Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Områdesbestämmelser för Hedemora stadskärna

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Områdesbestämmelser för Hedemora stadskärna"— Presentationens avskrift:

1 Områdesbestämmelser för Hedemora stadskärna
del av Dalarna + del av Bergslagen = Jordbruk + skog + gruvor + hyttor Hanna Forslund 7 områden utpekade som riksintressen för kulturmiljövården (jordbruksbygden längs Dalälven, stadskärnan, Polhems Stjärnsund, Hyttlämning i Silvhytteå, gruvlämning i Garpenberg, Västerby, Nornvägen) 9 byggnadsminnen (gruvkapell, teaterlada, kallbadhus, Norns bruk, 2 herrgårdar, 3 äldre köpmangårdar) 12 OB sedan 1990-talet för byar. …en massa fornlämningar

2 Områdesbestämmelser för Hedemora stadskärna
Hedemora = Dalarnas äldsta stad. Handel. Servar omlandet Hanna Forslund Riksintresset medeltida kulturlager stadsform o gatusträckn. torg 1800-talsbebyggelse bostadsomr. 1900t. speglar social bakgrund odlingsmönster, stadsjord Hedemora stad – service och handel för omlandet. Kafékultur, lokala köpmän, marknader, second hand – lever kvar Anor från 1200tal Stadsrättigheter 1400t mitt – handel för bergsmän + statens önskemål om kontroll av ekonomi, politik och rättskipning RIKSINTRESSET – definierat när? (framgår ej av RUM): Dalarnas enda medeltida stadsbildning med bevarade kulturlager under den bebyggelse som tillkommit efter 1600-talets reglering. Ett stort antal hus från 1800-talet i behåll. Stora torget, köpmangårdar, äldre gatusträckningar och kvarter anpassade till topografin längs Badelundaåsen och åsgropar. ”Odlingsmönster inom stadsjordar av unikt slag – bevarad tegindelning” ”Hedemora stadskärna omgärdas av bostadsområden, vilka kan kategoriindelas utifrån social bakgrund. Bl.a. kan Tallåkern framhållas, ett trävillaområde från 1940-talet av betydande intresse.” FÖRÄNDRINGAR Stadsbränder. Senast Liknande återuppbyggnad därefter som kvarstod under 1900-talets första hälft. Påfallande småstadsprägel med ålderdomlig stadskärna och 1960-talen Bilism - stadskärnan omformad - ofta på ett ur kulturhistorisk synpunkt olyckligt och onödigt sätt. Utfyllnad av lågpartier, morar. Stora delar av den centrala stadsplanen återstår fortfarande. Hot idag: okänsliga ombyggnationer, större och inglasade balkonger, byten av fönster och dörrar, uthus i förfall, träd och små grönytor som försvinner. FÖRUTSÄTTNING FÖR BEVARANDE: Befintlig struktur och äldre bebyggelse bevaras och vårdas. Ny bebyggelse bör anpassas väl till den befintliga äldre miljön.

3 Områdesbestämmelser för Hedemora stadskärna
Skydd? Fornlämningslagen 5 byggnadsminnen Många inventeringar... Hanna Forslund sedan 1970-talet och framåt Bevarandeplan 1991 Uthusinventering 1996 Det glömda Hedemora – Industrisamhällets kulturmiljöer, 2006 SKYDD Fornlämningslagen skyddar kulturlagren. Tillstånd krävs för grävning. 5 byggnadsminnen Inventeringar gjorda av Dalarnas museum, arkitektfirma och kulturgeografstudenter - Används vid bygglov och i planarbete Detaljplaner – några byggnader här och där

4 Detaljplanering – ex. Hedemora
Brokig bebyggelse Detaljplanering – ex. Hedemora Finns aktualitet och beredskap för… ? skydd av kulturmiljö Skyddat idag En överblick från utifrån FÖP 1993 Idag ytterligare några skyddade miljöer (byggnadsminnen, DP) … men f a fler utpekanden i FÖP 2009, bostadsområden från 1900-talets första hälft. Mosaik av gamla stadsplaner. Snittålder närmare 40 år speglar idealen från 70-talet.

