Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

SAMTAL OM ALKOHOL, TOBAK, FYSISK AKTIVITET OCH MATVANOR

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "SAMTAL OM ALKOHOL, TOBAK, FYSISK AKTIVITET OCH MATVANOR"— Presentationens avskrift:

1 SAMTAL OM ALKOHOL, TOBAK, FYSISK AKTIVITET OCH MATVANOR
VÄLKOMMEN LEVNADSVANEDAG SAMTAL OM ALKOHOL, TOBAK, FYSISK AKTIVITET OCH MATVANOR

2 LEVNADSVANEDAG 09.00-09.30 Kaffe, smörgås och registrering
Inledning Tobak Lisbet Andersson Bensträckare Fysisk aktivitet och mat Jacob Gudiol Lunch Alkohol Peter Valverius Dietistens och fysioterapeuternas roll Kaffe, frukt Falldiskussion Summering av avslutning

3 INTRODUKTION Varför ska vi samtala om levnadsvanor?
Socialstyrelsens ”nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder”. Kort om projekten

4 - INGÅR I HÄLSO- OCH SJUKVÅRDENS UPPGIFTER
SJUKDOMSFÖREBYGGANDE ARBETE - INGÅR I HÄLSO- OCH SJUKVÅRDENS UPPGIFTER Hälso- och sjukvårdslagen (1982) ”Hälso- och sjuvården skall arbeta för att förebygga ohälsa”. Propositionen ”En förnyad folkhälsopolitik” att ”hälso- och sjukvården bör i större utsträckning integrera ett sjukdomsförebyggande perspektiv”.

5 VARFÖR SKA VI FRÅGA OM LEVNADSVANOR
VARFÖR SKA VI FRÅGA OM LEVNADSVANOR? DE FEMTON STÖRSTA RISKFAKTORERNA FÖR SJUKDOM I SVERIGE Källa: WHO, http/www.healthmetricsandevaluation.org/gbd Källa: Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME)

6 Otillräcklig fysisk aktivitet
Tobak Riskbruk av alkohol Otillräcklig fysisk aktivitet Ohälsosamma matvanor 131125

7 SoS bildspel

8 HÄLSOSAMMA LEVNADSVANOR KAN FÖREBYGGA
30 % av cancer 80 % av kranskärlssjukdom och stroke 90 % av diabetes typ II

9 SJUKDOMSFÖREBYGGANDE METODER
Evidensbaserade metoder som stöd till bättre levnadsvanor Alla vuxna med ohälsosamma levnadsvanor Ungdomar under 18 år som röker

10 VAD HANDLAR RIKTLINJERNA OM ?
Att sätta ”levnadsvanor” på agendan… Att implementera ett strukturerat arbetesätt Att lyfta fram det patientcentrerade samtalet Att lyfta det hälsofrämjande förhållningssättet Att möjliggöra en mer jämlik hälsa

11 RÅDGIVNINGSNIVÅER ENKLA RÅD RÅDGIVANDE SAMTAL KVALIFICERAT RÅDGIVANDE
korta, standardiserade råd/rekommendationer ingen särskild uppföljning max 5 minuter kan kompletteras med skriftlig information RÅDGIVANDE SAMTAL dialog anpassad till individen kan kompletteras med verktyg och hjälpmedel, skriftlig information och särskild uppföljning mer omfattande än enkla råd KVALIFICERAT RÅDGIVANDE strukturerat/teoribaserat samtal med utbildad personal kan kompletteras med verktyg, hjälpmedel och särskild uppföljning oftast tidsmässigt mer omfattande än rådgivande samtal 11 11

12 RÅDGIVNINGSNIVÅER Levnadsvana Åtgärd Rökning
Kvalificerat rådgivande samtal Riskbruk alkohol Rådgivande samtal Otillräcklig fysisk aktivitet Rådgivande samtal med tillägg och särskild uppföljning Ohälsosamma matvanor Socialstyrelsen 2011

13 ATT SAMTALA OM LEVNADSVANOR
Lyssna Se till patientens egen berättelse Se patienten som expert på sin egen person och sina upplevelser. Respektera patientens autonomi Behovet att bestämma själv Acceptera patienten och dess val Hjälp patienten att minska känslan av skuld och skam Duger jag som jag är? Ha tilltro till patientens egen förmåga Vägled när patienten önskar vägledning

14 LEVNADSVANEPROJEKTET
Implementering av Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder. Finansiering av Socialstyrelsen Professionsgemensamt Fysioterapeuterna/ sjukgymnasterna 2012 – 2014 Raija Lenné, projektledare Expertgrupp Dietisterna Karin Kauppi, Projektkoordinator. Projektgrupp med fyra projektledare

15 Fysioterapeuternas levnadsvaneprojekt - i linje med förbundets vision
Fysioterapeuters insatser är självklara för hållbar hälsa och välfärd

16 VAD HAR ÅSTAKOMMITS? Kartläggning av utvecklingsbehov
Studie om utbildningarnas mål och innehåll Webbplats: Artiklar i Fysioterapi Utbildningsdagar om levnadsvanor, samtalsmetodik Seminarier, samarbete med andra professioner

