Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

om strategisk påverkan och lärande utvärdering Västsverige mars 2010

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "om strategisk påverkan och lärande utvärdering Västsverige mars 2010"— Presentationens avskrift:

1 om strategisk påverkan och lärande utvärdering Västsverige mars 2010
Utvecklingsdag om strategisk påverkan och lärande utvärdering Västsverige mars 2010

2 Varför finns det EU-projekt
Varför finns det EU-projekt? Varför är lärande och strategisk påverkan centralt i ESF-projekt?

3 Utvärderingar av föregående programperioder visar:
ESF: Generellt argumenterar all utvärdering för att det behövs mer återföring av resultat och erfarenheter. Riksrevisionen: För mycket detaljkontroll och övervakning – för små investeringar i lärande utvärdering som stöd för regional utveckling. ITPS: Stora investeringar i regional utveckling, små eller inga effekter på regional tillväxt kan identifieras.

4 O Projektet krockar med och kommer inte över den osynliga organisatoriska muren O P Innovativa idéer Strukturell påverkan O O Projekterfarenheterna sprids dåligt och resultaten leder sällan till att strukturerna påverkas Projektet rör om i grytan, men har svårt att förändra organisationerna

5 ? Idé Plan Ansökan Genomförande Resultat Absorbering Förändring
PROJEKT Idé Plan Ansökan Genomförande Resultat ? ORGANISATION Absorbering Förändring Hållbara effekter Absorbering:, själva 1 Inse värdet 2 Prioritera uppföljning 3 Organisera för aktiv fortsättning Implementering, antyder att ngn annan kan instrumentellt göra det enkelt 5

6 Två olika logiker: verksamhet och lärande (Ellström, 2001)
”Utförandets logik”: Tonvikt på: effektiv handling problemlösning genom undvikande av problemet eller tillämpning av givna regler/instruktioner enhetlighet och likatänkande, stabilitet och säkerhet ett anpassningsinriktat lärande ”Utvecklingens logik: tanke och reflektion alternativtänkande, experiment och risktagande tolerans för olikhet, osäkerhet och felhandlingar ett utvecklingsinriktat lärande 6

7 Hur ska kortsiktiga lokala projekt kunna påverka och ge
långsiktiga organisatoriska effekter på arbetslivet i EU?

8 Projekt Resultat Innovativ idé Problem/ Möjlighet Effekter
Regionala planer (RUP) ESF/ Programmål Strukturer Arbetslivsutveckling i EU (t.ex. Lissabonstrategin)

9 Strategisk checklista
Identifiera vad som är unikt/nytt i ert projekt Lista vilka aktörer som kan påverkas av era resultat Prioritera de viktigaste aktörerna att nå för att få långsiktiga effekter Granska och stärk deras grad av aktiva delaktighet i projektet

10 Planeringsstyrda projekt
Processtyrda projekt Planering, budgetering, uppföljning. Rationellt, enkelt, entydigt Process, delaktighet, förändring, dialog, kultur, omvärld. System. 10

11 Olika synsätt Planeringstänkande Instrumentellt synsätt
Åtgärd A leder till mål B Slutet system Omgivningen är stabil Processtänkande Dynamiskt synsätt Helhetsperspektiv Öppet system Samspelar med omgivningen Två synsätt på projekt som påverkar utvärderingstänkandet SYSTEMTÄNK Allting påverkar och påverkas av allting annat i omgivningen. Helheten är större än summan av delarna. Ett sätt att betrakta världen. Betydelsen av mångfald av perspektiv. Förstå relationer, funktioner, sammanhang och mönster. Organisationer är öppna, pluralistiska och evolutionära.

12 Om verkligheten är föränderlig hur kan vi arbeta lärande?

13 Lärande typer (Ellström, 1992)
Anpassningsinriktat Vad – åtgärda Kontrollera Utnyttja befintlig kunskap Utvecklingsinriktat Varför – förstå Reflektera Utforska ny kunskap En organisation som inte utmanas fastnar lätt i rutiner och ett anpassningsinriktat lärande. Utvärdering bör föra in frisk data i systemet (nyheter om skillnader) som möjliggör ett utvecklingsinriktat lärande.

14 Vad innebär en lärande utvärdering?

15 Utvärderingstyper Summativ och kontrollerande Formativ och lärande
Varför? Kunskap att bedöma Kunskap att förändra Vad? Resultat och effekter Praktik och process När? Sällan, efteråt Ofta, under tiden

16 Planeringsstyrda projekt och summativ utvärdering
Stimulerar ett anpassningsinriktat lärande

17 och formativ utvärdering
Processtyrda projekt och formativ utvärdering Lärande Stimulerar ett utvecklingsinriktat lärande

18 Centralt i en lärande miljö
Dialog Delaktighet Kontinuerlig återkoppling Gemensamt lärande Kritisk reflektion

19 Metoder och arbetssätt
DATAINSAMLING Egendokumentation Enkäter Intervjuer Fokusgrupper DATABEARBETNING Fokusgrupper (Analys) Seminarier Workshops Nätverk

20 En lärande utvärderare
Är mer processkunnig än metodexpert Kombinerar närhet med kritisk distans Balanserar omedelbar nytta med långsiktiga effekter Stödjer och stör (farthinder) Organiserar gemensamma lärmiljöer Involverar intressenter/strategiska aktörer och samlär Sprider information Har jämställdhets- och tillgänglighetsperspektiv 7. Inte bara samlar

21 Checklista lärande utvärdering
Budgetera tillräckliga resurser, minst 5 helst 10 % Tänk igenom hur ni vill använda utvärderingen Gör en styrande beställning/anbudsunderslag Se till att tidigt få in en utvärderare i projektet Organisera tillsammans med utvärderaren för kontinuerlig uppföljning och gemensamt lärande

22 KONTINUERLIG UPPFÖLJNING FÖRÄNDRING
Innovativ idé Resultat Effekter Problem/ Möjlighet LÄRANDE UTVÄRDERING ERFARENHETER Regionala planer (RUP) KONTINUERLIG UPPFÖLJNING FÖRÄNDRING GEMENSAM ANALYS ESF/ Programmål Strukturer STRATEGISK PÅVERKAN Arbetslivsutveckling i EU (t.ex. Lissabonstrategin)

23 Använd lärande utvärdering för strategisk påverkan
Gör riktade insatser för att få med och involvera de viktigaste strategiska aktörerna på olika nivåer i den gemensamma lärmiljön Organisera flera uppföljningsseminarier Tänk stort och gå samman Utmana er själv och andra Använd stöden

24 Processtöd & Temagrupper
Projektutveckling Jämställdhet Tillgänglighet Lärande och strategisk påverkan Arbetsplatslärande och omställning, A&O Entreprenörskap och företagande Unga (Åter)inträde och integration, TIA Likabehandling

25 SPeL:s stöd till projekt
Direktstöd i projektarbetet (kunskap/analys/organisering) Lärande nätverk för projektledare och utvärderare Seminarier/workshops/konferenser på regional/nationell/transnationell nivå


Ladda ner ppt "om strategisk påverkan och lärande utvärdering Västsverige mars 2010"

Liknande presentationer


Google-annonser