Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Nytt från Socialstyrelsen Kommundirektörsföreningens vårkonferens 5 mars 2009 Lars-Erik Holm.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Nytt från Socialstyrelsen Kommundirektörsföreningens vårkonferens 5 mars 2009 Lars-Erik Holm."— Presentationens avskrift:

1 Nytt från Socialstyrelsen Kommundirektörsföreningens vårkonferens 5 mars 2009 Lars-Erik Holm

2 Socialstyrelsens styrning De långsiktiga prioriteringarna är beroende av yttre faktorer, särskilt utfallet av olika aktuella utredningar: - Ansvarskommittén - Styrutredningen - Utredningen om den sociala tillsynen - Patientsäkerhetsutredningen - Smittskyddsutredningen

3 Integrerad tillsyn Fr.o.m. 2010-01-01 ska tillsynen av socialtjänsten och hälso- och sjukvården samordnas i Socialstyrelsen. Verksamheter från 22 myndigheter ska samordnas. Arbetet startade hösten 2009.

4 Verksamhetsövergången Från länsstyrelsen till Socialstyrelsen: Tillsyn av socialtjänsten Tillstånd för viss enskild verksamhet inom socialtjänsten (HVB) Mottagare av rapporter om ej verkställda beslut och domar Kvar på länsstyrelsen: Tillsyn enligt alkohollagen och tobakslagen Medverkan i samhällsplaneringen Olika nätverk tillsammans med kommunerna Fördela stimulansmedel Stödja utvecklingsinitiativ

5 Utgångspunkter för tillsynen Stark: tillsynsmyndigheten har effektiva befogenheter och sanktionsmöjligheter, rätt kompetens, ändamålsenliga tillsynsmetoder och tillräckliga resurser. Tydlig: tillsyn ges en i socialtjänstlag och hälso- och sjukvårdslag klart avgränsad och tydlig definition. Mindre sårbar: den operativa tillsynens kompetens och resurser är så stora att tillsynens kvalitet och omfattning inte blir lidande av tillfälliga vakanser, sjukdom, utbildning och semester.

6 Samordnad: tillsynen av socialtjänsten och hälso- och sjukvården slås ihop till en gemensam tillsynsmyndighet och integreras såväl organisatoriskt som metodmässigt. Strukturerad: tillsynen bedrivs systematiskt på ett enhetligt och likvärdigt sätt över hela landet med samma arbetssätt, metoder och bedömningskriterier. Effektiv: tillsynen utövas med långsiktig planering, tydlig prioritering och är strategisk, kompetent och professionell. Utgångspunkter för tillsynen

7 Integrerad tillsyn Socialstyrelsen har inrättat en styrgrupp för arbetet med ÖD som ordförande. Sex arbetsgrupper: - Ärenden och arbetsuppgifter - Tillsynsutveckling - Personal - Teknikstöd, tele och administrativa rutiner - Lokaler, utrustning, säkerhet - Kommunikation

8 Formellt uppdrag till Socialstyrelsen okt. 2008 Lägesrapport avlämnad dec. 2008 Beslut om lokalarbetsplatser jan. 2009 Lagrådsremiss jan. 2009 Proposition mars 2009 Beslut om verksamhetsövergång april 2009 Nyrekryteringar hösten 2009 Slutrapport dec. 2009 Ny organisation startar 1 jan. 2010 Tidplan

9 Socialstyrelsens verksamhet Kunskapsproduktion Normering genom föreskrifter och allmänna råd Nationella riktlinjer Tillsyn Öppna jämförelser av processer, resultat och kostnader Övriga myndighetsuppgifter

10 Dödlighet efter sjukhusvårdad hjärtinfarkt (kvinnor)

11 Områden för nationella riktlinjer Astma och KOL Bröst-, kolorektal-, lung- och prostatacancer Demens Depression och ångestsjukdomar Diabetes Hjärtsjukdomar Påverkan på levnadsvanor Missbruk och beroende Rörelseorganens sjukdomar Stroke Psykosociala insatser för personer med schizofreni

12 Socialstyrelsens vårdskademätning 9 % av patienterna drabbas av vårdskador Hos 3 % bidrog vårdskadan till att patienten avled Vårdskador var vanligast i åldersgruppen 65+ En vårdskada medförde i genomsnitt 6 extra vårddygn Totalt drygt 105 000 vårdskador och 630 000 extra vårddygn per år!

