Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Förslaget till ny SKOLLAG Ds 2009:25

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Förslaget till ny SKOLLAG Ds 2009:25"— Presentationens avskrift:

1 Förslaget till ny SKOLLAG Ds 2009:25
Lars Werner Augusti -09

2 Ännu så länge bara ett förslag
Remissvar Lagrådsremiss (årsskiftet) Lagrådsbehandling Prop. (mars -10) Riksdagsbehandling Beslut (juni -10)

3 Inte ett komplett förslag
Gymnasieskolan Vuxenutbildningen Omprövning av betyg Behörighetskrav för lärare Rektorsutbildning + behörighetskrav Övergångsregler M.m.

4 Historik 1985 Ny lag (ersatte 1962 års lag)
1991 Nytt styr- och bidragssystem 1991 Vuxenutbildningen tas in 1991 Ny gymnasieskola 1998 Barnomsorgen tas in 1999 Skollagskommittén tillsätts

5 Utgångspunkter Modern och enkel Förtydliga: - målstyrningen
- ansvarsfördelningen Betona: - kunskapsuppdraget - kvaliteten - likvärdigheten - valfriheten Öka rättssäkerheten

6 Grundläggande förändringar
Klar skillnad mellan utbildning och annan verksamhet Enhetliga regler oberoende av skolform och typ av huvudman Förskolan blir egen skolform Särskolan delas i två skolformer Nya benämningar inom vuxenutbildningen Förordningsregler flyttas till lagen

7 Struktur Förslagets f.n. 28 kapitel är uppdelade i tre avdelningar:
1-6 kap. Bestämmelser gemensamma för alla eller många av verksamheterna 7-20 kap. De olika skolformerna 21-28 kap. Övriga bestämmelser

8 Gemensamma bestämmelser
1 kap. Inledande bestämmelser 2 kap. Huvudmän och ansvarsfördelning 3 kap. Barns och elevers utveckling mot målen 4 kap. Kvalitet och inflytande 5 kap. Trygghet och studiero 6 kap. Skolplikt och motsvarande rätt till utbildning

9 Skolformskapitlen Barn- och ungdom 7. Förskolan 8. Förskoleklassen
9. Grundskolan 10. Grundsärskolan 11. Specialskolan 12. Sameskolan 13. Fritidshemmet (ej skolform) Gymnasieskolan Gymnasiesärskolan Vuxna 18. Kommunal vuxenutbildning 19. Särskild utbildning för vuxna 20. Utbildning i svenska för invandrare

10 Övriga bestämmelser 21 kap. Entreprenad och samverkan
22 kap. Vissa särskilda utbildningsformer 23 kap. Annan pedagogisk verksamhet 24 kap. Tillsyn, statlig kvalitetsgranskning och nationell uppföljning och utvärdering 25 kap. Skolväsendets överklagandenämnd 26 kap. Överklagande 27 kap. Åtgärder mot kränkande behandling 28 kap. Övriga bestämmelser

11 1 kap. Inledande bestämmelser
Offentlig huvudman: Icke konfessionell utbildning (3 §) Friststående huvudman: Icke konfessionell undervisning (4 §) Definition av skolenhet resp. förskoleenhet (7 §) Barnets bästa ska vara utgångspunkt (8 §) Läroplanen ska gälla för alla (9 §)

12 2 kap. Huvudmän och ansvarsfördelning m.m.
Krav på förskolechef (8 §) Generell beslutanderätt för rektor/förskolechef med viss möjlighet delegera denna (9 §) Tydligare krav på: - Elevhälsa (16-19 §§) - SYV (20-21 §§) - Skolbibliotek (27 §)

13 3 kap. Barns och elevers utveckling mot målen
”Utvecklingsgaranti” (3 §) Fortlöpande informationsplikt (4 §) Utförligare om rätten till särskilt stöd (5-12 §§) Allmänna bestämmelser om betyg (13-21 §§): - Nuvarande förordningsregler - Möjlighet ändra uppenbart oriktiga betyg

14 4 kap. Kvalitet och inflytande
Kravet på kommunal skolplan och kvalitetsredovisning avskaffas Regler om systematiskt kvalitetsarbete på huvudmanna- och enhetsnivå, inkl. krav på dokumentation, åtgärder och rutiner för klagomål (2-8 §§) Uttryckliga regler om barns, elevers och vårdnadshavares inflytande, inkl. krav på forum för samråd och möjlighet till lokala styrelser (9-17 §§)

15 5 kap. Trygghet och studiero
Allmänna befogenheter för rektor och lärare att vidta tillfälliga åtgärder (6-7 §§) Kvarsittning även före (9 §) Brådskande avstängning även i grundskolan, då max en vecka (13-14 §§) Ökade möjligheter stänga av från praktiska inslag i frivilliga skolformer (18-19 §§)

16 6 kap. Skolplikt och motsvarande rätt till utbildning
Tydligt krav på utredning vid mottagande i särskolan (5 §) - autism ej längre jämställt Försvagad vetorätt mot särskola (5 §) Förlängd skolplikt i vissa fall (13 §) Skyldighet informera vårdnadshavare samma dag vid olovlig frånvaro (16 §) Svårare bli befriad (18 §) Informationsskyldighet för friskolor (21 §)

