Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

VKV Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära relationer 031 – 346 06 56 tove.corneliussen@vgregion.se www.valdinararelationer.se.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "VKV Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära relationer 031 – 346 06 56 tove.corneliussen@vgregion.se www.valdinararelationer.se."— Presentationens avskrift:

1 VKV Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära relationer
031 –

2 Vilka är mina möjligheter och skyldigheter?

3 Socialtjänstens roll SoL 5 kap 11§: ” Socialnämnden skall särskilt beakta att kvinnor som är eller varit utsatta för våld eller andra övergrepp av närstående kan vara i behov av stöd och hjälp för att förändra sin situation. Socialnämnden skall också särskilt beakta att barn som bevittnat våld eller andra övergrepp av eller mot närstående vuxna är offer för brott och kan vara i behov av stöd och hjälp”

4 Socialtjänstens insatser
Skyddat boende Stöd och rådgivning Stöd till brottsoffer se vidare i 4 kap 1§ SoL, Rätten till bistånd

5 Barn som brottsoffer Rädda Barnen granskade 40 polisanmälningar 2007:
En tredjedel av barnen som bevittnat våld omnämns ej i polisanmälan Vanligaste anledningen till avslag på brottsskade-ersättning är att det inte kan styrkas att barnet bevittnat våld

6 Anmälningsplikt Vid misstanke om att barn far illa eller är utsatta för brott skall anmälan genast göras till socialtjänsten (14 kap 1 § i SoL). Socialtjänsten inleder utredning och bedömer skyddsbehovet samt tar ställning till om polisanmälan skall göras.

7 Länsstyrelsens tillsyn
Handläggning/utredning av anmälningar Sekretessregler Stöd/skyddat boende Familjerättens arbete Dokumentation Uppföljning/kvalitetsutveckling/männen Samverkan Utsatta grupper Barnen

8 Att utreda våld inom socialtjänsten
Gör en kartläggning av våldet (karaktär, omfattning, allvarlighetsgrad) och kvinnans behov av insatser Bedöm skyddsbehov och gör en säkerhetsplanering Gör en hot- och riskbedömning Använd alltid auktoriserad tolk Beakta barnens situation Gör en noggrann dokumentation

9 Hälso- och sjukvårdens roll
Mål enl. HSL: ”En god hälsa och vård på lika villkor för hela befolkningen.” Upptäcka/identifiera Behandla/stödja Dokumentera skador/spårsäkra Utfärda rättsintyg Vägleda/hänvisa till andra hjälpinstanser

10 Polisens roll Förebygga Upptäcka Beivra Ge brottsofferstöd och skydd

11 Åklagarmyndighetens roll
Leda förundersökningen Besluta om åtal skall väckas Föra talan i domstol Besluta om besöksförbud

12 Besöksförbud Utfärdas om det finns risk för att en person kommer att:
begå brott mot trakassera följa efter någon annan OBS! Gäller även telefon- och mailkontakt!

13 Offentlighets- och sekretesslagen
Ny lag 30 juni 2009 (2009:400) Utlämnande av information mellan socialtjänst, polis och sjukvård Lagen är till för att skydda enskilda medborgare Hälso- och sjukvården samt socialtjänsten har stark sekretess

14 Offentlighets - och sekretesslagen
Person som skyddas av sekretess kan ge sitt tillstånd till att sekretessen får brytas (10 kap 1 §)

15 Offentlighets- och sekretesslagen
Vid misstanke om brott som ger minst ett års fängelse eller försök till brott som ger minst två års fängelse får sekretessbelagd uppgift lämnas till polis/åklagare (10 kap 23 §)

16 Offentlighets- och sekretesslagen
Vid gemensam vårdnad kan socialtjänsten vägra att lämna ut adressen till en kvinna med barn om det kan antas att barnet lider betydande men om uppgifterna röjs (12 kap 3§)

17 Offentlighets - och sekretesslagen
Uppgifter om gravid kvinna får lämnas ut om det behövs till skydd för det väntade barnet (25 kap 12 §)

18 Sekretessbrott? Kvinna tog tillbaka uppgifterna om att pojkvännen hade misshandlat henne så att hon fick missfall. Polisen visste att hon berättat det för en barnmorska och begärde utdrag ur patientjournalen. Landstinget vägrade -kammarrätten gav polisen rätt. Källa: Vårdfacket 19/12-08

19 Fallbeskrivning 13-årig flicka i Värmland blir gravid och genomgår en abort. Styvpappan följer med som stödperson och visar sig senare vara förövaren. Mamman eller socialtjänsten kontaktades ej.

