Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Lennart Flood Katarina Nordblom Daniel Waldenström

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Lennart Flood Katarina Nordblom Daniel Waldenström"— Presentationens avskrift:

1 Lennart Flood Katarina Nordblom Daniel Waldenström

2 Inledning Skattereformens princip om enkelhet och likformighet har övergivits Oöverskådligt och svårbegripligt lapptäcke som försvårar rationella beslut Vår rapport belyser några centrala aspekter av skattesystemet: Hur ser progressivitet och omfördelningen ut? Vilken kännedom har svenskarna om skatterna? Har skattesystemet legitimitet? Hur skulle ett alternativt, enklare, skattesystem se ut och fungera?

3 Lennart Flood Katarina Nordblom Daniel Waldenström

4 Skatternas utformning
Skattesystemet ska balansera mål om: Ekonomisk effektivitet Rättvis fördelning Hur progressiva är Sveriges skatter? Vilka skatter bestämmer graden av progressivitet? Hur viktiga är skatterna för den totala omfördelningen i samhället?

5 Faktiska skatter i olika inkomstskikt
Total inkomstskatt: Skatt på förvärvsinkomster Kapitalskatt Skattedelen i arbetsgivaravgiften Låga inkomster Höga inkomster

6 Är arbetsgivaravgiften skatt?
Avgift om socialförmånen ökar vid ytterligare inbetalning. Annars skatt. Skatteandelen beror på förmånsgolv och -tak i socialförsäkringen Inkomstnivå Andel skatt Under förmånsgolv 100% Över förmånstak Mellan golv och tak ≈40% Genomsnittlig skatteandel: 57%

7 Marginalskatten i Sverige
65-70% 20-30%

8 Sveriges skatteprogressivitet är internationellt låg
Omfördelningseffekt Sveriges skatteprogressivitet internationellt låg, främst pga av att många betalar mycket i skatt

9 Verktyg för omfördelning
Omfördelningseffekt. Mätt som effekt på Ginikoefficient.

10 Lennart Flood Katarina Nordblom Daniel Waldenström

11 Legitim beskattning Ny norm i svensk skattepolitik?
Enkelhet – optimal beskattning Vi måste ha ett skattesystem som inte bara är effektivt, utan där folk också är villiga att betala skatt Ofta motsättning mot optimal beskattning Vad tycker svenskarna - opinionsundersökning

12 Kriterier för legitim beskattning
Ett mål att nå gemensam välfärd Upplevas rättvisa Uppleva att ”alla andra” gör rätt för sig Skattesystemet skall vara enkelt och begripligt

13 Vad tycker svenskarna? 74% tycker att det är lätt att deklarera
30% tycker att skattesystemet är enkelt Problematiskt för legitimiteten… …och för effektiviteten

14 Dålig kunskap om arbetsgivaravgiften…
51 % svarar Vet ej 10% svarar % Stor spridning, en majoritet överskattar den

15 … och om brytpunkten för statlig inkomstskatt
44 % svarar Vet ej 17 % svarar mellan 30 och /månad 60% tror att gränsen är lägre än

16 Eget jobbskatteavdrag
54% svarar Vet ej på frågan om hur stort deras jobbskatteavdrag är Färre än var 20:e vet på 500 kr när hur stort deras avdrag är per månad Bland dem med månadsinkomst under är det 0,4%... Hur effektivt styr det då arbetsutbudet?

17 Egen marginalskatt En klar majoritet vet ungefär hur hög marginalskatt man har Dock, generellt en överskattning

18 Villighet att betala skatt
Kunskap viktig – tror man att skatterna är högre än de är kan skattemoralen sjunka Tillit viktig – både gentemot politiker och medmänniskor Eget beteende viktigt

19 RUT- och ROT-avdrag ”Det är omoraliskt att köpa tjänster svart”

20 Slutsatser Generellt ganska hög legitimitet för det svenska skattesystemet Systemet är krångligt och folk har bristfälliga kunskaper om skatterna Problematiskt ur såväl legitimitets- som effektivitetssynvinkel Skattepolitik kan påverka legitimitet och skattemoral

21 Lennart Flood Katarina Nordblom Daniel Waldenström

22 Vi har konstaterat att…
Skatterna är komplicerade och kunskapen låg Demokratiproblem Incitamentsproblem Progressiv inkomstskatt spelar en mindre roll för omfördelning Fördelar med likformig skatt Minskar behovet av skatteplanering Proportionell skatt kan vara optimal

23 Skattesystem enligt Hall & Rabushka
All inkomst klassificeras som företagsinkomst eller personlig inkomst Samma skattesats för personer och företag Ett bottenavdrag för personlig inkomst Ingen dubbelbeskattning av kapitalinkomster Inga ränteavdrag

24 Rådets utvärdering av alternativa skattereformer
En enkel reform med 22 % skatt Minskad sysselsättning Underskott Stor ökning av inkomstspridning Alternativa reformer med bredare skattebaser

25 Utvärderad reform Skatter Ökade transfereringar
25/30% skatt arbete/transfereringar Bottenavdrag 10% kapitalskatt Inga ränteavdrag 1% fastighetsskatt Avskattade avdrag för arbetsinkomster och pensionssparande Barnbidrag Bostadsbidrag Försörjningsstöd

26 Effekter av utvärderad reform
Dynamiska effekter Arbetsutbud Förändring % Arbetade timmar 2.2 Antal sysselsatta 0.2 Budgeteffekter Inkomster/skatter Mdkr % Disponibel inkomst 96 6.3 Arbetsinkomst 41 2.9 Slutlig skatt -41 -7.8 Moms 17 Arbetsgivaravgift 42 10.1 Budgeteffekt 3

27 Effekter på inkomstfördelningen
Inkomstdecilgrupp

28 Effekter, forts. En likformig skatt på en låg nivå har flera fördelar
Fler förstår systemet och kan agera rationellt Minskad skatteplanering Oförändrade skatteintäkter om skattebasen breddas Ökad finansiella stabilitet En ökad inkomstspridning Kan motverkas genom riktade bidrag Politisk fråga

29 Lennart Flood Katarina Nordblom Daniel Waldenström

30 Rekommendationer från SNS Konjunkturråd 2013
Jobbskatteavdraget bör förenklas Gör osynliga skatter synliga för skattebetalarna Förbättra medborgarnas kännedom om skatte- och bidragssystemet En bred översyn av skattesystemet med målet att ta fram ett enklare system


Ladda ner ppt "Lennart Flood Katarina Nordblom Daniel Waldenström"

Liknande presentationer


Google-annonser