Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Extra Årsmöte 2007-06-09.  19.00-19.15 1.Val av mötesordförande 2.Val av protokollförare 3.Fastställande av röstlängd 4.Val av två protokolljusterare.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Extra Årsmöte 2007-06-09.  19.00-19.15 1.Val av mötesordförande 2.Val av protokollförare 3.Fastställande av röstlängd 4.Val av två protokolljusterare."— Presentationens avskrift:

1 Extra Årsmöte 2007-06-09

2  19.00-19.15 1.Val av mötesordförande 2.Val av protokollförare 3.Fastställande av röstlängd 4.Val av två protokolljusterare tillika rösträknare 5.Fastställande av dagordning 6.Val av valberedning  19.15-20.45 6.Information i projektet  Förstudie Genomförd  Råvattentillgång  Samfällighetsbildning  Samordning med vattenfall  Hur vi går vidare 7.Redogörelse för föreningens ekonomi 8.Övriga Ärenden 9.Mötets Avslutande

3  Mötets Ordförande  Protokollförare  Röstlängd  Två protokolljusterare tillika rösträknare  Fastställande av dagordning  Val av Valberedning

4 Dagsläget Råvattentillgång Samfällighetsbildning Samordning med vattenfall Hur vi går vidare

5  Presentera en genomgång av möjliga råvattenalternativ med för- och nackdelar för respektive alternativ ◦ Grundvatten via bergborrade brunnar ◦ Ytvatten från Storsjön ◦ Saltvatten (bräckvatten) via avsaltning ◦ Kombination av ytvatten eller saltvatten med grundvatten

6 Alternativ Grundvatten Ulvik / Snäve Alternativ Grundvatten Ulvik / Snäve Alternativ Ytvatten Storsjön Alternativ Ytvatten Storsjön Alternativ saltvatten Bergbofjärden Provtagning och analys Analysresultat från Henris anläggning översänd Dimensioneringsdata Berg Dimensioneringsdata hela Möja Dimensioneringsdata Berg Tyréns Rapport Genomgång av hydrogeolog Teoretiska synpunkter Processidé (Med mycket grov kostnadsbedömning) Kontroll algblomning -Process Brunnsdata Ulvik Data om bef. brunnen i Ulvik, formation, resultat från provpumpning och analys- resultat (Henri) Myndighetskrav och tillstånd Får vi ta ut råvatten från Storsjön för dricksvattenproduktion, kända miljövärden, Natura 2000 mm som kan påverka. Data bef. anläggning Data om bef. anläggning, råvattenkvalitet samt analysresultat efter omvänd osmos. (Henri) Sammanställning av uppgifter i en förstudie Sammanställning av insamlade uppgifter, för och nackdelar med alternativa råvattentäkter, samt vattenverksplaceringar samt synpunkter på placering av avloppsreningsverk. Slutlig rekommendation med beskrivning om fortsatt handlingsgång. Sammanställning av uppgifter i en förstudie Sammanställning av insamlade uppgifter, för och nackdelar med alternativa råvattentäkter, samt vattenverksplaceringar samt synpunkter på placering av avloppsreningsverk. Slutlig rekommendation med beskrivning om fortsatt handlingsgång. Processidé (Med mycket grov kostnadsbedömning) Processidé (Med mycket grov kostnadsbedömning) Kontroll data Storsjön Framtagande av data om Storsjöns djup mm

7 Teoretiskt möjligt alternativ men tekniskt mindre lämpligt alternativ. Alternativet rekommenderas inte  Ytvatten från Storsjön  Fördelar: ◦ Bra vattenkvalitet ◦ Bra kapacitetsmässigt ◦ Beredningsprocessen kan fastställas tidigt  investeringskostnaderna kan då presenteras  Nackdelar: ◦ Grund sjö (max 2 m)  stora temperaturvariationer ◦ Risk för smakproblem och bakterietillväxt ◦ Lång ledningsdragning ◦ Miljödom och miljökonsekvensbeskrivning krävs ◦ Utdragen tidplan  förhandling krävs med många fastighetsägare  Grundvatten från bergborrade brunnar  Fördelar: ◦ Bra grundvatten  kan innebära en begränsad och enkel processberedning som borde kunna ge ett gott dricksvatten  Nackdelar: ◦ Uttagskapaciteten mindre goda (SGU)  under 600 l/timme med en mediankapacitet idag på 135 l/timme. ◦ Många brunnar  komplex och kostsam anläggning ◦ Tryckledningar till alla brunnar  besvärlig kraftmatning och styrning ◦ Natura 2000 område  tveksamt om tillstånd medges ◦ Miljödom med miljökonsekvensbeskrivning krävs Kombination av grundvatten med ytvatten Ett uttag av grundvatten har bedömts som mindre intressant i alternativet med bergborrade brunnar och en kombinationslösning är mindre realistisk med tanke på kapacitetsbehovet sommartid.

8 Tekniskt mycket lämpligt alternativ  Alternativ med avsaltning av bräckvatten  Fördelar: ◦ Kapacitetsmässigt  Det bästa av de tre alternativen. ◦ Obegränsad vattenmängd  full säkerhet mot framtida negativ klimatpåverkan. ◦ Motverkar temperaturvariationer mellan årets olika säsonger ◦ Kort ledningsdragning  Nackdelar: ◦ Eventuella problem med algblomning  kan lösas med en förbehandling, typ silning och/eller filtrering. ◦ Energikrävande ◦ Kemikalier  Behöver användas för att ”återskapa” ett gott dricksvatten. ◦ Dyrare driftkostnader ◦ Eventuellt ansökan hos Länsstyrelsen.

