Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Stadsarkitektdagen i Ängelholm den 16 april 2010

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Stadsarkitektdagen i Ängelholm den 16 april 2010"— Presentationens avskrift:

1 Stadsarkitektdagen i Ängelholm den 16 april 2010
Klimatanpassning Skåne Klimatanpassning i Skåne - samhällets anpassning till ett förändrat klimat Stadsarkitektdagen i Ängelholm den 16 april 2010 Stina Westlin projektledare för projektet ”Klimatanpassning Skåne” vid Länsstyrelsen i Skåne Klimatanpassning Skåne

2 ...klimatanpassningsåtgärder kommer ändå att bli nödvändiga...
Klimatanpassning Skåne Vi är bra på att minska utsläppen och målsättningarna är klara – men... Energifrågor & minskade utsläpp Miljömål Klimatanpassning Att klimatanpassningsåtgärder behövs även om vi är duktiga på att minska utsläpp. Jobbar med alla frågorna. ...klimatanpassningsåtgärder kommer ändå att bli nödvändiga... Klimatanpassning Skåne

3 Klimatanpassning Skåne
Klimatförändringarna drabbar oss redan idag – åtgärder kan bli nödvändiga tidigare än väntat Klimatanpassning Skåne

4 Klimatanpassning Skåne
Så kan vi drabbas i Skåne... Varmare klimat - Vintertid 3-5 grader - Sommartid 2-4 grader - Ökat antal värmeböljor Ökad årsnederbörd med upp till 15% till 2100 - Mer regn på vinterhalvåret - Kraftigare regn - Torrare somrar Stigande havsnivåer - Beräknad höjning av medelvattenyta cm till 2100 med IPCC:s bedömning - Beräknad höjning av medelvattenyta i Skåne kan enligt SMHI bli 22-72cm Extrema temperaturer På 2050-talet är antalet dagar på sommaren med maxtemperaturer över 20 °C ungefär 20 fler än idag och till 2080-talet har de ökat med 40 dagar. Antalet värmeböljor kommer också att bli fler till 2080-talet. Antal dagar i följd med mer än 20 °C väntas bli tre gånger så många. Mot slutet av seklet kan vi längs södra Sveriges kuster få upp till 40 tropiska nätter per år, det vill säga nätter då temperaturen är över 20 °C Lång kuststräcka med mycket bebyggelse 30% av kusten är bebyggd inom 100 m från stranden Klimatanpassning Skåne

5 Klimatanpassning Skåne
Många sektorsområden berörs... - Befintlig bebyggelse & infrastruktur - Byggande & planering - Energi- och livsmedels-/vattenförsörjning - Vatten: Sjöar, vattendrag, kuster & hav grundvatten, dricksvatten, VA Mark: Markanvändning, jord- & skogsbruk - Natur: Djur & växtliv & biologisk mångfald - Kulturarv: Fornlämningar & byggnadsminnen - Hälsa & säkerhet - Integration: Klimatflyktingar - Näringsliv & turism - Mm Så gott som alla områden berörs, kräver samarbete över gränser intern och externt. Klimatanpassning Skåne

6 Klimatanpassning Skåne
Klimat- och sårbarhetsutredningen (SOU 2007:60) ”…Det är nödvändigt att påbörja anpassningen till klimatförändringarna i Sverige. Huvuddragen i klimatscenarierna (från IPCC) är trots osäkerheter tillräckligt robusta för att användas som underlag…” Lite om vad som kan hända (klimat- och sårbarhetsutredningen och gärna mer Skånespecifikt mm). Klimatanpassning Skåne

7 Klimatanpassning Skåne
Lantmäteriets regleringsbrev för 2009 Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård Anslag 1:10 Klimatanpassning (Ramanslag) Disponeras av Lantmäteriet: Höjddatabas 40 mkr i tre år Disponeras av Statens geotekniska institut (SGi): Skredförutsättningar i Göta Älvdalen 35 mkr i tre år Disponeras av Länsstyrelserna: Klimatanpassning - del till Länsstyrelserna 25 mkr i tre år Klimatanpassning Skåne

