Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Utredning av kognitiva funktioner Wechsler skalorna och kognitiv utredning med WPPSI-R / WISC-III 12.9.2007 Petriina Munck.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Utredning av kognitiva funktioner Wechsler skalorna och kognitiv utredning med WPPSI-R / WISC-III 12.9.2007 Petriina Munck."— Presentationens avskrift:

1 Utredning av kognitiva funktioner Wechsler skalorna och kognitiv utredning med WPPSI-R / WISC-III 12.9.2007 Petriina Munck

2 Praktiska saker  2 praktiska testningssituationer som utförs i par. Varje par testar en vuxen och ett barn. En som observatör och en annan som aktiv testare. Arbetsfördelning  vem undersöker barnet?  Testningsövningarna utförs i oktober-november  Alla rekryterar barn själv, bokar tester och utrymmet  Poängsättning och tolkning av testresultat

3 Praktiska saker  En kort skriftlig sammanfattning skrivs på basen av testningsövningen   Deadline 7.12.  Handledning 2x45 min/testningsövning  tidtabellerna  Kursen går inte att slutföra år 2008!

4 PSYKODIAGNOSTIK HOS BARN  Kartläggning och beskrivning av individens kognitiva egenskaper, personligheten och det psykiska läget med hjälp av ett antal olika metoder Anamnes Intervju – föräldrar, dagispersonal, läraren... Tester (projektiva, objektiva) Observation Beteende Lek Sociala färdigheter Hemsituation

5 Den psykologiska utredningen  En psykologisk utredning baserar sig ALLTID på en frågeställning: NÄR?  Vid undersökning av intellektuell förmåga och kognitiva funktioner, kartläggning av kognitiv kapacitet, dysfunktioner och potential  Vid diagnostiska bedömningar av psykopatologi/neuropatologi, personlighetsstruktur

6 Den psykologiska utredningen  Vid bedömning av inlärningssvårigheter eller utvecklingshämning  Underlag för beslut gällande skolform  Omfattningen av psykologiska utredningar/bedömningar kan variera pga. frågeställningen  Valda metoder är beroende av frågeställning

7 Frågeställningar: barn  Exempel 1: Barn 4 år. Remiss till barnneurologisk avdelning: språkliga svårigheter. Differentialdiagnostik: låg kognitiv nivå eller SLI?  Exempel 2: Barn 6 år. Är barnet färdig att starta skolan tidigare?  Exempel 3: Barn 8 år. Kan inte läsa. Språkliga svårigheter, låg kognitiv nivå eller dyslexi?  Exempel 4: Barn 5 år. Rastlös, orkar inte konsentrera sig. ADHD, kognitiva eller språkliga svårigheter, hemsituation eller annat psykosocialt stress?

8 Exempel 4: Barn 5 år. Rastlös, orkar inte konsentrera sig. ADHD, kognitiva eller språkliga svårigheter, hemsituation eller annat psykosocialt stress? Anamnes Intervju – föräldrar, dagispersonal, läraren... Tester (projektiva, objektiva) Observation Beteende Lek Sociala färdigheter Familjsituation

9 Att välja test  Ofta olika mögligheter   Kritisk granskning av test är nödvändigt  Som psykolog bör man känna till testens för- och nackdelar (normmaterialet, kultubundhet, validitet...)  Språkliga faktorer inverkar på finlandssvenskt håll (problem med normering!)  De flesta psykologiska test är avsedda att endast administreras av psykologer  I Finland sker testförsäljning via Psykologien kustannus, i Sverige Psykologiförlaget (www- sidor)

10 Vad är intelligens?

11 Intelligens  Ingen heltäckande eller allmängiltig definition av begreppet finns  Wechsler strävade till att integrera olika synsätt till en enhetlig referensram  Wechslers definiton av intelligens (1944) ”..individens förmåga att fungera målmedvetet, tänka rationellt och fungera effektivt i sin omgivning” Intelligens är en individs övergripande kapacitet att förstå och handskas med omvärlden Intelligens kan ta sig uttryck i olika former Därför är det viktigt att ett intelligenstest består av många olika testtyper

12 Intelligens  Intelligens är en övergripande global enhet som är multiple och mångfacetterad till skillnad från ett oberoende unik definierad drag  Ingen enstaka förmåga (t.ex. abstrakt resonerande) anses överordnad  Jämförandet av olika deltest (profilanalys) ger möjligheter att studera olika slag av intelligensstrukturer, som kunde producera samma helhetsresultat

