Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Utredning av kognitiva funktioner

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Utredning av kognitiva funktioner"— Presentationens avskrift:

1 Utredning av kognitiva funktioner
Wechsler skalorna och kognitiv utredning med WPPSI-R / WISC-III Petriina Munck

2 Praktiska saker 2 praktiska testningssituationer som utförs i par. Varje par testar en vuxen och ett barn. En som observatör och en annan som aktiv testare. Arbetsfördelning  vem undersöker barnet? Testningsövningarna utförs i oktober-november Alla rekryterar barn själv, bokar tester och utrymmet Poängsättning och tolkning av testresultat

3 Praktiska saker En kort skriftlig sammanfattning skrivs på basen av testningsövningen Deadline 7.12. Handledning 2x45 min/testningsövning  tidtabellerna Kursen går inte att slutföra år 2008!

4 PSYKODIAGNOSTIK HOS BARN
Kartläggning och beskrivning av individens kognitiva egenskaper, personligheten och det psykiska läget med hjälp av ett antal olika metoder Anamnes Intervju – föräldrar, dagispersonal, läraren... Tester (projektiva, objektiva) Observation Beteende Lek Sociala färdigheter Hemsituation

5 Den psykologiska utredningen
En psykologisk utredning baserar sig ALLTID på en frågeställning: NÄR? Vid undersökning av intellektuell förmåga och kognitiva funktioner, kartläggning av kognitiv kapacitet, dysfunktioner och potential Vid diagnostiska bedömningar av psykopatologi/neuropatologi, personlighetsstruktur

6 Den psykologiska utredningen
Vid bedömning av inlärningssvårigheter eller utvecklingshämning Underlag för beslut gällande skolform Omfattningen av psykologiska utredningar/bedömningar kan variera pga. frågeställningen Valda metoder är beroende av frågeställning

7 Frågeställningar: barn
Exempel 1: Barn 4 år. Remiss till barnneurologisk avdelning: språkliga svårigheter. Differentialdiagnostik: låg kognitiv nivå eller SLI? Exempel 2: Barn 6 år. Är barnet färdig att starta skolan tidigare? Exempel 3: Barn 8 år. Kan inte läsa. Språkliga svårigheter, låg kognitiv nivå eller dyslexi? Exempel 4: Barn 5 år. Rastlös, orkar inte konsentrera sig. ADHD, kognitiva eller språkliga svårigheter, hemsituation eller annat psykosocialt stress?

8 Exempel 4: Barn 5 år. Rastlös, orkar inte konsentrera sig
Exempel 4: Barn 5 år. Rastlös, orkar inte konsentrera sig. ADHD, kognitiva eller språkliga svårigheter, hemsituation eller annat psykosocialt stress? Anamnes Intervju – föräldrar, dagispersonal, läraren... Tester (projektiva, objektiva) Observation Beteende Lek Sociala färdigheter Familjsituation

9 Att välja test Ofta olika mögligheter 
Kritisk granskning av test är nödvändigt Som psykolog bör man känna till testens för- och nackdelar (normmaterialet, kultubundhet, validitet...) Språkliga faktorer inverkar på finlandssvenskt håll (problem med normering!) De flesta psykologiska test är avsedda att endast administreras av psykologer I Finland sker testförsäljning via Psykologien kustannus, i Sverige Psykologiförlaget (www-sidor)

10 Vad är intelligens?

11 Intelligens Ingen heltäckande eller allmängiltig definition av begreppet finns Wechsler strävade till att integrera olika synsätt till en enhetlig referensram Wechslers definiton av intelligens (1944) ”..individens förmåga att fungera målmedvetet, tänka rationellt och fungera effektivt i sin omgivning” Intelligens är en individs övergripande kapacitet att förstå och handskas med omvärlden Intelligens kan ta sig uttryck i olika former Därför är det viktigt att ett intelligenstest består av många olika testtyper

12 Intelligens Intelligens är en övergripande global enhet som är multiple och mångfacetterad till skillnad från ett oberoende unik definierad drag Ingen enstaka förmåga (t.ex. abstrakt resonerande) anses överordnad Jämförandet av olika deltest (profilanalys) ger möjligheter att studera olika slag av intelligensstrukturer, som kunde producera samma helhetsresultat

