Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

”I Örebro län främjas en god och jämlik hälsa genom långsiktig samverkan mellan olika parter. Samverkan utgår från hälsans bestämningsfaktorer och inriktas.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "”I Örebro län främjas en god och jämlik hälsa genom långsiktig samverkan mellan olika parter. Samverkan utgår från hälsans bestämningsfaktorer och inriktas."— Presentationens avskrift:

1 ”I Örebro län främjas en god och jämlik hälsa genom långsiktig samverkan mellan olika parter. Samverkan utgår från hälsans bestämningsfaktorer och inriktas för åtgärder för människors rätt till lika villkor för hälsa och livskvalitet. Barn och ungdomar samt äldre är prioriterade målgrupper.” Vision för Folkhälsoplan med folkhälsopolitiska mål – En god och jämlik hälsa i Örebro län

2 Cecilia Ljung Folkhälsostrateg Folkhälsoförvaltningen Karlskoga och Degerfors kommuner

3 Strategiskt folkhälso- och barnkonventionsarbete Samverkan
45 minuter om… Strategiskt folkhälso- och barnkonventionsarbete Samverkan …För att skapa goda förutsättningar för medborgares hälsa och levnadsförhållanden

4 Två värmländska kommuner
Cirka invånare Styre S,V/V,MP Pendlingskommun (bruksort) respektive varuproducerande kommun Trend med minskad befolkning Alfred Nobel, hockey, fotboll och Sveafallen Systematisk samverkan Folkhälsonämnd Karlskoga och Degerfors kommuner Avtal om lokalt folkhälsoarbete – Örebro län

5 Vad är folkhälsa. Vad är barnkonvention
Vad är folkhälsa? Vad är barnkonvention? Folkhälsoperspektiv, Barnperspektiv, barnets perspektiv, barnrättsperspektiv

6 Hälsans bestämningsfaktorer

7

8 Skapa samhälleliga förutsättningar för en god och jämlik hälsa för hela befolkningen.
De elva målområdena är: 1.  Delaktighet och inflytande i samhället 2.  Ekonomiska och sociala förutsättningar 3.  Barns och ungas uppväxtvillkor 4.  Hälsa i arbetslivet 5.  Miljöer och produkter 6.  Hälsofrämjande hälso- och sjukvård 7.  Skydd mot smittspridning 8.  Sexualitet och  reproduktiv hälsa 9.  Fysisk aktivitet 10. Matvanor och livsmedel 11. Tobak, alkohol, narkotika, doping och spel

9 FN:s konvention om barnets rättigheter (Barnkonventionen)
Internationellt     Nationellt Regionalt Lokalt FN:s konvention om barnets rättigheter (Barnkonventionen) Internationellt: WHO - Hälsa för alla Europa 2020 EU:s folkhälsopolitik Nationellt: Svenska mål för Europa 2020 Fokus Örebro län: Regional utvecklingsstrategi - RUS Regionalt skolstöd –kunskapslyft barn och unga Regional översiktlig planering – RÖP Regionalt program för social välfärd Länsstrategi för ANDT Kulturpolitiskt program Handlingsplan för en jämställd regional tillväxt Strategi för integration Regional transportinfrastruktur för Örebro län Innovationer och entrepenörskap Hälsa på lika villkor - nationella mål för folkhälsan Mål för folkhälsan, proposition 2002/03:35 Strategi för att stärka barnets rättigheter i Sverige, Prop. 2009/10:232 Folkhälsoplan med folkhälsopolitiska mål - En god och jämlik hälsa i Örebro län Folkhälsopolitisk plan - En god och jämlik hälsa i Degerfors/Karlskoga kommun – Folkhälsa, Barn-och ungdomspolitik, ANDT Överenskommelse om partnerskap för barnkonventionens genomförande i kommunen Folkhälsopolitisk policy - Karlskoga och Degerfors Strategi för trygga och säkra arrangemang- Karlskoga och Degerfors Barn- och ungdomspolitiska policy - Karlskoga och Degerfors

10 Det är viktigt att sätta ner fötterna!
Men sedan gäller det att börja gå… ”mängden policydokument är ganska spännande att se också hur många dokument en organisation anser sig behöva” 10

11 Systematik av barnkonventionens och folkhälsans genomförande i organisationen minskar sårbarheten

12 Fyra delar i vardagsarbetet
För organisationen: Systematiskt barnrätts och folkhälsoarbete i organisationen styrning delaktighet och inflytande Samverkan Kunskapsområdet barnkonvention folkhälsa Det medborgaren/organisationen möter: Värdegrunden bemötandet KUNNA! VILJA! FÖRSTÅ!

