Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Bild 1 E-hälsa – Drivkraft för vård, omsorg och ekonomisk tillväxt (Regionalt handlingsprogram för e-hälsa) Ronneby, torsdagen den 27 april 2006 Per-Olof.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Bild 1 E-hälsa – Drivkraft för vård, omsorg och ekonomisk tillväxt (Regionalt handlingsprogram för e-hälsa) Ronneby, torsdagen den 27 april 2006 Per-Olof."— Presentationens avskrift:

1 Bild 1 E-hälsa – Drivkraft för vård, omsorg och ekonomisk tillväxt (Regionalt handlingsprogram för e-hälsa) Ronneby, torsdagen den 27 april 2006 Per-Olof Egnell, Processledare per-olof.egnell@norrskeninnovation.se, 070-298 88 95

2 Bild 2

3 Bild 3 Agenda Regionalt handlingsprogram för e-hälsa RPIA-projekt Andra projekt i länet Regionalt innovationssystem för e-hälsa

4 Bild 4 Varför e-hälsa inom det Regionala TillväxtProgrammet, RTP  God vård- och omsorg är en av de viktigaste välfärdsfaktorerna  Vård- och omsorgsbehovet är en global fråga – inte enbart för glesbygd  Krympande ekonomier i kommuner och landsting  Demografiska utvecklingen, ändrade livsstilar, matvanor och arbetssätt utmanar de traditionella lösningarna  IT och ny teknik skapar helt nya möjligheter Vi har utomordentliga möjligheter till nya affärer och ekonomisk tillväxt för vår region genom att kunna tillgodose en globalt växande ”e-hälsamarknad” med stödjande applikationer, nya kompetenser och utvecklade kommunikationsformer Tillväxt uppstår dels genom att IT och ny teknik på sikt kan bidra till att sänka kostnader i vården genom effektivare resursanvändning, dels genom tillkomst av nya och växande företag som levererar IT-relaterade produkter och tjänster baserade på innovativ behovsmotiverad kunskaps- och teknikutveckling.

5 Bild 5 Vision Norrbotten skall utveckla den bästa och mest effektiva vården och omsorgen i världen. Det skall ske i nära samarbete mellan vårdgivare, vårdtagare, näringsliv och forskning. Genom fokusering på behovsanalys, samverkansplattformar och distanskonsultation går länet i täten för att förverkliga den nationella IT- strategin för vård och omsorg. Inom e-hälsa skall regionens företag vara ledande, särskilt inom vård och omsorg i hemmet. Forskningsmiljön skall vara den starkaste inom blivande European eHealth Research Area.

6 Bild 6 Mål med handlingsprogrammet Ökad tillväxt och sysselsättning  Utveckling av efterfrågestyrda varor och tjänster för en internationell marknad Utveckla hälso- och sjukvården för att tillfredsställa ökande patientkrav  Effektivitet  Kvalitet  Flexibilitet  Allas rätt till lika vård oavsett bostadsort Utveckla lösningar som medför lägre kostnader och/eller motverkar kostnadsökningar  Landsting  Kommun  Andra vårdgivare

7 Bild 7 Framtidens hälso- och sjukvård kommer att utgå från patienten och dess behov istället för på vårdinstitutionerna @ Internet e-hälsa Apotek Medicinsk service i hemmet Kommunal vård och omsorg Socialtjänsten Länsdels-/ länssjukhus Regionsjukhus Primärvård Försäkringskassan Privata vårdgivare Patient och närstående

8 Bild 8 Tyngdpunkten för vården förskjuts framåt i vårdkedjan samtidigt som de ”externa” kontakterna ökar Sjukhus Primärvård Medicinsk service i hemmet Lund KI Barcelona

9 Bild 9 Framtidens hälso- och sjukvård kräver ökad samverkan mellan vårdaktörerna – samverkande vårdsystem Regionsjukhus Landsting/region med region-/universitets- sjukhus Vård- nivåer Länsdels-/ Länssjukhus Primärvård Landsting/region Vård i hemmet Särskilt boende (sjukhem e dyl.) Kommun Huvud- manna- gränser Andra nationella och internationella sjukhus Andra vårdgivare Privata vårdgivare

