Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

I vilken utsträckning utgör olika utvecklingsinsatser ett stöd eller ett hinder i utvecklingsarbetet utifrån ett PBS-perspektiv? Katina Thelin, i samarbete.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "I vilken utsträckning utgör olika utvecklingsinsatser ett stöd eller ett hinder i utvecklingsarbetet utifrån ett PBS-perspektiv? Katina Thelin, i samarbete."— Presentationens avskrift:

1 I vilken utsträckning utgör olika utvecklingsinsatser ett stöd eller ett hinder i utvecklingsarbetet utifrån ett PBS-perspektiv? Katina Thelin, i samarbete med Krokoms kommun; Peter Fahlén och Rolf Björklund, Nätverksträffen i Sundsvall 2008

2 Medarbetarsamtal Lönekriterier Kompetensutveckling Utvärderingar Kvalitetsredovisning Arbetslagträffar och konferenser Studiedagar

3 Vid sidan om det fortlöpande vardagsarbetet bjuds skolor/förskolor ofta in att delta i olika utvecklingssatsningar; projekt och/eller fortbildningar

4 Det satsas friskt i skolan/förskolan! PROJEKT TRAS PIM ART Olweus Balanserade Styrkort Commeus Utomhuspedagogik Genus Matematik i Förskolan ? ? ? ? ? ? ? Men leder det någonstans? Och vart leder det i så fall?

5 Hur stämmer olika satsningar överens med vår förståelse av… …vad det är vi behöver utveckla? …hur vi på bästa sätt organiserar vårt utvecklingsarbete? …vad vi vill uppnå? (Helhetsidé)

6 Hur blir det om vi tänker utifrån ett PBS-perspektiv?

7 Vad behöver vi utveckla? Politiker Förvaltning Skolledare Barn/elever Pedagoger Problem/Utvecklingsområde Forskare Problem/Utvecklingsområde Föräldrar Problem/Utvecklingsområde

8 Problemen formuleras på den nivå där man uppfattar att behovet av förändring finns T ex Hur kan jag bidra till det gemensamma lärandet på skolan? (Medarbetarsamtal, Lönekriterier, Kompetensutveckling osv) T ex Hur kan vi utforma kvalitetsredovisningen så att den blir ett stöd i skolornas utvecklingsarbete? Politiker Förvaltning Skolledare Pedagoger Barn/elever P/U T ex Hur kan vi skapa goda förutsättningar för skolutveckling i enlighet med uppdraget? T ex Hur kan vi bidra till att öka elevernas motivation att lära? - Varför är det krig i Georgien? - Vad ska jag göra för att få vara med på rasten?

9 Lärprocess Handling Ta del av befintlig kunskap  Föreläsning  Böcker etc. Definition av problem eller lärområde Se mönster Förstå varför mönstret ser ut som det gör  lärdomar Hur man kan lära sig att omsätta dessa lärdomar i praktiken Skaffa ett tillförlitligt underlag Föreställningar  förståelse  lärdomar Gemensamt skapa kunskap Hur organiserar vi vårt utvecklingsarbete på bästa sätt?

10 Vilken helhet bidrar vi till att utveckla? Fokus på väl avgränsade (mätbara) delar av uppdraget Fokus på uppdraget i sin helhet (relationen mellan del – helhet) Fokus på elevens prestation och/eller beteende Fokus på elevens förståelse och lärande Utifrånstyrning Inifrånstyrning

11 Utgå från elevernas kunskaps eller mognadsnivå Utgå från varje skolämnes inre egen logiska ordning Ämnesundervisning Diagnostisera elevernas kunskaps- och/eller mognadsnivå Tydliggöra kursplanemål och betygskriterier Tydligt formulerade regler Utföra, göra ”Vad/hur har du gjort?” Tydliga krav Sanktioner

12 Utgå från elevernas tänkande och förståelse Knyta an till elevernas föreställningar Knyta an till eller utgå från vardagshändelser Ämnesöverskrid ande lärområden Fråga eleverna hur de tänker och förstår ett specifikt arbetsområde Tydliggöra läroplanen samt elevernas frågor Föreställningar, lärande ”Vad/hur har du lärt?” Bygga upp en gemensam värdegrund tillsammans med barnen

