Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

IT-stöd för beredning av trafikföreskrifter. Varför behöver Vägverket systemet? Ersätta egen manuell beredning av trafikföreskrifter Införandet av Rikstäckande.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "IT-stöd för beredning av trafikföreskrifter. Varför behöver Vägverket systemet? Ersätta egen manuell beredning av trafikföreskrifter Införandet av Rikstäckande."— Presentationens avskrift:

1 IT-stöd för beredning av trafikföreskrifter

2 Varför behöver Vägverket systemet? Ersätta egen manuell beredning av trafikföreskrifter Införandet av Rikstäckande databas för trafikföreskrifter, RDT!

3 Bakgrund till RDT ”Under 2003 drev Näringsdepartementet Trafikföreskriftsutredningen (TUTutredningen). Syftet var att analysera hanteringen av trafikföreskrifter och föreslå förbättringsåtgärder. Utredningen kom fram till att alla trafikföreskrifter borde lagras i en för riket gemensam databas, bl.a. för att därigenom öka tillgängligheten, få en effektivare rättstillämpning och en vidare användning av denna samlade information.” utdrag från Vägverkets dokument ”RDT – Beskrivning”

4 Målsättningen med RDT var bland annat: Förbättra rättssäkerheten Effektivisera och modernisera hanteringen Tillgänglighet (via internet) Möjlighet att nyttja trafikregeldata inom andra samhällssektorer, framförallt inom området IT-stödda trafiksystem (Väginformatik)

5 Milstolpar för RDT 2003 - förslag från Trafikföreskrifts- utredningen (TUT-utredningen) 2005 - lag om kungörande i RDT. 2006 - Vägverket får i uppdrag att driva utvecklingen och genomföra införandet av RDT 2007 - Vägverket väljer Triona som leverantör av IT-stöd för beredning av trafikföreskrifter 2009 - alla trafikföreskrifter ska finnas i RDT, beslutsmyndigheternas (kommuner, länsstyrelser, Vägverket) lokala liggare gäller inte längre.

6 Ursprungligen var där LTF2000… Systemet IT-stöd för beredning av trafikföreskrifter har sin grund i programmet LTF2000, som finns installerat hos kommuner sedan flera år tillbaka

7 Bakgrund till LTF2000 Behov hos beslutsmyndigheterna att kunna skapa trafikföreskrifter enligt de mallar som Vägverket definierade. Mallarna gav stöd för ”lös” koppling mot NVDB:s vägnät (x & y) samt möjlighet att leverera trafikföreskrifterna, inklusive vägnätskoppling, till NVDB

8 Exempel ur dokumentet ”Handledning LTF” på mall för hastighetsbegränsning. a. (Mall #13) #28Med begränsning till lägre hastighet än som följer av [ [[{, } …] och ]] [[och] föreskrifter [[{, } …] och ]] får fordon [i färdriktning] [med totalvikt över ton] inte föras med högre hastighet än kilometer i timmen [[{, } …] och ]. #29[Förbudet gäller [under [tiden]] [[{, } …] { och | samt } ].] #30[Förbudet gäller [[{, } …] och ].] ::=... | inte | endast |... ::= Vägverkets ::=... | lastbil | tung lastbil |... ::=... | 30 | 50 | 70 | 90 | 110 |... ::=... | 3 kap. 17 § tredje stycket trafikförordningen (1998:1276) | 4 kap. 20 § trafikförordningen (1998:1276) | 9 kap. 1 § trafikförordningen (1998:1276) | föreskrifter enligt 3 kap. 17 § fjärde stycket trafikförordningen (1998:1276) |... ::= 3,5 ::=... | nordlig | sydlig | östlig | västlig | nordöstlig | nordvästlig | sydöstlig | sydvästlig | medsols | motsols |... Följande kan uttryckas enligt mallen: Med begränsning till lägre hastighet än som följer av 3 kap. 17 § tredje stycket trafikförordningen (1998:1276) får fordon inte föras med högre hastighet än 30 kilometer i timmen på Abborregatan mellan Skolgatan och Fredsgatan. Förbudet gäller 14 augusti - 9 juni.

