Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Den digitala vägen till morgondagens välfärd Patrik Sundström, programansvarig för eHälsa Center för eSamhället, Avdelningen för digitalisering.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Den digitala vägen till morgondagens välfärd Patrik Sundström, programansvarig för eHälsa Center för eSamhället, Avdelningen för digitalisering."— Presentationens avskrift:

1 Den digitala vägen till morgondagens välfärd Patrik Sundström, programansvarig för eHälsa Center för eSamhället, Avdelningen för digitalisering

2 Agenda  Digitalisering – det handlar inte om ”om”, utan om hur och hur bra vi gör det  SKL:s arbete och organisation för digitaliseringsfrågor  eHälsa som ett verktyg för bättre vård och omsorg – SKL:s arbete och organisation av kommuner och landstings gemensamma satsningar  Aktuellt och nytt om lagstiftning och utredningar

3 Välfärdssektorn behöver anställa 420 000 medarbetare under perioden 2010 till 2020. 225 000 nya medarbetare behövs i vården och omsorgen fram till 2023 om inga förändringar görs i arbetssätt och bemanning.

4 Att finansiera välfärden år 2035 motsvarar 13 kronor mer i skatt

5 Människors förväntningar på digitala välfärdstjänster Förväntningar

6 Smartare välfärd. Erbjuder vi välfärdstjänster på bästa sätt?

7

8 Utgångspunkter för SKL:s arbete med digitalisering  Digitalisering är en viktig nyckel för att möta utmaningar kring bl.a. välfärdens finansiering, kommande rekryteringsbehov, människors förväntningar på service.  Handlar om verksamhetsutveckling och är strategiska ledningsfrågor.  Medlemmarna har ställt tydliga krav på SKL att ta en ledande och samordnande roll i utvecklingen av e-samhället.  Behövs kraftsamling på alla nivåer och inom alla verksamheter samt koordinering, återanvändning och viss harmonisering.

9 Strategi och handlingsplan för eSamhället Strategins övergipande mål*:  Enklare vardag för privatpersoner och företag.  Smartare och öppnare förvaltning stödjer innovation och delaktighet.  Högre kvalitet och effektivitet i verksamheten. Handlingsplan: 32 initiativ med förväntade lägen 2015 inom programområden * Även regeringen och E-delegationen har dessa mål

10 SKL inrättade 2011 Beredningen för eSamhället Beredningar Demokratifrågor eSamhället Internationella frågor Kultur och fritid Primärvård och äldreomsorg Samhällsbyggnad Socialpolitik och individomsorg Tillväxt och regional utveckling Utbildningsfrågor Beredningar Demokratifrågor eSamhället Internationella frågor Kultur och fritid Primärvård och äldreomsorg Samhällsbyggnad Socialpolitik och individomsorg Tillväxt och regional utveckling Utbildningsfrågor Kongress Styrelse Arbetsutskott Styrelse Arbetsutskott Delegationer Förhandlingsdelegation Revisionsdelegation Sjukvårdsdelegation Delegationer Förhandlingsdelegation Revisionsdelegation Sjukvårdsdelegation Revisorer Valnämnd Programberedningar Hur olika får det bli Ökat bostadsbyggande Programberedningar Hur olika får det bli Ökat bostadsbyggande

11 SKL inrättade 2013 Ny avdelning för digitalisering VD Håkan Sörman VD Håkan Sörman Avd för administration Lena Dahl Avd för administration Lena Dahl VD-staben Avd för juridik Germund Persson Avd för juridik Germund Persson Avd för arbetsgivarpolitik Agneta Jöhnk Avd för arbetsgivarpolitik Agneta Jöhnk Avd för vård och omsorg Hans Karlsson Avd för vård och omsorg Hans Karlsson Avd för ekonomi och styrning Bettina Kashefi Avd för ekonomi och styrning Bettina Kashefi Avd för kommunikation Monica Björklund Aksnes Avd för kommunikation Monica Björklund Aksnes Avd för tillväxt och samhällsbyggnad Gunilla Glasare Avd för tillväxt och samhällsbyggnad Gunilla Glasare Avd för lärande och arbetsmarknad Per-Arne Andersson Avd för lärande och arbetsmarknad Per-Arne Andersson Avd för digitalisering Per Mosseby Avd för digitalisering Per Mosseby

