Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Nytt från Socialstyrelsen Kommundirektörsföreningens vårkonferens 5 mars 2009 Lars-Erik Holm.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Nytt från Socialstyrelsen Kommundirektörsföreningens vårkonferens 5 mars 2009 Lars-Erik Holm."— Presentationens avskrift:

1 Nytt från Socialstyrelsen Kommundirektörsföreningens vårkonferens 5 mars 2009
Lars-Erik Holm

2 Socialstyrelsens styrning
De långsiktiga prioriteringarna är beroende av yttre faktorer, särskilt utfallet av olika aktuella utredningar: - Ansvarskommittén - Styrutredningen - Utredningen om den sociala tillsynen - Patientsäkerhetsutredningen - Smittskyddsutredningen

3 Integrerad tillsyn Fr.o.m ska tillsynen av socialtjänsten och hälso- och sjukvården samordnas i Socialstyrelsen. Verksamheter från 22 myndigheter ska samordnas. Arbetet startade hösten 2009.

4 Verksamhetsövergången
Från länsstyrelsen till Socialstyrelsen: Tillsyn av socialtjänsten Tillstånd för viss enskild verksamhet inom socialtjänsten (HVB) Mottagare av rapporter om ej verkställda beslut och domar Kvar på länsstyrelsen: Tillsyn enligt alkohollagen och tobakslagen Medverkan i samhällsplaneringen Olika nätverk tillsammans med kommunerna Fördela stimulansmedel Stödja utvecklingsinitiativ

5 Utgångspunkter för tillsynen
Stark: tillsynsmyndigheten har effektiva befogenheter och sanktionsmöjligheter, rätt kompetens, ändamålsenliga tillsynsmetoder och tillräckliga resurser. Tydlig: tillsyn ges en i socialtjänstlag och hälso- och sjukvårdslag klart avgränsad och tydlig definition. Mindre sårbar: den operativa tillsynens kompetens och resurser är så stora att tillsynens kvalitet och omfattning inte blir lidande av tillfälliga vakanser, sjukdom, utbildning och semester.

6 Utgångspunkter för tillsynen
Samordnad: tillsynen av socialtjänsten och hälso- och sjukvården slås ihop till en gemensam tillsynsmyndighet och integreras såväl organisatoriskt som metodmässigt. Strukturerad: tillsynen bedrivs systematiskt på ett enhetligt och likvärdigt sätt över hela landet med samma arbetssätt, metoder och bedömningskriterier. Effektiv: tillsynen utövas med långsiktig planering, tydlig prioritering och är strategisk, kompetent och professionell.

7 Integrerad tillsyn Socialstyrelsen har inrättat en styrgrupp för arbetet med ÖD som ordförande. Sex arbetsgrupper: - Ärenden och arbetsuppgifter - Tillsynsutveckling - Personal - Teknikstöd, tele och administrativa rutiner - Lokaler, utrustning, säkerhet - Kommunikation

8 Tidplan Formellt uppdrag till Socialstyrelsen okt. 2008
Lägesrapport avlämnad dec. 2008 Beslut om lokalarbetsplatser jan. 2009 Lagrådsremiss jan. 2009 Proposition mars 2009 Beslut om verksamhetsövergång april 2009 Nyrekryteringar hösten 2009 Slutrapport dec. 2009 Ny organisation startar 1 jan. 2010

9 Socialstyrelsens verksamhet
Kunskapsproduktion Normering genom föreskrifter och allmänna råd Nationella riktlinjer Tillsyn Öppna jämförelser av processer, resultat och kostnader Övriga myndighetsuppgifter

10 Dödlighet efter sjukhusvårdad hjärtinfarkt (kvinnor)

11 Områden för nationella riktlinjer
Astma och KOL Bröst-, kolorektal-, lung- och prostatacancer Demens Depression och ångestsjukdomar Diabetes Hjärtsjukdomar Påverkan på levnadsvanor Missbruk och beroende Rörelseorganens sjukdomar Stroke Psykosociala insatser för personer med schizofreni

12 Socialstyrelsens vårdskademätning
9 % av patienterna drabbas av vårdskador Hos 3 % bidrog vårdskadan till att patienten avled Vårdskador var vanligast i åldersgruppen 65+ En vårdskada medförde i genomsnitt 6 extra vårddygn Totalt drygt vårdskador och extra vårddygn per år!

13 Nationell uppföljning
Socialstyrelsens strategi för oberoende nationell utvärdering och uppföljning God vård och omsorg Ledningssystem för kvalitet och patient/brukarsäkerhet Nationell informationsstruktur Nationellt fackspråk Nationella datakällor Statistik Nationella indikatorer Nationell uppföljning och öppna jämförelser Nationella riktlinjer och prioriteringar Föreskrifter, allmänna råd Krav på uppföljning och analys på lokal/regional nivå Krav på lokal/regional styrning och systematiskt förbättringsarbete

