Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Www.redcross.fi ISBN 951-658-103-x VÅGA BRY DIG RÖDA KORSET I VÄRLDEN.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Www.redcross.fi ISBN 951-658-103-x VÅGA BRY DIG RÖDA KORSET I VÄRLDEN."— Presentationens avskrift:

1 ISBN x VÅGA BRY DIG RÖDA KORSET I VÄRLDEN

2 ISBN x BLAND VÄRLDENS KÄNDASTE SYMBOLER internationellt skyddsemblem symbol för humanitär hjälp RÖDA KORSET I VÄRLDEN

3 ISBN x RÖDA KORSETS OCH RÖDA HALVMÅNENS UPPGIFTER "Att förbättra situationen för utsatta människor genom att mobilisera den humanitära kraften" att främja rödakors- och rödahalvmåne- rörelsens grundprinciper och humanitära värderingar att bygga upp beredskap inför katastrofer att bistå vid katastrofer att arbeta med hälsa och omsorg i lokalsamhället (Strategi 2010) RÖDA KORSET I VÄRLDEN

4 ISBN x SJU GRUNDPRINCIPER HUMANITET OPARTISKHET NEUTRALITET SJÄLVSTÄNDIGHET FRIVILLIGHET ENHET UNIVERSALITET... och främst av dem är humaniteten. RÖDA KORSET I VÄRLDEN

5 ISBN x SÅ FÖDDES RÖDA KORSET Henry Dunant 1828–1910 slaget vid Solferino 1859 boken minnen från Solferino 1862 förberedande kommittén och diplomatkonferensen med 16 europeiska länder 1863 första Genèvekonventionen för att skydda krigets offer 1864 RÖDA KORSET I VÄRLDEN

6 ISBN x EN GLOBAL ORGANISATION NATIONELLA FÖRENINGAR i 186 länder 100 miljoner medlemmar och frivilliga RÖDAKORS- OCH RÖDA HALVMÅNE- FEDERATIONEN (IFRC) INTERNATIONELLA RÖDAKORS- KONFERENSEN STATER SOM UNDERTECKNAT GENÈVE- KONVENTIONERNA INTERNATIONELLA RÖDAKORS- KOMMITTÉN (ICRC) RÖDA KORSET I VÄRLDEN

7 ISBN x INTERNATIONELL ARBETSFÖRDELNING Internationella rödakors- kommittén The International Committee of the Red Cross (ICRC) krig och väpnade konflikter Genèvekonventionerna personefterforskning Rödakors- och rödahalvmånefederationen The International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies (IFRC) naturkatastrofer katastrofberedskap utvecklingssamarbete RÖDA KORSET I VÄRLDEN

8 ISBN x SKYDD AV KRIGENS OFFER Genèvekonventionerna mellanstatliga ger skydd åt sårade och sjuka soldater, krigsfångar och civila Röda Korset sprider information om konventionerna och övervakar att de följs Tilläggsprotokollen utvidgar Genèvekonventionernas skydd till att även omfatta inomstatliga konflikter betonar skydd av civila RÖDA KORSET I VÄRLDEN

9 ISBN x EN ÄKTA MEDBORGARORGANISATION Finlands Röda Kors en av de äldsta föreningarna i rörelsen, grundades 1877 finns på så gott som varje ort medlemmar aktiva frivilliga RÖDA KORSET I FINLAND

10 ISBN x FINLANDS RÖDA KORS ORGANISATION MEDLEMMAR LOKALAVDELNINGAR (CIRKA 600) avdelningsmöte avdelningsstyrelse arbetsenheter DISTRIKT (12) distriktsmöte distriktsstyrelse distriktsbyrå CENTRALFÖRVALTNINGEN ordinarie stämma (vart tredje år) fullmäktige styrelse ordförande general- sekreterare centralbyrå RÖDA KORSET I FINLAND

