Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

men då skall det ha gått rätt till!”

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "men då skall det ha gått rätt till!”"— Presentationens avskrift:

1 men då skall det ha gått rätt till!”
”De flesta människor kan till nöds acceptera att bli uppsagda på grund av arbetsbrist men då skall det ha gått rätt till!”

2 Arbetsgivaren bestämmer arbetsbristen !
Uppsägningar kan bero på två anledningar: Arbetsbrist Personliga förhållanden Bägge kräver saklig grund. Arbetsbrist är inte detsamma som brist på arbete… Brist på pengar, brist på kunder, brist på elever – är exempel på det som kan vara saklig grund för uppsägning.

3 Innan arbetsgivaren (Ag) beslutar om personalindragningar och förhandlar om detta skall Ag informera Lärarnas Riksförbund. Den här typen av frågor skall de enl MBL från början till slut -. Det innebär att Ag skall informera enl 15§ MBL Vid informationen skall ett protokoll föras som visar vad Ag informerat om. Vid detta tillfälle kommer parterna överens om vad och hur man skall informera personalen utan att skapa onödig oro och förtvivlan!

4 Enl 15§ MBL skall Ag skriftligen informera om:
Skälen för uppsägningarna Antalet arbetstagare som avses bli uppsagda och vilka kategorier de tillhör Antalet arbetstagare som normalt sysselsätts och vilka kategorier de tillhör Den tidsperiod under vilken uppsägningarna är avsedda att verkställas Beräkningsmetoder för ev ersättningar utöver lag eller avtal

5 På kommunal nivå är det lämpligt att man skapar en övertalighetsgrupp
På kommunal nivå är det lämpligt att man skapar en övertalighetsgrupp. Den kan lämpligen bestå av KO/HSO för Lärarnas Riksförbund och motsvarande för Lärarförbundet. Arbetsgivarens representant kan vara personalchef eller person som har delegation att fatta beslut som både berör både enskilda skolor och samtliga skolor i kommunen!

6 Begäran om information enl MBL §19
LR begär information enl § 19MBL innan kommunens förhandling om uppsägningar av ett stort antal lärare i XXX kommun avslutats. LR kräver komplett och skriftlig dokumentation som redovisar varje undervisningstimme på det kommunala skolområdet i XXX kommun LR kräver en kräver komplett och skriftlig dokumentation som redovisar varje individ som bedriver undervisning på dessa timmar LR kräver komplett och skriftlig dokumentation som redovisar behörighet och utbildning hos var och en som undervisar inom det kommunala skolväsendet i XXX kommun

7 LR kräver en skriftlig dokumentation på den riskbedömning som kommunen/skolan enligt AML är skyldiga att genomföra. Vid den riskbedömningen skall såväl våra HSO/SO och elevskyddsombud ges möjlighet att delta i. LR kräver skriftlig dokumentation på de förhandlingar ev samråd som skall ha gjorts på varje skolenhet inför den tjänsteplanering som redovisats LR vill veta hur kommunen i XXX månad 2009 kan känna till tjänsteunderlaget för höstterminen Vi begär därför att tjänstefördelningarna för läsåret presenteras skriftligt

8 Innan det fastställs om det råder övertalighet skall man gå igenom följande punkter:
Pensionsavgångar Sjukersättningar som är på gång Kända graviditeter/barnledigheter Utbildningsintresserade Någon typ av särskild ålderspension (vad kan arbetsgivaren tänka sig?) Omflyttning mellan olika placeringar/tjänsteställen i kommunen Skall någon lärare/berörd flytta från kommunen?

9 Visstidsanställningar som går ut?
Särskilda utbildningsinsatser där arbetsgivaren går in och betalar viss del av utbildningen tex Lärarlyftet Lediga anställningar inom avtalsområdet Detta skall göras av arbetsgivare innan man konstaterar arbetsbrist. OBS: behörighetsreglerna och skollagen! Visstidsanställningar som går ut? Intresserad av annan ledig anställning i kommunen? LR kommer inte att godkänna uppsägning av lärare förrän ovanstående information inhämtats och lämnats till oss. Uppsägningar ”för säkerhets skull” är inte förenliga med LAS.

10 Turordningskrets Kommungräns är normalt den geografiska gränsen för turordningskretsen A B C Ytterskola Kommungräns är normalt den geografiska gränsen för turordningskretsen Turordningskretsen skall vara så stor som möjligt. LR skall normalt kräva att kommunen är den geografiska gränsen för turordningskretsen (enligt bild). Inom kretsen upprättas en (1) turordningslista. Gör man den enbart utifrån LAS så kallar man den ibland för lagturlista. Om arbetsgivare och fack kommit överens om avsteg från LAS så kallas turordningslista för avtalsturlista. Utifrån den listan görs sedan undergrupper utifrån befattningskod/tjänstebenämning. Den listan är underlag för ev. uppsägningar.

