Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Att utarbeta ett utvecklingsprogram är en uppgift som följer med det regionala tillväxtansvaret och finns formulerat i förordningen 2007:713 om regionalt.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Att utarbeta ett utvecklingsprogram är en uppgift som följer med det regionala tillväxtansvaret och finns formulerat i förordningen 2007:713 om regionalt."— Presentationens avskrift:

1 Att utarbeta ett utvecklingsprogram är en uppgift som följer med det regionala tillväxtansvaret och finns formulerat i förordningen 2007:713 om regionalt tillväxtarbete. I enlighet med detta föreslås i riksdagens betänkande 2009/10:KU37 om regionalt utvecklingsansvar i vissa län att Region Skåne ska utarbeta och fastställa en strategi för länets utveckling och samordna insatser för genomförande av strategin. I betänkandet definieras regionalt tillväxtarbete som ”insatser för att skapa en hållbar tillväxt och utveckling. Arbetet ska …innefatta ett ekonomiskt, socialt, miljömässigt och ett jämställdhetsperspektiv.”

2 Frågeställningar att arbeta på  Hur kan utvecklingsarbetet / -programmet stärkas?  Hur skapar vi fokus i prioriteringar och flexibilitet i genomförandet?  Hur stärka det regionala ledarskapet? Framgångsfaktorer för att lyckas i perspektivet nationellt – regionalt – kommunalt

3 Flernivåstyrning eller vikten av samverkan EU – Europa 2020 Sverige – nationell strategi Skåne – utvecklingsprogram Kommuner – översiktsplaner, utvecklingsplaner FN – överenskommelser kring t ex barn och klimat

4 Vision Europa 2020 Smart tillväxt – innovation, utbildning och ett digitalt samhälle Hållbar tillväxt – klimat, energi och rörlighet samt konkurrenskraft Tillväxt för alla – sysselsättning och kompetens samt fattigdomsbekämpning

5 Mål Europa 2020 Höja sysselsättningen för befolkningen i åldrarna 20-64 år från nuvarande 69% till minst 75% Nå målet att investera 3% av BNP i FoU särskilt genom att förbättra villkoren för den privata sektorns FoU-investeringar och utveckla en ny indikator för att kartlägga innovation Minska utsläppen av växthusgaser med minst 20% jämfört med 1990 års nivåer och med 30% på vissa villkor, öka andelen förnybara energikällor i vår slutliga energiförbrukning till 20% och öka energieffektiviteten med 20% Minska den andel ungdomar som slutar skolan i förtid till 10% från nuvarande 15% och öka den andel av befolkningen i åldrarna 30-34 som har avslutad högre utbildning från 31% till minst 40% Minska antalet EU-medborgare som lever under de nationella fattigdomsgränserna med 25%, vilket skulle innebära att över 20 miljoner personer lyfts ur fattigdom

6 Rekommendationer i sammandrag (Sverige) Ökad vertikal och horisontell samordning - Inkludera fler sektorsområden i den regionala tillväxtpolitiken (bostad, infrastruktur, landsbygdspolitik, utbildning, innovation, osv.) - Tydliggör länsstyrelsernas samordnande roll på den regionala nivån - Ta tillvara metoden med regionala samordnare Förstärk den regionala direktvalda nivån (landstingen) avseende regional tillväxt Förstärk RUP - Samordnad tidslinje alla län - Samordnad tidslinje strukturfondsperiod - Ökad koppling till medel Integrera landsbygdspolitik med regional tillväxtpolitik, särskilt på regional nivå Stärka länkarna mellan stad och landsbygder (arbetsmarknad, innovation, infrastruktur, brain drain) Kompetensförsörjning gles- och landsbygder (ökad rörlighet arbetsmarknaden) Behov innovativa servicelösningar i gles- och landsbygder (goda exempel fr. Kanada) Kostnadseffektiv offentlig sektor (användaravgifter, ökade incitament för kommuner att utveckla områden, lokal fastighetsskatt, styra genom utvärdering, Open comparison i alla kommuner) Innovation - Ökat regionalt inflytande innovationspolitiken (bl. a. genom stärka universitetens regionala roll) - Ökat fokus kommersialisering och entreprenörskap - Ökad tillgång regionalt riskkapital och lokala partnerskap för tillväxt

7 OECD Territorial Review of Skåne Syfte: för att ha ett bra kunskapsunderlag inför det kommande regionala utvecklingsprogrammet som bör beslutas om 2013 och det nya strukturfondsprogrammet för 2014-2020 Analys och rekommendationer - regionala förutsättningar och utvecklingsmönster - utvecklingsfokus för Skåne de kommande tio åren - det regionala ledarskapet Benchmarking och goda exempel övriga OECD-länder

8 Beslut 6/9 RTNs presidium 8/9 ansökan inne till Mål 2 26/11 beslut partnerskapsmöte Mål 2

9 2010 OECD-studie Mars 2012 2014-2020 strukturfonder Juni 2013 beslut 2013 sammanfattning befintliga analyser PROCESS framtagning utvecklingsprogram

10 Budget för OECD-studie (mkr) OECD3 mkr Personella resurser 3 mkr Extern statistik, översättningar, möteskostnader1 mkr Totalt7 mkr

11 UPPDRAGSGIVARE (pol) Idag RTN presidium LOCAL TEAM/STYRGRUPP Näringsdepartementet, Lg sektor regional utveckling, Hälso – och sjukvård, Kommunförbundet Skåne, Länsstyrelsen i Skåne län, Sydsvenska Handelskammaren, Lärosäten Syd SEKRETARIAT RESURSGRUPP INTERNEXTERN Övr intressenter Kommunledningar Statliga myndigheter Föreningslivet FIRS REFERENS- GRUPP Utvecklingsprogram + sektorsprogram Think Tank?

12 Möjliga tema att fokusera på –infrastruktur, kollektivtrafik –miljö –utbildning –forskning, utveckling, innovationer –näringsliv, arbetsmarknad, kompetensförsörjning –kultur –hälso- och sjukvården –integration –föreningslivet

13 …eller initiativen från Europa 2020? innovationer unga på väg en digital agenda resurseffektivitet industripolitik för en globaliserad tid agenda för ny kompetens och nya arbetstillfällen plattform mot fattigdom

14 Fokusområden? Innovationer - Arbetsmarknad - Miljö och klimat -

15 UPPDRAGS- GIVARE STYRGRUPP 2010 Beslut fokusområdenGodkännande svar formulär 2010 Beslut fokusområdenGodkännande svar formulär 19/1017/1115/12 Godkännande ”Draft” SEKRETARIAT 2010 Beslut fokus- omr + konf Godkännande svar formulär 13/1016/1114/12 Godk ”Draft” RESURS- GRUPP 2010 Disk fokusområdenSvar formulär 30/925/10-16/11? 7/12? Komplettera draft REFERENS- GRUPP 2010 Disk svar formulär 14/11?7/12? Disk fokusområden 30/9 15/1018/11 Formulär 25/10 Gå igenom draft 1/12 Diskussion draft

16 Aktiviteter hösten 2010 fokus- områden till OECD svar formulär OECD bearbetar och skickar utkast OECD utarbetar formulär utkastet godkänns intervjuer planeras

17


Ladda ner ppt "Att utarbeta ett utvecklingsprogram är en uppgift som följer med det regionala tillväxtansvaret och finns formulerat i förordningen 2007:713 om regionalt."

Liknande presentationer


Google-annonser