Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Konferens SYVI APL – hur blev det? Katrineholm den 25 september 2014 Bengt Weidow Undervisningsråd.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Konferens SYVI APL – hur blev det? Katrineholm den 25 september 2014 Bengt Weidow Undervisningsråd."— Presentationens avskrift:

1 Konferens SYVI APL – hur blev det? Katrineholm den 25 september 2014 Bengt Weidow Undervisningsråd

2 Innehåll 1.Läroplan för gymnasiesärskolan 2.Programmål och programfördjupningspaket 3.APL 4.Höjd kvalitet i APL 5.Hur fungerar apl inom Gys13? (12) 6.Gymnasiesärskolearbete

3 Ur Läroplan för gymnasiesärskolan Gymnasiesärskolans uppdrag Skolan har uppgiften att till eleverna överföra värden, förmedla kunskaper och förbereda dem för att arbeta och verka i samhället.

4 Ur Läroplan för gymnasiesärskolan Kunskaper och lärande Den värld som eleven möter i skolan och det arbete som eleven deltar i ska förbereda för livet efter skolan.

5 Ur Läroplan för gymnasiesärskolan 2.1 Kunskaper Mål Det är skolans ansvar att varje elev i gymnasiesärskolan ges möjlighet till förberedelse för etablering på arbetsmarknaden.

6 Ur Läroplan för gymnasiesärskolan Utbildningsval – arbete och samhällsliv Det är särskilt viktigt att skolan samarbetar med arbetslivet om yrkesutbildningen. Studie- och yrkesvägledning i vid mening har stor betydelse..

7 Ur Läroplan för gymnasiesärskolan 2.1 Kunskaper Mål Det är skolans ansvar att varje elev i gymnasiesärskolan ges möjlighet till förberedelse för etablering på arbetsmarknaden.

8 Programmet för  administration, handel och varuhantering  estetiska verksamheter  fastighet, anläggning och byggnation  fordonsvård och godshantering  hantverk och produktion  hotell, restaurang och bageri  hälsa, vård och omsorg  samhälle, natur och språk  skog, mark och djur Nationella program

9 Programmet för hälsa, vård och omsorg ”Utbildningen ska utveckla elevernas färdigheter i att utföra arbetsuppgifter inom programmets olika verksamheter, till exempel med hushållsarbete, lokalvård samt stöd i äldres vardag och utevistelse. Dessutom ska utbildningen utveckla elevernas kunskaper om människors hälsa, levnadsvanor och utveckling samt om olika former av hälsofrämjande arbete. Utbildningen ska också utveckla elevernas kunskaper om vård och omsorg.” Programmål

10 Programstruktur Gymnasiesärskole- gemensamma ämnen 900 p Svenska/svenska som andraspråk 200 p Engelska 100 p Matematik 100 p Idrott och hälsa 200 p Estetisk verksamhet 100 p Historia 50 p Samhällskunskap 50 p Religionskunskap 50 p Naturkunskap 50 p Program- gemensamma ämnen 400-600 p Programfördjupning 700-900 p Individuellt val 200 p Gymnasiesärskole- arbete 100 p

11 Exempel 1 Programfördjupningspaket fordonsvård Arbetsuppgifterna: yttre och inre rengöring, städning och ytbehandling av fordon. Fordonsvård – personbil100p Fordonsvård – tunga fordon100p Rekonditionering 1100p Rekonditionering 2100p Service och bemötande 1100p + ytterligare kurser på sammanlagt 200p

12 Exempel 2 Programfördjupningspaket äldreomsorg Arbetsuppgifterna: stöd i äldre personers vardag. Lokalvård 1100p Människokroppen100p Servering 1100p Vård och omsorg 2100p Vård och omsorg 3100p + ytterligare kurser på sammanlagt 200p

13 Programfördjupningspaket och APL 1.Arbetsmarknaden inom skolans upptagningsområde – elevernas möjligheter att få arbete 2.Möjligheterna för arbetsplatsförlagt lärande - apl 3.Skolans personella och materiella resurser

14 Arbetsplatsförlagt lärande Kurser eller delar av kurser som är arbetsplatsförlagda Minst 22 veckor på en arbetsplats

15 Samverkan med arbetslivet Samarbete med en gymnasieskolas lokala programråd Skapa egna samverkansorgan Bygga nätverk med arbetslivet

