Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Stina Westlin projektledare för projektet ”Klimatanpassning Skåne” vid Länsstyrelsen i Skåne Klimatanpassning i Skåne - samhällets anpassning till ett.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Stina Westlin projektledare för projektet ”Klimatanpassning Skåne” vid Länsstyrelsen i Skåne Klimatanpassning i Skåne - samhällets anpassning till ett."— Presentationens avskrift:

1 Stina Westlin projektledare för projektet ”Klimatanpassning Skåne” vid Länsstyrelsen i Skåne Klimatanpassning i Skåne - samhällets anpassning till ett förändrat klimat Klimatanpassning Skåne Stadsarkitektdagen i Ängelholm den 16 april 2010.................................................................. Klimatanpassning Skåne 2010-04-16

2 .................................................................. Vi är bra på att minska utsläppen och målsättningarna är klara – men... Energifrågor & minskade utsläpp MiljömålKlimatanpassning...klimatanpassningsåtgärder kommer ändå att bli nödvändiga... Klimatanpassning Skåne Klimatanpassning Skåne 2010-04-16

3 .................................................................. Klimatanpassning Skåne Klimatanpassning Skåne 2010-04-16 Klimatförändringarna drabbar oss redan idag – åtgärder kan bli nödvändiga tidigare än väntat

4 .................................................................. Så kan vi drabbas i Skåne... Varmare klimat - Vintertid 3-5 grader - Sommartid 2-4 grader - Ökat antal värmeböljor Ökad årsnederbörd med upp till 15% till 2100 - Mer regn på vinterhalvåret - Kraftigare regn - Torrare somrar Stigande havsnivåer - Beräknad höjning av medelvattenyta 18-59 cm till 2100 med IPCC:s bedömning - Beräknad höjning av medelvattenyta i Skåne kan enligt SMHI bli 22-72cm Klimatanpassning Skåne Klimatanpassning Skåne 2010-04-16

5 .................................................................. Många sektorsområden berörs... - Befintlig bebyggelse & infrastruktur - Byggande & planering - Energi- och livsmedels-/vattenförsörjning - Vatten: Sjöar, vattendrag, kuster & hav grundvatten, dricksvatten, VA... - Mark: Markanvändning, jord- & skogsbruk - Natur: Djur & växtliv & biologisk mångfald - Kulturarv: Fornlämningar & byggnadsminnen - Hälsa & säkerhet - Integration: Klimatflyktingar - Näringsliv & turism - Mm Klimatanpassning Skåne Klimatanpassning Skåne 2010-04-16

6 .................................................................. Klimat- och sårbarhetsutredningen (SOU 2007:60) ”…Det är nödvändigt att påbörja anpassningen till klimatförändringarna i Sverige. Huvuddragen i klimatscenarierna (från IPCC) är trots osäkerheter tillräckligt robusta för att användas som underlag…” Klimatanpassning Skåne Klimatanpassning Skåne 2010-04-16

7 .................................................................. Lantmäteriets regleringsbrev för 2009 Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård Anslag 1:10 Klimatanpassning (Ramanslag) Disponeras av Lantmäteriet: Höjddatabas 40 mkr i tre år 2009-2011 Disponeras av Statens geotekniska institut (SGi): Skredförutsättningar i Göta Älvdalen 35 mkr i tre år 2009-2011 Disponeras av Länsstyrelserna: Klimatanpassning - del till Länsstyrelserna 25 mkr i tre år 2009-2011 Klimatanpassning Skåne Klimatanpassning Skåne 2010-04-16

8 .................................................................. Vad är på gång nationellt SMHI – extra stöd till Länsstyrelser och kommuner SGI – Utredning i Götaälvdals området Lantmäteriet – Ny höjddatbas Ny Plan- och bygglag FOI - Climatools forskningsprojekt Klimatanpassningsportalen Klimatanpassning Skåne Klimatanpassning Skåne – 2010-04-16

9 .................................................................. Klimatanpassning Skåne Klimatanpassning Skåne – 2010-04-16

10 .................................................................. Vad har Länsstyrelsen gjort tidigare? Rapport och PM om Stigande havsnivåer Bakgrund Ansvar och roller Värden som kan beröras Möjliga skyddsåtgärder Behovet av strategier Skyddsavstånd - Beräkningsmodell Översiktlig planering Detaljplanering Berörd lagstiftning Klimatanpassning Skåne Klimatanpassning Skåne 2010-04-16

11 .................................................................. Länsstyrelsens i Skåne arbete som berör klimatanpassning just nu... Projekt: ”Klimatanpassning i Skåne” (Stina Westlin) Projekt: ”Hållbara städer” (Caroline Dahl) Projekt: ”Mångfunktionella ytor i staden” (Anna-Mary Foltyn) Klimatanpassning Skåne Klimatanpassning Skåne 2010-04-16

