Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Förslag som rör e-klubbar samt även övriga klubbars och andra organs möjlighet att fatt elektroniska beslut (1.a-1.g) I USA finns ett regelsystem för.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Förslag som rör e-klubbar samt även övriga klubbars och andra organs möjlighet att fatt elektroniska beslut (1.a-1.g) I USA finns ett regelsystem för."— Presentationens avskrift:

1

2 Förslag som rör e-klubbar samt även övriga klubbars och andra organs möjlighet att fatt elektroniska beslut (1.a-1.g) I USA finns ett regelsystem för beslutsfattande i ideella föreningar, som kallas Robert’s Rules. ZI, många distrikt och klubbar följer dessa regler. Robert’s Rules anges “A meeting of an assembly is a single gathering of its members in one room or area ….”. Den senaste omarbetningen av RR innehåller dock nya regler om elektronisk kommunikation och tillåter detta om frågan regleras i organisationens stadgar. Frågan om e-klubbar föreslås nu regleras i ZI Bylaws. En e-klubb är en Zontaklubb som är tänkt att bedriva verksamhet (service och advocacy) som alla andra klubbar. En e-klubb är en Zontaklubb som genomför möten och fattar beslut genom elektronisk kommunikation och är tänkt för medlemmar som bor långt från befintliga Zontaklubbar eller som av annan anledning inte kan delta i vanliga möten.

3 Förslag som rör e-klubbar mm. (1.a-1.g) forts. Förutom rent tekniska förändringar bl.a. pga. e-klubbar föreslås följande. Även andra klubbar än e-klubbar får vid ”exceptional circumstances” hålla e-möten. Vilka tillfällen som avses framgår dock inte. Det enda som anges är att det skall vara ”nödvändigt”. (1.b) En klubbstyrelse får hålla e-möten. (1.d) ZI kommittéer får hålla e-möten efter medgivande av ZI Board. (1.g)

4 Förslag som rör kommittéer (2.a-2.h) I 2.a föreslås att OCM byter namn till Membership Committee. I 2.b föreslås att Legislative Awareness and Advocacy Committee byter namn till Advocacy Committee. 2.c och 2.d är följdändringar av 2.a och 2.b.

5 Förslag som rör kommittéer Förslag som rör kommittéer (2.a-2.h) forts. 2.e – En Zontaklubb skall ha en Membership Committee, en Service Committee och en Advocacy Committe och de övriga kommittéer som klubbstyrelsen finner lämpliga för att nå uppställda mål för bienniet (följdändring av 2.a och 2.b). 2.f – Ett namnbyte till Amelia Earhart Fellowship Committee förslås på den ZI kommitté som handhar Amelia Earhart Fellowships. _____________________ Ovanstående förslag är lagda av ZI Bylaws and Resolution Committee och ZI Board förordar att de bifalls.

6 Förslag som rör kommittéer Förslag som rör kommittéer (2.a-2.h) forts. 2.g och 2.h - Distrikt 12 föreslår att det i Bylaws anges att det skall finnas en Jane M. Klausman Committee, som skall hantera Jane M. Klausman Women in Business Scholarships och en Young Women in Public Affairs Award Committee för att administrera Young Women in Public Affairs Awards. _____________________ ZI Board förordar att de bifalls med den ändringen att den första kommittén benämns Jane M Klausman Women in Business Scholarship Committee och dess uppgift anges som ” From submissions put forward by districts, this committee shall select and recommend to the Zonta International Board candidates for the annual Zonta International Jane M. Klausman Women in Business Scholarships”.

7 Förslag som rör medlemskap (3.a – 3.d) 3.a - För att förtydliga kriterierna för medlemskap, för att eliminera befintliga motsägelser i texten och för att poängtera vikten av att en Zonta är villig att ställa sig bakom och arbeta för Zontas målsättning har ZI Bylaws and Resolution Committee föreslagit nedanstående ändringar. ZI Board förordar bifall till förslaget. Nuvarande Art XIV Sec 2 (b) (2) (2) Eligible for membership are executives and professionals, or others in a decision-making capacity, who are willing to support and implement the Objects of Zonta International. Membership candidates should be sought among community leaders in a variety of activities. Föreslagen text (2) To be invited to membership, a candidate must be willing to support and implement the Objects of Zonta International.

