Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Varmt välkommen tillbaka

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Varmt välkommen tillbaka"— Presentationens avskrift:

1

2 Varmt välkommen tillbaka
Danderyds Gymnasium! Varmt välkommen tillbaka

3 Skollagen / gymnasiereformen – nyheter.
Program Rektor har ordet. Elevrådet/Mie Skollagen / gymnasiereformen – nyheter.

4 VISION I en anda av trygghet, glädje och kreativitet ska alla studerande och alla medarbetare utvecklas så att de både vill och kan ge sitt bidrag till skolans och omvärldens utveckling. På Danderyds Gymnasium ska kulturell mångfald, ett ekologiskt synsätt och ett vetenskapligt förhållningssätt skapa förutsättningar för en god livskvalitet.

5 VERKSAMHETSIDÉ Skolan ska tillgodose de studerandes behov av utbildning för att gå vidare till högre studier för att därefter gå vidare i en yrkeskarriär inom olika yrkesområden nationellt eller internationellt. Kunskap i fokus. Den studerandes behov av att kunna utvecklas utifrån sina förutsättningar ska vara vägledande för verksamhetens planering och genomförande. Detta innebär individualisering av undervisningen med en hög grad av studerandeinflytande. Lärande förutsätter ett ömsesidigt förtroende samt en bra fysisk och psykosocial arbetsmiljö.

6 Elevskyddsombud 2/åk! (Möte 31/8 15.00 i A101)
Elevrådet! (Elever o Mie) Programråd Klassråd – synpunkter till rektor – skolledning! Ta chansen och engagera dig! Starta en elevförening? Annat? Hör av dig!

7 Trådlöst nät på hela skolan – ska fungera.
PÅ GÅNG Trådlöst nät på hela skolan – ska fungera. IT-strategi. Läsplattor? Laptops? Lektorer Miljögrupp App för Dagy Besök oss på Facebook!

8 Reformerad skola Sista kullen i det gamla gymnasiet! Ny skollag
Ny betygsskala, gäller dock inte er! A-F. Ny lärarutbildning Lärarlegitimation from 2015 Betyg från åk6. Nya kursplaner i grundskolan. GY11 – nya program och ämnesplaner för gymnasiet.

9 Våra utbildningar 2011/2012 NATURVETENSKAPSPROGRAMMET Naturvetenskap
Naturvetenskap och samhälle Spetsutbildning Matematikgymnasiet TEKNIKPROGRAMMET Design och produktutveckling Informations- och medieteknik ESTETISKA PROGRAMMET Bild och formgivning Musik EKONOMIPROGRAMMET Ekonomi Juridik SAMHÄLLSVETENSKAPSPROGRAMMET Beteendevetenskap Medier, information och kommunikation Samhällsvetenskap Samhällsvetenskap (Aspergers syndrom) INTRODUKTIONSPROGRAMMEN GYMNASIESÄRSKOLA Hotell och restaurang Service och miljö

10 NY SKOLLAG OCH NYTT GYMNASIUM
Alla elever har rätt att utvecklas så långt som möjligt utifrån sina egna förutsättningar. Det gäller också elever som har lätt att uppnå kunskapsmålen. Dessa har dock inte rätt till särskilt stöd. Elever som lätt når de kunskapskrav som minst ska uppnås ska ges ledning och stimulans för att kunna nå längre i sin kunskapsutveckling.

11 Ändring av uppenbart oriktiga betyg: ”Finner den eller de som har fattat ett beslut om betyg att beslutet är uppenbart oriktigt på grund av nya omständigheter eller av någon annan anledning, ska denne ändra beslutet, om det kan ske snabbt och enkelt. En sådan ändring får inte innebära att betyget sänks” (Ex. att frånvaro har vägts in på ett sådant sätt som strider mot föreskrifter om bedömning av elevens kunskaper. Paragrafen ger inte eleven möjlighet att ändra ett betygsbeslut pga. att eleven efter att betyget har satts utför prestationer som visar att han eller hon har de kunskaper som krävs för ett högre betyg. ”Snabbt och enkelt” – ingen utredning ska behövas. Betyg kan inte överklagas! Läraren är suverän i sin betygsättning.

12 Skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen kommer att finnas på hemsidan, inklusive blanketter för detta. Rektor och eller Programchef utreder. Utbildningen ska utformas på ett sådant sätt att alla elever tillförsäkras en skolmiljö som präglas av trygghet och studiero. Rektorn eller en lärare får vidta de omedelbara eller tillfälliga åtgärder som är befogade för att tillförsäkra eleverna trygghet och studiero eller för att komma till rätta med en elevs ordningsstörande uppträdande. Det får beslutas om utvisning, kvarsittning, tillfällig omplacering, avstängning och omhändertagande av föremål. (Skriftlig dokumentation ska alltid ske)

13 Rektor eller lärare får från elev omhänderta föremål som används på ett sätt som är störande för utbildningen eller som kan utgöra en fara för säkerheten i denna Ett föremål som omhändertagits ska återlämnas till eleven senast vid den tidpunkt skoldagen är slut för eleven. Om eleven vid upprepade tillfällen tagit med sig ett föremål eller med hänsyn till föremålets beskaffenhet (sprayburk etc) behöver dock inte föremålet lämnas tillbaka förrän elevens vårdnadshavare informerats. Ett omhändertagande får inte bestå längre än till och med fjärde dagen efter verkställandet av omhändertagandet. Obligatorisk närvaro även på gymnasiet. Om en elev utan giltigt skäl uteblir, ska rektor se till att elevens vårdnadshavare samma dag informeras om att eleven varit frånvarande. (Ej myndiga elever) Minst en gång varje termin ska rektorn se till att eleven ges en samlad information om elevens kunskapsutveckling och studiesituation - utvecklingssamtal. (En elevs vårdnadshavare ska också ges informationen.) Ogiltig frånvaro in i studieplanen/terminsbetygen – ej slutbetyget!

14 Heltidsstudier 40 timmar per vecka.
Material, böcker etc. ska alltid med till lektionerna. Ömsesidiga krav! Vi ställer krav på dig och du kan ställa krav på oss i skolan! Hårt arbete – tillsammans! Dagy - för dig framåt!

15 Vi vill vara en tobaksfri skola!
Idéer tas tacksamt emot!

16 Det ska finnas elevhälsa
Det ska finnas elevhälsa. Elevhälsan ska omfatta medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. Elevhälsan ska främst vara förebyggande och hälsofrämjande


Ladda ner ppt "Varmt välkommen tillbaka"

Liknande presentationer


Google-annonser