Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 1.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 1."— Presentationens avskrift:

1 1 1

2 Att leda med kvalité, vad står Kulturskolan inför för utmaningar, vad krävs av mig i min ledarroll för att lyckas med mitt uppdrag?

3 Expert kompetens är viktigt!

4 För, med & av unga

5 20 november 1989 Barn upp till 18 år.
Barn lyfts in i på den politiska agendan. Barn har sina rättigheter som fullvärdiga medborgare Barn är subjekt

6 Regeringens mål Ungdomspolitiken
alla ungdomar mellan 13 och 25 år ska ha verklig tillgång till välfärd och verklig tillgång till inflytande.

7 Ungas egen organisering
Utmaning nr 1 Ungas egen organisering

8 Vad är politik?

9 Vad är viktigt för dig för att må bra?

10 Demokrati ? Former för att komma överens om gemensamma angelägenheter
10 10

11 SMoKs vision Alla barn och ungdomar har rättighet och möjlighet att utveckla kreativitet, färdigheter och erfarenheter genom tillgång till en mångfald av konstnärliga uttryck.

12 SMoKs verksamhetsidé SMoK skall genom opinionsbildning, kompetenshöjning och omvärldsbevakning arbeta för att musik- och kulturskolornas verksamhet stärks lokalt, regionalt, nationellt och internationellt.

13 SMoKs långsiktiga mål – Verka för en tillgänglig, effektiv och högkvalitativ musik- och kulturskola i Sverige. – Stärka den kulturella yttrandefriheten i den demokratiska processen. – Stimulera debatt och skapa opinion i frågor inom musik- och kulturskoleområdet samt barn- och ungdomskulturområdet. – Främja samarbete mellan musik- och kulturskolorna samt mellan dessa och andra skolformer och institutioner i samhället.

14 – Verka för ändamålsenlig utbildning på högskolenivå inom musik- och kulturskoleområdet.
– Initiera och sprida kunskap om nationella såväl som internationella utvecklings- och forskningsprojekt inom barn- och ungdomskulturområdet. – Stärka och utveckla nationella och internationella kontakter inom musik- och kulturskolevärlden. – Verka för ett ökat statligt engagemang för musik- och kulturskolan

15 SMoKs inriktningsmål för musik – och kulturskolan
Musik- och kulturskolorna skall erbjuda alla barn och ungdomar en pedagogisk, lustfylld, skapande och frivillig verksamhet för konstnärlig och personlig utveckling. – Musik- och kulturskolorna skall aktivt verka för att alla barn och ungdomar – oavsett mentala, fysiska, kulturella, sociala, geografiska eller ekonomiska förutsättningar – kan delta i verksamheten. (Se FNs konvention om barnets rättigheter, särskilt artiklarna 4, 13 och 31) – Musik- och kulturskolan skall ha utbildade lärare.

16 –Musik- och kulturskolans skall ha pedagogik som utgår från barnets egen lust att lära och skapa.
Musik- och kulturskolan skall arbeta för att få en viktig roll för såväl personlig som samhällelig utveckling. Musik- och kulturskolan skall erbjuda en bred verksamhet samt ge möjlighet till specialisering och fördjupning. Musik- och kulturskolan skall se elevernas påverkansmöjlighet på innehåll och utformning av skolans verksamhet som en förutsättning för hög kvalitet.

17 Att få en möjlighet att tala om det som är viktigt för mig!

18 Inflytande & delaktighet vad menar vi?
Bild från SKL Medborgardialog hemsida april 2010

19 Vad krävs av mig i min ledarroll?

20 Tips för att lyckas!

21 Att arbeta lösningsfokuserat
Stärker samarbetet Förbättrar stämningen i arbetsgruppen Ökar motivation och engagemang kring gemensamma mål Lär ut positivt tänkande och det kreativa lösningsfokuserade arbetssättet

22 Främjar team arbete Utökar arbetskamraters ömsesidiga respekt för varandra Hjälper människor att bemästra mänskliga problem på ett konstruktivt och skapande sätt

23 Problemcirkel Att beskriva problem Att förklara problem
Anklagande förklaringar Försvar och motanklagningar Dålig stämning Ingen samarbetsvilja Ej framsteg Förklarandet av brist på framsteg Lösningsfokuserad arbetsplats © Helsingfors Korttidsterapi-institut 23

24 Lösningscirkel Definition av mål Snack om framsteg
Uppskattande förklaringar Stolthetskänsla och uppskattning av andras bidrag Bra stämning Samarbetsvilja Många idéer - framsteg Förklarandet av framstegen Lösningsfokuserad arbetsplats © Helsingfors Korttidsterapi-institut 24

25 Utmaning nr 2 Lokalt områdes arbete

26 Vad är Vinsten/Nyttan av att samverka?
Hållbar utveckling Resursvinster= samordnar kompetenser Roligare Sätter positiv press Lika för alla

27 Samverkan: ett samspel mellan olika dimensioner
Regelverk Organisation Synsätt

28 Sociala representationer

29 Främjande faktorer: ledningsperspektiv
Kunskap om samverkan Samverkan mellan ”ledningarna” Engagemang och delaktighet Klarlägg regelverk och undanröja hinder Tillse att resurser för samverkan finns Involvera samtliga berörda parter Skapa mötesplatser

30 Ledningens uppgift är att …
– bygga upp en god samverkanskompetens – identifiera de mekanismer som underlättar samverkan – planera för att understödja dessa mekanismer – identifiera de mekanismer som försvårar samverkan – planera för att motverka dessa mekanismer –löpande följa utvecklingen

31 Hållbar utveckling? Hur då?

32 Styrning Beslut Bearbetning konsekvensanalys
Inhämtning av åsikter/deltagande& inflytande Återkoppling-dialog om förslag Styrning Varför? - Vad? - Vem? - Vilka? - Hur? När? Revidering Förslag till beslut Utvärdering Återkoppling till berörd målgrupp ex Unga besökare Beslut ©anettedalqvist’09

33 Skapa en årsagenda, flerårsagenda
En pågående process Utvärdering och konsekvensanalyser Strategidokumentet ska koppla ihop i ordinarie budget arbetet

34 Metoder är en framgångsfaktor

35 Vad är KUL? Att bli sedd för den man är
Att den vuxne ser och bekräftar mig Att fnittra ihop Kompetensutveckling Ulf Blomdahl 35 35


Ladda ner ppt "1 1."

Liknande presentationer


Google-annonser