8 Förslag som rör medlemskap (3.a-3.d) forts Nuvarande Art XIV Sec 2 (b) (3) (3) To be invited to membership, a candidate shall be actively engaged in or have experience in a recognized business or profession in a decision-making capacity Föreslagen text (3) To be eligible for classified membership, a candidate shall be, or have been, actively engaged in a decision-making capacity in a recognized business or profession.

9 Förslag som rör Förslag som rör medlemskap (3.a-3.d) forts. 3.b – ZI B&R Comm. Föreslår att ett klassificerat medlemskap alltid skall gälla på livstid, dvs. det krävs inte att man varit medlem i fem år först innan denna effekt inträder. Skälet är att det nu inte finns något krav längre på att man skall vara ”actively engaged” vid invalet. ZI Board förordar bifall. 3.c – Detta är en följdändring av att kravet på ”actively engaged” bortfallit. 3.d – Detta förslag från Distrikt 4 har blivit inaktuellt genom de ändringar som föreslagits under 3.a och 3.b ovan.

10 Förslag rörande Convention (4) ZI Board föreslår att bestämmelsen i Article 10, som anger att ett distrikt skall vara värd för Convention och i enlighet med ZI Boards instruktioner administrera Convention tas bort. En sådan ändring skulle innebära att ZI Board självt blev ansvarigt för såväl lokaliseringen av Convention som för hela arrangemanget.

11 Förslag rörande omröstning vid val på Convention (5.a-5.c) Distrikt 22 har föreslagit ändringar i omröstningsreglerna. D22 föreslår att dagens omröstningsregel, som innebär att den som fått en majoritet av rösterna vinner ett val (plurality vote) ersätts av ett system där man i voteringen anger den ordningsföljd man önskar se kandidaterna valda (preferential vote). Skälet D22 anför är bl.a. att plurality vote blir missvisande om ingen får majoritet i första omröstningsomgången. ZI Board förordar inte bifall till förslaget bl.a. för att förslaget är oklart, modellen är komplicerad och förslaget bygger på felaktiga förutsättningar.

12 Förslag rörande röstning genom proxy på DM D27 föreslår en ändring i Art XIII Sec 11, som innebär att den klubb som är representerad genom proxy på ett Distrikts- möte skall få rösta för samtliga sina röster och inte, som idag, enbart få tillgodoräkna sig en röst. ZI Board biträder förslaget. Föreslagen lydelse (b) Proxies. A club may be repre- sented by proxy at a district con- ference. A club represented by proxy shall be entitled to its total votes by proxy. No club may be represented by proxy at more than two (2) consecutive conferences. A club may carry the proxy votes from no more than two other clubs.

13 Förslag som rör valkommittén i distrikten (7) Förslaget, som är framlagt av ZI B&R Comm. innebär att ledamöterna i distriktens valkommittéer får rätt att kandidera till poster på internationell nivå. Detta är inte möjligt i dag. ZI Board förordar bifall till förslaget.

14 Förslag som rör giltighetstiden av resolutioner (8) Vid förra Convention ändrades Art XVII så att giltighetstiden för en resolution ändrades från ett ”evigt liv” till det biennium som den var föreslagen för. Förslaget, som är framlagt av D22, innebär att en resoluton föreslås gälla till dess att det den avser är genomfört eller till dess att det antas en ny resolution om samma ämne. D22 föreslår också att en resolution skall röra frågor om status of women enligt Zontas mål.

