Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Jordbrukspolitikens stöd till anläggning och restaurering av våtmarker HUT Skåne 2008-11-18 Lukas Österling.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Jordbrukspolitikens stöd till anläggning och restaurering av våtmarker HUT Skåne 2008-11-18 Lukas Österling."— Presentationens avskrift:

1 Jordbrukspolitikens stöd till anläggning och restaurering av våtmarker HUT Skåne 2008-11-18 Lukas Österling

2 Landbygdsprogram för Sverige år 2007-2013 Miljöinvestering för anläggning och restaureringar av våtmarker Tidigare: ”projektstöd” Anläggning och restaurering av våtmarker

3 Syfte: Minska näringsbelastningen från jordbruket Gynna den biologiska mångfalden i odlingslandskapet Förutsättningar: Max 200 000 kr per ha (stödberättigat område) Max 90% av faktiska kostnader Länsstyrelsen skall prioritera de projekt med störst nytta enligt syften ovan Mycket är sig likt…

4 …men lite är nytt Behöver inte anlägga på jordbruksmark Stöd även för restaurering Stöd för allmänhetens rekreation Friare kring medfinansiering

5 90 % stödnivå Anläggningens/restaureringens förutsättningar att kostnadseffektivt rena tillrinnande vatten från näringsämnen skall vara mycket goda eller Anläggningen/restaureringen skall med stor säkerhet gynna hotade arter knutna till våtmarker i odlingslandskapet Grodvatten, stora våtmarker, hotade våtmarksbiotoper 50 % stödnivå Uppenbart medföra nytta för såväl näringsrening som biologisk mångfald men kriterier för maximal ersättning kan inte helt anses uppfyllda. eller Uppenbart att medföra nytta för näringsrening eller biologisk mångfald samt uppenbar och stor nytta för något annat allmänt intresse, som exempelvis rekreation, vattenhushållande förmåga, kulturmiljövärden, övrig vattenrening …Eller ett takbelopp där det är lämpligare Prioritering i Skåne

6 Exempel på villkor Anläggningen ska ske enligt fastställd projekteringsplan Träd och buskar av igenväxningskaraktär skall hållas borta Ingen spridning av gödsel och bekämpningsmedel Våtmarken ska förbli våtmark under minst 20 år Brunnar, dammvallar etc. skall underhållas så funktionen består Restriktioner kring tömning/nivåreglering Förbud mot att inplantera fisk, kräftor, fågel eller andra djur Restriktioner mot utfodring eller annan aktiv tillförsel av näring

7 Förutsättningar för restaurering -Samma prioriteringsgrunder -Inte finansiera sådant som markägaren är skyldig att göra (villkor, avtal, lagstiftning). Exempel på åtgärder: Nya inlopp och ev. utlopp Bortgrävning av sediment Rensning av vegetation Stängsling Ingå åtagande om skötsel Relativt få ansökningar

8 Ok, under förutsättning att: –Utformningen anpassas –Inte kolliderar med syftet –Inte töms/avsänks för tidigt –Släppa lågvattenföring Villkor Positiva effekter: bättre vattenutnyttjande, tömning, återför närsalter Utnyttja för bevattning

9 I skog? - Ja, men det ska finnas en koppling till odlingslandskapet och våtmarken ska uppfylla prioriteringar

10 Skötsel av våtmarker Anlagda/restaurerade i miljöförbättrande syfte Ersättning –På åker – 3000 kr/ha –På betesmark/övrig mark – 1500 kr/ha –Extra vid höga markvärden på åker – 1000 kr/ha (markklass 6-10 utan åtgärdsbehov) och stor miljönytta –Kan kombineras med bete/slåtter samt gårdsstöd på ytor som kan skötas


Ladda ner ppt "Jordbrukspolitikens stöd till anläggning och restaurering av våtmarker HUT Skåne 2008-11-18 Lukas Österling."

Liknande presentationer


Google-annonser