Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

LEVNADSVANEDAG SAMTAL OM ALKOHOL, TOBAK, FYSISK AKTIVITET OCH MATVANOR VÄLKOMMEN.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "LEVNADSVANEDAG SAMTAL OM ALKOHOL, TOBAK, FYSISK AKTIVITET OCH MATVANOR VÄLKOMMEN."— Presentationens avskrift:

1 LEVNADSVANEDAG SAMTAL OM ALKOHOL, TOBAK, FYSISK AKTIVITET OCH MATVANOR VÄLKOMMEN

2 LEVNADSVANEDAG 09.00-09.30Kaffe, smörgås och registrering 09.30-10.00Inledning 10.00-10.45Tobak Lisbet Andersson 10.45-11.00Bensträckare 11.00-12.30Fysisk aktivitet och matJacob Gudiol 12.30-13.30Lunch 13.30-14.15AlkoholPeter Valverius 14.15-14.35Dietistens och fysioterapeuternas roll 14.35-15.00Kaffe, frukt 15.00-15.40Falldiskussion 15.40-16.00Summering av avslutning

3 Varför ska vi samtala om levnadsvanor? Socialstyrelsens ”nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder”. Kort om projekten INTRODUKTION

4 Hälso- och sjukvårdslagen (1982) ”Hälso- och sjuvården skall arbeta för att förebygga ohälsa”. Propositionen ”En förnyad folkhälsopolitik” att ”hälso- och sjukvården bör i större utsträckning integrera ett sjukdomsförebyggande perspektiv”. SJUKDOMSFÖREBYGGANDE ARBETE - INGÅR I HÄLSO- OCH SJUKVÅRDENS UPPGIFTER

5 Källa: WHO, http/www.healthmetricsandevaluation.org/gbd Källa: Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME) VARFÖR SKA VI FRÅGA OM LEVNADSVANOR? DE FEMTON STÖRSTA RISKFAKTORERNA FÖR SJUKDOM I SVERIGE

6 131125 Tobak Riskbruk av alkohol Otillräcklig fysisk aktivitet Ohälsosamma matvanor

7 SoS bildspel

8 HÄLSOSAMMA LEVNADSVANOR KAN FÖREBYGGA 30 % av cancer 80 % av kranskärlssjukdom och stroke 90 % av diabetes typ II

9 Evidensbaserade metoder som stöd till bättre levnadsvanor Alla vuxna med ohälsosamma levnadsvanor Ungdomar under 18 år som röker SJUKDOMSFÖREBYGGANDE METODER

10 Att sätta ”levnadsvanor” på agendan… Att implementera ett strukturerat arbetesätt Att lyfta fram det patientcentrerade samtalet Att lyfta det hälsofrämjande förhållningssättet Att möjliggöra en mer jämlik hälsa VAD HANDLAR RIKTLINJERNA OM ?

11 ENKLA RÅD korta, standardiserade råd/rekommendationer ingen särskild uppföljning max 5 minuter kan kompletteras med skriftlig information RÅDGIVANDE SAMTAL dialog anpassad till individen kan kompletteras med verktyg och hjälpmedel, skriftlig information och särskild uppföljning mer omfattande än enkla råd KVALIFICERAT RÅDGIVANDE SAMTAL strukturerat/teoribaserat samtal med utbildad personal kan kompletteras med verktyg, hjälpmedel och särskild uppföljning oftast tidsmässigt mer omfattande än rådgivande samtal RÅDGIVNINGSNIVÅER

12 LevnadsvanaÅtgärd RökningKvalificerat rådgivande samtal Riskbruk alkoholRådgivande samtal Otillräcklig fysisk aktivitet Rådgivande samtal med tillägg och särskild uppföljning Ohälsosamma matvanor Kvalificerat rådgivande samtal Socialstyrelsen 2011

13 ATT SAMTALA OM LEVNADSVANOR Lyssna Se till patientens egen berättelse Se patienten som expert på sin egen person och sina upplevelser. Respektera patientens autonomi Behovet att bestämma själv Acceptera patienten och dess val Hjälp patienten att minska känslan av skuld och skam Duger jag som jag är? Ha tilltro till patientens egen förmåga Vägled när patienten önskar vägledning

14 Implementering av Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder. Finansiering av Socialstyrelsen Professionsgemensamt Fysioterapeuterna/ sjukgymnasterna – 2012 – 2014 – Raija Lenné, projektledare – Expertgrupp Dietisterna – 2013-2014 – Karin Kauppi, Projektkoordinator. – Projektgrupp med fyra projektledare LEVNADSVANEPROJEKTET

15 Fysioterapeuternas levnadsvaneprojekt - i linje med förbundets vision Fysioterapeuters insatser är självklara för hållbar hälsa och välfärd

16 Kartläggning av utvecklingsbehov Studie om utbildningarnas mål och innehåll Webbplats: http://www.fysioterapeuterna.se http://www.fysioterapeuterna.se Artiklar i Fysioterapi Utbildningsdagar om levnadsvanor, samtalsmetodik Seminarier, samarbete med andra professioner VAD HAR ÅSTAKOMMITS?