13

14 Letar vi information där den är lättast att hitta?

15 Specifikt Mätbart Accepterat Relevant Tidsatt Smarta mål
”Jag vet inte hur jag ska definiera det för att få in det naturligt i beslutsfattandet”

16 Nyckelord för utvecklings-arbetet
FÖRSTÅ KUNNA VILJA (mod, engagemang) Barn har rätt! Folkhälsa Barnkonvention

17 Barnkonvention & folkhälsa i styrning
Förstå – kunna - vilja Ansvar och organisation, ledningens entydiga stöd och engagemang Politiskt- och tjänstemannaansvar, tydliggörs i reglemente och i mål, ”generator”, tvärsektoriella nätverk, politiskt utskott mellan kommun och landsting …kommunchefen var den som markerade att det var en ny policy och gav tyngd till det så att säga. Det finns ju liksom ett symbolvärde tänker jag…

18 Barnkonvention & folkhälsa i styrning
Förstå – kunna - vilja Arbeta in perspektivet i centrala styrdokument Mål och budget, vision, folkhälso/barn- och ungdomspolitisk policy (plan), del i översiktsplansarbetet, folkhälsopolitiskt bokslut, kvalitetsåtagande ungdomsdialog, överenskommelse partnerskap och folkhälsoavtal. Det räcker inte med att bara vara entusiastisk. Barnkonventionen måste vara en fråga hos politisk ledning och i centrala styrsystem.

19 Barnkonvention & folkhälsa i styrning
Förstå – kunna - vilja Utbildning och information Långsiktigt & kontinuerligt återkommande Årlig konferens för utbildning och dialog, interna utbildningsinsatser, elevutbildningar, Kommunrevision utbildas i barnkonventionen, nätverk och nyckelpersoner Synliggör och tydliggör genom alla tänkbara medier! TV, tidningar, radio, hemsidor, intranät, sociala medier -Känd är det lätta – levd är det svåra -Informera någonting och där ”jahapp nu har vi fått information nu går vi och jobbar” det här har ingen effekt på min vardag i alla fall…

20 Implementera barnkonventionen - teoretisk referensram
Hur en ”innovation” sprids till en individ eller organisation KUNSKAP ÖVERTYGANDE BESLUT IMPLEMENTERING BEKRÄFTELSE Förstå – kunna - vilja

21 Varför är det så svårt att förändra?
1/10 över ytan Mål Policys & riktlinjer Beslut 9/10 under ytan Värderingar & attityder Kultur Sociala relationer Förstå – kunna - vilja

22 Implementera barnkonvention & folkhälsa tre perspektiv
Uppifrån och ner Nerifrån och upp Nätverksperspektiv ”Det är inte så att man i Fullmäktige säger att nu ska vi följa barnkonventionen” ”Det spelar ingen roll vad man bestämmer centralt, det måste finnas en kraft i verksamheten”

23 Barnkonvention & folkhälsa i styrning
Förstå – kunna - vilja Utgå från befintliga arbetsprocesser Forskningsprojekt Feriearbete – ungdomars perspektiv Medborgardialogsarbete Checklista/konsekvensbedömning inför beslut Bokslut Revision Kollegial granskning Sociala investeringar -Det måste man ju sitta med… diskutera det, vad innebär det för oss här va, hur gör vi för att vi ska kunna leva upp till det här… det är ju så man måste göra…

24 Barnkonvention & folkhälsa i styrning
Förstå – kunna - vilja Ekonomiska och personella resurser En lyckad implementering kräver resurser och för bästa resultat bör dessa vara öronmärkta Naidoo & Wills, 2007

25 Barnkonvention & folkhälsa i styrning
Förstå – kunna - vilja Dialog och erfarenhetsöverföring Dialog och nätverk inom och mellan politik- och tjänstemannaleden och mellan myndigheter Konferenser och workshops Verksamhetsnära forskning Medborgar- och brukardialoger Lyft blicken utanför den egna organisationen! …mellan mandatperioderna. Långsiktighet!