13 Intelligens  Wechsler var medveten om att hans tester mätte vad man brett kan anse som allmän intelligens, men att de inte mätte mångsidighet av intelligens  T.ex. social intelligens

14 Finns det mera än en faktor?  ”General” intelligens  Sråklig intelligens  Spatial intelligens  Snabbhet

15 Word of warning   Icke-intellektuella faktorer påverkar (motivation, temperament, stress, trötthet, olika tillstånd osv.)  Barn kan vägra sig att ko-operera, svarar inte på frågor, vill inte sitta vid bordet, är hyperaktiva...You name it!  OBS! Individens prestation på ett intelligenstest är inte detsamma som individens generella intelligens  Man måste alltid se testsituation + testresultat + andra informationskällor + psykisk mående + andra faktor som en helhet  Kombinerade kliniska observationer och psykometriska mått kan öka förståelsen av underliggande kognitiva processer

16

17 Wechsler skalor The Wechsler Preschool and Primary Scale of Intelligence- Revised (WPPSI-R) för åldrarna 3-7 år The Wechsler Intelligence Scale for Children- Third Edition (WISC-III) för åldrarna 6-16 år The Wechsler Adult Intelligence Scale-Third Edition (WAIS-III) för åldrarna 15-84 år Wechsler Memory Scale-Revised (WMS-R/åldersnormering: under 20-45+år, WMS-III på kommande inom kort)

18 Wechsler skalor - historia  1939 Wechsler-Bellevue I (WB-S I) (16-64 år)  1944 Wechsler-Bellevue II (WB-S II) (16-64)  1949 Wechsler Intell. Scale for Children (WISC) (6-16)  1955 Wechsler Adult Intelligence Scale (WAIS) (16-64)  1967 Wechsler Preschool and Primary Scale of Intelligence (WPPSI) (4-6)  1974 WISC-R (6-16)  1981 WAIS-R (16-64)  1990 WPPSI-R (3-9) (i Finland 1995) Petriina  1991 WISC-III (6-16) (i Finland 1999) Petriina  1997 WAIS-III (16-64) (i Finland 2005) Ulla  2002 WPPSI-III (inte ännu i Finland)  2003 WISC-IV (inte ännu i Finland)  Wechsler Memory Scale-R Ulla

19 Allmänt om Wechsler skalor  Standardiserad mätning av olika färdigheter som avser att spegla olika (men inte alla) aspekter av intellektuell kapacitet  12-13 deltest (item)  Delskalor: verbal och performance (icke-verbal)  Totalsumman (verbal + performance)  Patientens prestation vid de olika uppgifterna sammanfattas i en poäng som utgör en uppskattning av individens förmåga att förstå och handskas med omvärld

20 Allmänt om Wechsler skalor  Poäng kan räknas samman till tre sammanfattande poäng vilka ger mer differentierad beskrivning av patientens intellektuella förmåga Verbal IK Performance IK Total IK  Totalsummor (VIK, PIK,IK) beräknas som standardpoäng med samma medelvärde (100) ock spridning (SD 15) för alla åldrar

21 Standardiserade pöäng av Wechsler skalor  Normal distribution  Medelvärde100 poäng  Spridning 15 poäng 50 70 85 100 115 130 145 2.14% 13.59%34.13% 13.59%2.14% 0.13% 95.44% 68.26% Wechsler IK score Number of score

22

23 General Intelligence Classifications (adapted from Wechsler, 1981) IQPercentage of the populationClassification 130 and above2.2%Very superior 120-1296.7%Superior 110-11916.1%High average 90-10950%Average 80-8916.1%Low average 70-796.7%Borderline 69 and below Mental retardation (50-69)(Mild) (35-49) 2.2% (Moderate) (20-34)(Severe) (below 20)(Profound)

24 Allmänt om Wechsler-skalor:  Progressivt svårare item  Man slutar efter viss mängt av fel per item  Bedömning fel=0/rätt=1  I vissa fall inverkar prestationstiden: Bonuspoäng för snabba rätt resultat Max. tider