8 Klimatanpassning Skåne
Vad är på gång nationellt SMHI – extra stöd till Länsstyrelser och kommuner SGI – Utredning i Götaälvdals området Lantmäteriet – Ny höjddatbas Ny Plan- och bygglag FOI - Climatools forskningsprojekt Klimatanpassningsportalen Projektpengar Klimatanpassning Skåne –

9 Klimatanpassning Skåne
Projektpengar Klimatanpassning Skåne –

10 Klimatanpassning Skåne
Vad har Länsstyrelsen gjort tidigare? Rapport och PM om Stigande havsnivåer Bakgrund Ansvar och roller Värden som kan beröras Möjliga skyddsåtgärder Behovet av strategier Skyddsavstånd - Beräkningsmodell Översiktlig planering Detaljplanering Berörd lagstiftning Att det gjorts en del men att det ändå är ett område som är bara i början av sin utveckling. Scenario och data förändras ständigt. Klimatanpassning Skåne

11 Klimatanpassning Skåne
Länsstyrelsens i Skåne arbete som berör klimatanpassning just nu... Projekt: ”Klimatanpassning i Skåne” (Stina Westlin) Projekt: ”Hållbara städer” (Caroline Dahl) Projekt: ”Mångfunktionella ytor i staden” (Anna-Mary Foltyn) Det klimatanpassningsprojekt du nu håller på med. ”Klimatanpassning Skåne” – Projektmål 1 & 2 Projektmål 1: Skapa sekretariat mm - Skapa ett sekretariat/plattform för samordningen av klimatanpassningsarbetet i Skåne Ta fram en projektplan - Ta fram en plan för perioden Ta fram förslag på hur olika klimatprojekt ska samordnas internt Projektmål 2: Regional samordning och nätverk - Identifiera intresse och behov av nätverk intern & externt - Skapa ett regionalt samordningsforum med regionala sektorsmyndigheter m fl aktörer - Hitta formerna för dialog med övriga Länsstyrelser - Skapa dialog, regional samordning och nätverk tillsammans med andra berörda aktörer - Delta i redan befintliga nätverk Projektet Hållbara städer: Samordna hållbar stadsutveckling, ordna nätverksträffar, projektledare Caroline Dahl Projektet ”Mångfunktionella ytor – Klimatanpassning av befintlig bebyggd miljö i städer och tätorter genom grönstruktur ” Projektperiod: 1 april mars 2010 Projektets parter: - Boverket (projektägare) - Sveriges kommuner och landsting - Movium - Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) - Länsstyrelsen i Skåne Referensgrupp med forskare och myndigheter Rundabordssamtal med kommuner (2-3 st) Mer information kan fås av projektledaren: Anna-Mary Foltyn Klimatanpassning Skåne

12 Klimatanpassning Skåne
Vad har vi gjort under 2009? Skapat ett internt sekretariat och en plattform Intern kunskapsuppbyggnad - ”Läget i länet”- kartläggning och analys - Interna föredrag, workshops och studiebesök Extern kunskapsuppbyggnad - Seminarieserie - Föredrag hos olika aktörer Nätverk Mellan länsstyrelserna - Med berörda aktörer i länet Startat tre delprojekt om Klimatförändringarnas konsekvenser för grundvattnet Miljömålsarbete i detaljplanering Workshop – how low can we go, how far can we reach? Webbsida ”Klimatanpassning Skåne” – Projektmål 1 & 2 Projektmål 1: Skapa sekretariat mm - Skapa ett sekretariat/plattform för samordningen av klimatanpassningsarbetet i Skåne Ta fram en projektplan - Ta fram en plan för perioden Ta fram förslag på hur olika klimatprojekt ska samordnas internt Projektmål 2: Regional samordning och nätverk - Identifiera intresse och behov av nätverk intern & externt - Skapa ett regionalt samordningsforum med regionala sektorsmyndigheter m fl aktörer - Hitta formerna för dialog med övriga Länsstyrelser - Skapa dialog, regional samordning och nätverk tillsammans med andra berörda aktörer - Delta i redan befintliga nätverk Få en överblick över länets grund-vattenresurser ur ett klimatperspektiv och ta reda på kommunens beredskap för klimatförändringarna. Projektmål 3: Kunskapsuppbyggnad - Ta fram en ”läget i länet” beskrivning och nulägesanalys - Identifiera behov och efterfrågan på kunskap, åtgärder, nätverk, processtöd mm - Identifiera redan pågående arbete med klimatanpassning hos olika externa aktörer - Definiera kommande uppdrag eller behov av kunskaps- och planeringsunderlag, rapporteringar, initiativ mm. - Bevaka möjligheten för externa samarbeten - Ta fram relevant kunskapsunderlag om klimatanpassning - Arrangera ett antal interna utbildningstillfällen för att öka organisationens kunskaper Projektmål 4: Kommunikation - Ta fram en kommunikationsplan - Ta fram metoder för att förmedla information på ett konkret och målanpassat sätt - Ta fram en webbsida som innehåller kortfattad information om klimatförändringarna kopplat till Skåne - Förbereda PP-presentationer och identifiera goda exempel för att visa upp vid besök - Skapa en plats på intranätet för internt klimatanpassningsmaterial Skapa planerings-underlag och konkret hjälp vid kommunalt miljömålsarbete Workshop för att skapa visioner om alternativa bosätt-ningsmönster i klimatförändringar-nas spår Att analysera GIS-kartmaterial över områden längs Rönne å som hotas att översvämmas Klimatanpassning Skåne

