Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Utredningen om en ny kollektivtrafiklag Utredningen om en ny kollektivtrafiklag N 2008:03.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Utredningen om en ny kollektivtrafiklag Utredningen om en ny kollektivtrafiklag N 2008:03."— Presentationens avskrift:

1 Utredningen om en ny kollektivtrafiklag Utredningen om en ny kollektivtrafiklag N 2008:03

2 Utredningen om en ny kollektivtrafiklag Kommittédirektiv Översyn av lagstiftningen på kollektivtrafikområdet (Dir. 2008:55) Beslutade av regeringen den 5 juni 2008. Utredaren ska, med resenärens behov i fokus, se över och ge förslag till en ny reglering av den lokala och regionala kollektivtrafiken, inklusive förstärkta passagerarrättigheter för resenärerna.

3 Utredningen om en ny kollektivtrafiklag Utredningsdirektiven Utifrån ett tydligt resenärsperspektiv se över och ge förslag till ny reglering av den lokala och regionala kollektivtrafiken. Samlad och överskådlig lagstiftning anpassad till EG-rätten. Definiera kollektivtrafikansvarigas ansvar. Överväga det offentliga åtagandet. Överväga hur avgränsning allmän/kommersiell trafik kan göras för att öka konkurrensen i kollektivtrafiken.

4 Utredningen om en ny kollektivtrafiklag Utredningsdirektiven (forts) Överväga hur lagstiftningen kan kopplas till de transportpolitiska målen. Underlätta flexibel samordning allmän/särskild kollektivtrafik. Överväga former för långsiktig planering. Föreslå stärkta rättigheter för passagerare.

5 Utredningen om en ny kollektivtrafiklag Utgångspunkter för en öppnare marknad enligt direktiven Kollektivtrafikföretagen måste ges incitament att bli mer resenärsorienterade, det vill säga mer inriktade på att göra kollektivtrafiken attraktiv för fler resenärer. Ett ökat inslag av konkurrens i syfte att stimulera utveckling och ökad effektivitet. Lagstiftningen ska underlätta och stimulera såväl samordning som konkurrens i syfte att öka attraktiviteten hos kollektivtrafiken

6 Utredningen om en ny kollektivtrafiklag Utgångspunkter för en öppnare marknad enligt direktiven (forts) Trafikhuvudmannen har en monopolliknande position. Analysera hur marknadstillträdet kan underlättas för andra aktörer. Lämna förslag till hur förutsättningarna för kommersiell trafik kan tas tillvara. Redovisa konsekvenser som en öppning av marknaden kan ge. Konkurrensneutrala villkor – resecentra.

7 Utredningen om en ny kollektivtrafiklag Resenärernas rättigheter Föreslå hur passagerarrättigheterna i kollektivtrafiken kan stärkas i den svenska lagstiftningen. Bör lagstiftningen vara transportslagsövergripande? Lämna förslag till vilka rättigheter resenärerna ska ha gentemot transportörerna. Förslag till bestämmelser om kompensation och assistans vid förseningar och störningar i trafiken.

8 Utredningen om en ny kollektivtrafiklag Resenärernas rättigheter fortsättning Lämna förslag på hur särskilda rättigheter för personer med funktionsnedsättning bör utformas. Kartlägga och analysera kostnads- och konkurrenseffekter förslaget kan förväntas få för de olika transportslagen. Genomföra en översyn av regelverket om administrativa sanktioner mot resenärer som bryter mot skyldigheten att betala avgift i kollektivtrafiken.

9 Utredningen om en ny kollektivtrafiklag Tidsplan Ny kollektivtrafiklag 30 april 2009 Lag om passagerares rättigheter 30 september 2009

10 Utredningen om en ny kollektivtrafiklag Förslag till Ny kollektivtrafiklag En sammanhållen ny kollektivtrafik lag skapas som även innehåller den särskilda kollektivtrafiken – skapar bästa förutsättningen för samordning Ansvaret för kollektivtrafiken läggs regionalt på en myndighet (region, samverkansorgan eller landsting) En process att söka marknaden skapas – (hitta gränsen kommersiell/allmän- samhällsstödd)

11 Utredningen om en ny kollektivtrafiklag Förslag Lokal kollektivtrafikansvarig myndighet som uttrycker samhällets behov. Söker marknadens kommersiella förmåga genom ett öppet förfarande. Ingriper först när den kommersiella trafiken inte levererar tillräckligt utbud. Tillförsäkrar vissa gemensamma funktioner.

