Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

B-31 Samuel Gustaf Hermelin

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "B-31 Samuel Gustaf Hermelin"— Presentationens avskrift:

1 B-31 Samuel Gustaf Hermelin
Odd Fellow Vänskap Kärlek Sanning B-31 Samuel Gustaf Hermelin

2 B-31 Samuel Gustaf Hermelin
Klubbutskottet skall 1. planera verksamheten i klubblokalerna på sådant sätt att den sammanhållna logekvällen blir en helhetsupplevelse för bröderna/systrarna 2. i samråd med ÖM svara för att intressanta och underhållande program genomföres vid de brödra/systramåltider, som följer på logesammanträde utan gradgivning 3. svara för att måltiderna serveras till självkostnadspris 4. vara en hjälp och ett stöd för klubbmästaren i utövande av hans/hennes plikter 5. vara klubbmästaren till hjälp vid upprättandet av budgetförslag 6. engagera bröder/systrar, då behov föreligger, för iordningställande av matsalen före måltiden samt för servering och eventuellt efterarbete, så- som diskning m.m. 7. noggrant följa de anvisningar, lagar och föreskrifter, som gäller för logens klubbverksamhet B-31 Samuel Gustaf Hermelin

3 B-31 Samuel Gustaf Hermelin
8. informera EkU om behov eller önskemål som föreligger för kompletteringar och förändringar i kök, matsal och klubbutrymmen så att dylika synpunkter kan behandlas i utskottet eller hänvisas till GEU för utredning och förslag 9. informera EkU om behov av komplettering eller reparation av möbler och annan utrustning i klubblokalerna, så att detta kan behandlas av utskottet eller hänvisas till GEU för utredning och förslag 10.årligen upprätta förslag till kompletteringar av porslin, glas och annan utrustning, som erfordras för bedrivande av en väl fungerande klubbverksamhet. Dessa förslag skall ingå i DN:s budgetförslag till logen. 11.om behov föreligger, under löpande redovisningsår, föreslå logen kompletteringar till serveringsutrustning, vilka ej kan vila till det ordinarie budgetarbetet 12.i övrigt fullgöra de skyldigheter och uppdrag som ÖM beslutar B-31 Samuel Gustaf Hermelin

4 B-31 Samuel Gustaf Hermelin
Klubbmästare Klubbmästaren skall 1. vara ordförande i klubbutskottet 2. ansvara för att klubbverksamheten drivs enligt av logen och klubbutskottet fast ställda riktlinjer 3. i god tid före budgetpresentation och beslut, till DN, överlämna förslag till bud get för klubbverksamheten 4. om logen så beslutar, ha teckningsrätt till det konto som DN avsätter för klubbens löpande verksamhet 5. till detta konto redovisa alla likvida medel, som överstiger den av logen fast- ställda handkassan för löpande kostnader 6. till DN månadsvis överlämna ekonomisk rapport på fastställd blankett B-31 Samuel Gustaf Hermelin

5 B-31 Samuel Gustaf Hermelin
7. senast den 15 januari varje år till DN inleverera allt underlag, som ännu ej inlevererats till DN och som erfordras för DN:s årsbokslut 8. i samband med revisorernas genomgång av logens redovisning tillhandahålla all den information som revisorerna kan önska 9. om behov föreligger, hos logen begära tillskott till den av logen beslutade bud geten 10. om logen använder cateringföretag eller extern restauratör, vara kontaktperson mellan logen och restauratören, samt försäkra sig om att denne innehar F- skattsedel 11. svara för klubbens serveringstillstånd 12. göra sig väl förtrogen med Ordens lagar och logens stadgar samt "Handbok för ämbetsmän" 13. i övrigt fullgöra de skyldigheter och uppdrag som ÖM beslutar. B-31 Samuel Gustaf Hermelin

6 Tillväxt, Medlemsvård och Utvecklingsutskottet TMU
I varje loge skall finnas ett utskott för tillväxt, medlemsvård och utveckling. Utskottet skall bestå av minst en valämbetsman samt i övrigt det antal ledamöter logen beslutar i sina stadgar. Det är logens ämbetsmän som ansvarar för att logens TMU arbete bedrivs på ett konstruktivt sätt och som är ansvariga för framtagande och fastläggande av den Utvecklingsplan som styr TMU arbetet under ämbetsperioden. (Se Uppslagsord på U U:3) B-31 Samuel Gustaf Hermelin

7 B-31 Samuel Gustaf Hermelin
Kostnader som belastar klubben Inköp av mat Inköp av dryck Bordsdekorationer Städning Utflykter? Lokalhyra Unbyn/Bredåker Föredragshållare Mat till inbjudna, STÄM, serveringspersonal Gåva till serveringspersonal Norge? Intäkter till klubben Försäljning av mat Försäljning av dryck Lotterier B-31 Samuel Gustaf Hermelin

8 B-31 Samuel Gustaf Hermelin
”Kostnadstjuvar” Bröder som anmält sig men ej dyker upp Överservering (ej mätglas) För stora portioner För många bjuds på mat Mat som ”slängs/förfars” För billig ”dyr sprit” B-31 Samuel Gustaf Hermelin

9 B-31 Samuel Gustaf Hermelin


Ladda ner ppt "B-31 Samuel Gustaf Hermelin"

Liknande presentationer


Google-annonser