13 UtifrånperspektivInifrånperspektiv  Hur ska vi få barnen att delta i samlingen?  Hur ska vi få barnen att vilja delta i samlingen?  Hur ska vi få barnen att sluta slåss?  Hur kan vi bidra till att barnen blir mera empatiska och hänsynstagande (”sluta vilja slåss”)?  Hur ska vi få barnen att ha på sig varma kläder när det är kallt ute?  Hur ska vi få barnen att vilja ta på sig varma kläder när det är kallt ute?  Hur ska vi få eleverna att gå på lektionerna?  Hur ska vi få eleverna att vilja gå på lektionerna?  Hur ska vi få pedagogerna att arbeta med det här problemet?  Hur ska vi få pedagogerna att se att detta är ett angeläget problem så att de vill arbeta med det? Katina Thelin

14 Analysera olika insatser - följande frågor kan utgöra ett stöd i analysen: (Vad?) Av andra upptäckta behov eller egna upplevda behov? Uppifrån-/Utifrån- eller Inifrånstyrd utveckling? (Utformning?) Ta del av och tillämpa andras kunskap, lösningar, metoder etc. eller själva bygga upp kunskap (vara medskapande)?– Görande- eller lärandeinriktning? I vilken helhet hör olika metoder och lösningar hemma? Vilken helhet bidrar vi till att utveckla? Hur många olika projekt och/eller utvecklingssatsningar är vi involverade i? - Kvalitet eller kvantitet?

15 Uppläggning av arbetet i grupper Börja med att gemensamt lista olika utvecklingssatsningar; projekt och/eller fortbildningar som era skolor/verksamheter är involverad i. För ett lärande samtal där ni tillsammans hjälps åt att analysera dessa satsningar utifrån ett PBS-perspektiv. Dokumentera gruppens arbete. Sammanfatta den analys ni gjort och formulera några gemensamma slutsatser av mera övergripande karaktär.

16 Dokumentation

17 Utvecklings- insats Vad? Av andra upptäckt behov eller på respektive nivå upplevda behov? Uppifrån-/Utifrån- eller Inifrånstyrd utveckling? Utformning? Ta del av och tillämpa andras kunskap (lösningar, metoder etc.) eller själva bygga upp kunskapen? Görande- eller lärandeinriktning? Vilken helhetsidé bidrar vi till att utveckla? Fokus på Del/Helhet? Fokus på barns/elevers Prestation/Lärande? Utifrån- /Inifrånmotivation? ANALYS AV OLIKA UTVECKLINGSINSATSER I RELATION TILL PBS

18 Reflektioner och slutsatser Avsätt tid för att reflektera över den analys ni gjort i gruppen. Hjälps åt att upptäcka mönster. I vilken utsträckning utgör de olika satsningarna var och en för sig – och tillsammans – ett stöd eller ett hinder för skolutveckling utifrån ett PBS- perspektiv? Sammanfatta gruppens reflektioner och slutsatser utifrån i den analys som gjorts!

19 Möjlighet till medvetna val och makt att påverka? I vilken utsträckning har man på den enskilda skolan/förskolan möjlighet att välja om man vill eller inte vill delta i olika projekt? I vilken utsträckning har man möjlighet att påverka/anpassa utformningen av olika satsningar?

20 Hur kan vi bidra till att vi på sikt ökar våra möjligheter att göra medvetna val som grundar sig på… 1) de lärdomar vi hittills har dragit om hur vi på bästa sätt kan bidra till barns lärande och utveckling och 2) de lärdomar vi dragit om hur vi tillsammans kan fördjupa och utveckla denna kunskap?

21 - en skyldighet? Bidra med vår professionella kunskap Föra en dialog med beslutsfattare på olika nivåer Delta i debatten Kvalitets- redovisnin g


Ladda ner ppt "I vilken utsträckning utgör olika utvecklingsinsatser ett stöd eller ett hinder i utvecklingsarbetet utifrån ett PBS-perspektiv? Katina Thelin, i samarbete."

Liknande presentationer


Google-annonser