12 .................................................................. Klimatanpassning Skåne 2010-04-16 Vad har vi gjort under 2009? Skapat ett internt sekretariat och en plattform Intern kunskapsuppbyggnad - ”Läget i länet”- kartläggning och analys - Interna föredrag, workshops och studiebesök Extern kunskapsuppbyggnad - Seminarieserie - Föredrag hos olika aktörer Nätverk... - Mellan länsstyrelserna - Med berörda aktörer i länet Startat tre delprojekt om... - Klimatförändringarnas konsekvenser för grundvattnet - Miljömålsarbete i detaljplanering - Workshop – how low can we go, how far can we reach? Webbsida www.lansstyrelsen.se/skane/klimat www.lansstyrelsen.se/skane/klimat Klimatanpassning Skåne

13 .................................................................. Klimatanpassning Skåne Klimatanpassning Skåne 20 10-04-16 Vad har vi gjort hittills? Höstens seminarieserie om klimatanpassning började med......ett övergripande seminarium den 9 oktober 2009 på Malmö Börshus Tema: ” Senaste rönen om klimatanpassning” (hela bredden) Syfte: Kunskapsspridning Målgrupp: Alla berörda aktörer

14 .................................................................. Klimatanpassning Skåne Vad har vi gjort hittills? Höstens seminarieserie 2009 omfattade tre frukostseminarier... Tema 1: ”Människan och staden” Tema 2: ”Skog, jordbruk och natur” Tema 3: ”Vatten” Syfte: kunskapsspridning, skapa nätverk och dialog mellan aktörer Målgrupp: Berörda aktörer inom olika sektorsområden Vårens seminarieserie 2010 har startat med... Frukostseminarium om... Tema 4: ”Klimatanpassningsverktyg” Tema 5: ”Tolka klimatdata” Klimatanpassning Skåne 2010-04-16

15 .................................................................. Klimatanpassningsmål - Nytt regionalt delmål Nytt regionalt delmål I alla kommuner i Skåne ska senast år 2015: - risker för översvämningar, ras, skred och erosion vara identifierade och analyserade - riskerna beaktas i den fysiska planeringen samt - förslag på åtgärder för anpassning av befintlig miljö tagits fram Klimatanpassning Skåne Klimatanpassning Skåne 2010-04-16

16 .................................................................. Exempel på det fortsatta arbetet 2010 Fördjupat samarbete internt på Länsstyrelsen Fortsatt arbete med pågående delprojekt och uppstart av nya Fler externa seminarier, workshops, föredrag mm... - Frukostseminarium om ”Klimatanpassning & hälsa” (tema 6) - Dialogseminarium - Seminarium om ”Risk- och sårbarhetsanalys” hösten 2010 Nätverksträffar... - Med länsstyrelsenätverket två gånger per år - Med berörda aktörer i länet Utställning om Klimatanpassning på Form/Design Center - Samarrangeras med Malmö stad Politikermöten Kommunbesök och startpaket Webbsidan, nyhetsbrev m.m. Klimatanpassning Skåne Klimatanpassning Skåne 2010-04-16

17 .................................................................. Klimatanpassning Skåne 2010-04-16 Fysisk planering Metoder för klimatanpassad vattenplanering Miljömålsarbete i detaljplan Samordnad mätning med laserbathymetri Axplock av inkomna idéer till delprojekt att starta upp 2010 Klimatanpassning Skåne Miljö Hållbar utveckling av kustområden? Artförändring i skånska ekosystem Analys och dialog inom översvämningsområden vid Rönne Å

18 .................................................................. Klimatanpassning Skåne 2010-04-16 Klimatanpassning Skåne Utställning på Form/Design Center 8 april – 16 maj Samarrangemang med Malmö stad Scenarier över klimateffekter 2010 Scenarier över klimateffekter 2100 Vad vi kan göra för att minska vår klimatpåverkan Vad vi kan göra för att möta klimatförändringarna Vad gör vi om vi inte uppnår våra klimatmål Fakta och goda exempel Rapporter

19 .................................................................. Klimatanpassning Skåne 2010-04-16 Klimatanpassning Skåne Dialogseminarium den 12 maj Hur förhindrar och möter vi klimatförändringarna i den fysiska planeringen?

20 .................................................................. Klimatanpassning Skåne 2010-04-16 Klimatanpassning Skåne Frukostseminarium om ”Hälsa i ett förändrat klimat” Tid: Den 21 maj kl 8.30 – 12.00 Plats: St Gertrud i Malmö

21 .................................................................. Tack för er uppmärksamhet! Några frågor... Länsstyrelsen i Skånes rapporter, PlanPM mm hittar ni på nätet http://www.lansstyrelsen.se/skane/klimat Klimatanpassning Skåne Klimatanpassning Skåne 2010-04-16

22 .................................................................. Klimatanpassning Skåne


Ladda ner ppt "Stina Westlin projektledare för projektet ”Klimatanpassning Skåne” vid Länsstyrelsen i Skåne Klimatanpassning i Skåne - samhällets anpassning till ett."

Liknande presentationer


Google-annonser