20 Nytt lagförslag: LBU Lag om stöd och skydd för barn och unga (LBU)
Stärkt skydd och delaktighet för barn och unga Bättre rutiner kring anmälan och uppföljning Bättre uppföljning av ärenden Nya regler kring familjehem Krav på socionomexamen mm Källa: Barnskyddsutredningen SOU 2007:14

21 Skyddade personuppgifter
Drygt personer i Sverige har skyddade personuppgifter varav 60% kvinnor som hotas av män i nära relation Sekretessmarkering Kvarskrivning Fingerade personuppgifter

22 Skyddade personuppgifter - barn
Över barn lever med skyddade personuppgifter Barnens situation utreds ej Ingen myndighet följer upp hur barnen har det Barnen lever i en socialt utsatt situation Pappan har ofta umgängesrätt och barnen får ej avslöja vart dom bor

23 Skyddade personuppgifter
Ta fram lokala riktlinjer för din arbetsplats! Begränsa antalet handläggare som tar del av uppgifterna Skicka post via förmedlingsuppdrag Gör alltid en sekretessprövning innan akter lämnas ut OBS att skyddet kan medföra ökade levnadskostnader

24 Stalkningsutredningen (SOU 2008:81)
personer tvingas flytta i Sverige årligen p g a stalkning Förslag: nytt brott införs: olaga förföljelse (elektronisk övervakning) besöksförbud ändras till kontaktförbud, maxstraff 2 år lättare att få fingerade personuppgifter utbildade skyddshandläggare skall finnas i samtliga kommuner

25 Dokumentation Dokumentera allt som kvinnan berättar samt vilka skador hon uppvisar Viktigt att inte bagatellisera eller förmildra våldet – tänk på att vara saklig och objektiv Klienten har rätt att ta del av dokumentationen

26 Dokumentation Kom ihåg att journalanteckningar kan användas vid en eventuell rättegång!

27 Om vårdnad, boende och umgänge
Barnets bästa skall komma i främsta rummet…(FB 6 kap, 2a § och SoL 1 kap, 2 §) Hänsyn skall tas till barnets vilja med beaktande av dess ålder och mognad (SoL 3 kap 5 § o. FB 6 kap, 2 §)

28 Om vårdnad, boende och umgänge
Särskild hänsyn tas om det finns risk för att barnet utsätts för övergrepp (FB 6 kap § 2 a) Gemensam vårdnad skall ej utdömas om föräldrar ej kan samarbeta (FB 6 kap 5 §)

29 Gemensam vårdnad Barnkonventionen: barnet har rätt till regelbunden kontakt med båda föräldrarna Föräldrabalken: barn har rätt att umgås med den förälder den inte bor hos

30 Vårdnadstvist Om kvinnan lämnar hemmet med barnen anses hon beröva mannen kontakten med barnen Man som söker vårdnad om barnen kan tolkas som ett hot av kvinnan som då tvingas hålla kontakt med mannen

31 Samarbetssamtal Familjerätten erbjuder samtal
Avtal bygger på ömsesidig respekt – svårt vid våld? Viktigt att uppmärksamma våldet Erbjud alternativa samtalsformer

32 Du misstänker att det förekommer våld hos grannen, vad gör du?
Ringer polisen Ringa på Du misstänker att det förekommer våld hos grannen, vad gör du? Anmäler till socialtjänsten Öppet hörn

33 Vad är samverkan? ”När någon eller några tillför sina specifika resurser, kompetenser och/eller kunskaper till en uppgift som man gemensamt har att utföra” Källa: Strategin för samverkan (Socialstyrelsen 2007)

34 Vad styr samverkan? Myndigheter har en allmän lagstadgad skyldighet att samverka enligt förvaltningslagen, 6§

35 Vad styr samverkan? HSL (§8) Skollagen (5 kap1§) LSS (§ 15.7)
SOL (§8) HSL (§8) Skollagen (5 kap1§) LSS (§ 15.7) Kommunallagen (§8) Polislagen (3§)

36 Samverkan bygger på tre fundament: Styrning Struktur Samsyn

37 Framgångsfaktorer Gemensam målsättning Gemensamt ansvar
Gemensamt förhållningssätt Enkla rutiner Kunskaper om varandras verksamheter Undanröjande av hinder

38 Hinder kan vara Strukturella eller kulturella…….

39 Hinder Regelsystem Ansvarsområden Budgetar Kulturella:
Strukturella: Regelsystem Ansvarsområden Budgetar Kulturella: Utbildningsbakgrund Språkbruk Attityder

40 Samverkan…. …..är inte ett tillstånd som går att uppnå vid ett givet tillfälle utan en ständigt levande process som varje dag måste erövras, etableras och ständigt underhållas. Källa: SOU 2000:114

41 Hur samverkar vi bättre?

42 Hur hade våldet kunnat upptäckas tidigare
Hur hade våldet kunnat upptäckas tidigare? Hur hade du agerat i din yrkesroll? Ge exempel på hur man genom samverkan kan ge ett gott stöd till alla inblandade!

43 Vad behöver vi utveckla i Lerum för att arbeta bättre för kvinnofrid?

44 Handlingsplan för personalen
Lättillgänglig information om hjälp som erbjuds Särskild samordnare Särskilda nyckelpersoner vid olika verksamheter Samarbete med lokala kvinnojouren God samverkan med polis, åklagare, kriminalvård och hälso – och sjukvård Politiskt policyprogram mot våld Hjälp till våldsutövare Hjälp till barn som utsatts för våld Hjälp med ny bostad vid separation Förebyggande arbete mot våld inom barnomsorg – och skola Uppmärksamma de särskilt utsatta

45 VKV Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära relationer
031 –


Ladda ner ppt "VKV Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära relationer 031 – 346 06 56 tove.corneliussen@vgregion.se www.valdinararelationer.se."

Liknande presentationer


Google-annonser