Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Lennart Flood Katarina Nordblom Daniel Waldenström.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Lennart Flood Katarina Nordblom Daniel Waldenström."— Presentationens avskrift:

1 Lennart Flood Katarina Nordblom Daniel Waldenström

2 Inledning  Skattereformens princip om enkelhet och likformighet har övergivits  Oöverskådligt och svårbegripligt lapptäcke som försvårar rationella beslut  Vår rapport belyser några centrala aspekter av skattesystemet:  Hur ser progressivitet och omfördelningen ut?  Vilken kännedom har svenskarna om skatterna?  Har skattesystemet legitimitet?  Hur skulle ett alternativt, enklare, skattesystem se ut och fungera?

3 Lennart Flood Katarina Nordblom Daniel Waldenström

4 Skatternas utformning  Skattesystemet ska balansera mål om:  Ekonomisk effektivitet  Rättvis fördelning  Hur progressiva är Sveriges skatter?  Vilka skatter bestämmer graden av progressivitet?  Hur viktiga är skatterna för den totala omfördelningen i samhället?

5 Faktiska skatter i olika inkomstskikt Låga inkomsterHöga inkomster Total inkomstskatt:  Skatt på förvärvsinkomster  Kapitalskatt  Skattedelen i arbetsgivaravgiften

6 Är arbetsgivaravgiften skatt?  Avgift om socialförmånen ökar vid ytterligare inbetalning. Annars skatt.  Skatteandelen beror på förmånsgolv och -tak i socialförsäkringen InkomstnivåAndel skatt Under förmånsgolv100% Över förmånstak100% Mellan golv och tak≈40% Genomsnittlig skatteandel: 57%

7 Marginalskatten i Sverige 20-30% 65-70%

8 Sveriges skatteprogressivitet är internationellt låg Omfördelningseffekt  Sveriges skatteprogressivitet internationellt låg, främst pga av att många betalar mycket i skatt

9 Verktyg för omfördelning Omfördelningseffekt. Mätt som effekt på Ginikoefficient.

10 Lennart Flood Katarina Nordblom Daniel Waldenström

11 Legitim beskattning  Ny norm i svensk skattepolitik?  Enkelhet – optimal beskattning  Vi måste ha ett skattesystem som inte bara är effektivt, utan där folk också är villiga att betala skatt  Ofta motsättning mot optimal beskattning  Vad tycker svenskarna - opinionsundersökning

12 Kriterier för legitim beskattning  Ett mål att nå gemensam välfärd  Upplevas rättvisa  Uppleva att ”alla andra” gör rätt för sig  Skattesystemet skall vara enkelt och begripligt

13 Vad tycker svenskarna?  74% tycker att det är lätt att deklarera  30% tycker att skattesystemet är enkelt  Problematiskt för legitimiteten…  …och för effektiviteten

14 Dålig kunskap om arbetsgivaravgiften…  51 % svarar Vet ej  10% svarar 30-32 %  Stor spridning, en majoritet överskattar den

15 … och om brytpunkten för statlig inkomstskatt  44 % svarar Vet ej  17 % svarar mellan 30 och 40 000/månad  60% tror att gränsen är lägre än 30 000

16 Eget jobbskatteavdrag  54% svarar Vet ej på frågan om hur stort deras jobbskatteavdrag är  Färre än var 20:e vet på 500 kr när hur stort deras avdrag är per månad  Bland dem med månadsinkomst under 25 000 är det 0,4%...  Hur effektivt styr det då arbetsutbudet?

17 Egen marginalskatt  En klar majoritet vet ungefär hur hög marginalskatt man har  Dock, generellt en överskattning

18 Villighet att betala skatt  Kunskap viktig – tror man att skatterna är högre än de är kan skattemoralen sjunka  Tillit viktig – både gentemot politiker och medmänniskor  Eget beteende viktigt

19 RUT- och ROT-avdrag ”Det är omoraliskt att köpa tjänster svart”

20 Slutsatser  Generellt ganska hög legitimitet för det svenska skattesystemet  Systemet är krångligt och folk har bristfälliga kunskaper om skatterna  Problematiskt ur såväl legitimitets- som effektivitetssynvinkel  Skattepolitik kan påverka legitimitet och skattemoral

21 Lennart Flood Katarina Nordblom Daniel Waldenström

22 Vi har konstaterat att…  Skatterna är komplicerade och kunskapen låg  Demokratiproblem  Incitamentsproblem  Progressiv inkomstskatt spelar en mindre roll för omfördelning  Fördelar med likformig skatt  Minskar behovet av skatteplanering  Proportionell skatt kan vara optimal

23 Skattesystem enligt Hall & Rabushka  All inkomst klassificeras som företagsinkomst eller personlig inkomst  Samma skattesats för personer och företag  Ett bottenavdrag för personlig inkomst  Ingen dubbelbeskattning av kapitalinkomster  Inga ränteavdrag

24 Rådets utvärdering av alternativa skattereformer  En enkel reform med 22 % skatt  Minskad sysselsättning  Underskott  Stor ökning av inkomstspridning  Alternativa reformer med bredare skattebaser

25 Utvärderad reform Skatter  2 5/30% skatt arbete/transfereringar  Bottenavdrag  10% kapitalskatt  Inga ränteavdrag  1% fastighetsskatt  Avskattade avdrag för arbetsinkomster och pensionssparande Ökade transfereringar  Barnbidrag  Bostadsbidrag  Försörjningsstöd

26 Effekter av utvärderad reform Inkomster/skatter Mdkr% Disponibel inkomst 966.3 Arbetsinkomst 412.9 Slutlig skatt -41-7.8 Moms 17 Arbetsgivaravgift 4210.1 Budgeteffekt 3 Arbetsutbud Förändring % Arbetade timmar 2.2 Antal sysselsatta0.2 Dynamiska effekter Budgeteffekter

27 Effekter på inkomstfördelningen Inkomstdecilgrupp

28 Effekter, forts. En likformig skatt på en låg nivå har flera fördelar  Fler förstår systemet och kan agera rationellt  Minskad skatteplanering  Oförändrade skatteintäkter om skattebasen breddas  Ökad finansiella stabilitet En ökad inkomstspridning  Kan motverkas genom riktade bidrag  Politisk fråga

29 Lennart Flood Katarina Nordblom Daniel Waldenström

30 Rekommendationer från SNS Konjunkturråd 2013  Jobbskatteavdraget bör förenklas  Gör osynliga skatter synliga för skattebetalarna  Förbättra medborgarnas kännedom om skatte- och bidragssystemet  En bred översyn av skattesystemet med målet att ta fram ett enklare system


Ladda ner ppt "Lennart Flood Katarina Nordblom Daniel Waldenström."

Liknande presentationer


Google-annonser