Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Implementering och förändring. Förbättringsarbete på alla nivåer.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Implementering och förändring. Förbättringsarbete på alla nivåer."— Presentationens avskrift:

1 Implementering och förändring

2 Förbättringsarbete på alla nivåer

3 En vanlig situation Tid 100% 0

4 Vad är det?  Implementering är de specifika aktiviteter som görs för att införa en ny metod eller en ny modell i ordinarie verksamhet. Forskning och beprövad erfarenhet Implementering Praktik Det är kul med förändring

5

6 NIRNs ramverk för implementering (vår översättning) Vad ska införas? Och Varför? När ska olika aktiviteter ta plats? Vad behövs? Drivers för implementering Vem ska delta i arbetet? Implementeringsteam Hur ska man gå tillväga? PDSA

7 Vad är det som ska införas?Och varför?  Metoder  Modeller  Arbetssätt  Attityder  Med mera…

8 Punktlista nivå 1: Century Gothic, bold 19pt Nivå 2: Century Gothic normal 19pt Rubrik: Century Gothic, bold 33pt Implementering fungerar bäst när metoden  Är relevant  Har tydliga fördelar mot ”det vi brukar göra”  Passar in i det rådande värderingssystemet  Är lätt att använda  Ger snabba resultat  Är flexibel i relation till sammanhanget Bl. a Guldbrandsson, 2007

9 När tar olika aktiviteter plats Installation - introduktion Hur ska det gå till? Planera processen Inventering - utforskande Vad ska implementeras? Och varför? Tidig implementering Börja implementera metoden Full implementering – Business as usual Stäm av att det fungerar, förbättra om det behövs 2-4 år

10 Inventering Installation Tidig implement ering Full implement- ering Engagera berörda Undersök behov Beskriv kärnkompo- nenter Vilka kan bidra ? Förbered organisationen Skaffa resurser Förbered de som kan bidra Förbered personalen Stöd förändrings- beredskap Justera i organisationen Använd data för att visa på förändring Stöd förändringsar bete Initiera förbättringsar bete (PDSA) Visa på förbättringar Skruva på systemet Mät metodtrohet 2-4 år

11 Vad behövs? ”Drivers” för implementering Integrerade & kompensatoriska Integrerade & kompensatoriska Kompetens Organisation Ledarskap Coaching Träning/ut- bildning Urval Stöd från högsta ledning Stödjande adminstration Systematisk uppföljning Behandlingstrohet Bättre stöd och hjälp för personer © Fixsen & Blase, 2008

12 Chefen… Aktivt ledarskap – tillser att följande sker  motivera förändring genom utvärdering  planera och organisera utvecklingsarbetet  lokalt ägande av implementering  ekonomiskt och personellt stöd  processperspektiv - tid och stöd  utbildning - inte bara undervisning  vidmakthållande  kunskap om det som implementeras - rimliga resultatförväntningar  skilja på metod- och implementerings svårigheter

13 Spridningsaktivitetsmodellen (Fraser, Sarah W. 2003) Sända Ta emot Implementera Identifiera gapet Besluta Identifiera spridningssättet Beskriv Ringa in målgruppen Kommunicera Lokalanpassa ”Avlär” utmönstrade metoder Följ upp Bekräfta

14 Spridning av nyheter (E. Rogers, 2003, ref i Socialstyrelsen) Tid 100% 0 Innova- törer Motvilliga Majori- teten Nyfikna, inget att förlora 2,5 % Gör som andra gör 68% Snabba anpas- sare Inser fördelar, ofta informella ledare 13.5 % Socialt tryck 16%

15 Vad gör ett implementeringsteam?  Strukturerar arbetet med implementering genom alla steg  ”Gör jobbet” – tillsammans med andra  Uppmuntrar engagemang och beredskap  Problemlöser och är långsiktiga  Skapar en gästvänlig miljö  Följer upp resultatet

16 Vilka är de?  En engagerad grupp människor som kan: - Implementeringens olika delar - Förbättringsarbete - Problemslösning - Systemförståelse  Personer är utbytbara  Har tillräckligt med tid och resurser

17 Hur ska man gå tillväga? PDSA Sätt mål Frågor och förutsägelser Planera för att genomföra testen (vem, var, hur, när) Genomför planen Dokumentera problem och oväntade observationer Vilka ändringar kan göras? Nästa cykel? Analysera data Jämför resultat med förutsägelser

18 70:20:10  http://www.youtube.com/watch?v=t6WX11iqmg0 http://www.youtube.com/watch?v=t6WX11iqmg0

19 Underlättar implementering 1.Motivera förändring genom utvärdering 2.Börja där förutsättningarna är bäst – ”bit där det är mjukast” 3.Processperspektiv – lång tid och kontinuerligt stöd 4.Lokalt ägande av förändringsarbetet 5.Aktivt ledarskap 6.Ekonomiskt och personellt stöd 7.Utbildning är inte bara undervisning

20 Underlättar implementering 8.Forskning måste översättas – lättförståeligt, tydlig nytta, passa in i verksamheten generellt 9.Demonstrationsexempel – underlättar förståelse 10.Ta hänsyn till informella sociala nätverk – individer på andra arbetsplatser kan spela roll 11.Utvärdera verksamheten lokalt

21 Consolidated Framework for Implementation Research (CFIR) En översiktsartikel om implementing Damschroder L, Aron D, Keith R, Kirsh S, Alexander J, Lowery J. Fostering implementation of health services research findings into practice: A consolidated framework for advancing implementation science. Implementation Science 2009; 4:50.

22 Fem områden  Egenskaper hos metoden  Yttre faktorer  Inre faktorer  De involverade personernas  Implementeringsprocessen

23 Egenskaper hos metoden  Vilken styrka och vilken kvalitet har evidensen?  Relativ fördel mot det som görs nu  Kan den anpassas/core components  Möjlig att “testa”i liten skala  Komplexitet  Kvalitet och paketering  Kostnad

24 Outer settings -“Yttre faktorer”  Är patienten/klientens behov kända av organisationen?  Cosmopolitanism – organisationens relationer med omgivningen  Yttre tryck - Att jämföra sig med andra  Externa policies & incitament - Riklinjer - Nationella satsningar

25 Inner settings – “Inre faktorer”  Strukurella förutsättningar inom organisationen  Nätverk och kommunikation, formella och informella  Kultur  Implementeringsklimat  Beredskap för förändring

26 De involverade personerna  Kunskap och tankar om metoden  Tron på att kunna lyckas  Förändringsförmåga  Indentifikation med organisationen  Personliga egenskaper

27 Implementeringsprocess  Planering  Engagera andra  Genomförande  Reflektion och utvärdering


Ladda ner ppt "Implementering och förändring. Förbättringsarbete på alla nivåer."

Liknande presentationer


Google-annonser