10 Bild 10 För att utveckla produkter och tjänster till framtidens hälso- och sjukvård måste vi bli bättre på att fånga de verkliga behoven Bli bättre på behovsanalyser  Inte enbart testa ny teknik Strukturer för omvärldskunskap Plattformar för samarbete och utveckling Internationell marknad  Konkurrenssituationen är viktig för att driva på i rätt riktning Innovationskultur  Företag  Akademi  Samhälle

11 Bild 11 Prioriterade områden Verksamhetsområden som speciellt viktiga och prioriterade för satsningar och projekt! FOKUS- OMRÅDEN Område 1 Distanskonsultation och behandling med hjälp av IT-baserade verktyg Område 2 Förbättring av samarbete och informationsflöde mellan de olika vårdleverantörerna i vårdkedjan Område 3 Effektivare och träffsäkrare metoder för att genomföra behovsanalyser som ger efterfrågade produkter och tjänster

12 Bild 12 Strategier och processer för att gemensamt utveckla e-hälsa Insikt, förankring, marknadsföring och informationsspridning Omvärldsanalys, -bevakning och framsynsstudier samt utveckling av arbetssätt för behovsanalys och genomförande av behovsanalyser Stimulera utveckling av produkter och tjänster Forskning och utbildning Finansiering Samverkan och koordinering

13 Bild 13 Påbörjade aktiviteter RPIA-program tillsammans med Västerbotten  Drygt 25 miljoner Skapande av ekonomisk plattform för nödvändiga aktiviteter  Landstinget  Länsstyrelsen Upprättande av verksamhetsplan Konferenser  Fyra stycken Representera Sverige i EU-sammanhang  Konferens i Tromsö 24 – 25 maj 2005 E-hälsawebb  http://norrsken.project.ltu.se/ Vinnväxtansökan till VINNOVA

14 Bild 14 Agenda Regionalt handlingsprogram för e-hälsa RPIA-projekt Andra projekt i länet Regionalt innovationssystem för e-hälsa

15 Bild 15 Strukturfonder och andra initiativ RPIA: Fokusområden och mål Pilotprojekt som syftar till implementering ”Metoder” för ökad transparens och åtkomst till patientinformation ”Metoder” för ett kraftfullt regionalt innovationssystem inom hälso- och sjukvård Ökad kvalitet och tillgänglighet till hälso- och sjukvård Nya produkter och tjänster Ökad kvalitet och tillgänglighet till hälso- och sjukvård Nya produkter och tjänster Sammanhängande vårdkedja och kontinuitet för patienten Nya produkter och tjänster Sammanhängande vårdkedja och kontinuitet för patienten Nya produkter och tjänster Tillväxt hos regionala SMEs Ökad samverkan mellan SMEs och globala företag Tillväxt hos regionala SMEs Ökad samverkan mellan SMEs och globala företag Distans- konsultation och behandling Samverkan mellan vård- givare, patient och anhörig Innovations- system (behovs- analys) FokusområdeStrategiStrategiska mål

16 Bild 16 Projektstatus RPIA ÅTGÄRDPROJEKTFÖRSLAG PROJEK- LEDARE 1 – Distans- konsultation 1. Utveckling av interaktiva videohjälpmedel och behandlingsmetodik inom logopedisk vård och rehabilitering Käte Alrutz, VLL 2. Bedömning, övervakning och hjälp till patienter med neurodegenerativa sjukdomar i hemmet Gösta Bucht, VLL 3. Mobil konsultation på distans/telemedicinsk monitorering Tommy Peterson, SK* 4. POKAL – Plattform för interaktiv distanskonsultation Lennart Karlsson, LTU 2 – Samverkan i vårdkedjor 2. Teknisk plattform för distansmonitorering och systematisk utveckling av vård i hemmet Stefan Karlsson, VLL 1. Nätverksbaserad informationsplattform för vård och omvårdnad Jan-Erik Nygård, NLL 3 – Behovs- analys/ innovations- system 1. Behovsanalys inom omvårdnad, hälsovård och sjukvård– Metodutveckling och fallstudier för tjänster och produkter för ett innovationssystem inom e-hälsa Tobias Larsson, LTU

17 Bild 17 Agenda Regionalt handlingsprogram för e-hälsa RPIA-projekt Andra projekt i länet Regionalt innovationssystem för e-hälsa

