Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ensamkommande barn – lokalt och regionalt utvecklingsstöd

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ensamkommande barn – lokalt och regionalt utvecklingsstöd"— Presentationens avskrift:

1 Ensamkommande barn – lokalt och regionalt utvecklingsstöd
ERF-projekt 1/ ─ 30/6 2014

2 Projektets övergripande mål
Att höja kvalitén på kommunernas mottagande av ensamkommande barn

3 Projektet ska: stödja lokala och regionala utvecklingsprocesser samt samverkan sprida exempel på regionalt arbete/samverkan via fyra nationella konferenser ta fram en nationell utbildningsram för gode män ge förslag på organisation/myndighet som ska ta över utbildningsramen för god man genomföra fyra nationella utbildningar för god man arbeta vidare med samverkan på nationellt nivå Fyra nationella utbildningar för att sprida exempel på regionalt arbete/samverkan kommer att genomföras nov 2013 – feb 2014. Fyra nationella utbildningar för god man genomförs 11 dec 2012 i Härnösand, 14 feb 2013 i Västerås, 19 mars 2013 i Borås och 18 april i Helsingborg. Samverkan på nationell nivå sker genom nationella samordningsgruppen som består av representanter från MV, SoS, länsstyrelserna och SKL

4 Arbetsformer Styrgrupp för projektet
Referensgrupp för utvecklingsstödet Referensgrupp för god man-utbildning Samordningsgrupp för god man-utbildning Fokusgrupper med ensamkommande barn/unga Utbildning av nyckelpersoner Styrgrupp: Sabina Wikgren Orstam och Elisabeth Melin, SKL, Rickard Appelberg och Catharina Hast-Markkula, Migrationsverket, Anneli Wirtén, Lars G Brandt, länsstyelsen, Mary Nilsson, Katarina Munier, Socialstyrelsen Refgrupp utvecklingssstöd: Mehdi Ghazinour, Umeå uni, Elinor Brunnberg, Mälardalens högskola, Pia Carlsson, Asyl och integrationshälsan, Västmanland,, Anita Andersson, enhetschef vård/behenh SiS, Kenneth Gravin, KFS, Brittmarie Nordström-Kinnaman, BUP Lunden, Gunilla Bothén, Sjuhärad kommunalförbund, Luicella Galina Hammar, Skolverket Refgrupp gode män: Ann-Catrin Svantes Olsson, ÖF Örebro, Eva von S, SKL, Anna-Pia Beier, Offtl btde, Rådgivningsbyrån, Marcus Wihk, lst VG, Ricard Sandell, RGF, Ewa Johansson, enhch mottagn MV Örebro, Katrin Westlund, SoS Samordningsgrupp: ÖF Göteborg, KSL. Svenska RK. Akademi norr, Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare, RB i Sth

5 Utbildning god man webbutbildning - regionala utbildningstillfällen
Överförmyndare och erfaren god man Fallbeskrivningar Gode mannens uppdrag Socialtjänstens myndighetsutövning samt boende Socialtjänstens ansvar Migrationsverket och Röda Korset Efterforskning Migrationsverkets ansvar Skolpersonal Hälsovården Skola/utbildning och hälsa Religion/seder/kultur Sammanfattning av utbildningen Intyg Tolk?

6 Knäckfrågor gällande ramen
Förvaltning på nationell nivå Anordna/ samordna på regional nivå Kursansvarig på lokal nivå

7 Kriterier för val av pilotregion
Avtal om minst 100 ensamkommande barn Minst en medelstor kommun och flera små kommuner Hela boendekedjan från ankomst till utsluss Rimligt reseavstånd Pågående utvecklingsarbete i länet Följelän Andra delar av landet täcks genom referensgrupper.

8 ERBJUDANDE OM UTVECKLINGSSTÖD
Pilot: Örebro län Västmanlands län Uppsala län Västernorrlands län Väster-bottens län Berätta om provins fem Olika förutsättningar I pilotregionen har vi andra förutsättningar utifrån överenskommelse med kommunerna. I de övriga länen får nyckelpersonerna ett visst stöd.

9 Överenskommelser i Örebro län
Varje kommun har en nyckelperson Förväntningar som ställs på nyckelpersoner Vilket stöd projektet erbjuder Fortsatt arbete efter projekttid

10 Nyckelpersoner - vilka?
Engagerade personer Representera olika aktörer som boende, socialtjänst, skola, överförmyndare, integration Vilka har en viktigt samordnande roll i ert län? Länsstyrelsen? Kommun- och Regionförbund? Olika förutsättningar för länen

11 Nyckelpersoner i Västernorrland och Västerbotten
Ort Timrå Sollefteå Härnösand Länsstyrelsen i Västerbotten Sorsele Åsele Skellefteå Umeå Funktion Boendechef Rektor + samordnare för boendena Överförmyndare Integrationshandläggare, livsmiljö-enheten Skolchef Socialsekreterare Samordnare EKB Timrå: Ulla Engström Sollefteå: Cecilia Borgh, Leif Palmberg Härnösand:Ann-Christine Myrgren Lst: Gabriella Strååt Sorsele: Per-Daniel Liljegren Åsele: Eva Söderqvist Skellefteå: Stefan Lindberg Umeå: Ulrika Granskog

12 Nyckelpersoner i Örebro län
Ort Funktion Kumla Boendechef Örebro Överförmyndare + Enhetschef EKB Laxå Samordnare språkintroduktion Ljusnarsberg Boendechef Hällefors Socialsekreterare Karlskoga Integrationsutvecklare Degerfors Boendechef Askersund Boendechef Länsstyrelsen Integrationssamordnare