11 ISBN x REDO ATT HJÄLPA NATIONELLT OCH INTERNATIONELLT första hjälpen och beredskap att hjälpa frivilliga vänner och stödpersoner materiellt stöd hälsofrämjande arbete stöd och verksamhet för unga mångkulturararbete medelsanskaffning katastrofhjälp och utvecklingssamarbete Blodtjänst och andra professionella tjänster RÖDA KORSET I FINLAND

12 ISBN x FÖRSTA HJÄLPEN OCH BEREDSKAP ATT HJÄLPA FÖRSTA HJÄLPEN-GRUPPER övning, tävlingar jour vid massevenemang och i skidbacken larmuppdrag BEREDSKAP ATT HJÄLPA frivilliga som hjälper myndigheterna centralorganisation för Frivilliga räddnigstjänsten materiellt stöd vid plötsliga olyckshändelser psykiskt stöd RÖDA KORSET I FINLAND

13 ISBN x STÖD OCH HJÄLP - FRIVILLIGT vänner och stödpersoner små tjänster i vardagen klubbar, läger, utfärder RÖDA KORSET I FINLAND

14 ISBN x HÄLSOFRÄMJANDE ARBETE kurser i första hjälpen och annan utbildning förebyggande av olyckor kurser i vård i hemmet kurser i psykiskt stöd kamratgrupper rådgivning och handledning i hälsofrågor stöd till hiv-smittande och deras anhöriga arbete för att förebygga smitta RÖDA KORSET I FINLAND

15 ISBN x VERKSAMHET OCH STÖD FÖR UNGA TEMAN första hjälpen kompisverksamhet hiv/aids internationalitet humanitär rätt VERKSAMHET evenemang, kampanjer utbildning projekt, grupper, läger skolsamarbete ungdomsdelegater STÖD skyddshus gatuarbete RÖDA KORSET I FINLAND

16 ISBN x STÖD TILL INVANDRARE, ARBETE FÖR TOLERANS stödpersoner internationella mötesplatser besök i skolor kampanjer och ställningstaganden utbildning om mänskliga rättigheter och mångkulturalism mottagning av kvotflyktingar vid behov mottagning av asylsökande researrangemang vid familjeåterförening personefterforskning förmedling av meddelanden RÖDA KORSET I FINLAND

17 ISBN x INTERNATIONELL HJÄLP KATASTROFHJÄLP i krig och konflikter vid naturkatastrofer UTVECKLINGSSAMARBETE stärkande av katastrofberedskapen i andra nationella föreningar -stöd för organisationsutvecklingen i andra nationella föreningar -primärhälsovårds- och samhällsprogram i andra nationella föreningar RÖDA KORSET I FINLAND

18 ISBN x SÅ HÄR NÅR HJÄLPEN FRAM PENGAR den egna katastroffonden staten EU MATERIELL HJÄLP logistikcentral PERSONALBISTÅND internationella reserven Röda Korset använder endast sina egna kanaler vid förmedling av bistånd. RÖDA KORSET I FINLAND

19 ISBN x SÅ HÄR FINANSIERAS VERKSAMHETEN bidrag till Finlands Röda Kors katastroffond* medlemsavgifter produktförsäljning Kontti-kedjan intäkter från placeringar statsbidrag och ersättningar bidrag från Penningautomatföreningen EU företagssamarbetspartner och sponsorer *Katastroffondens intäkter används efter att insamlingskostnaderna avdragits i sin helhet till hjälp inom- och utomlands. RÖDA KORSET I FINLAND

20 ISBN x PROFESSIONELLA TJÄNSTER Blodtjänst avlösare för närståendevårdare krishjälp (De ungas skyddshus, psykologernas beredskapsgrupp) akutvård och sjuktransporter RÖDA KORSET I FINLAND


Ladda ner ppt "Www.redcross.fi ISBN 951-658-103-x VÅGA BRY DIG RÖDA KORSET I VÄRLDEN."

Liknande presentationer


Google-annonser