13 Klimatanpassning Skåne
Vad har vi gjort hittills? Höstens seminarieserie om klimatanpassning började med... ...ett övergripande seminarium den 9 oktober 2009 på Malmö Börshus Tema: ”Senaste rönen om klimatanpassning” (hela bredden) Syfte: Kunskapsspridning Målgrupp: Alla berörda aktörer Klimatanpassning Skåne

14 Klimatanpassning Skåne
Vad har vi gjort hittills? Höstens seminarieserie 2009 omfattade tre frukostseminarier... Tema 1: ”Människan och staden” Tema 2: ”Skog, jordbruk och natur” Tema 3: ”Vatten” Syfte: kunskapsspridning, skapa nätverk och dialog mellan aktörer Målgrupp: Berörda aktörer inom olika sektorsområden Vårens seminarieserie 2010 har startat med... Frukostseminarium om... Tema 4: ”Klimatanpassningsverktyg” Tema 5: ”Tolka klimatdata” Klimatanpassning Skåne

15 Klimatanpassning Skåne
Klimatanpassningsmål - Nytt regionalt delmål Nytt regionalt delmål I alla kommuner i Skåne ska senast år 2015: - risker för översvämningar, ras, skred och erosion vara identifierade och analyserade - riskerna beaktas i den fysiska planeringen samt - förslag på åtgärder för anpassning av befintlig miljö tagits fram Varför vi valde att föreslå den målformulering vi gjort, men att vi är medvetna om att det är mycket annat som behöver göras. Vi satte målet till När vi kommit dit har vi nog utvecklat klimatanpassningen mycket och fått mycket mer kunskap som underlag för ett eller kanske flera nya mål. Sammanfattning Det miljöstrategiska arbetet bedrivs inom ramen för miljömålssystemet. Länsstyrelsen planerar att hösten 2009, som regional ansvarig miljömålsmyndighet, besluta om nya delmål för Skåne under miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan. De nya målen har 2020 som målår (och i ett fall 2015?) och gäller Utsläpp av växthusgaser, Effektivare energianvändning, Förnybar el, Transporter, Biogas, Klimatanpassning Målen ersätter nuvarande delmål som har målår 2010 (Växthusgasutsläpp ) och som gäller Utsläpp av växthusgaser, Energianvändning, Förnybar el Klimatfrågan är mycket aktuell internationellt, nationellt, regionalt och lokalt. Länsstyrelsen beslutade i oktober 2008 om en klimat- och energistrategi för Skåne. Nya nationella mål finns i klimatpropositionen från mars 2009 och dessa förväntas fastställas av riksdagen i mitten på juni. Region Skånes klimatberedning har under i en bred dialog med olika aktörer i Skåne inventerat pågående arbete och förslag till fortsatta åtgärder inom klimatområdet samt sammanställt en rapport med sina förslag till satsningsområden och prioriterade åtgärder (ej klar när detta skrivs). Många kommuner arbetar med klimat- och energifrågor, aktiviteter pågår i näringslivet och klimatfrågan engagerar även medborgarna i stort. Allt detta är underlag för de nya klimatmål som ska vara vägledande, stödjande och stimulerande för det fortsatta klimatarbetet i Skåne. och under rubriken Varför föreslås dessa mål Målet gäller att på kommunal nivå analysera risker och planera för åtgärder. Detta klimatanpassningsmål gör inte anspråk på att vara heltäckande för det arbete som behöver genomföras, men lyfter fram klimatanpassningsarbetet som en viktig del i det samlade klimatarbetet. Förslaget på delmål utgår ifrån det lagstadgade uppdrag Länsstyrelsen har idag inom klimatanpassningsområdet vilket omfattar beredskapsplanering och fysisk planering. Länsstyrelsen är medveten om att målet behöver utvecklas framöver för att omfatta fler samhällssektorer som påverkas av klimatförändringarna. Därav den relativt korta tidsperioden till att målet ska vara uppnått (2015). I samband med en framtida revidering kan målet komma att breddas till fler områden och aktörer under förutsättning att Länsstyrelsens regionala samordningsansvar för klimatanpassning fortsätter och breddas. Klimatanpassning Skåne