12 Sektionen och programkontoret Center för eSamhället, CeSam Vård och omsorg Patrik Sundström Skola och lärande Malin Annergård Näringsliv och arbete Bengt Svenson Samhälls- byggnad, transporter och miljö Daniel Antonsson Kultur, fritid och besöks- näring Bengt Svenson Demokrati och delaktighet Anders Nordh Grundläggande strukturella förutsättningar (arkitektur, säkerhet, lagar), Ulf Palmgren, Jeanna Thorslund, Sara Meunier Sektionschef Åsa Zetterberg Gemensamma funktioner och tjänster, Anna Gillquist

13 CeSam Medlemsförankring Styrelse och beredningar CeSams strategiska ledningsgrupp Regionalt nätverk för e-samhället Regionalt nätverk e-hälsosamordnare Arkitekturnätverk för digital samverkan Styr- och referensgrupper med stort verksamhetskunnande SKL:s ordinarie chefs- och tjänstemannaträffar CeSams strategiska ledningsgrupp:  Anders Mellberg, Malmö  Martin Andreae, Södertälje  Anna-Lena Cederström, Region Blekinge  Joachim Danielsson, Uppsala  Staffan Ingvarsson, Stockholm  Helena Mehner, Göteborg  Göran Persson, Karlshamn  Anna Sandborgh, Karlstad  Kristina Sundin Jonsson, Skellefteå  Annika Wennerblom, Trollhättan  Tillfrågade landstingsdirektörer

14 Exempel på initiativ som CeSam är engagerad i  Gemensamma lösningar: - Digital informationstjänst för ekonomiskt bistånd - It-stöd för medborgardialog - Mina meddelanden - Mina fullmakter - E-legitimation  Kravspecifikationer: - Skoladministrativt it-stöd - Barnens behov i centrum – BBIC - Verksamhetsystem socialtjänst  Upphandling: - E-arkiv - Trygghetslarm - Video- och kommunikationstjänst - Säkerhetstjänster  Strategier och forum: -Skolans digitalisering -eHälsa  Vägledning och stöd: -Öppna data -Digital delaktighet -Molntjänster -Trygghetslarm -NPÖ -Självvärderingsverktyg (eBlomlådan, LIKA-skola)  Förstudier och pilot: -Digitala lärresurser -Välfärdslab -1177 vårdguiden för socialtjänsten

15 Rätt information i rätt tid till rätt person Utveckling av vård och omsorg med stöd av digitalisering - eHälsa

16

17 Dagens sjukvård och omsorg behöver mer empati och mer high tech Att säkert uttala sig om framtiden är alltid vanskligt, men en slutsats är tämligen säker; vi kan inte producera vård och omsorg på samma sätt som vi gör idag om vi ska öka kvaliteten, möta den åldrande befolkningen och samtidigt hålla kostnaderna i schack. Rapporten om den Långsiktiga Efterfrågan på Välfärdstjänster (LEV), 2012, Anders Ekholm Socialdepartementet

18 Exempel på SKL:s insatser på ehälsoområdet  Överenskommelsen om Evidensbaserad praktik och ehälsa 2014, t.ex. - Nationell Patientöversikt - Trygghetslarm, från analog till digital teknik - Stimulansmedel för e-tjänster inom socialtjänsten - Trygghet, service och delaktighet i det digitala hemmet - Socialtjänsten på 1177  BBiC – gemensamma kravspecifikationer (Barns Behov i Centrum)  Bättre liv för sjuka äldre  Nationella kvalitetsregister  Intygstjänst  Behandlingsplattform  Sammanhållen vaccinationsinformation  Psykiatrisatsningen  Läkemedelsområdet  Cancersatsningen  Ekonomiskt bistånd (sammansatt bastjänst)

19 Trygghet och service i hemmet – som stöds av digitala tjänster Mobilitet och tillgänglighet

20 Välfärdsteknologi och e-hemtjänst Exempel

21

22 Inera – ”landsting och regioner i samverkan för eHälsa”  Koordinerar landstings och regioners gemensamma ehälsoarbete  Aktiebolag som ägs gemensamt av alla landsting och regioner  Leds av en politisk styrelse  Var tidigare ett landstings-/regionägt utförarbolag som fick sina uppdrag via CeHis (Center för eHälsa i Samverkan), landstingens dåvarande beställarorganisation  Utför även vissa uppdrag på beställning av SKL  Andra aktörer: eHälsomyndigheten, Socialdepartementet, Näringsdepartementet, Socialstyrelsen, Läkemedelsverket, Skatteverket, Försäkringskassan, industrin och marknaden m.fl.

