Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Varmt välkomna till Klagshamns rektorsområde. Vision för Klagshamns ro På Klagshamns rektorsområde ska elever, personal och föräldrar känna stolthet över.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Varmt välkomna till Klagshamns rektorsområde. Vision för Klagshamns ro På Klagshamns rektorsområde ska elever, personal och föräldrar känna stolthet över."— Presentationens avskrift:

1 Varmt välkomna till Klagshamns rektorsområde

2 Vision för Klagshamns ro På Klagshamns rektorsområde ska elever, personal och föräldrar känna stolthet över sin skola. Ledorden kunskap, glädje, trygghet och självständigt och kreativt tänkande ska genomsyra verksamheten. Vi förutsätter en öppen kommunikation och goda relationer i möten med elever, personal och föräldrar. På Klagshamns rektorsområde ska elever, personal och föräldrar känna stolthet över sin skola. Ledorden kunskap, glädje, trygghet och självständigt och kreativt tänkande ska genomsyra verksamheten. Vi förutsätter en öppen kommunikation och goda relationer i möten med elever, personal och föräldrar.

3 Agenda för kvällen Hur är det svenska skolsystemet uppbyggt Hur är det svenska skolsystemet uppbyggt Betygsstegen, meritvärde, antagning till gymnasiet Betygsstegen, meritvärde, antagning till gymnasiet Vad bedömer och betygssätter läraren Vad bedömer och betygssätter läraren Olika synsätt vid bedömning (formativ och summativ bedömning) Olika synsätt vid bedömning (formativ och summativ bedömning) Hur säkerställer vi likvärdig bedömning Hur säkerställer vi likvärdig bedömning Hur ser det ut på Strandskolan, resultat Hur ser det ut på Strandskolan, resultat Terminsbetyg och slutbetyg Terminsbetyg och slutbetyg

4 Hur är det svenska skolsystemet uppbyggt? Skollag (i Sverige har vi ett mål- och kunskapsrelaterat betygssystem med likvärdig bedömning som mål) Skollag (i Sverige har vi ett mål- och kunskapsrelaterat betygssystem med likvärdig bedömning som mål) Skolförordning Skolförordning Läroplan Läroplan Kursplaner i varje ämne Kursplaner i varje ämne Kunskapskrav Kunskapskrav Allmänna råd (åtgärdsprogram, IUP med skriftliga omdömen år 1-5, undervisningens planering, frånvaro, m.fl) Allmänna råd (åtgärdsprogram, IUP med skriftliga omdömen år 1-5, undervisningens planering, frånvaro, m.fl) Kommunala anvisningar Kommunala anvisningar Övriga lagar (exempelvis arbetsmiljölag omfattar även elever, ej utsättas för fysisk eller psykisk ohälsa) Övriga lagar (exempelvis arbetsmiljölag omfattar även elever, ej utsättas för fysisk eller psykisk ohälsa) Skolinspektionen (relation NP och faktiskt betygsutfall) Skolinspektionen (relation NP och faktiskt betygsutfall) http://www.youtube.com/watch?v=1VvnE7fWyNI&featur e=youtu.be http://www.youtube.com/watch?v=1VvnE7fWyNI&featur e=youtu.be http://www.youtube.com/watch?v=1VvnE7fWyNI&featur e=youtu.be http://www.youtube.com/watch?v=1VvnE7fWyNI&featur e=youtu.be

5 Kursplanerna (ämnesvisa) 1. Ämnets syfte 2. Centralt innehåll (årskurs 1-3, 4-6 och 7-9) 3. Kunskapskrav (årskurs 3 sv, ma, no, so; årskurs 6 och 9 samtliga ämnen)

6 Pedagogiska planeringar ARBETSOMRÅDE/ INLEDNING KUNSKAPSKRAV KONKRETISERADE MÅL - detta ska du lära dig Du ska: BEDÖMNING - Vad? - När? - Hur? Vi bedömer din förmåga att: UNDERVISNING - så här ska vi arbeta Vi kommer att: ÄMNESSPECIFIKA ORD OCH BEGREPP ELEVDELAKTIGHET/ INFLYTANDE SYFTE -från LGR 11 Eleven ska utveckla sin förmåga att: CENTRALT INNEHÅLL - från LGR11

7 Syftet med bedömning Kartlägga kunskaper (diagnos av elevens kunskaper) Kartlägga kunskaper (diagnos av elevens kunskaper) Värdera kunskaper (Jämförelse av elevens kunskaper mot ämnets kunskapskrav i skriftliga omdömen samt i betygen) Värdera kunskaper (Jämförelse av elevens kunskaper mot ämnets kunskapskrav i skriftliga omdömen samt i betygen) Återkoppla för lärande (hjälpa eleven lära mer) Återkoppla för lärande (hjälpa eleven lära mer) Synliggöra praktiska kunskaper (konkret återkoppling på görandet ex. vid skapande) Synliggöra praktiska kunskaper (konkret återkoppling på görandet ex. vid skapande) Utvärdera undervisningen (hur utvecklar läraren sin undervisning, NP) Utvärdera undervisningen (hur utvecklar läraren sin undervisning, NP)

8 Varför betyg i Sverige? Sortering inför framtida studieval (enda instrumentet i Sverige (förutom högskoleprovet), intagningsintervjuer eller andra redskap förekommer ytterst sällan) Sortering inför framtida studieval (enda instrumentet i Sverige (förutom högskoleprovet), intagningsintervjuer eller andra redskap förekommer ytterst sällan) Värdera kunskaper (Jämförelse av elevens kunskaper mot ämnets kunskapskrav i skriftliga omdömen samt i betygen) Värdera kunskaper (Jämförelse av elevens kunskaper mot ämnets kunskapskrav i skriftliga omdömen samt i betygen)

