Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

ÖREBRO LÄNS LANDSTING Geriatrik på Universitetssjukhuset Britt-Marie Hennerdal.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "ÖREBRO LÄNS LANDSTING Geriatrik på Universitetssjukhuset Britt-Marie Hennerdal."— Presentationens avskrift:

1 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Geriatrik på Universitetssjukhuset Britt-Marie Hennerdal

2 ÖREBRO LÄNS LANDSTING  Geriatrik  Palliativa sektionen  Demenssektionen  Rehabsektionen  Forskning  Utvecklingsarbete-patientsäkerhet  Framtid, visioner

3 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Befolkningsutveckling ÖLL  Befolkningsutveckling för respektive primärt upptagningsområde  2005 – 2010 äldre än 65 år USÖ: + 3 663 Karlskoga: + 769Lindesberg: + 876 USÖ: + 12,1 %Karlskoga: + 7,7 %Lindesberg: + 8,9 % ca 0,3 % multisjuka, sköra äldre  Ca 7 % multisjuka men ännu ej så vårdbehövande

4 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Varför Geriatrik?  Ökat antal äldre över 65 års ålder  Det finns ett utbildningsbehov kring åldrandet  Äldre sköra patienter har ofta mer än en sjukdom  Alltmer specialiserade avdelningar/kunskaper  Patienterna har behov av läkemedelsöversyn  Möjlighet till både sluten och öppenvård inkl. hembesök  Kunskap om andra vårdgivare, vårdgrannar

5 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Geriatriska kliniken  Ca 130 medarbetareUSÖ 3500 anställda  3 vårdavdelningar, 34 vårdplatserUSÖ 550 vårdplatser  10 läkareUSÖ 570 läkare  Sjuksköterskor, undersköterskor  Arbetsterapeuter, sjukgymnaster  Kuratorer, psykologer

6 ÖREBRO LÄNS LANDSTING AGK akut geriatrisk konsult  Dagligen deltagande i medicin AVA-rond kl 10.15, ”kan” patienterna >65 års ålder  Konsult för direktinläggningar för mottagningsbesök bedömning på avdelning uppföljning av Ger. teamet telefonrådgivning till USÖ, primärvård

7 ÖREBRO LÄNS LANDSTING

8 Syfte och mål med vård i livets slut Jag… … och mina närstående är informerade om min situation … är smärtlindrad … är lindrad från andra övriga symtom … är ordinerad läkemedel som kan ges vid behov … vårdas där jag vill dö … behöver inte dö ensam … vet att mina närstående får stöd

9 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Palliativ vård Palliativ vård enl. WHO 2002: oLindrar smärta och andra plågsamma symtom oBekräftar livet och betraktar döendet som en normal process oSyftar inte till att påskynda eller fördröja döden oIntegrerar psykologiska och andliga aspekter i patientens vård oErbjuder organiserat stöd till hjälp för patienter att leva så aktivt liv som möjligt fram till döden oTillämpar ett teambaserat förhållningssätt för patienters och familjers behov samt tillhandahåller, om det behövs, även stödjande och rådgivande samtal

10 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Palliativ vård Palliativ vård enl. WHO: (fortsättning) oBefrämjar livskvalitet och kan även påverka sjukdomens förlopp i positiv bemärkelse oÄr tillämpbar tidigt i sjukdomsskedet tillsammans med terapier, som syftar till att förlänga livet, såsom cytostatika och strålbehandling. Palliativ vård omfattar även sådana undersökningar som är nödvändiga för att bättre förstå och ta hand om plågsamma symtom och komplikationer.

11 ÖREBRO LÄNS LANDSTING  ~3000 dödsfall i Örebro län  80% beräknas behöva palliativ vård

12 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Palliativ vård/Vård i livets slutskede  Palliativ vård inom länet ges till största delen via kommunens distriktssköterskor tillsammans med primärvårdsläkare. Vården ges i hemmet eller på kommunalt boende och kallas Allmän palliativ vård.  Palliativ vård bedrivs även på länets 3 sjukhus, nästan samtliga kliniken.  Specialiserad palliativ vård ges på avd 84/Vitsippan USÖ, LAH samt via Palliativa rådgivningsteamet i Karlskoga och Smärtsektionen i Lindesberg.