23 Plattform Stödtjänst E-tjänster NPÖ SITHSHSATP/EI For- mulär motor Pro- cess- följar e MVK Core PersonalPrivatpersoner Eget moln Kap. tjänst PUIDP Sju- net Säk- tjänst Kap. tjänst API GW SDKPascal Sfinx SIL1177 1177 RGS RGS Hitta j ämför RGS webb 1177. se UMOMVK MVF/J PN For- mulär admin Re- miss Intyg Intyg motor FSOB Riks hand- bok Webb platt- form Infek- tion NOD NIT- HA SBR Supp ort MedH elp Beställare CeHis – Leverantör Inera Beställare CeHis – Leverantör SLL HSF Beställare CeHis – Leverantör LiÖ For- mulär tjänst Remis status Uppla ddn. Sök Tele- foni 1177 Prenu mera- tion SMS inlogg MVK SSO Ungefärlig skiss Kap. tjänst Nuläge Pågående hos CeHis/Inera & på uppdrag av dem Drift och support Supp ort

24 Plattform Stödtjänst E-tjänster NPÖ SITHSHSATP/EI For- mulär motor Pro- cess- följar e MVK Core PersonalPrivatpersoner Eget moln Kap. tjänst PUIDP Sju- net Säk- tjänst API GW SDKPascal Sfinx SIL1177 1177 RGS RGS Hitta j ämför RGS webb 1177. se UMOMVK MVF/J PN For- mulär admin Re- miss Intyg Intyg motor FSOB Riks hand- bok Webb platt- form Infek- tion NOD NIT- HA SBR Supp ort MedH elp Beställare CeHis – Leverantör Inera Beställare CeHis – Leverantör SLL HSF Beställare CeHis – Leverantör LiÖ For- mulär tjänst Remis status Uppla ddn. Sök Tele- foni 1177 Prenu mera- tion SMS inlogg MVK SSO Ungefärlig skiss Kap. tjänst Nuläge Av intresse för kommunal eHälsa Drift och support Supp ort

25 Drift och support Plattform Stödtjänst E-tjänster PersonalPrivatpersoner EIF LEFI/ EIF SIP Mina medd Ungefärlig skiss Trygg hetsla rm Öppna jämför elser Kvalite tsregis ter Vänte- tid DB Utbild- ning Eviden sbaser at stöd Mobil lösn E- dialog BBIC Motor Kval. reg Canser Strat. Vacci nation Färd- tjänst Bi- stånd Psyk- hälsa Social råd E- hem- tjänst An- hörig portal Tekni k i hem Platt- form Inlog ging Säker kom Säk kom Eget moln Kap. tjänst Supp ort ASI IOF Funk Platt- form Inlog ging Supp ort Platt- form Inlog ging Supp ort Platt- form Inlog ging Supp ort Platt- form Inlog ging Supp ort Inlog ging Supp ort Platt- form Inlog ging Supp ort Platt- form Inlog ging Supp ort Platt- form Inlog ging Supp ort Platt- form Inlog ging Sup- port Platt- form Inlog ging Sup- port Idag drivs många projekt isolerat och hanterar alla skikt inom den egna tjänsten utan möjlighet till återanvändning, dvs överlappad funktionalitet Scree ning Nuläge Pågående hos SKL, regional och lokalt inom eHälsa ÄBIC

26 SKL:s styrelse beslutade i juni 2014  att uppdra åt kansliet att utarbeta principer och riktlinjer för styrning, finansiering, förankring och kriterier för urval av gemensamma digitala lösningar för kommuner och landsting/regioner, samt  att rekommendera landsting/regioner att ta ställning till att påbörja ett arbete för att gemensamt med SKL genomföra en översyn av Ineras tjänsteportfölj, utforma ett avtalsförslag kring framtida finansiering och användning av densamma samt ett överlåtelseavtal av Inera AB till SKL Företag AB.

27 Målsättning 2015  SKL inrymmer en funktion för gemensam beredningsprocess och portföljstyrning för kommuners, landstings och regioners gemensamma digitala lösningar.  Kommuner, landsting och regioner har ett gemensamt bolag för digital lösningar, genom att Inera blir en del av SKL Företag AB.

28 Aktuella utredningar m.m.  Ny lagstiftning - Förändringar i patientdatalagen 1/10, rörande personer med nedsatt beslutsförmåga  Utredningar - SOU 2014:23 Rätt information på rätt plats i rätt tid; remiss - Ehälsokommittén - Utredning om effektivare resursutnyttjande - Äldreutredningen

29 Tack! Hör gärna av er med frågor och inspel Patrik Sundström patrik.sundström@skl.se 08 – 452 70 00


Ladda ner ppt "Den digitala vägen till morgondagens välfärd Patrik Sundström, programansvarig för eHälsa Center för eSamhället, Avdelningen för digitalisering."

Liknande presentationer


Google-annonser