14 Socialstyrelsens uppdrag
Vi måste bli tydligare mot våra uppdragsgivare mot våra intressenter mot varandra (internt)

15 Tydliggör styrningen Tydliggöra uppdraget instruktionen
ekonomistyrningen regleringsbrevet

16 Tydliggör styrningen Verksamhetsutveckling organisationen värdegrunden
ledningssystem samverkansavtal SOSFS

17 Socialstyrelsens organisation 2009
GD ÖD Insynsråd GD-stab Administrativ avd Kommunikations-avd Rättsliga rådet IMS styrelse Epidemiologiskt centrum Socialtjänst-avdelningen Hälso- och sjukvårds-avdelningen Tillsyns-avdelningen Riksjukvårds-namnden IMS UPP NU Donationsrådets kansli Donations-rådet ST-rådet Hiv-rådet

18 Tillsynen av hälso- och sjukvården
Patientsäkerheten är ett av våra viktigaste uppdrag Det övergripande säkerhetsarbetet stärks genom att - kunskapsinsamling - normering genom föreskrifter och allmänna råd - nationella riktlinjer - tillsyn - vårdskademätningar - öppna jämförelser av processer, resultat och kostnader

19 Interna prioriteringar för 2009
Värdegrund, vision och övergripande mål Socialstyrelsens interna styrning Integrerat ledningssystem Samverkansavtal Effekter av Socialstyrelsens verksamhet

20 VP 2009: Verksamhetsutveckling
Värdegrund, vision och övergripande mål Kännedomsundersökning 2008 Ta fram en värdegrund för Socialstyrelsen som ska resultera i en reviderad vision, verksamhetsidé och övergripande mål. Tydliggöra myndighetens olika roller, t.ex. expertmyndigheten, normeringsmyndigheten, tillsynsmyndigheten etc. och vad som ingår i dessa.

21 Mål i regleringsbrevet
Målstyrning Instruktion Mål i regleringsbrevet Övergripande mål GD:s prioriteringar Avdelningsmål Verksamhet

22 VP 2009: Utveckla intern styrning
Ta fram en modell för ledning, styrning och uppföljning som kan användas inför VP 2010 Stärka uppföljningen mot satta mål Formulera uppdrag och målområden för avdelningarnas verksamhet Se över och förbättra kvaliteten i den ekonomiska uppföljningen Fortsätta att verka för en förenkling av anslagsformerna

23 VP 2009: Integrerat ledningssystem
Ta fram ett integrerat ledningssystem för kvalitet, arbetsmiljö, informationssäkerhet och miljö Verksamhetsstyrningen ska vara processinriktad: - ger ett utifrån-inperspektiv - synliggör helheten och delarna i verksamheten - ger en grund för myndighetens styrning och utveckling - skapar förutsättningar för att förbättra verksam-heten på ett systematiskt sätt.

24 VP 2009: Integrerat ledningssystem
Ambitionen är att inom några år ska certifiera ledningssystemet enligt internationella standarder Certifiering är ett kvitto på att Socialstyrelsen ställer minst lika höga krav på sin egen verksamhet som på hälso- och sjukvården och socialtjänsten

25 VP 2009: Effekter av verksamheten
Förbättra uppföljning och utvärdering av effekterna av olika insatser (tillsyn, föreskrifter och allmänna råd, nationella riktlinjer, kunskapsöversikter m.m.) Bättre kunskap om effekterna är en förutsättning för att kunna utveckla verksamheten, prioritera och besluta om den framtida inriktningen

26 Externa prioriteringar för 2009
Modernisera SOSFS Utveckla Socialstyrelsens webbplats Satsa på öppna jämförelser och indikatorutveckling Satsa på patientsäkerhet Minska ojämlikheten i hälsa, vård och socialtjänst Vård och omsorg om äldre

27 VP 2009: Socialstyrelsens webbplats
Vår största kommunikationskanal och i många fall den enda Ny webbplats skapas utifrån målgruppers behov – och inte utifrån Socialstyrelsens organisation

28 VP 2009: SOSFS Föreskrifter och allmänna råd - 225 träffar på webben
Under 2009, och senast i och med introduktionen av den nya webbmiljön, ska vi ha upphävt eller omarbetat alla författningar som tillkommit före 1 juli 2000 inkl. 17 allmänna råd i den särskilda skriftserien Under 2008 upphävdes cirka 60 författningar

29 VP 2009: Minska ojämlikheten i hälsa, vård och socialtjänst
Vi ska i all verksamhet, där det är möjligt och relevant, bidra till att minska ojämlikheten i olika avseenden Förbättra möjligheterna att beskriva och följa verksamheternas insatser ur ett jämlikhetsperspektiv Avd ska beskriva hur arbetet för att minska ojämlikheten beaktas i de olika verksamheterna

30 VP 2009: Vård och omsorg om äldre
Tydliggöra vilka krav på kvalitet och säkerhet som vi kan och bör ställa på verksamheterna Analysera i vilken utsträckning våra verktyg och mandat är tillräckliga för att tydliggöra och få genomslag för krav på kvalitet och säkerhet För detta krävs en solid kunskapsbas att grunda kvalitetskraven på


Ladda ner ppt "Nytt från Socialstyrelsen Kommundirektörsföreningens vårkonferens 5 mars 2009 Lars-Erik Holm."

Liknande presentationer


Google-annonser