Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Information om pågående överenskommelser 2013

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Information om pågående överenskommelser 2013"— Presentationens avskrift:

1 Information om pågående överenskommelser 2013
mellan staten och SKL Länsledning Närvård Agneta Morelli

2 Överenskommelser 2013 Hälsa, vård och omsorg (totalt 7 miljarder)
En kvalitetssäker och effektiv sjukskrivningsprocess, "sjukskrivningsmiljarden" Fortsatta insatser för att främja en mer jämlik hälso- och sjukvård Fortsatta insatser för att förbättra patienters tillgänglighet till hälso- och sjukvård, "kömiljarden" Nationella Kvalitetsregister Patientsäkerhetssatsning Program hållbar jämställdhet Rehabiliteringsgarantin Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre Stärka barns rättigheter "handslaget" Stöd till en evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänsten Stöd till riktade insatser inom området psykisk ohälsa Utveckling av missbruks- och beroendevården - Kunskap till praktik Utvecklingsområden inom hälso- och sjukvården (tidigare Dagmarmedel) Folkhälsoområdet hiv/aids Uppmärksamma punkt nr 12.

3 Två nationella överenskommelser 2013
Begreppsdjungeln Begreppsdjungeln Evidensbaserad praktik eller Kunskapsbaserad praktik? Evidensbaserad - definition som de flesta är överens om Kunskapsbaserad - saknar tydlig definition EVIDENSHIEARKI Forskning med evidens inom socialtjänstområdet - tunn All kunskap ger har inte lika stark evidens Kunskapsutveckling - uppmjukar och breddar begreppet i syfte att anpassa till socialtjänstens område Oenighet om vad evidens är eller bör vara Det saknas evidens inom socialtjänstens område! Praktikern som aktiv evidensbaserad praktiker eller evidensanvändare Plattform… plattformsledare… Bättre liv för sjuka äldre... eller... Mest sjuka äldre... eller... Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre...

4 Två nationella överenskommelser 2013
eSamhället Två nationella överenskommelser 2013 ... och angränsande områden inom hälso- och sjukvården ÖK eHälsa 2011 = 20 miljoner 2012 = 40 miljoner Prestations-baserat! Stöd till evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänsten 227,5 mnkr Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 915 mnkr Insatser för evidens-baserad praktik 98 miljoner Insatser för eHälsa 129,5 miljoner Bättre liv sjuka äldre Utvecklingsledare 72 miljoner Insatser för eHälsa 18,9 miljoner ... OCH ANGRÄNSANDE OMRÅDEN INOM HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Ökade medel för eHälsa! Tillgänglig och säker information inom vård och omsorg eHälsa - en del av Strategin för eSamhället om att använda informationsteknik (IT) i ett socialt, samhällsekonomiskt och legalt perspektiv. Orsak – Påskynda utvecklingen Målet - Sverige ska bli bäst i världen på att använda digitalieringens möjligheter Per Albinsson Catharina Mann Maj Rom Catharina Mann

5 Nytt 2013 Stöd till evidensbaserad praktik
för god kvalitet inom socialtjänsten 227,5 mnkr ”En förutsättning för evidensbaserad praktik inom socialtjänsten är att det finns strukturer/nätverk till stöd för en kontinuerlig kunskapsutveckling. Därför ges fortsatt stöd, dock med avsikten att huvudmännen successivt övertar finansieringen.” sidan 4 Insatser för evidens-baserad praktik 98 miljoner Insatser för eHälsa 129,5 miljoner Funktionsnedsättning Stöd till regionalt utvecklingsarbete Nationell förstudie om utvärdering av metoder Kvalitetsregister för utveckling av stöd till personer med funktionsnedsättning Förbättrad samverkan mellan forskning och praktik Nationell kartläggning av samverkan mellan socialtjänsten och universitet/högskolor Rapport med förslag på fortsatta aktiviteter färdig senast den 1 oktober 2013 Nya satsningar inom ramen för eHälsa Mer information från Curt Blomqvist kl Funktionsnedsättning Regionalt arbete Evidensbaserade metoder Typ Senior Alert /Palliativa Per Albinsson kommer att intervjua utvecklingsledare och FoU i landet