17 Dietisternas levnadsvaneprojekt God nutritionsstatus utgör en del i grunden för människans hälsa och liv.

18 Drivit frågan kring dietistens roll i det sjukdomsförebyggande arbetet. Webbplats: http://www.drf.nu/levnadsvanor/ Artiklar i Dietistaktuellt Utbildningsdagar om levnadsvanor och samtalsmetodik Konferenser, seminarier och workshops i samarbete med andra professioner Utbildningsinsatser riktat mot andra yrkeskategorier Informationsbroschyrer Delaktig i SoS webutbildning VAD HAR ÅSTAKOMMITS?

19 SAMTAL OM LEVNADSVANOR

20 1 identifieraBedömaErbjuda åtgärd 2 Åtgärda Kvalificerat rådgivande samtal Rådgivande samtal Enkla råd 3 Utvärdera LEVNADSVANOR I VÅRDPROCESSEN

21 Medarbetare med patientkontakt ska – Samtala om levnadsvanor – Kunna identifiera ohälsosamma levnadsvanor – Erbjuda åtgärd STRUKTUR IDENTIFIERA

22 När är det är relevant? När ska frågor om levnadsvanor ställas? Vem ska ta upp levnadsvanor? Vilken kompetens behövs? – Samtalet – Ämnet – Lokala flöden RUTINER IDENTIFIERA

23 MOTIVERA TILL FÖRÄNDRING ERBJUD ÅTGÄRD Jag har funderat på att det kan beror på att jag… Vad tror du din trötthet beror på?

24 ÄR PATIENTEN REDO FÖR FÖRÄNDRING? Patientcentrerat förhållningssätt! Har patienten försökt tidigare? – Resultat? Har patienten stöd i sin omgivning? Är patienten beredd att förändra och börja med en ny vana? Finns det hinder? – Ex tidsbrist, ekonomi, känslomässiga, sjukdom ? Är målet konkret och realistisk? ÅTGÄRD

25 FYSIOTERAPEUTENS ROLL Rörelse, funktion och hälsa Helhetssyn som utgångspunkt. Varje individ har självläkande krafter och en kapacitet att förändras och utvecklas. Träffar ofta personer med sjukdomar och funktionshinder som uppstått till följd av ohälsosamma levnadsavanor. Varje fysioterapeut bör kunna tillämpa metoder för att förebygga sjukdomar i enlighet med fysioterapins utgångspunkter och med stöd av nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder.

26 25% av tillfrågade fysioterapeuter kände till riktlinjerna. 86 % erbjöd sjukdomsförebyggande åtgärder i sin verksamhet. 14 % ansåg sig ha tillräckliga kunskaper och färdigheter för att arbeta med riktlinjernas alla fyra levnadsvanor. 76% angav behov av vidareutveckling. LÄGESRAPPORT

27 Erbjuda kvalificerat rådgivande samtal kring matvanor och med kompletterande utbildning kvalificerat rådgivande samtal om tobak Tillämpa ett hälsofrämjande förhållningssätt Identifiera individer med ohälsosamma levnadsvanor Uppmärksamma ohälsosamma levnadsvanor Erbjuda åtgärd Ge enkla råd och rådgivande samtal kring kring tobak, alkohol och fysiska aktivitet Följa upp och dokumentera DIETISTENS ROLL

28 "Ett hälsofrämjande möte handlar i grunden om ett förhållningssätt. Att använda den tid man har till förfogande för att på olika sätt stärka individen i den situation hon/han befinner sig." HÄLSOFRÄMJANDE MÖTE

29 Enligt myndigheten för Vårdanalys har 44 % av befolkningen minst en kronisk sjukdom. Vården till dessa patienter står för cirka 80 % av den totala kostnaden för hälso- och sjukvården. Teamsamverkan NATIONELL STRATEGI FÖR ATT FÖREBYGGA OCH BEHANDLA KRONISKA SJUKDOMAR

30 FALLDISKUSSION TEAM Vad kan vi erbjuda patienten? Sjuksköterska Läkare Dietist Kurator Fysioterapeut Arbetsterapeut

31 SUMMERING


Ladda ner ppt "LEVNADSVANEDAG SAMTAL OM ALKOHOL, TOBAK, FYSISK AKTIVITET OCH MATVANOR VÄLKOMMEN."

Liknande presentationer


Google-annonser