Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Förebyggande Tidiga insatser Omfattande samordnade ”Upplyftande” Insatser Stärkande insatser Arb.livsinriktad rehabinsatser Kartläggning av behovsgrupper,

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Förebyggande Tidiga insatser Omfattande samordnade ”Upplyftande” Insatser Stärkande insatser Arb.livsinriktad rehabinsatser Kartläggning av behovsgrupper,"— Presentationens avskrift:

1 Förebyggande Tidiga insatser Omfattande samordnade ”Upplyftande” Insatser Stärkande insatser Arb.livsinriktad rehabinsatser Kartläggning av behovsgrupper, verksamhetsbehov Samt ordinarie verksamheter med arbetslivsinriktad linje Planerade: 16-19 år, uppsökande, motivation, aktivering Beslutade: Samverkan på vårdcentralerna FK, Primärvård, (Af) Pågående: Framtidsspåret Navet, Tösam Gullsam Planerade: utredning, motivation med utgångspunkt från samhällets villkor, Livskvalitéhöjande (Mariestads FHS) Planerad: arbetsinriktad rehabilitering på arbetslivets villkor Klargöra arbetsförmåga Ordinarie verksamheter F F F F F = FINSAM

2 Grupp 1 Unga Unga Arbetsgrupp: Carina G, SYV och IV-ansvariga, Ansv. Tjänsteman, (Soc) Projektägare: Gullspång Tidsram: ett år, start feb 2009 Målgrupp: 16-19 Samverkansparter: Soc, Gymnasieskola, Af, Vuxenpsykiatrin/Bup/skolhälsovården/FINSAM-aktiviteter/FHS Försöksverksamhet kräver en tjänst för området. Kostnad: 650 000 kr Förebyggande Tidiga insatser Omfattande samordnade ”Upplyftande” Insatser Stärkande insatser Arb.livsinriktad rehabinsatser Förväntade resultat/mål: -en fungerande modell som skall kompletterar/vidareutveckla det kommunala uppföljningsansvaret -en kartläggning av individens och ordinarie verksamheters behov, minska avståndet -tydligare fastställe omfattningen och vilka bakomliggande faktorer som har betydelse -samverkan mellan ordinarie verksamheter, FINSAM- verksamheter m.fl. -kontakter med föreningsliv/näringsliv på målgruppens behovsnivå -en projektmodell där samverkan mellan myndigheterna inom förbundet och övriga aktörer kan skapa motivation och intresse hos målgruppen att hitta alternativa vägar till meningsfull sysselsättning, utbildning. En projektbeskrivning / Arbetsmaterial finns men visst arbete kvarstår innan det kan presenteras i sin helhet.

3 Grupp 2Samverkan på Vårdcentral Arbetsgrupp: Karin Viklund, Marika Perc, Ulrika Karlsson - Fk, Anne Kjellander, Maria Qvarnström, VG, Ansv. tjänsteman Projektägare: Försäkringskassan Tidsram: Tre år, med start 090101, projektets innehåll och arbetsmodell bör också kunna omprövas (gemensamt beslut från ingående parter och samordningsförbundet) Målgrupp: Åldersgruppen 16 – 64 år Behov av samordnade insatser och samverkan för att rehabiliteringsarbetet skall fungera Samverkansparter: Fk, Primärvård, Af Kostnad: 225 000 kr/år 0,5 tjänst Förebyggande Tidiga insatser Omfattande samordnade ”Upplyftande” Insatser Stärkande insatser Arb.livsinriktad rehabinsatser Arbetsmodellen skall innebära: -en kvalitetsförbättring för patienten. en helhetssyn på, samt att samarbetet kring patienten skall utvecklas. -sjukförsäkringskostnaderna skall minska och tillgängligheten till primärvården, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan öka genom att korta vänte- och handläggningstider och adekvata åtgärder hos rätt profession. -Modellen skall ta tillvara på de interna resurserna som finns på Vårdcentralerna och att tillföra extern kompetens främst genom att samverka med Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. -Centralt i projektet är att alla medverkande parter arbetar tillsammans på Vårdcentralen, att tid finns att tillsammans över gränserna skapa ytor för kommunikation och att lösa de problem och frågeställningar som finns.