13 Nyckelpersoner i Uppsala och Västmanland
Ort Uppsala Uppsala län Tierp Länsstyrelsen Västmanland Västerås Hallstahammar/LST Surahammar Funktion Rektor Centrum för introduktion Projektledare EKB (LST) Överförmyndaren Socialsekreterare Integrationshandläggare Avdelningschef socialkontor Barn/unga Projektledare skolprojekt Föreståndare för boende EKB

14 Utvecklingsarbetet i Örebro län
Förankring Långsiktigt arbete Arbeta via nyckelpersoner, skapa arbetsgrupper Samverkansmöten Referensgrupp Kartläggning Samverkan Utbildningskoncept Uppföljning Förankring: Vi har förankrat på LST, Regionförbund, socialchefer, någon politiker, Ifo-chefsnätverk, skolchefsnätverk, boendechefsnätverk. Kontinuerlig förankring och information behövs Långsiktigt arbete: Förstärka det som görs, arbeta för en hållbar struktur, ev styrgrupp? VI är inne en kort tid men hur fortskrider arbetet efter projektets slut? Samverkansmöten: Under projekttiden kommer vi att samla ex nyckelpersoner och alla deltagare från arbetsgrupper i större samverkansträffar. Refgrupp utvecklingssstöd: Mehdi Ghazinour, Umeå uni, Elinor Brunnberg, Mälardalens högskola, Pia Carlsson, Asyl och integrationshälsan, Västmanland,, Anita Andersson, enhetschef vård/behenh SiS, Kenneth Gravin, KFS, Brittmarie Nordström-Kinnaman, BUP Lunden, Gunilla Bothén, Sjuhärad kommunalförbund, Luicella Galina Hammar, Skolverket Samverkan, Utbildning Uppföljning: Tre stora områden som vi tagit med i projektbeskrivningen att vi vill arbeta med i en pilotregion då man nationellt sett att det finns behov av att utveckla dessa. Det stämmer också överens med vad nyckelpersonerna ansett att de har behov av.

15 Nyckelpersonernas behovsområden
Betydelsen av att ha politiken involverad Regionalt samarbete mellan skolor kring bl.a. studiehandledning Ökad kvalitet och rättsäkerhet för ensamkommande Utvärdering av verksamheterna Systematisering av utbildningar i länet Tydliggöra vilket mandat nyckelpersonerna har i sina län Ökad samsyn kring uppdraget Tillvarata forskningsresultat Utveckla och sprida information i befintliga och nya nätverk Vid första utbildningstillfället med Provins Fem identifierade nyckelpersonerna behovsområden som de sedan har fortsatt att arbeta kring.

16 Arbetsgrupper 6 arbetsgrupper utifrån behovsområdena
Vissa tvärsektoriella, andra från samma yrkesgrupp Varje arbetsgrupp har en ansvarig nyckelperson Gemensam uppstart för alla arbetsgrupper Riktlinjer/rutiner Integration/utsluss Skola/utbildning Systematisera utbildning Utvärdering Återsök

17 Exempel på en arbetsgrupp
Mål Systematisera utbildningar i länet Bilda arbetsgrupp Inventera utbildningar Utbildningsram för länet Använda/ansvara/sprida Processa i länet Spridningskonferenser Ett av även projektets mål är att ta fram ett utbildningskoncept som också kan spridas i landet. Nationellt finns det ett stort behov av att höja kunskapsnivån hos personal som arbetar med EKB. Vi ser vinster med att samverka länsvis och att en ram/ett koncept skulle kunna vara till hjälp för även andra län.

18 Enkäter/Intervjuer Intervjuer av första linjens chefer
Apels enkäter och intervjuer Våra enkäter i slutet av projeket Mäta indikatorer Beskriv kartläggningen som görs med boendechefer, skola och myndighetsutövning

19 Framgångs- och utvecklingsfaktorer Intervjuer med boendechefer
Viktigt att politiken är involverad Tydliga mål Strukturerad och regelbunden samverkan Tydliga roller och ansvar Länsgemensamma verktyg för uppföljning Utbildningsinsatser Nio boendechefer i Örebro har intervjuats och bland annat framkom följande

20 Framgångs- och utvecklingsfaktorer Intervjuer med lärare/samordnare
Gemensamt mål för skola och boende Elevens kunskaper kartläggs, därefter placering tillsammans med svenska barn Handlingsplan och individuell plan upprättas med rutiner Utvärdering varannan månad gm uppföljningssamtal med rektor, lärare, GM, boendepersonal. Tolk används Skolinformation skickas till GM i form av veckobrev Alla barn träffar kuratorn för introduktionssamtal Skolsköterska gör en första undersökning En person från boendet deltar i undervisning när så är möjligt Läraren medverkar även på boendet i blad och ger stöd

21 Förväntat resultat En ram för samverkan har tagits fram tillsammans med pilotregionen som ska spridas nationellt Kunskapsutvecklingen säkerställs genom att det arbete som bedrivs grundas på goda erfarenheter, bästa tillgängliga kunskap och de ensamkommande barnens/de ungas erfarenheter Kommunerna har former för uppföljning och dokumentation av förbättringsarbetet Likvärdig grundutbildning för gode män

22 Kontakta oss: Elisabet Svedberg projektledare Tel. 08-452 76 76
Maria Boman processledare Tel maria.boman.skl.se Karin Johansson adm/kommunikatör Tel

23 Webbplats http://ensamkommandebarn.skl.se


Ladda ner ppt "Ensamkommande barn – lokalt och regionalt utvecklingsstöd"

Liknande presentationer


Google-annonser