9 Vad bedömer och betygssätter läraren på? – Bland annat elevens förmåga analysera, reflektera, hantera information, värdera, lära sig att lära – metakognitiv förmåga, se orsakssamband, kreativitet, kommunicera, lösa problem, förstå begrepp i olika ämnen. Vad bedömer och betygssätter läraren på? – Bland annat elevens förmåga analysera, reflektera, hantera information, värdera, lära sig att lära – metakognitiv förmåga, se orsakssamband, kreativitet, kommunicera, lösa problem, förstå begrepp i olika ämnen. ECA GrundläggandeGoda Mycket goda EnklaUtvecklade Väl utvecklade Beskriver och ger exempel Förklarar och kopplar ihop Förklarar och generaliserar Avgränsat Relativt varierat Varierat Prövar Prövar och omprövar Prövar och omprövar systemtiskt

10 Betygssteg och meritvärde A -20 poäng A -20 poäng B – 17,5 poäng B – 17,5 poäng C – 15 poäng C – 15 poäng D – 12,5 poäng D – 12,5 poäng E – 10 poäng E – 10 poäng F – 0 poäng, ej uppnått samtliga kunskapskrav för betyget E. F – 0 poäng, ej uppnått samtliga kunskapskrav för betyget E. B och D ska samtliga delar i kunskapskraven vara uppfyllda i nivån under (E och C) och majoriteten av betygssteget ovanför. B och D ska samtliga delar i kunskapskraven vara uppfyllda i nivån under (E och C) och majoriteten av betygssteget ovanför. Meritvärdet räknas på alla ämnen (har man moderna språk är det 17 ämnen men har man inte det räknar man på 16 ämnen). Meritvärdet räknas på alla ämnen (har man moderna språk är det 17 ämnen men har man inte det räknar man på 16 ämnen). Meritvärdet är samtliga bokstäver omvandlade till siffror Meritvärdet är samtliga bokstäver omvandlade till siffror

11 Kunskapsbedömning och betygssättning Formativ bedömning (framåtsyftande bedömning kontinuerligt i undervisningen) Formativ bedömning (framåtsyftande bedömning kontinuerligt i undervisningen) - poängprov meningslöst för lärandet - diagnoser, framåtsyftande kommentarer, självvärdering, kamratbedömning, modellering, EPA, ”fusk” m. fl. metoder är effektivt för lärandet och viljan att lära mer. Summativ bedömning (summerande bedömning av elevens kunskaper vid ett givet tillfälle. Grundar sig bakåt i tid. Summativ bedömning (summerande bedömning av elevens kunskaper vid ett givet tillfälle. Grundar sig bakåt i tid. - Betygsättning

12 Hur säkerställer vi likvärdig bedömning? Sambedömning av elevarbeten Sambedömning av elevarbeten Modellering (elever tittar på gamla elevarbeten) Modellering (elever tittar på gamla elevarbeten) Kollegiala samtal om bedömning Kollegiala samtal om bedömning Nationella prov Nationella prov Samtal mellan lärare i olika skolor/ämnen Samtal mellan lärare i olika skolor/ämnen Uppföljning av betygsstatistik Uppföljning av betygsstatistik Kontinuerlig fortbildning i ämnet Kontinuerlig fortbildning i ämnet

13 Hur ser det ut på Strandskolan, resultat? 93% av eleverna kommer in på sitt första handsval 93% av eleverna kommer in på sitt första handsval Cirka 95% klarar gymnasiebehörighet Cirka 95% klarar gymnasiebehörighet Vårt meritvärde ligger i snitt på 254p Vårt meritvärde ligger i snitt på 254p Målsättning inom 3 år är 100% måluppfyllelse och ett snittvärde på 230 meritvärdespoäng Målsättning inom 3 år är 100% måluppfyllelse och ett snittvärde på 230 meritvärdespoäng

14 GYMNASIEBEHÖRIGHET läsåret 2013/2014 Malmö Stad Yrkesförberedande 76,9 % Högskoleförberedande 75,0 % Strandskolan Yrkesförberedande 94,9% Högskoleförberedande 94,9% MERITVÄRDEN läsåret 2013/2014 Malmö Stad Åk Flickor Pojkar Totalt 6 198,9 177,8 188,2 7 195,1 174,4 184,7 8 201,2 180,5 190,6 9 223,3 203 212,6 Strandskolan Åk Flickor Pojkar Totalt 6 262,1 246,7 254,4 7 268,8 221,8 249,4 8 240 244,9 242,,3 9 267,5 244,2 254,4

15 Terminsbetyg För terminsbetyg gäller enligt skollagen att: När betyg sätts innan ett ämne har avslutats, ska betygssättningen bygga på en bedömning av de kunskaper som eleven inhämtat i ämnet till och med den aktuella terminen. Vid bedömningen ska elevens kunskaper 1. 1. i årskurs 6 ställas i relation till de kunskaper en elev ska ha uppnått vid betygstillfället i förhållande till kunskapskraven i årskurs 6, och 2. efter årskurs 6 ställas i relation till de kunskaper en elev ska ha uppnått vid betygstillfället i förhållande till kunskapskraven i årskurs 9. 10 kap. 19 § skollagen (2010:800)

16 Tack för idag och hoppas ni haft en givande kväll!


Ladda ner ppt "Varmt välkomna till Klagshamns rektorsområde. Vision för Klagshamns ro På Klagshamns rektorsområde ska elever, personal och föräldrar känna stolthet över."

Liknande presentationer


Google-annonser