13 Intelligens Wechsler var medveten om att hans tester mätte vad man brett kan anse som allmän intelligens, men att de inte mätte mångsidighet av intelligens T.ex. social intelligens

14 Finns det mera än en faktor?
”General” intelligens Sråklig intelligens Spatial intelligens Snabbhet

15 Word of warning  Icke-intellektuella faktorer påverkar (motivation, temperament, stress, trötthet, olika tillstånd osv.) Barn kan vägra sig att ko-operera, svarar inte på frågor, vill inte sitta vid bordet, är hyperaktiva...You name it! OBS! Individens prestation på ett intelligenstest är inte detsamma som individens generella intelligens Man måste alltid se testsituation + testresultat + andra informationskällor + psykisk mående + andra faktor som en helhet  Kombinerade kliniska observationer och psykometriska mått kan öka förståelsen av underliggande kognitiva processer

16

17 Wechsler skalor The Wechsler Preschool and Primary Scale of Intelligence-Revised (WPPSI-R) för åldrarna 3-7 år The Wechsler Intelligence Scale for Children- Third Edition (WISC-III) för åldrarna 6-16 år The Wechsler Adult Intelligence Scale-Third Edition (WAIS-III) för åldrarna år Wechsler Memory Scale-Revised (WMS-R/åldersnormering: under år, WMS-III på kommande inom kort)

18 Wechsler skalor - historia
1939 Wechsler-Bellevue I (WB-S I) (16-64 år) 1944 Wechsler-Bellevue II (WB-S II) (16-64) 1949 Wechsler Intell. Scale for Children (WISC) (6-16) 1955 Wechsler Adult Intelligence Scale (WAIS) (16-64) 1967 Wechsler Preschool and Primary Scale of Intelligence (WPPSI) (4-6) 1974 WISC-R (6-16) 1981 WAIS-R (16-64) 1990 WPPSI-R (3-9) (i Finland 1995) Petriina 1991 WISC-III (6-16) (i Finland 1999) Petriina 1997 WAIS-III (16-64) (i Finland 2005) Ulla 2002 WPPSI-III (inte ännu i Finland) 2003 WISC-IV (inte ännu i Finland) Wechsler Memory Scale-R Ulla

19 Allmänt om Wechsler skalor
Standardiserad mätning av olika färdigheter som avser att spegla olika (men inte alla) aspekter av intellektuell kapacitet 12-13 deltest (item) Delskalor: verbal och performance (icke-verbal) Totalsumman (verbal + performance) Patientens prestation vid de olika uppgifterna sammanfattas i en poäng som utgör en uppskattning av individens förmåga att förstå och handskas med omvärld

20 Allmänt om Wechsler skalor
Poäng kan räknas samman till tre sammanfattande poäng vilka ger mer differentierad beskrivning av patientens intellektuella förmåga Verbal IK Performance IK Total IK Totalsummor (VIK, PIK,IK) beräknas som standardpoäng med samma medelvärde (100) ock spridning (SD 15) för alla åldrar

21 Standardiserade pöäng av Wechsler skalor
Normal distribution Medelvärde100 poäng Spridning 15 poäng 2.14% 13.59% 34.13% 0.13% 95.44% 68.26% Wechsler IK score Number of score figure taken from CD-ROM, Gray text, pg. 363, figure 10.5

22

23 General Intelligence Classifications (adapted from Wechsler, 1981)
IQ Percentage of the population Classification 130 and above 2.2% Very superior % Superior % High average % Average % Low average % Borderline 69 and below Mental retardation (50-69) (Mild) (35-49) 2.2% (Moderate) (20-34) (Severe) (below 20) (Profound)  

24 Allmänt om Wechsler-skalor:
Progressivt svårare item Man slutar efter viss mängt av fel per item Bedömning fel=0/rätt=1 I vissa fall inverkar prestationstiden: Bonuspoäng för snabba rätt resultat Max. tider

