Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Lunds universitet / Presentation 2009 Från junior till senior lärare; lärarkategorier, befordran och rekryteringsprocesser vid LU Ingalill Rahm Hallberg.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Lunds universitet / Presentation 2009 Från junior till senior lärare; lärarkategorier, befordran och rekryteringsprocesser vid LU Ingalill Rahm Hallberg."— Presentationens avskrift:

1 Lunds universitet / Presentation 2009 Från junior till senior lärare; lärarkategorier, befordran och rekryteringsprocesser vid LU Ingalill Rahm Hallberg Vicerektor, professor i Vårdvetenskap och chef för Vårdalinstitutet

2 Lunds universitet / Presentation 2009 Avregleringen Definition av begreppet lärare överlåts i hög grad till lärosätet Anställningsprocessen överlåts i hög grad till lärosätet Ställer krav och ger möjligheter att ta ett mera aktivt arbetsgivaransvar

3 Lunds universitet / Presentation 2009 Avregleringen forts Endast professorer och lektorer regleras i förordning – vilka kategorier därutöver som ska finnas bestäms av lärosätet Sakkunnigutlåtande regleras endast för professor och bör inhämtas om det inte är uppenbart obehövligt Rätt att kalla professor införs Alla andra anställningar avregleras; adjunkt, bitr lektor, forsk ass

4 Lunds universitet / Presentation 2009 Kraftigt minskat antal tidsbegränsade anställningar Adjungerad professor fortsatt tidsbegränsad – nu 12 år Gästprofessor fortsatt tidsbegränsad Övriga tidsbegränsade anställningar enl HF försvinner inklusive gästlärare/adjungerade lärare Kollektivavtal finns för post doc, 2 år Övriga tidsbegränsningar måste överenskommas i kollektivavtal – arbetsgivarverket hanterar just nu frågan om en ytterligare meriteringsanställning

5 Lunds universitet / Presentation 2009 Behörighet etc Rätten till befordran försvinner – avgörs av lärosätet Föreskrifter om behörighet för lektor och professor som tidigare Därutöver får lärosätet själv bestämma om vad som skall gälla för andra läraranställningar Krav på högskolepedagogisk utbildning regleras inte

6 Lunds universitet / Presentation 2009 Anställningsprocessen mm Kvinnor och män bör vara jämställt representerade bland dem som deltar i beredningen av anställningsärenden Kravprofil bör upprättas inför rekrytering Forskningsråden kan inte besluta om anställning

7 Lunds universitet / Presentation 2009 Förslag till ny anställningsordning; remissbehandling pågår Arbetet sker i tre steg; 1.Vilka anställningar som lärare föreslås 2.Regelverk för befordran mellan olika nivåer av anställning 3.Processen för anställningar Behov av övergångsbestämmelser hanteras efter hand

8 Lunds universitet / Presentation 2009 Förslag till läraranställningar Adjunkt kvar men minsta nivå motsvarande magisternivån; (lecturer) Post doktoral lärare (post doc lecturer) ska ha möjlighet till pedagogisk meritering Bitr lektor/forsk ass beroende av centrala förhandlingar, (assoc senior lecturer) ska ha möjlighet till pedagogisk meritering Lektor (senior lecturer) Biträdande professor (associate professor) Professor (professor)

9 Lunds universitet / Presentation 2009 Olika grad av pedagogisk och vetenskaplig meritering kan leda till de högre anställningarna Rådande praxis har medgett höga vetenskapliga meriter och mindre pedagogisk meritering Förslaget innebär att höga pedagogiska meriter och goda vetenskapliga meriter även ska vara accepterbart för högre anställningar

10 Lunds universitet / Presentation 2009 University of Manchester tex InriktningUndervisning huvudsakligen Forskning och undervisning Forskning huvudsakligen BenämningLecturer Research fellow BenämningSenior lecturer Senior research fellow BenämningReader BenämningProfessor

11 Lunds universitet / Presentation 2009 Övergångsbestämmelser Forskarassistent och bitr lektor får anställas tom sept 2011 Beslut om villkor för bitr lektorer Forskarassistenter som anställts på 2+2 år, samt förlängning tfa särskilda omständigheter Timlärare Befordran som tidigare till dess nytt beslut fattats

12 Lunds universitet / Presentation 2009 Steg 2 och 3 samt följande nödvändiga förhandlingar och beslut Kallelseförfarandet; pågår, förslag klart för beslut dec 2010 Befordran ska finnas kvar men tydligare knytas till lärarnas utveckling, planeringssamtalen och verksamhetens behov? Förslag färdigt för beslut inför halvåret 2011 Anställningsprocessen; genomlysning av befintlig process pågår med avseende på tidsåtgång och kostnader inklusive antal personer som involveras i processen, klart för beslut inför halvåret 2011 Pedagogiska kvalifikationer kräver endast klargörande av tolkning Omförhandling av arbetstidsavtal


Ladda ner ppt "Lunds universitet / Presentation 2009 Från junior till senior lärare; lärarkategorier, befordran och rekryteringsprocesser vid LU Ingalill Rahm Hallberg."

Liknande presentationer


Google-annonser