9 Vägverkets mallar för trafikföreskrifter maskinell hantering av trafik- föreskrifter utmärkt stöd i att kvalitetssäkra beredning av trafikföreskrifter både i struktur och juridik framtaget av Vägverket tillsammans med ett antal kommuner, länsstyrelser och programvaruleverantörer ”lever”

10 Bakgrund till LTF2000 forts. 2005 påbörjades anpassning av systemet för att bl a stödja ”äkta” väg- nätsanknytning mot NVDB:s vägnät via TNE. Detta med RDT i åtanke. Vägnätsanknytning mot NVDB- vägnätet sker via TNE

11 Systemets relation till RDT och NVDB

12 Systemet kan grovt delas in i tre komponenter 1.LTF2000. Huvudapplikationen 2.TNE.LTF.MapLibCOM. Kartkomponenten i systemet som dessutom ansvarar för att lagra föreskrifternas utbredningar som företeelser i TNE-databasen. 3.EP2000_COM. Komponent som används vid kommunikation med systemet utifrån.

13 Om systemet Stöd vid beredning av –Lokala trafikföreskrifter –Trafikföreskrifter –Tillfälliga trafikföreskrifter Enklare ärendehantering Bereder trafikföreskrifter baserat på Vägverkets mallar Levererar trafikföreskrifter till RDT Hämtar trafikföreskrifter från RDT Används tillsammans med SQL Server, Oracle eller Access. Kartfunktion baserad på ArcGIS från ESRI Vägnätsanknyter via TNE® från Triona Baseras på LTF2000 som har funnits sedan 2002.

14 Stöd för två alternativa processer Alternativ 1; Översiktlig processbild för ett skapa ett ärende, bereda en författning, besluta och leverera till RDT De aktiviteter som har stöd i systemet är gråmarkerade

15 Processteg för att skapa en trafikföreskrift i LTF2000 och publicera i RDT 1.Ett ärende skapas 2.Ett utformningsförslag görs inklusive vägnätsanknytning 3.Kvalitetsgranskning görs 4.Juridisk granskning görs 5.Ett beslut tas 6.Beteckning anges 7.Paketering inför leverans till RDT görs 8.Leverans till RDT görs 9.Föreskriften kungörs i RDT

16 Stöd för två alternativa processer Alternativ 2; Översiktlig processbild för att skapa ett ärende avseende en tidsbegränsad författning (tillfällig), bereda denna samt besluta och leverera den till RDT:

17 Processteg för att skapa en tidsbegränsad trafikföreskrift i LTF2000 och publicera i RDT 1.Ett ärende skapas 2.Ett utformningsförslag görs inklusive vägnätsanknytning 3.Ett beslut tas 4.Beteckning anges 5.Leverans till RDT görs (inklusive paketering och publicering/kungörande)

18 1. Ett ärende skapas Grunduppgifter registreras Diarienr Ärendets diarienr kan registreras och förändras fram till föreskriften beslutats. Identifikation Beslutsutövare Sökande Platsinformation Väg eller gata Typ av föreskrift Diarieföring med möjlighet att skapa egna anteckningstyper. Dokumentsamlare med möjlighet att koppla obegränsat antal dokument i alla tänkbara format. Förhandsgranskafunktion finns. Bildsamlare med möjlighet att koppla obegränsat antal bilder till ärendet. Funktion för att visa bild finns. Förhandsgranska bild

19 2. Ett utformnings- förslag görs… (1) Systemets editor startas för att skapa föreskriftens text. Initialt visas enbart grunddata…

20 2. Ett utformnings- förslag görs… (2) Systemets editor innehåller allt som behövs för att skapa föreskriftens text… Mallar Fraser Tipsruta Trafikföreskriften i trädstrukturTrafikregeltext med direktlänkar Inmatning/selektering Förändringar i utkastet kan göras när som helst fram till föreskriften beslutats.

21 2. Ett utformnings- förslag görs… (3) Mallar innehåller de olika mallar som finns för aktuell trafikregel. Fraser innehåller de fraser som finns för vald mall. Rubrik, Ingress, Ikraftträdande och grundfrasen är alltid obligatoriska och checkas automatiskt av systemet. Användaren checkar ytterligare fraser om de ska ingå i trafikföreskriften. Tipsruta innehåller information om vald mall, fras eller begrepp (nod i trafikregel- trädet). Föreskriftens övergripande struktur specificeras

