Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vinstdelningsfallen 2014 Karl Rüter Tekniska förvaltningen Lunds kommun.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vinstdelningsfallen 2014 Karl Rüter Tekniska förvaltningen Lunds kommun."— Presentationens avskrift:

1 Vinstdelningsfallen 2014 Karl Rüter Tekniska förvaltningen Lunds kommun

2 Distinktion/vattendelare Skadeersättningsfallen - markåtkomst enl. PBL, ExL, LBJ, LL, MB Vinstfördelningsfallen - när marken inte kan tas i anspråk i enlighet med skadeersättningsfallen, FBL, AL

3 Vinstdelningsfallen 5 kap FBL I AL hänvisas man via AL§13 till 5 kap FBL

4 FBL 5:10 - Likvidvärdering Likvidvärdering = ersättningsvärdering 10 § Om värdet av den mark och de andelar i samfälld mark som genom fastighetsreglering läggs till en fastighet inte motsvarar värdet av vad som genom regleringen frångår fastigheten, utjämnas skillnaden genom ersättning i pengar. På samma sätt utjämnas värdeförändring som föranleds av servitutsåtgärd eller av att byggnad eller annan anläggning genom regleringen övergår till någon annan ägare. Ersättning enligt första stycket bestäms på grundval av värdering (likvidvärdering). Lag (1992:1212).första stycket

5 5:10a 10 a § Vid värdering av egendom enligt 10 § gäller andra och tredje styckena. Vid värdering av egendom som kan tas i anspråk enligt 14 kap. 14, 15, 16, 17 eller 18 § plan- och bygglagen (2010:900) och vid värdering i andra fall där det är uppenbart att egendomen i stället skulle ha kunnat tas i anspråk genom expropriation eller något annat liknande tvångsförvärv, tillämpas 4 kap. expropriationslagen (1972:719). Vid värdering av egendom som inte kunnat tas i anspråk på sätt som sägs i andra stycket tillämpas 4 kap.expropriationslagen med undantag för 1 § andra stycket och, såvitt gäller värdestegring, 2 §. Det ska även tas skälig hänsyn till det särskilda värde som egendomen har för den tillträdande fastigheten. Lag (2010:100310 §andratredje styckena.14 kap. 1415161718 §2010:9004 kap.1972:719andra stycket4 kap.1 § andra stycket2 §

6 5:10a i klartext Omvänt alltså, av ovan följer för vinstdelningsfallen att: 1) ExL ska användas men med undantag av det 25%iga påslaget. 2) Influensregeln ska inte användas, om det blir företagsnytta. Dock ska företagsskada ersättas, på vanligt manér. 3) Skäligt hänsyn ska ta till det värde egendomen har för tillträdande fastighet = vinstdelning! Man ska alltså ha del i vinsten som frånträdande.

7 Vinstfördelningsfallen Två typfall 1)Bebyggelsefastigheter - tomtbildning - tomttillbehör (allt som tillför fastigheten) 2) Lantbruksfastigheter - omarrondering (Dalarna) - gränsjusteringar, samfällighetsåtgärder - servitut

8 Övrig skada, 5:12 FBL All ekonomisk skada ska ersättas Dessa övriga skador ska ersättas i den mån de inte täcks

9 Exempel Skjutsstallen

10 Byggrätten Byggrätt medför Byggrätten medför båtnad, fördel byggnad Servitut kan upphävas Ersättning för skadan Vinst i byggrätten Fler skador/nyttor?

11 …fortsättning, marknadsvärdeminskningen

12 Grunderna för vinstdelning

13 För de berörda fastigheterna A och B kan resultatet av vinstfördelningen uttryckas såhär A:s vinst = = Värdeökning – Likvid – Kostnadsandel B:s vinst = = Likvid – Värdeminskning - Kostnadsandel

14 Vinstdelningen 290 kvm BTA 4600 kr/kvm, från fastighetstaxeringen Detta är 75% av bedömt marknadsvärde Byggrättsvärde 6100 kr/kvm BTA Försäljningspris 35000 kr/kvm BOA Byggkostnader, -23500 Övriga kostnader, -5000 Värde av byggrätten 6500 kr/kvm BTA

15 Vinstdelning forts.

16 …forts… Därefter får parkeringsplatser räknas av på byggrätten. Bygglovsplikten kräver p-plats. Friköp av p-plats är 100 000 per plats. 3 platser

17 …och slutligen

18 Graderingsvärde enl FBL 5:8 §8, Vid fastighetsregleringen iakttages att varje däri ingående fastighet får sådan sammansättning och utformning att den ej i mindre mån än före regleringen lämpar sig för det ändamål vartill den är avsedd att användas. Fastigheten får icke ändras så, att dess graderingsvärde minskas väsentligt eller ökas i sådan omfattning att avsevärd olägenhet uppkommer för ägaren. Vad som sålunda föreskrivits…. inlösen

19 Inlösen av Eskil karta Utfartsförbudet låser fastigheten. Planskada med inlösen, Rådighetsinskränkning Utanför aktuell detaljplan, planen påverkar bara.

20 Jämkning enligt FBL 5:11

21 värderingsprinciper

22

23

24

25


Ladda ner ppt "Vinstdelningsfallen 2014 Karl Rüter Tekniska förvaltningen Lunds kommun."

Liknande presentationer


Google-annonser