18 Bild 18 Några andra pågående projekt i länet Norrbottens läns landsting, NLL  Modell för testning av Telemedicin i Norra Norrland, Cardista  Kognitiv beteendeterapi via Internet, KBT  Nationell patientöversikt, NPÖ Centrum för Distansöverbryggande teknik, CDH  Distansöverbryggande teknik som stöd i Samverkan Inom äldrevården, SIV  Samverkan i vårdprocessen för rationellsjukvård i hemmet, Sarah  Cognow, FP6-projekt  e-Home Health Care @North Calotte, eHHC Östra Norrbotten  Servicecentrum Östra Norrbotten, SCÖN CENTEK  SME – Intelligence Network for Co-operation in E-health Roadmapping Events and projects, CINCERE, FP6-projekt

19 Bild 19 Ultraljudsundersökning av hjärtsvikt på distans, Cardista

20 Bild 20 Fältväskan i SIV, ett CDH-projekt 1. Bärbar PC för mobil tillgång till journalsystemet VAS via 3G- telefon. 2. Utrustning för mätning av blodtryck. 3. Digitalkamera för dokumentation av hudåkommor m.m. 4. HB-mätare för mätning av hemoglobinvärde. 5. PEF-mätare för mätning av utandningsflöde (andningsfunktion). 6. Bladderscaner för mätning av urinmängd i blåsan. 7. Elektroniskt stetoskop för mätningav hjärt- och lungljud 8. EKG-utrustning (12-avledningar) för hjärtdiagnostik. 9. Webbkamera och headset för bild- och ljudöverföring.

21 Bild 21 Agenda Regionalt handlingsprogram för e-hälsa RPIA-projekt Andra projekt i länet Regionalt innovationssystem för e-hälsa

22 Bild 22 Regionalt innovationssystem Triple helix Samhälle Akademi Näringsliv Plattform för samverkan VISION

23 Bild 23 Kännetäcken på väl fungerande innovationsmiljöer Kärna av företag Stödjande företag Mjuk infrastruktur Hård/fysisk infrastruktur

24 Bild 24 Exempel på aktörer inom hälsovård i Norrbotten - Illustration av värdekedjan Forskning, utveckling och forsknings- utrustning Produkt- och tjänste- utveckling, auktorisering Varu- och tjänste- produktion Hälso- och sjukvårds- produktion Distribution, försäljning, förmedling och gränssnitt 1. Luleå tekniska universitet ink. Centrumbildningar 2. Norrbottens läns landsting 3. Läkarhuset Hermelinen 4. Kommunförbundet Norrbotten 5.... 1. TietoEnator (Zait) 2. Abelko Innovation 3. Alkit Communications 4. Caretech 5. Electrotech 6. Microbit 2.0 7. Fält Medical 8. Index Braille 9. IsMobile 10. Lex Communication 11. Propac 12. Liko 13. Bassystem 14. Kalix Electro Design Center 15. Vaza Elektronik 16. Metria 17. TietoEnator 18. Cap Gemini 19. WM-Data 20.... 1. TietoEnator (Zait) 2. SysTeam 3. Abelko Innovation 4. Alkit Communikations 5. Antenna Telealarm 6. BnearIT 7. Caretech 8. Electrotech 9. Humanteknologi 10. Orbit One 11. Fält Medical 12. Index Braille 13. Inotek 14. IsMobile 15. Mikromakarna 16. PolarPrint 17. Propac 18. Avantra 19. Exait 20. Softcenter 21. Vaza elektronik 22. Metria 23. BL Elektronik 24. Liko 25. Läkarjouren i Norr 26. Medcon 27. Sapientia 28. Recopharma Bioproduktion 29. TietoEnator 30. Cap Gemini 31. WM-Data 32. Intelliwork 33.... 1. Norrbottens läns landsting 2. Läkarhuset Hermelinen 3. Kvartersakuten 4. Kommuner i Norrbotten 5. Carema 6.... 1. InternetBay 2. Compodium International 3. BL Elektronik 4. Apoteksbolaget 5. MedHelp 6. IT Norrbotten 7....

25 Bild 25 Intresserad av innovativa lösningar? Välkommen till Piteå 9-10 juni!

26 Bild 26 Tack för mig! per-olof.egnell@norrskeninnovation.se 070-298 88 95


Ladda ner ppt "Bild 1 E-hälsa – Drivkraft för vård, omsorg och ekonomisk tillväxt (Regionalt handlingsprogram för e-hälsa) Ronneby, torsdagen den 27 april 2006 Per-Olof."

Liknande presentationer


Google-annonser