Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Välkomna till (den bästa av värdar) Kärnfastigheter

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Välkomna till (den bästa av värdar) Kärnfastigheter"— Presentationens avskrift:

1 Välkomna till (den bästa av värdar) Kärnfastigheter

2 Thomas Augustsson, Teknisk chef Eskil Göransson, Fastighetsingenjör
Kärnfastigheter, Helsingborgs Stad

3 Uppdrag Kärnfastigheter är en kommunal förvaltning. Kärnfastigheter ska ansvara för förvaltning och utveckling av staden ägda och bebyggda fastigheter och bostadsrätter.

4 Kärnfastigheter / nyckeltal
Lokalyta kvm Förvaltningsobjekt 300 BRF Omsättning mnkr Inhyrda lokaler kvm Planerat underhåll 140 mnkr (200:-/kvm) Medarbetare 37 st Vi är en beställareorganisation med hög egen kompetens: Drift, entreprenad, projektering, stor del av projektledningen mm är utlagt på externa utförare.

5 Bergalidens Vårdboende
Ytor m2 Gläntanskolan Bergalidens Vårdboende

6 Vad händer när jorden blir varmare?
Co2 Co2 De senaste hundra åren har temperaturen ökat med en grad i Sverige och något mindre globalt. EU har slagit fast målet att temperaturen inte får öka med mer än två grader i förhållande till förindustriell tid. Annars drabbas vi av klimatförändringar som är mycket allvarliga för människor, djur och natur. Källa: Naturskyddsföreningen” Halten koldioxid globalt är idag cirka 40 procent högre än år Under 2000 talet har ökningen accelererat till 2ppm/år mot 1,5ppm/år under nittonhundratalet. Källa: SMHI”

7 Exempel på mål för stadens egna verksamheter:
Helsingborgs Stad har beslutat om en Energistrategi och Energiplan samt Miljöprogram vars slutliga mål är en fossilfri stad. Gäller samtliga medborgare, företag, transportsektorn och stadens egna verksamheter. Energistrategins slutår är 2035. Exempel på mål för stadens egna verksamheter: Energikällorna skall vara fossilfria senast år 2020. Vid ny och ombyggnad skall lågenergihus byggas. Den totala energianvändningen skall minska med …….. Skolor, förskolor, äldreboende, kontor, idrottsanläggningar, fotbollsplaner, bibliotek, konserthus mm

8 Basår 2005. Mätvärde kWh/m2/år (all el, värme och kyla)
År 2010 skall energianvändningen ha minskat med 10% År 2020 skall energianvändningen ha minskat med 20% År 2035 skall energianvändningen ha minskat med 30% Basår 2005. Mätvärde kWh/m2/år (all el, värme och kyla) Skolor, förskolor, äldreboende, kontor, idrottsanläggningar, fotbollsplaner, bibliotek, konserthus mm

9 Våra vägar till målen

10 Enkelt! Med hjälp av ett antal miljarder river vi det mesta och bygger nya lågenergihus, eller…

11 ….sänker värme och ventilation radikalt och släcker belysningen!

12 Nu är det kanske inte helt lämpliga vägar, utan vi får börja med att energieffektivisera de byggnader vi har. Dvs använda minsta möjliga energi, såväl värme som el under förutsättning att i förväg uppställda krav på inneklimat och kostnadseffektivitet uppfylls, vilket inte utesluter en del rivning. Mer om vägar och metoder på kommande möten ?

13 Vägar till målen 2020 Pågående eller i mål
Skapande av Masterplan och en kraftfull organisation med befogenheter och ekonomiska muskler. I organisationen finns även energi/installationsrådgivare och Miljöförvaltningen. Driftövervakning och optimering görs i egen regi. Energisamordnare skall finnas i varje större projekt. Höga krav på energianvändningen vid nyproduktion BBR % = 60kWh/m2/år samt vid ombyggnad BBR % = 70kWh/m2/år om ej orimligt. Projekteringsanvisningar med krav på effektiva tekniska lösningar samt krav för energiprestanda och innemiljö för ny/ombyggnad och drift. Energikrav vid den centrala materialupphandlingen, tex kaffeapp, kontorsbelysning, datautrustning. Energiplan 2010: Tekniska effektiviseringsåtgärder och ombyggnad av värme, ventilation, styr & regler, belysning, klimatskal etc. Övergång till fossilfri drift i första etappen genom utfasning av oljepannor till värmepumpar. ( 2 kvar i framtidsosäkra hus) Upphandling av driftentreprenörer med incitamentsvillkor. Incitamentavtal med hyresgäster: Deltagande skolor och förskolor får 3kr i bonus för varje sparad El kWh. Checklistor för driftbolagen som hjälpmedel för en god fastighetsdrift. Checklistor för hyresgäster och kökspersonal som enkla hjälpmedel för ett effektivt brukande. Automatavläsning av energimätare för snabb och kvalitetssäkrad statistikinsamling samt abonnemangsoptimering. Centralupphandling av elgrossist som förmedlar energieffektiva ljuskällor till alla kommunala verksamheter samt utbildar. Skapande av kommunikationsplattform och systematisk kommunikation med Hg/brukare via ”Miljöinsikten” Anpassning av stadens centrum för miljöutbildning(ATMOS) med energieffektiv utrustning . Utbildningsprogram för hyresgäster/brukare även kökspersonal samt vid inflyttning. Utbildningsprogram av entreprenörer & konsulter. Inventering och planering av solenergi samt utbyte av kvicksilver ljuskällor. (projektanställning) Green Building Partnerskap. Pris ”Årets Ljusa Kommun” 2010.

