Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Förtroendemannautbildningen

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Förtroendemannautbildningen"— Presentationens avskrift:

1 Förtroendemannautbildningen 2011-04-18
Smittskydd och Vårdhygien

2 Smittskydd och Vårdhygien
Verksamhetsområde Smittskydd och Vårdhygien är Jämtlands läns landstings infektionsförebyggande enhet Uppgift: att förebygga och minska spridningen av smittsamma sjukdomar till och mellan människor i samhället och inom sjukvården. Smittskydd och Vårdhygien/MO

3 Smittskydd och Vårdhygien/MO
Smittskyddsläkare Micael Widerström Bitr. smittskyddsläkare Johan Wiström/Sara Mörtberg Smittskyddssköterskor Ingrid Svensson Maria Omberg Vårdhygien Hygienläkare Rolf Lundholm (Ulf Ryding) Hygiensjuksköterskor Inga-Britt Svartholm Barbro Forsberg Jessica Linder Smittskydd och Vårdhygien Verksamhetschef Maria Omberg Handläggare Malin Rundvik Totalt 7 heltidtjänster Smittskydd och Vårdhygien/MO

4 att förebygga smittspridning
Smittskydd Vårdhygien Smittskyddslagen (2004:168) Smittskyddsförordningen Socialstyrelsens författningssamling Föreskrifter är bindande regler. Allmänna råd innehåller rekommendationer om hur en författning kan eller bör tillämpas och utesluter inte andra sätt att nå de mål som avses i författningen. Hälso- och sjukvårdslag (1982:763) Strategi för ett samordnat arbetet mot antibiotikaresistens och vårdrelaterade infektioner (prop.2005/06:50) Socialstyrelsens författningssamling Att förebygga vårdrelaterade infektioner, ett kunskapsunderlag (SoS) Smittskydd och Vårdhygien/MO

5 Smittskyddslagen 2004:168 1 kap.
1 § Samhällets smittskydd skall tillgodose befolkningens behov av skydd mot spridning av smittsamma sjukdomar. Syfilis är grunden till den smittskyddslag vi har idag och till del till den solidariska sjukvård vi har i Sverige, 1817 beslöt riksdagen att varje mantalsskriven person skulle erlägga tre shilling årligen i skatt till den ”veneriska smittans hämmande” 1919 den första egentliga smittskyddslagen, lex veneris 1943 länsläkarorganisationen 1988 smittskyddslag 2004 ny smittskyddslag

6 smittspårningspliktiga
samhällsfarliga 1 allmänfarliga 25 smittsamma sjukdomar smittspårningspliktiga Sammanlagt 54 anmälningspliktiga sjukdomar varav 24 är allmänfarliga. SARS nyligen bortplockad! anmälningspliktiga 30

7 Vårdhygien och Hälso- och sjukvårdslagen
2 a § Hälso- och sjukvården skall bedrivas så att den uppfyller kraven på en god vård. Detta innebär att den skall särskilt vara av god kvalitet med en god hygienisk standard och tillgodose patientens behov av trygghet i vården och behandlingen 29 § Inom hälso- och sjukvård skall det finnas någon som svarar för verksamheten (verksamhetschef) Smittskydd och Vårdhygien/MO

8 Regeringens prop. (2005/06:50) Strategi för samordnat arbete mot antibiotikaresistens och vårdrelaterade infektioner Det är sjukvårdshuvudmannen och verksamhetscheferna som har det direkta ansvaret för att vidta de åtgärder som krävs för att förhindra vårdrelaterade infektioner. För att kunna göra detta behöver de utnyttja den vårdhygieniska expertisen som har en rådgivande roll

9 God hygienisk standard Verksamhetschefens ansvar
Verksamhets (områdes) chef/er Enhets-chef Hc Enhets-chef operation Enhets-chef tandvård Enhets-chef vårdavd. VÅRDHYGIEN Jämtlands läns landstings vårdhygieniska expertis Smittskydd och Vårdhygien/MO

10 Smittskydd och Vårdhygien
Gemensamt uppdrag! att förebygga och minska spridningen av smittsamma sjukdomar till och mellan människor i samhället och inom sjukvården.


Ladda ner ppt "Förtroendemannautbildningen"

Liknande presentationer


Google-annonser