22 2. Ett utformnings- förslag görs… (4) Detaljerad struktur samt detaljinformation för föreskriften specificeras Trädstruktur Hela föreskriftens struktur presenteras i en överskådlig trädstruktur. Inget är dolt – allt i föreskriften finns tillgängligt och kan ändras omedelbart utan att andra formulär behöver startas. Begrepp som är optionionella väljs genom att sätta en bock i en checkruta, begrepp som kan registreras med valfri text visas med en penn-symbol mm. Grenar i trädstrukturen kan expanderas så att underliggande grenar och noder blir synliga likaväl som de kan kollapsas för att inte visa underliggande detaljer. Markera utbredning startas här eller via snabbkommando…

23 2. Ett utformnings- förslag görs… (5) Markera utbredning/gör vägnätsanknytning Vägnätsanknytning Genom att välja ett av fem läges- verktyg (punkt, nod, sträcka, sväng eller område) aktiveras funktionen för att vägnäts- anknyta föreskriften och markering av föreskriftens utbredning kan enkelt göras. Möjlighet finns att arbeta med kartan som fristående formulär eller som en del av formuläret med systemets editor för att skapa trafik- föreskriftens text. Kompletterande lägesinfo registreras när föreskriftens utbredning valts. Informationen som anges uppdaterar automatiskt träd- strukturen och trafikregel- texten. Lägesverktyg Punkt – nod – sträcka – sväng - område Lagra kartbild I samband med vägnätsanknytningen kan en urklippt kartbild lagras ihop med föreskriften.

24 Inmatning/selektering All inmatning görs i denna del. I form av text… …eller markering i kartunderlag. Karta kan användas inkapslad eller fristående… 2. Ett utformnings- förslag görs… (6) Föreskriftens text och inmatning/selektering Trafikregeltext Föreskriftens text visas direkt i förhandsgranska- fönstret. Alla ändringsbara begrepp är hyperlänkade vilket gör att vill man förändra någon del av texten så klickar man på den och anger direkt ett nytt val i inmatnings- /selekteringsdelen (där man automatiskt hamnar). Förändringen visas direkt i förhandsgranska- fönstret...eller val av datum… och många andra typer av registreringar.

25 3. Kvalitetsgranskning görs Förslaget kan skrivas ut, förhandsgranskas eller lagras elektroniskt… …varefter granskaren bekräftar att granskning utförts Bekräfta granskning Genom att välja knappen ”Bekräfta granskning” registrerar användaren att han/hon har genomfört granskningen. Granskning kan göras av mer än en person. Operatör Enbart person med behörighet ”granskare” kan bekräfta granskning Vid behov så görs därefter ändringar/ kompletteringar av förslaget, följt av en ny granskning

26 5. Ett beslut tas Beslut tas/registreras av behörig beslutsfattare Processteg Tidigare genomförda processteg är synliga. Avslag Om inte begäran om föreskrift bifalls registreras avslag.

27 Välj delförlopp ”Överför föreskrift” innan knappen ”Utför delförlopp” väljs. Genomförd överföring Ett meddelande visas när överföringen avslutats. Processteg När överföringen slutförts lagras information i ”Processteg”. 8. Leverans till RDT görs Behörig kungörare initierar överföring och eventuell publicering av föreskriften i RDT. Internet När föreskriften har kungjorts i RDT kommer den vara tillgänglig för allmänheten via Internet Anslutning till RDT måste först ha etablerats. En förutsättning för att kunna starta en session mot RDT är att användaren har behörighet i RDT och har loggat in mha en e- legitimation på Smartcard samt angett för vilken beslutsmyndighet man agerar.

28 Systemets karta Baserad på ArcGIS Engine Sök föreskrift Visa detaljerad föreskriftsinfo Lägg till NVDB-lager Använder mxd-fil Finns både i version för registrering av vägnäts- anknytning och för enbart informations- sökning. NVDB-lager Alla tillgängliga företeelser och attribut kan visas i kartan. Verktyg och kommandon Kartan innehåller diverse verktyg och kommandon. MXD En mängd olika inställningar och utsökningar kan göras via en mxd-fil som systemets karta kan använda.

29 Genomgång av de olika delarna + övningar (12) SLUT


Ladda ner ppt "IT-stöd för beredning av trafikföreskrifter. Varför behöver Vägverket systemet? Ersätta egen manuell beredning av trafikföreskrifter Införandet av Rikstäckande."

Liknande presentationer


Google-annonser