14 Vägar till målen 2020 Uppstartade
Utökat engagemang och formaliserat samarbete med Miljöförvaltningen. Energiplan 2020 tekniska effektiviseringsåtgärder och ombyggnad av värme, ventilation, styr & regler, belysning, klimatskal etc. Checklistor för hyresgäster och kökspersonal: Tillämpning av checklistorna så de blir en självklar del av styrkortsaktiviteterna för förvaltningarna/verksamheterna. Skapande av checklistor för städpersonal. Integreras i entreprenörskontrakt. Skapande av program och regelbunden, systematisk utbildning av brukare inom olika målgrupper. Anlita praktikanter för uppsökande utbildning. Utbildning av nya driftentreprenörer. Revidering av projekteringsanvisningarna (nya kravnivåer, nya tekniska lösningar, ny projektprocess kopplat till KFA´s egna projektplats.) Miljöriktigt byggande och val av material vid nyproduktion/totalrenovering. Utredning och val av system, implementering i pilotprojekt samt utvärdering.

15 Vägar till målen 2020 Väntande
Fortsatt utfasning av fossil förbränning. Äldre gasanläggningar konverteras till värmepumpar och klimatkompenseras via solel. Nyare anläggningar drivs med biogas. Stor utbyggnad av solel from Fn kraftigt fallande priser på solceller vilket förhoppningsvis skapar lönsamhet. Skapande av webbportal ”Kärnsol” för allmän publicering. Förberedelse för elbilsexplosion genom laddstolpar på nya P platser. Om möjligt laddning med solel. Göra energistatistiken allmänt tillgänglig för hyresgästerna. Samverkan med el och rörgrossister för urval av energieffektiva produkter och utbildning av vaktmästare samt entreprenörer. Nattkontroll av tänd innerbelysning och öppna dörrar/fönster via ronderande bevakningsbil. Kravställning på miniminivåer inom energi och miljö vid externförhyrning. Publicering av energi och miljöarbetet via KFA´s egen hemsida och reklam vid byggplatser. Skapa mervärde för hyresgästerna genom att marknadsföra miljömärkning etc mot deras kunder.

16 -23%(2013-2005) -41%(2013-1998) Var är vi idag?
Skolor, förskolor, äldreboende, kontor, idrottsanläggningar, fotbollsplaner, bibliotek, konserthus mm

17 Tabell totalt 1998 2005 2007 2009 2010 2011 2012 2013 2035 Uppvärmning inkl eluppvärmning, varmvatten samt fjärrkyla Faktisk användning (GWh) 80,9 66,9 59,9 58,95 69,09  55,4 58,54 55,23 Graddagsjusterad användning (GWh) 85,8 69,8 67,8 60,65 61,74 59,33 58,66 54,82 Nyckeltal 173 121 119,2 105,65  104,1 99,8 97,09 88,92 (Graddagskorrigerad användning KWh/m² BRA/år Fjärrkylan (GWh) 0,19 0,18 0,38 0,17 0,08 0,05 0,22 Basytor (m²BRA)   El exkl. eluppvärmning 40,3 42,4 42,3 39,54  39,86 37,85 36,95 36,82 Nyckeltal(användning KWh/m² BRA/år) 80 73 74,1 68,15  66,62 63,5 61,16 59,63 Total uppvärmning, el och kylan Graddagskorrigerad användning (GWh) 126,1 112,2 110,1 100,19  101,74 97,18 95,67  91,64 121,2 109,3 102,2 98,49  109,13 93,25 95,54  92,05 Utfall - Nyckeltal(Graddagskorrigeradanvändning kWh/m2 BRA/år) 253 194 193,3 173,8 170,6 162,9 158,4 148,8 Mål enligt Stadens energistrategi(Graddagskorr. användning kWh/m2 BRA/år) 186,5 178 175 172 169 166,5  136 Skolor, förskolor, äldreboende, kontor, idrottsanläggningar, fotbollsplaner, bibliotek, konserthus mm

18 Riktvärde / Utfall

19 Skolor, förskolor, äldreboende, kontor, idrottsanläggningar, fotbollsplaner, bibliotek, konserthus mm


Ladda ner ppt "Välkomna till (den bästa av värdar) Kärnfastigheter"

Liknande presentationer


Google-annonser