Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Jordbrukspolitikens stöd till anläggning och restaurering av våtmarker

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Jordbrukspolitikens stöd till anläggning och restaurering av våtmarker"— Presentationens avskrift:

1 Jordbrukspolitikens stöd till anläggning och restaurering av våtmarker
HUT Skåne Lukas Österling

2 Anläggning och restaurering av våtmarker
Landbygdsprogram för Sverige år Miljöinvestering för anläggning och restaureringar av våtmarker Tidigare: ”projektstöd”

3 Mycket är sig likt… Syfte: Minska näringsbelastningen från jordbruket
Gynna den biologiska mångfalden i odlingslandskapet Förutsättningar: Max kr per ha (stödberättigat område) Max 90% av faktiska kostnader Länsstyrelsen skall prioritera de projekt med störst nytta enligt syften ovan

4 …men lite är nytt Behöver inte anlägga på jordbruksmark
Stöd även för restaurering Stöd för allmänhetens rekreation Friare kring medfinansiering

5 Prioritering i Skåne 90 % stödnivå eller
Anläggningens/restaureringens förutsättningar att kostnadseffektivt rena tillrinnande vatten från näringsämnen skall vara mycket goda eller Anläggningen/restaureringen skall med stor säkerhet gynna hotade arter knutna till våtmarker i odlingslandskapet Grodvatten, stora våtmarker, hotade våtmarksbiotoper 50 % stödnivå Uppenbart medföra nytta för såväl näringsrening som biologisk mångfald men kriterier för maximal ersättning kan inte helt anses uppfyllda. Uppenbart att medföra nytta för näringsrening eller biologisk mångfald samt uppenbar och stor nytta för något annat allmänt intresse, som exempelvis rekreation, vattenhushållande förmåga, kulturmiljövärden, övrig vattenrening …Eller ett takbelopp där det är lämpligare Större vattensalamander. Lövgroda har nyligen strukits från rödlistan men i lämpliga lägen bör medfinansiering till reducerad stödnivå kunna beviljas för åtgärder som gynnar denna art.

6 Exempel på villkor Anläggningen ska ske enligt fastställd projekteringsplan Träd och buskar av igenväxningskaraktär skall hållas borta Ingen spridning av gödsel och bekämpningsmedel Våtmarken ska förbli våtmark under minst 20 år Brunnar, dammvallar etc. skall underhållas så funktionen består Restriktioner kring tömning/nivåreglering Förbud mot att inplantera fisk, kräftor, fågel eller andra djur Restriktioner mot utfodring eller annan aktiv tillförsel av näring

7 Förutsättningar för restaurering
-Samma prioriteringsgrunder -Inte finansiera sådant som markägaren är skyldig att göra (villkor, avtal, lagstiftning). Exempel på åtgärder: Nya inlopp och ev. utlopp Bortgrävning av sediment Rensning av vegetation Stängsling Ingå åtagande om skötsel Relativt få ansökningar All anläggning av våtmarker och småvatten skall med ett föregående samråd med länsstyrelsen. Lämna intresseanmälan till vattensektionen, Lukas Österling och Jens Morin. 1 Innan arbetet börjar skall ett samråd med länsstyrelsen till. Detta innebär en prövning enligt miljöbalken. 2 Ansökan om miljöinvestering. 3 Ansökan om skötselåtagande. Dessa tre måste göras innan anläggning får påbörjas. Moment 2 och 3 kan uteslutas om man inte är intresserad av investerings- och/eller skötselstöd. Eget arbete och material ersätts inte ekonomiskt men kan ligger som underlag i kalkylen. De 10% kan alltså vara eget arbete och material.

8 Utnyttja för bevattning
Ok, under förutsättning att: Utformningen anpassas Inte kolliderar med syftet Inte töms/avsänks för tidigt Släppa lågvattenföring Villkor Positiva effekter: bättre vattenutnyttjande, tömning, återför närsalter Villkor om avsänkning och konstant avbördning

9 I skog? - Ja, men det ska finnas en koppling till odlingslandskapet och våtmarken ska uppfylla prioriteringar

10 Skötsel av våtmarker Anlagda/restaurerade i miljöförbättrande syfte
Ersättning På åker – 3000 kr/ha På betesmark/övrig mark – 1500 kr/ha Extra vid höga markvärden på åker – 1000 kr/ha (markklass 6-10 utan åtgärdsbehov) och stor miljönytta Kan kombineras med bete/slåtter samt gårdsstöd på ytor som kan skötas Nytt är att skötselersättning kan ges även för övrig mark. Extra ersättning ges för objekt som anläggs på marker där det alternativa jordbruksvärdet är högt. Vilka områden eller villkor är inte bestämt ännu. NYHET. Areal utanför permanent vattenspegel kan kombineras med gårdsstöd och skötsel av betesmarker/slåtterängar. Innan projektet påbörjas skall länsstyrelsen ha skickat ut ett beslut som innefattar vilken areal som är ersättningsberättigad samt vilka villkor som är kopplade till beslutet. Åker och betesmark är alltid ersättningsberättigat. Övrig mark kan vara ersättningsberättigat, länsstyrelsen fastställer om och vilken areal. Villkor som kan kopplas till ersättningen kan vara: Förbud att plantera fisk och kräftor. Förbud att utfodra fisk, kräftor, änder m.m. Krav om möjlighet att tömma anläggningen. Reglering av plantering av träd och buskar. På åker :-/ha På betesmark/övrig mark :-/ha Extra vid höga markvärden :-/ha


Ladda ner ppt "Jordbrukspolitikens stöd till anläggning och restaurering av våtmarker"

Liknande presentationer


Google-annonser