16 Arbete med apl Tid Organisation Kompetens Kvalitet i apl

17 Satsningar för att höja kvalitén i apl Handledarintroduktion Apl-utvecklare Stöd för strategisk apl-utveckling

18 Statsbidrag till branscher  Statsbidrag för att utveckla apl  Kan sökas av branschorganisationer  Ansökningstid oktober månad 2014  Bidrag för apl inom följande skolformer: gymnasieskola, gymnasiesärskola, kommunal vuxenutbildning, särvux

19 Hur fungerar apl inom Gys13? (1) Implementering av en reform  Ökad samhällsgemenskap och delaktighet  Flexibilitet för att möta varje elevs förutsättningar och behov  Ökad samverkan mellan gymnasiesärskolan och gymnasieskolan  God förberedelse för arbetslivet  Ett meningsfullt vuxenliv

20 Hur fungerar apl inom Gys13? (2) Likheter med gymnasieskolan  Etablering av kontakter  Handledarutbildning  Vem gör vad i skolan – etablering av nya rutiner  Förberedelser före apl,  Bedömning av lärandet på apl och kopplingen till ämnesplanerna  Utvärdering och uppföljning av apl

21 Hur fungerar apl inom Gys13? (3) Samverkan med gymnasieskolan  Förutsätter att motsvarande program finns på gymnasieskolan eller nya former för samverkan  Programråd  Elevsamverkan kräver fysisk närhet  Positiv inställning

22 Hur fungerar apl inom Gys13? (4) Apl-platser  Arbetskrävande att få fram platser  Elevens individuella behov och intresse  Den lokala arbetsmarknaden  Praktiska arrangemang (resor, annan funktionsnedsättning, assistenthjälp)

23 Hur fungerar apl inom Gys13? (5) Hitta platser  Mycket arbetskrävande (ibland mycket svårt, ibland lättare)  God lokalkännedom, öppenhet, pröva olika vägar  Mest inom det privata näringslivet

24 Hur fungerar apl inom Gys13? (6) Nätverk för samverkan  Samarbete med olika instanser (försäkringskassan, socialförvaltningen, daglig verksamhet, arbetsförmedlingen)  Del i apl-processen  Kartläggningsarbete för elevens framtida arbetsliv

25 Hur fungerar apl inom Gys13? (7) Arbetsmiljön  Skolans arbetsmiljöansvar  Bedömning av arbetsplatsen utifrån de förutsättningar som eleven har

26 Hur fungerar apl inom Gys13? (8) Handledarutbildning  Handledarutbildning på skolor – svårt  Information till handledare på arbetsplatserna  Handledarutbildning och information till handledare med hänsyn till att varje elev har speciella behov

27 Hur fungerar apl inom Gys13? (9) Programråd  Gymnasieskolans programråd  Eget programråd

28 Hur fungerar apl inom Gys13? (10) Uppföljning av apl  Apl en del av ämnesplanerna  Checklistor och bedömningsunderlag  Uppföljning av elever på apl  Apl vid olika tidpunkiter p.g.a. individuella lösningar

29 Hur fungerar apl inom Gys13? (11) Ny situation för gymnasiesärskolan  Aktivt arbete med elevernas arbetslivsanknytning  Grundsärskolans vägledning inför gymnasiesärskolan  Kompetens hos skolans personal vilka krav som ställs på eleverna i arbetslivet

30 Hur fungerar apl inom Gys13? (12) Framgångsfaktorer för apl inom gymnasiesärskolan  Hitta arbetsplatser  Planera apl  Följa upp apl  Samverka med andra kring utslussningen

31 Gymnasiesärskolearbete visa elevens förmåga att utföra vanligt förekommande arbetsuppgifter inom yrkesområdet. så självständigt som möjligt eller tillsammans med en handledare planera, genomföra och utvärdera sin uppgift.

32 Gymnasiesärskolearbete Utföra vanligt förekommande arbetsuppgifter inom yrkesområdet

33 Kompetensutveckling  Konferens anordnad av Skolverket  Studie- och yrkesvägledning för elever med utvecklingsstörning  Platser:Göteborg 15 oktober Malmö 16 oktober Stockholm 22 oktober  Senast anmälan 1 oktober

34 Information och frågor j www.skolverket.se upplysningstjansten@skolverket.se upplysningstjansten@skolverket.se Tel.nr: 08-527 332 00


Ladda ner ppt "Konferens SYVI APL – hur blev det? Katrineholm den 25 september 2014 Bengt Weidow Undervisningsråd."

Liknande presentationer


Google-annonser