25 Poängsättning Varje skala innehåller fem deltest samt en valfritt/a tilläggstest Testpoängen VIK och PIK baseras på de fem orinarie deltesten och IK på totalsumman av tio deltest (5+5) Om något eller båda av de valfria tilläggstesten administreras utöver deltesten i standardbatteriet, används inte poängen vid beräkningen av VIK/PIK/IK Om ett valfritt tilläggstest ersätter ett av deltest i standardbatteriet, inkluderas poängen i beräkningen av total IK

26 Wechsler-skalor Allmänt kända och använda bode i kliniska sammanhang samt i forskning Ger bakgrundsinformation till andra test (neuropsykologiska, personlighetet osv.) God validitet och reliabilitet Kulturell bakgrund påverkar Social bakgrund påverkar Samma IK- olika kognitiva profiler

27 WPPSI-R Wechsler Preschool and Primary scale of Intelligence – Revised (1990, i Finland 1995, i Sverige 1999)

28 WPPSI-R Kliniskt instrument för att bedöma intellektuell kapacitet hos barn i åldern 3år-7år 3 månader 12 deltest Verbala och performance deltest administreras växelvis

29 WPPSI-R, Verbala deltest
Information (yleistietous) Förståelse (yleinen käsityskyky) Aritmetik (laskutehtävät) Ordförråd (sanavarasto) Likheter (samankaltaisuudet) Meningar (vallfrit tilläggstest) (lauseet)

30 WPPSI-R, Performance deltest
Figursammansättning (kokoamistehtävät) Geometriska mönster (geometriset kuviot) Blockmönster (kuutiotehtävät) Labyrinter (sokkelotehtävät) Bildkomplettering (kuvien täydentäminen) Djurhuset (vallfritt tilläggstest) (eläinten kodit)

31 Demonstration WPPSI-R (fortsätter 24.9. vid behov)

32 WPPSI-R eller andra test för 3-åringar?
WPPSI-R är för svårt för svagpresterande treåringar Vi får bara veta att barnet klarar inte av testet men får inte veta vad han kan Test för yngre barn t.ex. Griffits utvecklingsskalor Bayley Scales of Infant Development II (III) Leiter-R

33 WISC-III Kliniskt instrument för att bedöma intellektuell kapacitet hos barn i åldern 6år-16år 3 månader 13 deltest Verbala- och performance deltest administreras växelvis

34 WPPSI-R eller WISC-III?
Vid testning av den intellektuella kapaciteten hos ett 6-årig barn  ”om barnet begåvningsmässigt sannoligt fungerar genomsnittligt eller däröver används WISC-III medan barn som förefaller fungera under genomsnittet bör ges WPPSI-R” Lite lägre poäng med WISC-III

35 WISC-III, Verbala deltest
Information Likheter Aritmetik Ordförråd Förståelse Sifferrepetition (tilläggstest)

36 WISC-III, Performance deltest
Bildkomplettering Kodning Bildarrangemang Blockmönster Figursammansättning Symbolletning (tilläggstest) Labyrinter (tilläggstest)

37 Demonstration WISC-III (24.9.)

38 Praktiska frågor Hur många gånger traffar man barnet? Tempo? Samspelet
3 år 40 min 4 år, 6-7år en tryg timme 5 år 1½ timmar stor indivduel varians! Tempo? Samspelet Blyg, ivrig, envis, aggressiv, överaktiv, frustrerad…?vuxen måste vara flexibel

39 Praktiska frågor Klar struktur Motivation Paus Föräldrarnas närvaro
Observering Barnets beteende Administrering av testet ska sitta i ryggmärken! Tidtagning

40 Praktiska frågor Testningen borde vara en rolig och positiv erfarenhet för barnet Ta kontakt med föräldrar först Det kan ta tid att etablera en god kontakt med barnet Låt barnet leka i rummet (men inte med testmaterial) för en stund – du hinner samla anamnestisk data och obervera lek. Kom med till barnets lek

41 Anamnes mögliga sympton och symptomhistoria
tidig utveckling (gravidetstid, förlosning, neonatalperiod, beteende) motorisk utveckling (grov- och finmotorik) språklig utveckling social utveckling familjhistoria tidigare utredningar föräldrarnas /barnets hypotes om problemet


Ladda ner ppt "Utredning av kognitiva funktioner"

Liknande presentationer


Google-annonser