11 I SKL:s PM ” Denna PM behandlar enbart arbetsrättsliga regler vid uppsägning på grund av arbetsbrist” kan man bla läsa: 5.1.2 Organisatorisk dimension Med begreppet verksamhet/förvaltningsområde avses styrelses eller nämnds förvaltningsområde. I rättsfallet AD 1992 nr 130 (Kristianstad - SKTF) kom arbetsdomstolen fram till att verksamhetsregeln i kollektivavtalet, AB § 2 mom 5, skall tolkas som att den kommunala styrelsens eller nämndens förvaltningsområde är den yttersta gränsen för en gemensam turordningskrets, om inte överenskommelse träffas om annan avgränsning.

12 Varsel om uppsägningar
Enligt Främjandelagen ska arbetsgivaren lämna skriftligt varsel till Arbetsförmedlingen om fler än fem anställda ska bli uppsagda senast två månader före driftsinskränkningen. Antal berörda arbetstagare Senaste tidpunkt för varsel färre än senast två månader För emellan 25 och 100 senast fyra månader före fler än senast sex månader före Ett varsel ska innehålla uppgift om skälen till de planerade uppsägningarna, antalet arbetstagare som avses bli uppsagda och under vilken tidsperiod uppsägningarna är avsedda att verkställas. Lokalavdelningarna/fackklubbarna på arbetsplatsen har rätt att få en kopia av varslet till Arbetsförmedlingen.

13 Ag förhandlar enl 11§ MBL före beslut om fastställande av turordningskretsar, upprättande av turordning och om uppsägning pga arbetsbrist Turordning När arbetsbristen konstaterats måste arbetstagarna turordnas. Arbetsgivaren är skyldig att upprätta en turlista där samtliga befattningshavare inom turordningskretsen finns med. En turordningskrets för lärare innebär i praktiken att samtliga lärare inom en förvaltning skall finnas med. Det är möjligt för den fackliga organisationen att i kollektivavtal komma överens om andra turordningskretsar, men LR:s uppfattning är att kretsen skall vara så stor som möjligt. Det kan förekomma att kommunen vill göra en turlista för en enskild skola eller för en viss kategori lärare. Detta bör kommunföreningen endast undantagsvis gå med på och endast efter konsultation med berörd RO eller LRs kansli.

14 Utdrag från AB 07 – som innebär att både LRs medlemmar och Lärarförbundets medlemmar skall vara på samma turordningslista. e) Gemensam turordning vid uppsägning och företrädesrätt till återanställning ska gälla för arbetstagare med samma yrkes-/befattnings benämning inom samma förvaltningsområde.

15 Beräkning av anställningstid
Grundprincipen är att den som har längre anställningstid hos arbetsgivaren har företräde till fortsatt anställning. Vid lika anställningstid ger högre ålder företräde. Kommunen har en skyldighet att hålla reda på den anställdes anställningstid, men det är lämpligt att låta berörda ta del av arbetsgivarens beräkningar så att man tidigt kan rätta till felaktigheter. All anställningstid i den berörda kommunen räknas, även enstaka dagars arbete. Vid beräkning av anställningstid enligt 3 § andra stycket LAS gäller nu samma regler för alla arbetstagare oavsett ålder. Det innebär att de gynnande reglerna för arbetstagare som har fyllt 45 år är borta.

16 Förskjuten uppsägningstid vid föräldraledighet
För person som är föräldraledig enl 4 eller 5§ föräldraledighetslagen börjar uppsägningstiden löpa först när arbetstagaren efter sin föräldraledighet helt eller delvis återgår till arbete. Om han/hon pga sjukskrivning, förlängd ledighet etc inte börjar arbete vid planerad tidpunkt så börjar uppsägningstiden beräknas vid den tidpunkt när han/hon enligt den ledighetsanmälan som gällde när uppsägningen skedde. Utdrag ur lagtext: Om en arbetstagare som är föräldraledig enligt 4 eller 5 § eller helt ledig enligt 9 § föräldraledighetslagen (1995:584) sägs upp på grund av arbetsbrist, börjar uppsägningstiden löpa – när arbetstagaren helt eller delvis återupptar arbetet, eller – när arbetstagaren skulle ha återupptagit sitt arbete enligt den anmälan om föräldraledighet som gäller när uppsägningen sker. Lag 2008:564.

17 Vad händer med uppsägningstiden när man har semester?
Ag har inte rätt att lägga ut semesterledighet under uppsägningstiden utan arbetstagaren medgivande. Detta regleras i semesterlagen 14 §: Semesterledighet får ej utan arbetstagarens medgivande förläggas till uppsägningstid. Skulle vid uppsägning från arbetsgivarens sida uppsägningstiden helt eller delvis infalla under redan utlagd semesterledighet och beror uppsägningen på förhållande som ej hänför sig till arbetstagaren personligen, skall semesterledighetens förläggning i samma mån upphävas, om arbetstagaren begär det. Första och andra styckena gäller ej i den mån uppsägningstiden överstiger sex månader.