15 Förslag som rör giltighetstiden för resolutioner (8)) forts. Skälen D22 anför för förslaget om innehållet i en resolution är bl.a. att resolutioner skall ”focus on our mission”. Skälen för giltighetstidens förlängning är att det inte är meningsfullt att till varje Convention behöva begära att en resolution förlängs eller förnyas så länge som projektet som resolutionen reglerar pågår. ZI Board förordar inte bifall till förslaget. Skälet till detta vad avser resolutioners innehåll är att det begränsar resolutioners användning. En resolution rörande en organisatorisk fråga skall också kunna förekomma. Skälet för ZI Board att inte bifalla förslaget angående giltighetstid anges på följande sätt: Förslaget skulle minska resolutionernas betydelse. Om vi lägger till resolutioner som alltjämt är gällande kommer vi inte att ha resurser att genomföra dem. Klubbar och distrikt kan fortsätta med aktiviteter de valt att ägna sig åt för att stärka kvinnors ställning med åberopande av tidigare resolutioner som en grund för sitt arbete.

16 Rules of Procedure Ändringen i dessa regler är föranledd av dels att ZI omklassificerats och nu har konsultativ status hos UNESCO samt dels av organisatoriska och terminologiska ändringar inom FN-organen.

17 Resolutioner 1 – Klassifikationer Resolutionen är föreslagen av D27 och D29 i samråd med B&R Comm. Resolutionen anger att ZI:s klassifikationssystem skall moderniseras med hänsyn tagen till nya yrkeskategorier och frivilligarbete. ZI Board förordar inte bifall. Skälet är att resoultionen inte behövs för ett sådant arbete pågår redan inom ZI. 2 – Tidigare resolutioner D22 föreslår att ett antal tidigare resolutioner skall återupprättas som resolutioner och åter bli giltiga. ZI Board förordar inte bifall och hänvisar till sitt skäl för att inte förorda bifall till Bylawsförslag nr 8.

18 Resolutioner forts. 3 – Code of Conduct Detta är ”vår egen” resolution som antogs på förra Convention. D21 har föreslagit att den skall förnyas och gälla i ytterligare ett biennium pga. att det inte går att slutföra ett sådant arbete på två år. ZI Board förordar inte heller detta förslag, utan hänvisar åter till skälen man angav i Bylawsförslag nr 8. 4 – Omfattningen av Convention D29 föreslår att Convention skall göras effektivare och ”krympas” tidsmässigt, särskilt vad gäller den del som består av business sessions. Skälet är att det för många, särskilt yrkesarbetande unga kvinnor, är svårt att ta ledigt för att tillbringa så mycket tid som nu krävs på Convention. ZI Board förordar inte bifall. Skälet är att det enligt Bylaws är ZI Board som ansvarar för Convention, att avtal/letter of intent redan tecknats för Convention 2014 och 2016 samt att en resolution av detta slag inte kan få binda framtida ZI Boards.

19 Resolutioner forts. 5 – Convention deltagande enskild dag D27 föreslår att det skall göras möjligt att delta i Convention enbart viss enskild dag. ZI Board förordar inte bifall till förslaget. Skälen som anges är att enligt Bylaws är meningen att medlemmarna skall delta i hela Convention och att det skulle innebära för mycket arbete att administrera dagsbesök. 6 – Jane M. Klausman Women in Business Scholarships D30 föreslår dels att man skall ändra namn på stipendiet till Women in business and management AWARD Jane M. Klausman Fund för att detta återspeglar bättre fondens ändamål samt dels att viktningen av poäng skall ändras. ZI Board förordar att resolutionen i viss modifierad form antas vad gäller namnet och anger att vad gäller viktningen så skall en rekommendation lämnas till International Committee.

20 Resolutioner forts. 7 – Höjd effektivitet genom att ZI koncentrerar sig på färre program. D30 föreslår att en resolution antas som anger att med färre hjälpprogram skulle arbetet bli effektivare och det skulle vara lättare att föra fram Zontas namn och budskap i samband med projektens genomförande. ZI Board förordar inte att resolutionen antas. Skälen som anges är att eftersom det finns önskemål om kontinuitet i projekten ZI Board måste ha flexibilitet att anta mer är ett serviceprojekt per program och biennium. Ett projekt skulle inte täcka att ZI:s mål.


Ladda ner ppt "Förslag som rör e-klubbar samt även övriga klubbars och andra organs möjlighet att fatt elektroniska beslut (1.a-1.g) I USA finns ett regelsystem för."

Liknande presentationer


Google-annonser