17 7 kap. Förskolan Bara förskolan; inte övrig förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg Syfte Ej nattis Redan beslutat: - Hemkommun - Bidrag - Mottagande i annan kommun Uppflyttat: - Utvecklingssamtal - Särskilt stöd - Modersmålsstöd

18 8 kap. Förskoleklassen Syfte Läsår Hemkommunen
Grundskolans mottaganderegler Utvecklingssamtal Modersmålsstöd Inga tester och prov för antagning Alltid Skolinspektionen som godkänner fristående

19 9 kap. Grundskolan Syfte Timplan och nationella kursplaner ska gälla för alla huvudmän – oftast Tester och prov för antagning förbjuds – oftast Avgifter för skolresor m.m. tillåts med villkor Utvecklingssamtal IUP Betyg

20 Grundskolan forts. Skolskjuts görs till rättighet; möjlighet överklaga
Grundregeln samma som i dag: - i hemkommunen - om behövs - om inte väljer skola - även vid växelvis boende Utan organisatoriska eller ekonomiska konsekvenser: - valt annan kommunal skola – oberoende av kommun - valt fristående skola i hemkommunen Jämföra med om eleven inte valt alls Alltid hemkommunens ansvar

21 10 kap. Grundsärskolan Autism ej egen grund för placering
Träningsskolan blir särskild inriktning Fyra olika utredningar + samråd Försvagad vetorätt Större möjligheter anpassa utbildningen (blanda) Samma som grundskolan: - placering på skolenhet - mottagande i annan kommun - rätt gå kvar - interkommunal ersättning

22 11 kap. Specialskolan 12 kap. Sameskolan
Små förändringar Inga enskilda huvudmän (sameskolan utreds) Ska anordna förskoleklass och fritidshem – avtal med kommunen möjligt

23 13 kap. Fritidshemmet Ingen skolform – komplement
Rätten kopplas till läsåret Skolkommunen ska erbjuda alla sina elever Fristående skola får erbjuda sina elever – annars hemkommunen

24 14-15 kap. Gymnasieskolan Inga förslag
Gymnasiepropositionen arbetas in

25 16-17 kap. Gymnasiesärskolan
Autism bort som egen grund Ansökan till hemkommunen Fyra utredningar alt. grundsärskola Hemkommunen prövar behörighet Huvudmannen avgör typ av program Rektor bestämmer vilket program Närvaroskyldighet + information hem Möjligt läsa gymnasiekurser IV får anordnas av alla – ska erbjudas av hemkommunen Mottagande i annan kommun, interkommunal er-sättning och skolskjuts anpassas till övriga skolformer

26 18 kap. Kommunal vuxenutbildning 19 kap. Särskild utbildning för vuxna
Två nivåer: - grundläggande - gymnasial Villkor för gymnasial: saknar kunskaper Individuell studieplan Betygsregler Validering Avvakta gymnasieregleringen

27 20 kap. Utbildning i svenska för invandrare
Individuella studieplaner Betygsregler Validering Samma disciplinära åtgärder som i övrig vuxenutbildning

28 21 kap. Entreprenad och samverkan
Den särskilda entreprenadlagen inarbetas Tydliggörs att annat än undervisning får läggas ut på entreprenad Inga materiella förändringar nu Det bereds nya förslag om: - Ökade entreprenadmöjligheter inom vuxenutbildningen (rektorsuppgifter) - Fristående skolors möjligheter

29 22 kap. Särskilda utbildningsformer
Ansvaret för sjukhusundervisning läggs på den kommun där sjukhuset är beläget Villkoren för att fullgöra skolplikten på annat sätt skärps; synnerliga skäl krävs

30 23 kap. Annan pedagogisk verksamhet
Öppen förskola, öppen fritidsverksamhet och pedagogisk omsorg Kommunerna ska sträva efter att erbjuda omsorg kvällar, nätter och helger om behov föreligger

31 24 kap. Tillsyn m.m. Kommun har tillsyn över utbildning och annan pedagogisk verksamhet om den har godkänt huvudmannen Statens skolinspektion har tillsyn över all övrig utbildning och annan pedagogisk verksamhet enligt lagen Regeringen får flytta tillsynen från en kommun till Skolinspektionen Skyldighet ingripa vid missförhållanden

32 Tillsyn forts. Åtgärder
Mot enskild huvudman Anmärkning Föreläggande + vite Återkallelse Tillfälligt verksamhets-förbud Mot offentlig huvudman Anmärkning Föreläggande + vite Statlig rättelse Tillfälligt verksamhets-förbud

33 Statlig kvalitetsgranskning Nationell uppföljning och utvärdering
Skolinspektionen ska granska kvaliteten i alla utbildningar och verksamheter Skolverket ska på nationell nivå följa upp och utvärdera

34 26 kap. Överklagande Alla överklagandemöjligheter samlas här Nytt:
- Beslut av enskild huvudman - Beslut av rektor Mest uppmärksammat: - Beslut om särskilt stöd - Beslut om skolskjuts Betyg får inte överklagas (utreds vidare)

35 27 kap. Åtgärder mot kränkande behandling
Nuvarande regler Rapporteringsskyldigheten förtydligas

36 28 kap. Övriga bestämmelser
Bosättning Autism ensamt inte jämställt med utvecklings-störning Talerätt för 16-åringar Överlämnande av betygshandlingar ”Pandemiparagraf”


Ladda ner ppt "Förslaget till ny SKOLLAG Ds 2009:25"

Liknande presentationer


Google-annonser