9 RÅVATTEN TILLVERKAS AV HAVSVATTEN GENOM AVSALTNING  Olika tekniska lösningar finns. Vi kommer troligen att använda s.k. omvänd osmos, även kallad RO- teknik.  Offerter har begärts in från tre tillverkare.  Alla anläggningar kännetecknas av att ◦ de är kompakta ◦ de har rimliga drifts- och underhållskostnader ◦ de har goda referenser. Vi eftersträvar att få en ”nyckelfärdig” anläggning. Helst ska vi få en skärgårdsbaserad installatör att arbeta för oss

10 Rekommendation att vattenförsörjningen baserad på avsaltning av bräckvatten utreds vidare  Med anledning av ovan rekommendation föreslås följande fortsatta handlingsgång för att klargöra nödvändig processutformning samt investeringskostnad  Diskutera och lokalisera 2-3 lämpliga intagspunkter ◦ Använd sjökort och lokal kunskap. Beakta båttrafik, friluftsliv mm.  Dykbesiktning av lokaliserade alternativa intagspunkter ◦ Dokumenteras med kort.  Provtagning och analys av vatten (1 m över botten) från alternativa intagspunkter  fys/kem samt bakt. Provtagning ◦ bör ske vid några tillfällen enligt senare beslut.  Lokalisera lämpliga platser för ett vattenverk ◦ tillhörande lågreservoar kopplat till lokaliserade intagspunkter  Planera ledningsnät ◦ Optimera ledningslängder.  Diskutera framtida utbyggnadsplaner ◦ Fastställ nuvarande och framtida dimensionerande föreutsättningar.  Skissa på en processutformning mot dimensionerande förutsättningar samt upprätta ett processchema beaktande utbyggnadsmöjligheter  Upprätta en kostnadskalkyl för en processanläggning Med denna lösning kan dessutom en processanläggning utformas flexibel med framtida etapputbyggnad för anslutning av nya konsumenter. Därmed kan man undvika att tidigt överinvestera för framtida anslutningar.

11 Ansökan insänd till Lantmäteriet Karl-Erik Lundahl är föreningens kontaktperson med Lantmäteriet Föreningen har fått förtur med samfällighetsbildningen 3. För att finplaneringen skall gå smidigt föreslår styrelsen att samtliga fastighetsägare i anslutning till sin resp ledningsgren samlar sig för att diskutera ledningsdragningarna inom sina fastigheter och för att förbereda lantmäteriförrättningen. Bilda arbetsgrupper.  Lantmäteriet kallar till förrättningssammanträde när vi uppfyller följande förutsättningar: 1.Placeringen av vatten- och avloppsverk är fastställd 2.Ledningsnätets förläggning är klar och 3.fastighetsägarna är överens  När kraven är uppfyllda tar förrättningen ca 2-3 månader  Var står vi: 1.Lokalisering av vatten- och avloppsverk pågår 2.Ledningsnätet är grovt skissat på karta, skall finplaneras i samråd med berörda fastighetsägare.

12

13  Nedläggning av ledning skall INTE ske i vattenfalls dike. ◦ Eventuell samordning kan ske genom gräventreprenör

14  Idag har vi ca 165 638 kronor  Extra utdebitering ◦ Vi kommer att behöva ha ca 500 000 kronor för att säkerställa projekteringen  Detta inkluderar en projektledare ◦ Debitering skall ske 3 ggr á 3 000 kronor den sista i Januari, Mars och Maj.

15  Investering per hushåll ◦ Gamla kalkylen 80 000 - 150 000 ◦ Nya kalkylen 100 000 – 130 000 ◦ Experter i branschen anger ett riktvärde på 100 000 som rimligt  Löpande driftskostnader per hushåll och år ◦ Gamla kalkylen 2 300 - 4 500 ◦ Nya kalkylen 2 000 – 3 000

16

17

18  Teknisk Projektering: ◦ Råvattentillgången utredd och avsaltning av bräckt vatten föreslås användas ◦ Lokalisering av intagsplats för vatten pågår ◦ Lokalisering av plats för vatten- och avloppsverk pågår ◦ Teknisk utformning av installationer i vatten- och avloppsverk pågår och kostnader utreds ◦ Utformning av byggnader skall påbörjas ◦ Kraftmatningen skall utredas, ev. reservkraftverk ◦ Ledningsnätets dragningar grovt skissade, skall kommuniceras med fastighetsägarna ◦ Entreprenörsförteckning skall tas fram  Tillstånd och myndighetskontakter: ◦ Byggnadslov för vatten- och avloppsverk skall inlämnas ◦ Tillstånd för vattenuttag skall ev. ansökas hos Länsstyrelsen ◦ Ansökan om tillstånd för avloppsanläggning skall göras ◦ Samfällighetsbildning pågår  Vi behöver en projektledare! ◦ Förslag?

19  Finns information om pumpanläggningar ur tekniskt perspektiv? ◦ Självfall är ok där förutsättningarna är de rätta ◦ Tryckpumpar behövs annars för varje fastighet, eventuellt även vidarebefordrande pumpar ◦ Styrelsen tar fram information om pumpar och krav på ledningsdragning.  Ledningar bör dras på mer än 70 cm djup.  Alternativt kan ledning dras ovan jord i trumma med värmekabel  MPS-system

20


Ladda ner ppt "Extra Årsmöte 2007-06-09.  19.00-19.15 1.Val av mötesordförande 2.Val av protokollförare 3.Fastställande av röstlängd 4.Val av två protokolljusterare."

Liknande presentationer


Google-annonser