Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Årscykel – utbildning på grund- och avancerad nivå.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Årscykel – utbildning på grund- och avancerad nivå."— Presentationens avskrift:

1 Årscykel – utbildning på grund- och avancerad nivå

2 Lunds universitet /LTHs kansli/Camilla Hedberg/2012-05-24 Utbildningsorganisationens roll ur ett planeringsperspektiv Välkomna!09.15 – 09.20 Bodil Ryderheim Kvalitetsfrågor09.20 – 10.00 Gerd Olsson Annika Mårtensson Per Warfvinge Fika10.00 – 10.30 Planering och budgetprocess10.30 – 11.00 Åsa Söderberg PG Nilsson Årscykel och planeringsprocess11.00 – 11.55 Camilla Hedberg Nora Ekdahl Christina Grossmann Tack för idag!11.55 – 12.00

3 Lunds universitet /LTHs kansli/Camilla Hedberg/2012-05-24 Regler, föreskrifter och processer Syfte att ge en övergripande inblick i några av de regler, föreskrifter och processer som styr verksamheten inom utbildning på grund- och avancerad nivå.

4 Lunds universitet /LTHs kansli/Camilla Hedberg/2012-05-24 Utbildning på grund- och avancerad nivå Exempel på styrande dokument: Högskoleförordningen Bilaga 2 – Examensordningen LTHs lokala regler och föreskrifter

5 Lunds universitet /LTHs kansli/Camilla Hedberg/2012-05-24 Utbildning (HF kap 6) All utbildning på grundnivå och avancerad nivå skall bedrivas i form av kurser. Kurser får sammanföras till utbildningsprogram. För en kurs skall det finnas en kursplan.

6 Lunds universitet /LTHs kansli/Camilla Hedberg/2012-05-24 Utbildning (HF kap 6) I kursplanen skall följande anges 1. kursens nivå 2. antal högskolepoäng 3. mål 4. krav på särskild behörighet 5. formerna för bedömning av studenternas prestationer 6. och de övriga föreskrifter som behövs

7 Lunds universitet /LTHs kansli/Camilla Hedberg/2012-05-24 Kursplaner vid LTH http://www.lth.se/anstalld/utbildningsadministration/ Regler för utformning av kursplaner på grundnivå och på avancerad nivå vid LTH http://www.lth.se/uploads/media/Regler_kursplaner_07091 0.pdf I behov av revidering på grund av ändring i högskoleförordning och kommande tillämpningsföreskrifter från Lunds universitet.

8 Lunds universitet /LTHs kansli/Camilla Hedberg/2012-05-24 Kursplaner vid LTH Hjälpmedel Lubas PP Anvisningar Programplanerare Av arbetsordningen framgår att Programledningen föreslår kursplaner och att Utbildningsnämnden fastställer kursplaner.

9 Lunds universitet /LTHs kansli/Camilla Hedberg/2012-05-24 Utbildning (HF kap 6) För utbildningsprogram skall det finnas en utbildningsplan I utbildningsplanen skall följande anges 1.De kurser som programmet omfattar 2.Kraven på särskild behörighet 3.Och de övriga föreskrifter som behövs

10 Lunds universitet /LTHs kansli/Camilla Hedberg/2012-05-24 Utbildningsplaner Vid LTH gäller utbildningsplanerna i ett år

11 Lunds universitet /LTHs kansli/Camilla Hedberg/2012-05-24 Studiehandboken vid LTH Gemensamma föreskrifter och information Utbildningsplan för varje utbildningsprogram Läro- och timplan Hjälpmedel Strukturmallar för utbildningsplanernas uppbyggnad Programplanerare Av arbetsordningen framgår att Programledningen utarbetar förslag till utbildningsplan för aktuella utbildningsprogram och programgemensamma specialiseringar och att Utbildningsnämnden fastställer utbildningsplanerna

12 Lunds universitet /LTHs kansli/Camilla Hedberg/2012-05-24 Examensmål I högskoleförordningens bilaga 2 anges vilka övergripande mål som ska vara uppfyllda för respektive examen. Dessa mål kan konkretiseras ytterligare i utbildningsplanerna genom programspecifika mål. Av utbildningsplanerna ska framgå vilka examensfordringar som gäller för respektive examen.

13 Lunds universitet /LTHs kansli/Camilla Hedberg/2012-05-24 Examensfordringar Praktiskt exempel för antagen HT07 En student som begär examen år 2012 ska vara godkänd på de obligatoriska kurserna i åk 1 enligt 07/08 års utbildningsplan (studiehandboken) de obligatoriska kurserna i åk 2 enligt 08/09 års utbildningsplan (studiehandboken) osv… och slutligen på de övriga fordringar som krävs enligt 10/11 o 11/12 års utbildningsplaner (studiehandbok).