4 Målgrupp 3Framtidsspåret Arbetsgrupp: Navet, Tösam, Gullsam Projektägare: Mariestads kommun Tidsram: Tre år, med start 080501, projektets målgrupp, omfattning och inriktning kan omprovas årsvis Målgrupp: Åldersgruppen 16 –29 år Syfte: Förhindra rundgången mellan berörda myndigheter, vidga samverkansinsatserna till en gemensam målbild och att samhällets kostnader för offentlig försörjning minskar i kommunerna Mariestad, Töreboda och Gullspång. Ge individuellt stöd och fördjupad kartläggning av deltagarens behov som påverkar förutsättningar att närma sig arbetsmarknaden och egen försörjning. Samverkansparter: Alla samverkande myndigheter Kostnad: 1 975 000 Kr/årkr/år Förebyggande Tidiga insatser Omfattande samordnade ”Upplyftande” Insatser Stärkande insatser Arb.livsinriktad rehabinsatser Förväntade resultat är att deltagarna kommer att: - uppnå eller öka förmågan till förvärvsarbete - uppnå en förbättrad livskvalité - uppnå stärkt social kompetens - undvika rundgång mellan olika myndigheter - erhålla en heltäckande bedömning av problem och möjligheter

5 Målgrupp 4Livskvalitéhöjande Arbetsgrupp: ? Projektägare: Mariestads Folkhögskola (Hjo) Tidsram:1,5 år, med start 090101, Målgrupp: Åldersgruppen 16 –64 år Samverkansparter: Alla samverkande myndigheter Kostnad: Kr/år Förebyggande Tidiga insatser Omfattande samordnade ”Upplyftande” Insatser Stärkande insatser Arb.livsinriktad rehabinsatser utredning, motivation utifrån gruppens/ samhällets villkor + huvudmål ”resocialisera människan” Med utgångspunkt i gruppens behov och samhällets villkor insatser, med start jan-09, som: stärker hälsan fysiskt/ psykiskt/ socialt t.ex. natur/ fiskeutflykter utvecklar individernas självbild/ insikt om sig själv och andra tränar förmågan till arbete + studier s.k. ”känn-dig-för”-plats ger samhällsorientering utvecklar samarbetsförmåga och lyhördhet/ respekt för andra arbetsplatsbesök och eventuell praktik (omf.) utarbetning av individuell motivationsplan/ kontrakt En projekt- arbetsbeskrivning skall finnas klar till 23/10

6 Förebyggande Tidiga insatser Omfattande samordnade ”Upplyftande” Insatser Stärkande insatser Arb.livsinriktad rehabinsatser Målgrupp 3,4,5Kartläggning Utredning Arbetsgrupp: Projektägare:Mariestads kommun Tidsram: Löpande utifrån behov Målgrupp: Åldersgruppen 20 –64 år Samverkansparter: Alla samverkande myndigheter Möjlighet till 12 utredningsplatser paralellt Alt 1 : Förutredning, individer som skall lyftas ut ur sjukskrivning/sjuk- och aktivitetsersättning. Möjlighet att fastställa om 25 % arbetsförmåga kvarstår? Spara tid i rehab-året. 4 veckor á 400 kr/dag (8000 kr/plats) vecka 5-8 300kr/dag (6000kr/plats) Alt 2: Fördjupad kartläggning av sociala hinder / arbetshinder / förmåga 8 veckor 12 000 kr/plats Utredning av funktionsförmåga och arbetsförmåga Objektiv bedömning Kartläggning av funktionsnivå Arbetsträning Bedömning, behov av insatser från annan samverkanspart Samordning under utredningstiden som rör rehabilitering/planering Ex 750 000 kr skulle ge 93 korta för-rehabileteringsplaser /år Alt 25 st fördjupad kartläggning (8v) och 56 korta rehab (4v) En projekt- arbetsbeskrivning skall finnas klar till 23/10

7 Alla aktiviteter och projekt som initierats av förbundet skall samverka, nyttja varandras resurser, delge varandra framgångar och hinder. Gemensamma utvecklings- och kompetensdagar. Beredningsgruppen ansvarar för att arbetsgrupper tillsätts och ges tid till samverkansarbete. (likt Navet Tösam och Gullsam) Alla aktiviteter skall registreras i SUS och deltagaraktiviteter i Dis Uppföljning och rekvirering kvartalsvis eller efter överenskommelse Respektive projektägare ansvarar för att ”marknadsföra” ut i samverkande myndigheters organisation. Ansv tjänsteman skall bistå med framtagning av infomaterial mm Alla ekonomiska beslut till aktiviteter kan återkallas om statens finansiering förändras. Beräknad kostnad 20095 850 tkr Grupp 1650 000 Grupp 2225 000 Grupp 31 975 000 Grupp 42 250 000 Grupp 3,4,5 Utredningar750 000 Deltagarplatser: 70-75 8-10 Löpande 30 20-25 ? 12 (78 tkr årskostnad / plats)


Ladda ner ppt "Förebyggande Tidiga insatser Omfattande samordnade ”Upplyftande” Insatser Stärkande insatser Arb.livsinriktad rehabinsatser Kartläggning av behovsgrupper,"

Liknande presentationer


Google-annonser