17 Dietisternas levnadsvaneprojekt
God nutritionsstatus utgör en del i grunden för människans hälsa och liv.

18 VAD HAR ÅSTAKOMMITS? Drivit frågan kring dietistens roll i det sjukdomsförebyggande arbetet. Webbplats: Artiklar i Dietistaktuellt Utbildningsdagar om levnadsvanor och samtalsmetodik Konferenser, seminarier och workshops i samarbete med andra professioner Utbildningsinsatser riktat mot andra yrkeskategorier Informationsbroschyrer Delaktig i SoS webutbildning

19 SAMTAL OM LEVNADSVANOR

20 1 2 3 LEVNADSVANOR I VÅRDPROCESSEN identifiera Åtgärda Utvärdera
Bedöma Erbjuda åtgärd 2 Åtgärda Kvalificerat rådgivande samtal Rådgivande samtal Enkla råd 3 Utvärdera

21 Medarbetare med patientkontakt ska
IDENTIFIERA STRUKTUR Medarbetare med patientkontakt ska Samtala om levnadsvanor Kunna identifiera ohälsosamma levnadsvanor Erbjuda åtgärd 21

22 RUTINER När är det är relevant?
IDENTIFIERA RUTINER När är det är relevant? När ska frågor om levnadsvanor ställas? Vem ska ta upp levnadsvanor? Vilken kompetens behövs? Samtalet Ämnet Lokala flöden 22

23 MOTIVERA TILL FÖRÄNDRING
ERBJUD ÅTGÄRD MOTIVERA TILL FÖRÄNDRING Vad tror du din trötthet beror på? Jag har funderat på att det kan beror på att jag… 23

24 ÄR PATIENTEN REDO FÖR FÖRÄNDRING?
ÅTGÄRD ÄR PATIENTEN REDO FÖR FÖRÄNDRING? Patientcentrerat förhållningssätt! Har patienten försökt tidigare? Resultat? Har patienten stöd i sin omgivning? Är patienten beredd att förändra och börja med en ny vana? Finns det hinder? Ex tidsbrist, ekonomi, känslomässiga, sjukdom? Är målet konkret och realistisk?

25 FYSIOTERAPEUTENS ROLL
Rörelse, funktion och hälsa Helhetssyn som utgångspunkt. Varje individ har självläkande krafter och en kapacitet att förändras och utvecklas. Träffar ofta personer med sjukdomar och funktionshinder som uppstått till följd av ohälsosamma levnadsavanor. Varje fysioterapeut bör kunna tillämpa metoder för att förebygga sjukdomar i enlighet med fysioterapins utgångspunkter och med stöd av nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder.

26 LÄGESRAPPORT 25% av tillfrågade fysioterapeuter kände till riktlinjerna. 86 % erbjöd sjukdomsförebyggande åtgärder i sin verksamhet. 14 % ansåg sig ha tillräckliga kunskaper och färdigheter för att arbeta med riktlinjernas alla fyra levnadsvanor. 76% angav behov av vidareutveckling.

27 DIETISTENS ROLL Tillämpa ett hälsofrämjande förhållningssätt
Identifiera individer med ohälsosamma levnadsvanor Följa upp och dokumentera Uppmärksamma ohälsosamma levnadsvanor Erbjuda åtgärd Erbjuda kvalificerat rådgivande samtal kring matvanor och med kompletterande utbildning kvalificerat rådgivande samtal om tobak Ge enkla råd och rådgivande samtal kring kring tobak, alkohol och fysiska aktivitet

28 "Ett hälsofrämjande möte handlar i grunden om ett förhållningssätt.
Att använda den tid man har till förfogande för att på olika sätt stärka individen i den situation hon/han befinner sig."

29 NATIONELL STRATEGI FÖR ATT FÖREBYGGA OCH BEHANDLA KRONISKA SJUKDOMAR
Enligt myndigheten för Vårdanalys har 44 % av befolkningen minst en kronisk sjukdom. Vården till dessa patienter står för cirka 80 % av den totala kostnaden för hälso- och sjukvården. Teamsamverkan Regeringens vision: ”Med fokus på kroniska sjukdomar bästa möjliga hälsa och en hållbar hälso- och sjukvård” Förbättringsområden 1. Patientcentrerad vård 2. Kunskapsbaserad vård 3. Prevention och tidig uppmärksamhet

30 FALLDISKUSSION TEAM Vad kan vi erbjuda patienten? Dietist
Sjuksköterska Regeringens vision: ”Med fokus på kroniska sjukdomar bästa möjliga hälsa och en hållbar hälso- och sjukvård” Förbättringsområden 1. Patientcentrerad vård 2. Kunskapsbaserad vård 3. Prevention och tidig uppmärksamhet Kurator Arbetsterapeut Läkare Fysioterapeut

31 SUMMERING


Ladda ner ppt "SAMTAL OM ALKOHOL, TOBAK, FYSISK AKTIVITET OCH MATVANOR"

Liknande presentationer


Google-annonser