14 Lunds universitet /LTHs kansli/Camilla Hedberg/2012-05-24 Anvisningar och tidplan Anvisningar för arbetet med utbildningsutbud och kursplaner inför läsåret 20xx/xx Tidplan för institution – programplanering – programledning - utbildningsnämnd

15 Lunds universitet /LTHs kansli/Camilla Hedberg/2012-05-24 sepoktnovdecjanfebmaraprmajjunjulaugsepoktnovdec KURS- UTBUD KURS- UTBUD LÄSSCHEMA H13 TENTASCHEMA 13/14 KURS- PLANER PROGRAM- UTBUD STUDIEHANDBOK Gemensamma föreskrifter Utbildningsplan Läro- och timplan Läsåret 2013/14 → Läsåret 2012/13 UTB- PLANER LÄSSCHEMA V13 KURSVAL lp3 LADOK kurser programplaner PROGRAMSERVICE UTBILDNINGSAVDELNING UTBILDNINGSNÄMNDER INSTITUTIONER STUDENTER KURS- PLANER KURSVAL lp1 KURSVAL lp2 KURSVAL lp4 PROGRAMLEDNINGAR Utbildningsprogram vid LTH 16 civilingenjörsprogram 1 arkitektprogram 1 brandingenjörsprogram 1 kandidatutbildning i design 1 Technology Managementavslutning 5 högskoleingenjörsprogram 1 livsmedelsteknisk högskoleutbildning 1 tekniskt basår 1 teknisk bastermin 12 masterprogram 40 utbildningsprogram följer processen 23 programledningar (ej masterprogram) 5 utbildningsnämnder UTBPLAN mallar KURS- UTBUD för kst KURS- PLANER för kst UTB- PLAN PROGRAM- UTBUD PLED ÅRS- RAPPORT PLED ÅRS- RAPPORT §HF PLANERINGSPROCESSEN – de steg av beredningsarbete och beslut som resulterar i programplaner, kursplaner, utbildningsplaner och schema för LTH:s utbildningsprogram ANVISNINGAR 12/13 TIDPLAN 13/14ANVISNINGAR 13/14 KursUN beslutar om kursutbud och kursplaner för kostnadsställen fördelade på UN/PLED i rektorsbeslut. ProgramUN beslutar om program- och utbildningsplaner för program. Programledning bereder beslutsunderlag till KursUN för kostnadsställen beslutade av rektor och till PrgmUN. Programplanerare administrativt ansvarig för programledningens beredning av beslutsunderlag till KursUN och PrgmUN. WEB-LoT UN ÅRS- RAPPORT

16 Lunds universitet /LTHs kansli/Camilla Hedberg/2012-05-24 KursUN och ProgramUN KursUN Beslutar om kursutbud och kursplaner för de kostnadsställen som beslutats tillhöra nämnden ProgramUN Beslutar om programutbud och utbildningsplaner med tillhörande lot för de program som beslutas tillhöra nämnden Programledning Bereder beslutsunderlag till KursUN och ProgramUN Programplanerare Är administrativt ansvarig för Programledningens beredning av beslutsunderlag till KursUN och ProgramUN

17 Lunds universitet /LTHs kansli/Camilla Hedberg/2012-05-24 Beslutat utbildningsutbud Ändringar efter fastställt utbildningsutbud http://www.lth.se/fileadmin/lth/lthhandboken/ utbildningforskning/grundutbildning/handla ggningsordnGU.pdf

18 Lunds universitet /LTHs kansli/Camilla Hedberg/2012-05-24 Handläggningsordning vid förslag till nya utbildningsprogram http://www.lth.se/fileadmin/lth/lthhandboken/utb ildningforskning/Beslut_LTHs_Handlaeggning sordning_vid_foerslag_till_och_ansoekan_om _inraettande_av_nya_utbildnignsprogram_12 0507.pdf

19 Lunds universitet /LTHs kansli/Camilla Hedberg/2012-05-24 Tidplan – Nya utbildningsprogram 15 oktober 2012 – underlag fråninstitutionsstyrelse 1 december 2012 – rekommendationer från UN Decembermöte – beredningsbeslut i UBB December -rektorsbeslut 1:a vårmötet – presentation av programförslag i Fakultetsstyrelsen Sista vårmötet -Fakultetsstyrelsen beslutar om föreslaget program ska ingå i programutbudet


Ladda ner ppt "Årscykel – utbildning på grund- och avancerad nivå."

Liknande presentationer


Google-annonser