Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Det allmännas ansvar för rena förmögenhetsskador

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Det allmännas ansvar för rena förmögenhetsskador"— Presentationens avskrift:

1 Det allmännas ansvar för rena förmögenhetsskador
Mårten Schultz Det allmännas ansvar för rena förmögenhetsskador

2 Allmänt om det allmännas ansvar
En viktig förändring gentemot tidigare i 1972 års lag var att “det allmänna” enligt de nya reglerna kunde ådraga sig skadeståndsansvar Vad är ”det allmänna”? Stat och kommun, samt underliggande ansvarssubjekt Vid privaträttslig verksamhet svarar det allmänna (huvudsakligen) enligt 2:1 (eller 3:1). Men ibland är gränserna diffusa

3 Översikt: Ansvar enligt SkL och på annan grund
Ansvar enligt SkL: 3 kap 2 §: Ansvar för myndighetsutövning. Viktigaste regeln. Även enl. 3 kap 3 § (informationsansvar). Ansvar för ren förmögenhetsskada utanför SkL finns i åtskilliga lagar och bestämmelser. Skadeståndsansvar kan föreligga under europakonventionens regler, vid brott mot europarättsliga avtal (EES) upphandlingslagen, lagen om ersättning till frihetsberövade, expropriation. Etc.

4 Det allmännas ansvar enligt skadeståndslagen

5 Ansvarsförutsättningar för ansvar enligt 3:2
Staten och kommunerna måste ta ansvar för skador som orsakats genom culpös myndighetsutövning. Vad är myndighetsutövning? Enl. prop: Beslut eller åtgärder som ytterst är uttryck för samhällets maktbefogenheter eller, för att använda ett mer ålderdomligt uttryck, den statliga överhögheten över medborgarna i deras egenskap av samhällsmedlemmar”. Undantag för bl.a. regering, riksdag, SkL 3:7

6 Culpabedömningen och storleken på skadeståndet
Ansvar för om de vållats genom “fel eller försummelse”. Bedömningen härvid sker inte helt efter samma linjer som den vanliga culpa-bedömningen. Skadestånd utgår vid fel eller försummelse alltså även för rena förmögenhetsskador, oavsett brott

7 Culpabedömningen i praktiken, Några typfall
Misstag vid tillämpning av författningar, förbiseende av prejudikat osv. Rättspraxis tyder på att endast uppenbara misstag leder till skadeståndsskyldighet. Se NJA 1994 s. 194 (avstängt ombud). Jmf. senast NJA 2007 s. 862 (Skanska-fallets slutliga avgörande) Vid tillsättning av tjänst har den myndighet som utlyst tjänsten betydande möjligheter att fritt bedöma kvalifikationerna, så länge bedömningen sker (någorlunda) i enlighet med författningar. Se NJA 1985 s. 360 (kommun undvek ansvar genom en generös tolkning av fri meritvärdering.) Se senast NJA 2008 s. 990 (majoriteten: grovt fel förelåg ej-ej ansvar)

8 Culpabedömningen i praktiken
Vid tillståndsbeslut som grundat sig på kontroll av faktiska förhållanden blir avgörande för skadeståndsskyldighet om kontrollerna motsvarat de allmänna krav man kan ställa. Om omhändertagande av egendom: särskilt om omhändertagande av pengar, NJA 1990 s Reflektioner kring distinktionen ren förmögenhetsskada/sakskada

9 Myndighetsutövningsansvaret och ren förmögenhetsskada: Nedslag i praxis
NJA 2001 s. 210: Genom grundlagsvidrig förordning hade Finsk-svenska gränsälvskommissionen givits rätt att föreskriva inskränkningar i fisket – ansågs vara myndighetsutövning NJA 2005 s. 568: Filminstitutets beviljande av produktionsstöd var myndighetsutövning trots att ”potten” delvis kom från privata medel och reglerades i avtal NJA 1985 s. 696 II: Kommun hade lämnat felaktig information om att en byggnad var ansluten till det kommunala avloppsnätet – ej samband med myndighetsutövning NJA 1999 s. 291: Uppgift från stadsplanearkitekt rörande planläggning ej mynd.utövn.

10 Informationsansvaret

11 Det allmännas skadeståndsansvar för felaktiga råd etc
Tämligen färsk lagändring (trädde i kraft 1999): Ansvar enligt SkL 3:3 för ren förmögenhetsskada som orsakats av myndighetens fel eller försummelse vid lämnande av upplysningar eller råd om det finns särskilda skäl. Ofta torde även informationsansvar kunna falla under 3:2 (kräver inte särskilda skäl) Bakgrund till regeln

12 Rekvisit i 3:3 Upplysningar och råd
Objektivt felaktig information: Ingen pedagogisk plikt i begreppet (Jmf NJA 1994 s. 532 – tygs ljushärdighet) Enbart information från myndighet: Uppgifter från kommunala bolag etc. faller utanför – dock krävs nog inte att informationen lämnats av anställda vid myndigten

13 Rekvisit i 3:3: Särskilda skäl
Kräver inte myndighetsutövning – men innebär ”särskilda skäl” en i praktiken liknande inskränkning? ”Auktoritativa besked” – talar för särskilda skäl Högre krav på skriftlig information än muntlig Konkret och preciserad information – större krav Varför finns det inte någon praxis?

14 Kan 3:3 användas i privaträttslig verksamhet?

15 Det allmännas ansvar för förmögenhetsskador enligt andra normer

16 Några nedslag i speciallagstiftningen
Offentlig upphandling Europakonventionen (ang. långsam handläggning, jmf dir. 2009:47 om Försäkringskassan) Annan europeisk lagstiftning


Ladda ner ppt "Det allmännas ansvar för rena förmögenhetsskador"

Liknande presentationer


Google-annonser