6 Landstinget Gävleborg Regional stödstruktur för kunskapsutveckling
Närvårdsgrupp Närvårdsgrupp Länsledning Närvård Närvårdsgrupp Närvårdsgrupp Nytt Två socialchefer Samordningsgrupp Region Gävleborg FoU Välfärd Landstinget Gävleborg Samhällsmedicin Regional stödstruktur för kunskapsutveckling Anette Forsblom Anna Danielsson Jan Woxberg – JOS Maria Laurell - Johnny Styrgrupp Styrgrupp? Styrgrupp Barn & unga eHälsa Funktions- nedsatta Kunskap till praktik – föräldrastöd Mest sjuka äldre Öppna jämförelser

7 Landstinget Gävleborg Regional stödstruktur för kunskapsutveckling
Länsledning Närvård Samordningsgrupp Region Gävleborg FoU Välfärd Landstinget Gävleborg Samhällsmedicin Regional stödstruktur för kunskapsutveckling Agneta Morelli Barn & unga eHälsa Funktions- nedsatta Kunskap till praktik – Förstärkt barn & föräldraperspektiv Bättre liv för sjuka äldre Öppna jämförelser 2.5 mnkr + 70.000 Hjördis Flodström Enquist Curt Blomqvist Ingrid Nilsson Karin Gisselman Agneta Morelli Agneta Morelli

8 Stöd till evidensbaserad praktik Nationellt Regionalt
Regionala stödstrukturer för kunskapsutveckling 22 mnkr kr Regionalt utvecklingsarbete missbruk 6 mnkr kr Regionalt utvecklingsarbete barn och unga Regionalt utvecklingsarbete funktionsnedsättning Kunskapsstöd barn och unga 2,5 mnkr kr Öppna Jämförelser 4,2 mnkr kr Utvecklingsprogrammet ”Leda för resultat” 5 mnkr Ansök Förstudie evidensbaserade metoder funktionsnedsättning 1 mnkr - Kvalitetsregister funktionsnedsättning Nationellt webbstöd 2 mnkr Socialtjänstbiblioteket 0,3 mnkr Samverkan ideella organisationer Samordning och projektledning 8 mnkr Totalt 98 mnkr

9 Sammanhållen vård och omsorg
”Överenskommelsen handlar om att genom ekonomiska incitament och med de mest sjuka äldres behov i centrum, uppmuntra, stärka och intensifiera samverkan mellan kommuner och landsting.” sidan 1 Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 915 mnkr Bättre liv sjuka äldre Utvecklingsledare 72 miljoner Insatser för eHälsa 18,9 miljoner Mest sjuka äldre är personer 65 år eller äldre som har omfattande nedsättningar i sitt funktionstillstånd till följd av åldrande, skada eller sjukdom (Socialstyrelsens definition) Cirka 17 % av befolkningen 65 år och äldre dvs personer. ÖK Mest sjuka äldre, sidan 4

10 Sammanhållen vård och omsorg
Nytt 2013 Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre Grundläggande krav Utöver en handlingsplan ska utvecklingsledarnas roll och mandat anges. Kommuner och landsting ska dokumentera hur det systematiska förbättringsarbetet med riskanalys, egenkontroll och avvikelsehantering ska bedrivas (SOSFS 2011:9). Bättre liv sjuka äldre Utvecklingsledare 72 miljoner Insatser för eHälsa 18,9 miljoner Ny beräkningsmodell (god läkemedelsbehandling och sammanhållen vård och omsorg) Ersättning utbetalas när det har skett en förbättring som bedöms vara varaktig och inte bero på slumpen. Nytt förbättringsområde Äldres psykiska ohälsa Läkemedelsindikatorerna förändras En statistiskt säkerställd förbättring ska ha skett (vid mätning i Augusti 2013) för användningen av; - olämpliga läkemedel för personer över 75 år - antiinflammatoriska läkemedel för personer över 75 år - läkemedel mot psykos för dem som är över 64 år och har dosdispensering

11 För mer information www. skl
För mer information Social omsorg och stöd > Evidensbaserad praktik > Överenskommelsen Social omsorg och stöd > Äldre > Överenskommelsen äldre 2013

12


Ladda ner ppt "Information om pågående överenskommelser 2013"

Liknande presentationer


Google-annonser