26 Lärandet äger rum i dialogen mellan människor.
Det är i mötet förändringen sker, sedan kan man producera hur mycket papper som helst. Dialogen är en förutsättning för de demokratiska processerna Barnombudsmannens faktablad

27 Kraften att verka tillsammans
Vårt samspel vid samverkan är troligtvis den mest komplexa delen i samverkan. Det måste erövras gång på gång, vid varje nytt barn man möter. Skapa strukturella betingelser Skapa respekt och förståelse Samverkan är ett samspel mellan olika dimensioner Berth Danemark

28 Barnkonvention & folkhälsa i styrning
Förstå – kunna - vilja Uppföljning och utvärdering Övergripande mål, budget, årsredovisning, bokslut Att mäta det omätbara… Kollegial granskning & revision Enkäter Barnchecklista – HUT-checklista – Barnkonsekvensanalys -Det som jag kan känna att vi egentligen är rätt dåliga på… det är ju utvärderingen av verksamheten… -Jag menar det är inte engångsgrejen, bara att implementera utan man följer regelbundet upp den också med olika insatser

29 DMAIC – exempel barns uppväxtvillkor
Definiera - Familjestöd Mäta – Systematiska, riktade undersökningar Analysera – Vilket behov finns? Förbättra – använd data Styra – politik och verksamhet

30 Prioritering och långsiktighet

31 Metod – uppföljning Kollegial granskning
Metod för utvärdering av utvecklingsarbete Rådgivande forum för ömsesidigt lärande och utveckling

32 Verktyg för uppföljning Bokslutet är…
ett verktyg för att följa upp organisationens status och styra verksamheten. en beskrivning av förändringar, nuläge, trender och hotbilder. ett underlag för främst politikers diskussioner, prioriteringar och beslut.

33 Bokslut Förhållandena som återspeglas ska vara möjliga att påverka genom direkta och/eller indirekta åtgärder. De ska kunna härledas till organisationens verksamhet samt visa utvecklingen över tid.

34 Exempel från folkhälsopolitiskt bokslut
Degerfors ungdomar sover minst i Örebro län 37 procent av flickorna och 41 procent av pojkarna i skolår 9 sover 6 timmar eller mindre per natt Liv och hälsa ung undersökningen 2011 att de.

35 Exempel från folkhälsopolitiskt bokslut
Barns och ungas uppväxtvillkor Enligt verksamhetsuppföljning: Stödja föräldrar och få dem att känna att de är kompetenta och är bra på föräldraskap. Föräldrar har mer kunskap och engagemang idag vilket är positivt och detta påverkar de samverkande verksamheterna. Utveckla föräldramötena till en informations och diskussionsstund om frågor som är relevanta utifrån barnets ålder (såsom QPM-ÖPP)

36 Omvärldsspaning ledde till åtgärdsförslag
Om mammor: ”… ja hon ska vara snäll så klart. Positiv, glad, försöker hjälpa sina barn så gott det går och göra liksom, uppfostra dom så att man vet hur det ska gå senare i livet.” (Citat Kompetenta familjer, forskningsprojektet)

37 Förtroendevalda (vad) & Tjänstemän (hur) Lokal
Regional Nationell Förtroendevalda (vad) & Tjänstemän (hur) Lokal Styrmodell, vision, styrdokument Följs upp genom: Checklista, bokslut, total budgetprocess Nämndmål med indikatorer Tjänstemän Nätverk, partnerskap, medborgardialog, medborgarundersökningar Att göra: A_________________ B_________________ C_________________

38 Från idé till verklighet – TYDLIG implementeringsstruktur
Motiv/intention Ledstjärna Varför? Mål Resultat Handlingsplan Visioner Policy Värderingar Vad? Hur? IDÉ REALITET Vem? Det finns en tydlighet och en struktur i partnerskapets arbete genom åren Varför? Se bild ledstjärnor, Barnkonventionen, Samverkan, finna verktyg för att nå riksdagens och regeringens mål Hur? Förstå – kunna - vilja När? Organisatoriska förutsättningar Tidsplanering Med vad? Resurser

39 …att lyssna på barn -om barnet själva får välja…

40 Det bästa sättet att äta en elefant är att dela upp den i små, små bitar
Desmond Tutu Cecilia Ljung


Ladda ner ppt "”I Örebro län främjas en god och jämlik hälsa genom långsiktig samverkan mellan olika parter. Samverkan utgår från hälsans bestämningsfaktorer och inriktas."

Liknande presentationer


Google-annonser