorg, kvalitetsarbete, ökad individualisering

5 Direktiv, forts. Metoder som säkerställer ett etiskt förhållningssätt
Klagomålshantering och tvister Hur ska åtgärder som föreslås införas, följas upp och rapporteras Analysera behovet av nationellt bedömningsinstru-ment, om lämpligt ge förslag Analysera brister i utförandet, förslag till åtgärder

6 Vad utredningen vill uppnå
Äldreomsorg = Lustfyllt liv Synen på äldreomsorgen bör förändras för att ge förutsättningar för att människor av olika slag ska ges möjlighet till ett lustfyllt liv. Maktförskjutning Från producenter till konsumenter/ anhöriga. De ska vara med i utformningen av äldreomsorgen. Kvalitet Handlar om att göra rätt saker rätt.

7 Ett dilemma Kvalitet är för många en fråga om materiell kvalitet
Social kvalitet och existentiell kvalitet glöms bort

8 Några av utredningens viktiga frågor
Nationell värdegrund för äldreomsorgen Certifiering av äldreomsorg Nationellt biståndsbedömningsinstrument Miniminivåer Incitamentsstrukturer Förbättrade möjligheter till hantering av synpunkter och tvister

9 Värdighet - en definition för äldreomsorgen
Rätt till värdigt liv och integritet innebär: Självbestämmande samt frihet från övergrepp och tvång Påverkan på en person ska vara saklig och öppen Tillgång till och respekt för en privat sfär Att den som har bristande beslutsförmåga hindras från att handla på ett sätt som av omgivningen uppfattas förnedrande Tillgång till kvalificerad vård och omsorg Ett bemötande med respekt människovärdet Att den enskildes självkänsla och självupplevda värdighet ska stärkas och respekteras

10 Värdegrund för äldreomsorgen
Värdighet Välbefinnande och trygghet Självbestämmande och delaktighet Individualisering Bemötande

11 Mål och riktlinjer - Välbefinnande och trygghet
All äldreomsorg ska ge den enskilde förutsättningar för att kunna bibehålla och uppnå välbefinnande och trygghet Riktlinjer Äldreomsorgen ska: Bemöta varje individ så att denne känner trygghet i vardagen. Verka för stabilitet, kontinuitet och pålitlighet i hur arbetet bedrivs och i dagliga rutiner. Verka för en meningsfull vardag med livsglädje och livsmod. Verka för en stimulerande tillvaro och motverka ensamhet och isolering.

12 Mål och Riktlinjer - Självbestämmande och delaktighet
All äldreomsorg ska ge den enskilde förutsättningar till självbestämmande och bygga på delaktighet i de beslut som denne berörs av. Riktlinjer Äldreomsorgen ska: Stödja den äldre att kunna upprätthålla självständighet och oberoende Verka för att den enskildes självbestämmande ska komma till uttryck samt att de anhöriga ges ett betydande inflytande i beslut om den omsorg som ges. Verka för en hög grad av självbestämmande och alltid erbjuda delaktighet i beslut rörande den enskildes tillvaro och vardag.


Ladda ner ppt "Om värdigt liv inom äldreomsorgen"

Liknande presentationer


Google-annonser