12 Utredningen om en ny kollektivtrafiklag Förslag Huvudregel = Fri trafik eller tjänstekoncessioner Undantag i vissa fall = tjänstekontrakt –Svagt resandeunderlag –Anropsstyrd trafik –Stort utbyte av resenärer i systemet (nätverkseffekter) Gränsen mellan regional och interregional trafik suddas ut

13 Utredningen om en ny kollektivtrafiklag Lagkrav på kollektivtrafikföretag utöver grundläggande krav för trafiktillstånd. Delta i ett samordnat informations- och betalsystem. Ansluta sig till en öppen bokningsfunktion. Stanna för på- och avstigning på bytespunkter (terminaler/resecentra) med full tillgänglighet för funktionshindrade. Krav på samordnade anslutningar vid vissa bytespunkter. Begränsningar gällande hur ofta tidtabellsförändringar kan göras (vad gäller minskning av trafik). Vid upphörande av kommersiell trafik måste företaget anmäla det till kollektivtrafikansvarig myndighet senast tre månader innan trafiken avslutas. Lägsta miljökrav och krav på fordonens tillgänglighetsanpassning

14 Utredningen om en ny kollektivtrafiklag Kollektivtrafikansvariga myndigheter Lokala kollektivtrafikansvariga myndigheter -tillförsäkra tillräckligt utbud av trafik -tillförsäkra viss infrastruktur Nationell kollektivtrafikansvarig myndighet -uppföljning och utvärdering av reform -stöd och rådgivning till lokala myndigheter -föreskriva standard för driftskompatibla system

15 Utredningen om en ny kollektivtrafiklag Tidplan för genomförande Successiv övergång. Nationella myndigheten börjar omgående förbereda Lokala myndigheterna på plats 1 januari 2012 Befintliga avtal utgör ett ”golv”. Öppnande av marknad i takt med att befintliga avtal går ut. Öppning för kommersiell trafik fr.o.m. 1 jan 2012? Befintlig långväga buss måste börja anmäla kommersiell trafik när öppnandet börjar. Linjetillstånden för buss eller trafikeringsrätter för järnväg behövs inte längre.

16 Utredningen om en ny kollektivtrafiklag Utgångspunkter Passagerarrättigheter Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 1371/2007 om rättigheter och skyldigheter för tågresenärer. (EG) nr 1107/2006 om rättigheter i samband med flygresor för personer med funktionshinder och personer med nedsatt rörlighet. (EG) nr 261/2004 om fastställande av gemensamma regler om kompensation och assistans till passagerare vid nekad ombordstigning och inställda eller kraftigt försenade flygningar och om upphävande av förordning (EEG) nr 295/91.

17 Utredningen om en ny kollektivtrafiklag Utgångspunkter fortsättning Förslag till förordning om passagerares rättigheter vid busstransporter. Förslag till förordning om passagerares rättigheter vid resor till sjöss.

18 Utredningen om en ny kollektivtrafiklag Lokal och regional kollektivtrafik Lokal och regional kollektivtrafik skiljer sig från interregional trafik. Obokade resor. Stort antal passagerare. Korta sträckor. Flera transportslag.

19 Utredningen om en ny kollektivtrafiklag Utmaningar Transportslagsövergripande regelverk för lokal och regional kollektivtrafik. –Hur avgränsa mot interregional trafik på en öppen marknad utan geografiska gränser? –Vad är rimliga rättigheter? (information, skadeståndsansvar, förseningar, assistans och kvalitet) –Lämpligt tillsynsorgan?

20 Utredningen om en ny kollektivtrafiklag Slut


Ladda ner ppt "Utredningen om en ny kollektivtrafiklag Utredningen om en ny kollektivtrafiklag N 2008:03."

Liknande presentationer


Google-annonser