5 Skyddade miljöer idag Skyddade miljöer idag Skyddade miljöer idag

6 Detaljplanering – ex. Hedemora
Finns aktualitet och beredskap för… ? skydd av kulturmiljö Skyddat idag Bör skyddas enl. FÖP

7 Kulturmiljövärden enligt bevarandeplan och uthusinventering

8 Skyddsvärda kulturmiljöer enl. Översiktsplan 1993

9 Skyddsvärt? Identitet, Historia, Skönhet

10 Detaljplanering – ex. Hedemora
Finns aktualitet och beredskap för… ? skydd av kulturmiljö Skyddat idag Bör skyddas enl. FÖP

11 Områdesbestämmelser för Hedemora stadskärna
FÖP 2009: lyft fram historien och koppling till omlandet, bevara bebyggelse, skyddsbestämmelser Hanna Forslund 2011 KS: Skydda hela bebyggelsen! Likställ bestämmelser Utvecklingsmöjligheter Kullersten framtagen, Apotekspark anlagd, rustat och byggt ut lokalt särpräglade staket, 2 nya byggnadsminnen Detaljplaner för statliga och kommunala byggnader som sålts och byggts om för nya verksamheter …men stadsjordarna ska säljas. Skyddslösa, ointressanta… 2011 – uppdrag om OB för stadskärnan Initiativ av två unga vikarier under min föräldraledighet.

12 Områdesbestämmelser för Hedemora stadskärna
VÄGVAL: DP, OB, byggnadsordning, råd och uppmärksammanden… ? Hanna Forslund Andra exempel = enhetliga gamla stadkärnor med charmig träbebyggelse: Arboga - byggnadsordning med tillhörande konkreta råd och anvisningar, 2000 Nora OB 2010 (reglerar), Byggnadsordning 2010 =FÖP (rådger, förklarar) Säter - OB 1995 Sigtuna - Bevarande och förnyelseplan 1986 Eksjö - ?  OB Varför OB? Vet inte… Tradition? (12 tidigare), juridiskt beprövat dokument… Byggnadsordningar verkar sakna juridisk status slipper detaljstyra markanvändning. Möjliggör utveckling. Ändrad användning (på gott och ont, ex torget) Juridiska konsekvenser: gatukostn.ersättning ej längre möjlig, byggrätter försvinner,

13 Områdesbestämmelser för Hedemora stadskärna
9 karaktärsgrupper: Historia, hus, detaljer, trädgård, uthus, målbild Bestämmelser Likställd i hela omr. -särskilt värdefull beb. -enstaka rivning -enstaka nybyggnation -hänvisn => resp karaktär Utökad lovplikt Vissa grupper Ändrad markbeläggn. Trädfällning Anmälningsplikt Hanna Forslund OB - samrådsförslaget Internt teamwork + hjälp från byggnadsantikvarie på Dalarnas museum Avgränsning utifrån vad som upplevs som stadskärnan. Bygglov för mkt Olika delområden, men relativt lika lovplikt, ex. Samråd sommaren 2011, utställning, vandring med guider, frågestund efter, besök på kontoret positivt, men bl a oklarheter: Vad är anmälningspliktigt underhåll? Vad är tillbyggnad? Lovplikt på markiser, små skärmtak och paraboler? Tilläggsisolering, ändrad färgtyp?  Ökad dialog och bedömning utifrån karaktärsbeskrivningar kräver mkt arbete för bygglovsfolket. Resurser? Information och förståelse för byråkratin? Hur klargöra allt som kräver lov för fastighetsägarna? Reviderat förslag: * Tydligare lovplikt, kolla lagen * Försöka klargöra vad som får göras utan lov, utveckla karaktärsgrupper och goda råd * Informationsbroschyrer Kan man bestämma fler saker som får göras utan lov?

14 Områdesbestämmelser för Hedemora stadskärna
Hanna Forslund FUNDERINGAR Borde riksintresset preciseras/omdefinieras? Skydda stadsjordar? Hur? OB - rätt metod? Hur säkerställa gröna värden?


Ladda ner ppt "Områdesbestämmelser för Hedemora stadskärna"

Liknande presentationer


Google-annonser