Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Copyright © 2008 Sevenco Lars Arvidsson, Sevenco Konsultföretaget Sevenco etablerades 1963 och består idag av 20-talet konsulter i Stockholm och Göteborg.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Copyright © 2008 Sevenco Lars Arvidsson, Sevenco Konsultföretaget Sevenco etablerades 1963 och består idag av 20-talet konsulter i Stockholm och Göteborg."— Presentationens avskrift:

1 Copyright © 2008 Sevenco Lars Arvidsson, Sevenco Konsultföretaget Sevenco etablerades 1963 och består idag av 20-talet konsulter i Stockholm och Göteborg. Lars Arvidsson, civilingenjör, har varit verksam som konsult sedan mitten på 80- talet med inriktning mot logistik, transporter och infrastruktur. Lars Arvidsson är sedan 8 år program- ansvarig för ett magisterprogram i Tillämpad logistik vid KTH.

2 Copyright © 2008 Sevenco Rapport Behövs Norvik för Stockholms/Mälardalens varuförsörjning -analys av möjliga alternativa hamn- och terminallokaliseringar (”Nollalternativet”) 2010-11-18 Lars Arvidsson Sevenco

3 Copyright © 2008 Sevenco Bakgrund till Norviksprojektet -Stockholms Hamnar förvärvade Norviksområdet 1992. - År 2005 presenterade Stockholms stad en ny hamnstrategi där man bl a hävdade att en ny hamn i Norvik skulle få en betydligt större andel av Mälardalen containermarknad genom sitt fördelaktiga logistiska läge. -Företaget TeamLines skrev i sitt remissvar att man ansåg Norviksprojektet var överdimensionerat och saknade kommersiell förankring. Man förordade istället Södertälje och Gävle som containerhamnar i regionen.

4 Copyright © 2008 Sevenco Vad är en containerhamn? -En modern containerhamn är en intermodal terminal i en lång ofta transocean transport-/logistikkedja. - En container är en standardiserad lastbärare för att underlätta omlastning av gods mellan olika transportslag. - Hamnstrategiutredningen konstaterade att det finns två vägar för containrar till Sverige. Antingen sker det med transoceana fartyg till Göteborg och därifrån med tågpendlar till t ex Stockholmsregionen eller med transoceana fartyg till någon stor europeisk hamn och därifrån med mindre feederfartyg till hamnar i t ex Stockholmsregionen.

5 Copyright © 2008 Sevenco En hamns ekonomiska betydelse - I Sverige finns 51 s k allmänna hamnar, nästan alla kommunalt ägda, drivna på affärsmässiga villkor och i konkurrens med varandra. - I rapporten ”Hamnar ur ett ekonomiskt perspektiv – exemplet Stockholm” från 2005 konstateras bl a att en hamn har en begränsad effekt för den ekonomiska tillväxten i regionen. - Hamnar har begränsad betydelse för sysselsättning på kommunal nivå, vilket också bekräftas av rapporten ”Norvik – vad får en hamn för samhällsekonomiska effekter” från 2007.

6 Copyright © 2008 Sevenco Nationell plan för godstransportsystemet - 2009 presenterade de fyra trafikverken rapporten ”Förslag till Nationell plan för transportsystemet 2010 – 2021. - ”Centrala terminaler” för Stockholm/Mälardalsregionen är Årsta (Stockholm syd), Gävle och den kommande terminalen i Rosersberg (Stockholm nord). - 10 ”centrala hamnar” utpekas i Sverige och i Stockholm/ Mälardalsregionen Norrköping, Kapellskär (ej container- hamn) och Gävle. Detta kommenteras på följande sätt: Urvalet av de tio hamnarna är väl balanserat med hänsyn till hela landets behov.

7 Copyright © 2008 Sevenco RUFS 2010 ”Framöver finns behov av en utvecklad samverkan mellan hamnarna för en effektivare hantering av in- och utflöden av enhetsberett gods” (containergods). ”Arlanda – Rosersberg och Södertälje ligger strategiskt placerade som omlastningsterminaler för varutransporter. Dessa strategiska terminallägen inom Stockholmsregionen bör ges möjlighet att utvecklas.”

8 Copyright © 2008 Sevenco Argument för Norviks hamn - Stockholms Hamnar talar om att genom Norvik ”säkerställa” och ”trygga” varuförsörjningen till regionen. - Länsstyrelsen skriver att det är ”orealistiskt att basera regionens utveckling på utbyggnaden av befintlig hamnar som varken har kapacitet att möta det växande behovet eller har fysiska möjligheter att ta emot större fartyg.”

9 Copyright © 2008 Sevenco Befintlig och potentiell hamnkapacitet Hamnar Kapaciteter (1 000 TEU) Djupgående (m) Norrköping 100 - 400 14.9 Oxelösund 30 - 100 15,5 Södertälje130 - 300 9,0 Västerås 70 - 100 7,0 Gävle200 - 400 13,5 Summa530 - 1 200 Norvik100 - 300 16,5

10 Copyright © 2008 Sevenco ”Nollalternativet” - Varken nationella eller regionala utredningar har pekat på att hamn- eller terminalkapacitet är någon bristvara i regionen idag och inte heller inom överblickbar tid enligt senast tillgängliga prognoser. - Det finns inget som talar för att en hamn i Norvik skulle vara miljömässigt bättre ur varuförsörjningssynpunkt än vad existerande hamnar och terminaler är. - Stockholms Hamnar hävdar att Norvik byggs med ett tidsperspektiv på 20 – 50 år vilket innebär att projektet rymmer ett stort mått av osäkerhet då det ej finns några tillgängliga prognoser med denna tidshorisont.

11 Copyright © 2008 Sevenco Bemötande av Trafikverkets yttrande Hamnarna i Göteborg och i Skåne har olika funktioner när det gäller varuförsörjningen till Stockholmsregionen. ”Särskilda satsningar görs för att främja godstransporter på järnväg och i farled.” (Plan för transportsystemet 2010 – 2021) Övriga hamnar i regionen ”bygger sina marknadsstrategier på förmågan att hantera mindre rederier och fartyg” vilket inte är korrekt och som framgått av den tidigare redovisningen.


Ladda ner ppt "Copyright © 2008 Sevenco Lars Arvidsson, Sevenco Konsultföretaget Sevenco etablerades 1963 och består idag av 20-talet konsulter i Stockholm och Göteborg."

Liknande presentationer


Google-annonser