16 Klimatanpassning Skåne
Exempel på det fortsatta arbetet 2010 Fördjupat samarbete internt på Länsstyrelsen Fortsatt arbete med pågående delprojekt och uppstart av nya Fler externa seminarier, workshops, föredrag mm Frukostseminarium om ”Klimatanpassning & hälsa” (tema 6) - Dialogseminarium - Seminarium om ”Risk- och sårbarhetsanalys” hösten 2010 Nätverksträffar Med länsstyrelsenätverket två gånger per år - Med berörda aktörer i länet Utställning om Klimatanpassning på Form/Design Center - Samarrangeras med Malmö stad Politikermöten Kommunbesök och startpaket Webbsidan, nyhetsbrev m.m. Klimatanpassning Skåne

17 Klimatanpassning Skåne
Axplock av inkomna idéer till delprojekt att starta upp 2010 Fysisk planering Metoder för klimatanpassad vattenplanering Miljömålsarbete i detaljplan Samordnad mätning med laserbathymetri Miljö Hållbar utveckling av kustområden? Artförändring i skånska ekosystem Analys och dialog inom översvämningsområden vid Rönne Å Ta fram verktyg som underlättar kom-munernas vatten-planering som tar hänsyn till ett förändrat klimat Workshop - Höja kunskap om RSA hos kommunerna Identifiera områden med risk för översvämning och erosionskänsliga kustområden vid en stigande havsnivå Prediktera flödesregimer utifrån olika klimatscenarier Se konsekvenser av en storskalig invallning av Skånes kuster Överblicka problemet med för-orenade områden i översvämningshotade områden i Skåne Ta fram plane-ringsunderlag för att skydda de mest utsatta och skydds-värda naturtyperna Se hur artsamman-sättningen av fåglar och fjärilar i olika ekosystem påverkas Klimatanpassning Skåne

18 Klimatanpassning Skåne
Utställning på Form/Design Center 8 april – 16 maj Samarrangemang med Malmö stad Scenarier över klimateffekter 2010 Scenarier över klimateffekter 2100 Vad vi kan göra för att minska vår klimatpåverkan Vad vi kan göra för att möta klimatförändringarna Vad gör vi om vi inte uppnår våra klimatmål Fakta och goda exempel Rapporter Klimatanpassning Skåne

19 Klimatanpassning Skåne
Dialogseminarium den 12 maj Hur förhindrar och möter vi klimatförändringarna i den fysiska planeringen? Klimatanpassning Skåne

20 Klimatanpassning Skåne
Frukostseminarium om ”Hälsa i ett förändrat klimat” Tid: Den 21 maj kl 8.30 – Plats: St Gertrud i Malmö Klimatanpassning Skåne

21 Tack för er uppmärksamhet!
Klimatanpassning Skåne Tack för er uppmärksamhet! Några frågor... Länsstyrelsen i Skånes rapporter, PlanPM mm hittar ni på nätet Klimatanpassning Skåne

22 Klimatanpassning Skåne
Klimatanpassning Skåne


Ladda ner ppt "Stadsarkitektdagen i Ängelholm den 16 april 2010"

Liknande presentationer


Google-annonser