13 Socialstyrelsens strategi för oberoende nationell utvärdering och uppföljning Nationell uppföljning och öppna jämförelser Nationella riktlinjer och prioriteringar Föreskrifter, allmänna råd Krav på lokal/regional styrning och systematiskt förbättringsarbete Krav på uppföljning och analys på lokal/regional nivå God vård och omsorg Ledningssystem för kvalitet och patient/brukarsäkerhet Nationell informationsstruktur Nationellt fackspråk Nationella datakällor Statistik Nationella indikatorer

14 Socialstyrelsens uppdrag Vi måste bli tydligare mot våra uppdragsgivare mot våra intressenter mot varandra (internt)

15 Tydliggöra uppdraget instruktionen ekonomistyrningen regleringsbrevet Tydliggör styrningen

16 Verksamhetsutveckling organisationen värdegrunden ledningssystem samverkansavtal SOSFS Tydliggör styrningen

17 GD-stab GD ÖD Kommunikations- avd Administrativ avd Epidemiologiskt centrum Tillsyns- avdelningen Hälso- och sjukvårds- avdelningen Socialtjänst- avdelninge n Rättsliga rådet Riksjukvårds- namnden Donations- rådet ST-rådet Hiv-råde t Insynsråd IMS styrelse IMS Socialstyrelsens organisation 2009 UPP NU Donationsrådets kansli

18 Tillsynen av hälso- och sjukvården Patientsäkerheten är ett av våra viktigaste uppdrag Det övergripande säkerhetsarbetet stärks genom att - kunskapsinsamling - normering genom föreskrifter och allmänna råd - nationella riktlinjer - tillsyn - vårdskademätningar - öppna jämförelser av processer, resultat och kostnader

19 Interna prioriteringar för 2009 Värdegrund, vision och övergripande mål Socialstyrelsens interna styrning Integrerat ledningssystem Samverkansavtal Effekter av Socialstyrelsens verksamhet

20 VP 2009: Verksamhetsutveckling Värdegrund, vision och övergripande mål Kännedomsundersökning 2008 Ta fram en värdegrund för Socialstyrelsen som ska resultera i en reviderad vision, verksamhetsidé och övergripande mål. Tydliggöra myndighetens olika roller, t.ex. expertmyndigheten, normeringsmyndigheten, tillsynsmyndigheten etc. och vad som ingår i dessa.

21 Avdelningsmål Övergripande mål GD:s prioriteringar Verksamhet Mål i regleringsbrevet Målstyrning Instruktion

22 Ta fram en modell för ledning, styrning och uppföljning som kan användas inför VP 2010 Stärka uppföljningen mot satta mål Formulera uppdrag och målområden för avdelningarnas verksamhet Se över och förbättra kvaliteten i den ekonomiska uppföljningen Fortsätta att verka för en förenkling av anslagsformerna VP 2009: Utveckla intern styrning

23 VP 2009: Integrerat ledningssystem Ta fram ett integrerat ledningssystem för kvalitet, arbetsmiljö, informationssäkerhet och miljö Verksamhetsstyrningen ska vara processinriktad: - ger ett utifrån-inperspektiv - synliggör helheten och delarna i verksamheten - ger en grund för myndighetens styrning och utveckling - skapar förutsättningar för att förbättra verksam- heten på ett systematiskt sätt.

24 VP 2009: Integrerat ledningssystem Ambitionen är att inom några år ska certifiera ledningssystemet enligt internationella standarder Certifiering är ett kvitto på att Socialstyrelsen ställer minst lika höga krav på sin egen verksamhet som på hälso- och sjukvården och socialtjänsten

25 VP 2009: Effekter av verksamheten Förbättra uppföljning och utvärdering av effekterna av olika insatser (tillsyn, föreskrifter och allmänna råd, nationella riktlinjer, kunskapsöversikter m.m.) Bättre kunskap om effekterna är en förutsättning för att kunna utveckla verksamheten, prioritera och besluta om den framtida inriktningen

26 Externa prioriteringar för 2009 Modernisera SOSFS Utveckla Socialstyrelsens webbplats Satsa på öppna jämförelser och indikatorutveckling Satsa på patientsäkerhet Minska ojämlikheten i hälsa, vård och socialtjänst Vård och omsorg om äldre

27 VP 2009: Socialstyrelsens webbplats Vår största kommunikationskanal och i många fall den enda Ny webbplats skapas utifrån målgruppers behov – och inte utifrån Socialstyrelsens organisation

28 VP 2009: SOSFS Föreskrifter och allmänna råd - 225 träffar på webben Under 2009, och senast i och med introduktionen av den nya webbmiljön, ska vi ha upphävt eller omarbetat alla författningar som tillkommit före 1 juli 2000 inkl. 17 allmänna råd i den särskilda skriftserien Under 2008 upphävdes cirka 60 författningar

29 VP 2009: Minska ojämlikheten i hälsa, vård och socialtjänst Vi ska i all verksamhet, där det är möjligt och relevant, bidra till att minska ojämlikheten i olika avseenden Förbättra möjligheterna att beskriva och följa verksamheternas insatser ur ett jämlikhetsperspektiv Avd ska beskriva hur arbetet för att minska ojämlikheten beaktas i de olika verksamheterna

30 VP 2009: Vård och omsorg om äldre Tydliggöra vilka krav på kvalitet och säkerhet som vi kan och bör ställa på verksamheterna Analysera i vilken utsträckning våra verktyg och mandat är tillräckliga för att tydliggöra och få genomslag för krav på kvalitet och säkerhet För detta krävs en solid kunskapsbas att grunda kvalitetskraven på


Ladda ner ppt "Nytt från Socialstyrelsen Kommundirektörsföreningens vårkonferens 5 mars 2009 Lars-Erik Holm."

Liknande presentationer


Google-annonser