18 Sist anställd – först ut
När arbetet med turordningslistan är klart fastställs listan i en MBL-förhandling. Den listan visar nu konkret vilka individer som kan bli drabbade av uppsägning på grund av arbetsbrist. De skall nu informeras samtidigt som den fastställda turordningslistan offentliggörs på alla skolor och för alla lärare. De skall förmedlas även tjänstlediga, sjukskrivna och barnlediga lärare. Observera alltså att det är först nu som man går ut med bred, konkret information om vilka individer som befinner sig i riskzon. Det arbete som nu vidtar handlar helt enkelt om att med alla medel försöka se till att genom alternativa lösningar förhindra att de som står längst ner på turordningslistan sägs upp!

19 Först när tidigare beskrivet arbete är färdigt kan arbetsgivaren påbörja den Omplaceringsutredning som man är skyldig att genomföra. Innan någon sägs upp p.g.a. arbetsbrist skall en omplaceringsutredning göras. Den har som grundsyfte att allt ledigt – och möjligt tjänsteunderlag hos arbetsgivaren skall fram och om möjligt erbjudas den eller de som riskerar uppsägning. Är arbetsgivaren kommunen, så gäller omplaceringsutredningen kommunen, gäller det landsting eller stat så gäller det inom myndighetens gräns. Samma förhållande gäller för friskola eller ett gymnasieförbund. Där kan det hela kompliceras av ”ortsbegreppet” Man kan inte kräva att arbetsgivare tillskapar nya arbeten. Det är också arbetsgivaren som avgör om individen har tillräckliga kvalifikationer för att klara ett ledigt arbete. Viss introduktionsutbildning, inskolning kan man kräva, men arbetsgivaren har ingen skyldighet att ställa upp med en ny utbildning.

20 Omplacering i flera led
I LAS talas om omplacering i flera led. Det skall tillämpas också på skolans område. Se följande ex: Det är brist på timmar i ämnet historia på en skola där uppsägning hotar. Det finns i exemplet tre lärare. Lärare Jonas, Stina och Erik Stina undervisar i historia, religion och samhällskunskap. Jonas undervisar i svenska, historia och drama. Bägge är tillsvidareanställda. Stina riskerar uppsägning på grund av brist på timmar i historia. Som ett resultat av det arbete som genomförts med att plocka fram allt timunderlag i kommunen, så visar det sig att man kan rädda Stina genom att be Jonas ta lite mer svenska och ”lämna ifrån sig” timmar i historia. Självfallet måste hänsyn tas till Jonas arbetsmiljö. Svenska är ett tungt ämne så man kan inte begära att Jonas skall försämra sin arbetsmiljö hur mycket som helst för att rädda Stina, men exemplet visar hur man kan tillämpa ”omplacering i flera led” även på skolans område. I praktiken innebär det att ett genomarbetat tjänstefördelningsarbete måste göras.

21 Uppsägning När allt arbete enligt tidigare bilder är klart återstår uppsägningen. Ag lämnar då skriftligt besked om uppsägningen till enskild och fack. Uppsägningstiden börjar löpa när arbetstagaren får del av beskedet. Det går inte att ”smita” från en uppsägning! Beskedet ska innehålla uppgifter om vad arbetstagaren skall göra om han vill: Begära ogiltigförklaring av uppsägningen Yrka skadestånd för felaktig uppsägning Utnyttja sin företrädesrätt till ny anställning

22 Företräde till återanställning
En arbetstagare som sägs upp på grund av arbetsbrist och har varit anställd mer än tolv (12) månader under de senaste tre åren, har rätt att få företräde till återanställning under förutsättning att han/hon skriftligen begär det inom en månad efter anställningens upphörande. Upplysning om detta skall finnas med på uppsägningsbeskedet. Rätten till företräde gäller i nio (9) månader. Företrädesrätten förfaller om man avvisar ett skäligt erbjudande. Om flera arbetstagare har rätt till företräde så har arbetsgivaren en skyldighet att förhandla enligt MBL inför tillsättning av en tjänst. Detsamma gäller om arbetsgivaren avser att anställa någon annan än den som har företrädesrätt.

23 Till sist… LAS gäller när man blir uppsagd från sin tjänst!
LAS gäller inte när det blir övertalighet på en skola – och det finns arbete på en annan skola i kommunen! Ev överenskommelse (LOK) kan då gälla om sådan finns, annars gäller arbetsgivarens rätt att leda och fördela arbetet. Arbetsmiljölagen skall alltid följas.


Ladda ner ppt "men då skall det ha gått rätt till!”"

Liknande presentationer


Google-annonser