25 Poängsättning  Varje skala innehåller fem deltest samt en valfritt/a tilläggstest  Testpoängen VIK och PIK baseras på de fem orinarie deltesten och IK på totalsumman av tio deltest (5+5)  Om något eller båda av de valfria tilläggstesten administreras utöver deltesten i standardbatteriet, används inte poängen vid beräkningen av VIK/PIK/IK  Om ett valfritt tilläggstest ersätter ett av deltest i standardbatteriet, inkluderas poängen i beräkningen av total IK

26 Wechsler-skalor  Allmänt kända och använda bode i kliniska sammanhang samt i forskning  Ger bakgrundsinformation till andra test (neuropsykologiska, personlighetet osv.)  God validitet och reliabilitet  Kulturell bakgrund påverkar  Social bakgrund påverkar  Samma IK- olika kognitiva profiler

27 WPPSI-R Wechsler Preschool and Primary scale of Intelligence – Revised (1990, i Finland 1995, i Sverige 1999)

28 WPPSI-R  Kliniskt instrument för att bedöma intellektuell kapacitet hos barn i åldern 3år-7år 3 månader  12 deltest  Verbala och performance deltest administreras växelvis

29 WPPSI-R, Verbala deltest  Information (yleistietous)  Förståelse (yleinen käsityskyky)  Aritmetik (laskutehtävät)  Ordförråd (sanavarasto)  Likheter (samankaltaisuudet)  Meningar (vallfrit tilläggstest) (lauseet)

30 WPPSI-R, Performance deltest  Figursammansättning (kokoamistehtävät)  Geometriska mönster (geometriset kuviot)  Blockmönster (kuutiotehtävät)  Labyrinter (sokkelotehtävät)  Bildkomplettering (kuvien täydentäminen)  Djurhuset (vallfritt tilläggstest) (eläinten kodit)

31 Demonstration WPPSI-R (fortsätter 24.9. vid behov)

32 WPPSI-R eller andra test för 3-åringar?  WPPSI-R är för svårt för svagpresterande treåringar  Vi får bara veta att barnet klarar inte av testet men får inte veta vad han kan  Test för yngre barn t.ex. Griffits utvecklingsskalor Bayley Scales of Infant Development II (III) Leiter-R

33 WISC-III  Kliniskt instrument för att bedöma intellektuell kapacitet hos barn i åldern 6år-16år 3 månader  13 deltest  Verbala- och performance deltest administreras växelvis

34 WPPSI-R eller WISC-III?  Vid testning av den intellektuella kapaciteten hos ett 6-årig barn  ”om barnet begåvningsmässigt sannoligt fungerar genomsnittligt eller däröver används WISC-III medan barn som förefaller fungera under genomsnittet bör ges WPPSI- R”  Lite lägre poäng med WISC-III

35 WISC-III, Verbala deltest  Information  Likheter  Aritmetik  Ordförråd  Förståelse  Sifferrepetition (tilläggstest)

36 WISC-III, Performance deltest  Bildkomplettering  Kodning  Bildarrangemang  Blockmönster  Figursammansättning  Symbolletning (tilläggstest)  Labyrinter (tilläggstest)

37 Demonstration WISC-III (24.9.)

38 Praktiska frågor  Hur många gånger traffar man barnet? 3 år 40 min 4 år, 6-7år en tryg timme 5 år 1½ timmar stor indivduel varians!  Tempo?  Samspelet  Blyg, ivrig, envis, aggressiv, överaktiv, frustrerad…?  vuxen måste vara flexibel

39 Praktiska frågor  Klar struktur  Motivation  Paus  Föräldrarnas närvaro  Observering  Barnets beteende  Administrering av testet ska sitta i ryggmärken!  Tidtagning

40 Praktiska frågor  Testningen borde vara en rolig och positiv erfarenhet för barnet  Ta kontakt med föräldrar först  Det kan ta tid att etablera en god kontakt med barnet  Låt barnet leka i rummet (men inte med testmaterial) för en stund – du hinner samla anamnestisk data och obervera lek. Kom med till barnets lek

41 Anamnes  mögliga sympton och symptomhistoria  tidig utveckling (gravidetstid, förlosning, neonatalperiod, beteende)  motorisk utveckling (grov- och finmotorik)  språklig utveckling  social utveckling  familjhistoria  tidigare utredningar  föräldrarnas /barnets hypotes om problemet


Ladda ner ppt "Utredning av kognitiva funktioner Wechsler skalorna och kognitiv utredning med WPPSI-R / WISC-III 12.9.2007 Petriina Munck."

Liknande presentationer


Google-annonser