13 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Palliativa sektionen  Avd 84/Vitsippan, slutenvårdsavdelning för palliativ vård. Startade 1991 på Karlahuset  LAH, palliativ öppenvårdsverksamhet, 1974.  Remissinstans för  palliativ vård USÖ

14 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Avd 84/Vitsippan Flyttade in till USÖ våren 2006 (7 år i Karlahuset, 8 år i Mellringe) Palliativ vårdavdelning. Förändringar i den palliativa vården enl WHOs def, aktiva åtgärder. Av alla inläggningar på avd 84 resulterar 25% i utskrivning till hemmet alt kommunalt boende.

15 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Avd 84/Vitsippan  Inläggning efter remiss för specialiserad palliativ vård från annan sjukhusklinik (vanligast)  Vanligt med direktinläggning från LAH alt allmän palliativ vård i hemmet (ej via akuten)  Inläggning för symtomlindring  Växelvård för avlastning av anhöriga i hemmet

16 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Avd 84/Vitsippan  Inläggning i samband med undersökningar (röntgen) eller andra ingrepp t.ex. tappning av vätska bukhålan/lungsäck och strålbehandling  Inläggning från annan klinik för bedömning av vårdbehov och planering innan utskrivning till hemmet alt kommunalt boende.

17 ÖREBRO LÄNS LANDSTING LAH/Landstingets avancerade hemsjukvård  Uppdrag att bedriva specialiserad palliativ vård i hemmet med eller utan insatser från kommunen  Patienten kan ha pågående vård och behandling via annan klinik( t.ex cellgiftsbehandling)  Avancerad hemsjukvård(ej palliativ vård)

18 ÖREBRO LÄNS LANDSTING LAH/Landstingets avancerade hemsjukvård  ”Konsultuppdrag” för t.ex. LAH sjuksköterska när annan klinik/läkare sköter patienten  Utbildningsinsatser för annan vårdpersonal

19 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Palliativ vård nationellt  Nationellt vårdprogram för palliativ vård 2012 Regionala cancercentra (RCC),  Nationella riktlinjer för palliativ vård Socialstyrelsen, 2013.

20 ÖREBRO LÄNS LANDSTING

21 65 år och äldre 1950-2050 År 2030: Var fjärde invånare ≥ 65 år 3/4 miljon ≥ 80 år 20302050 201 0 198 0 N-O Hagnelius, överläkare

22 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Ålderskurva 050100

23 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Morbiditet hos äldre Data från Kungsholmenprojektet Fratiglioni et al. Läkartidningen 2001;98:552-8

24 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Vad är demens? Vid demens finns:  minnesstörning  svårigheter att tänka, planera, lösa problem  förändring av det emotionella registret/personligheten  nedstämdhet, initiativlöshet, aggressivitet  svårigheter att utföra praktiska göromål

25 ÖREBRO LÄNS LANDSTING

26

27 Utredningens innehåll  anamnes  status 80%  kemlab/serologi/LP  avbildning

28 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Funktionsnivå: FAST (Functional Assessment Scale) 6-7 årBehöver tillsyn för att välja rätt klädsel.5 8-12 år Minskad förmåga att genomföra komplexa uppgifter (t ex att planera en middag med gäster), handha den egna ekonomin (glömmer t ex att betala räkningar), svårigheter att handla i affärer etc. 4 Tonåren Försämrad förmåga i arbetet uppenbart för medarbetarna. Svårighet att resa till nya orter. Minskad förmåga att organisera 3 Patienten klagar på att han/hon glömmer var saker finns.2 Inga svårigheter, varken subjektivt eller objektivt1 Modified from Reisberg et al. 2002

29 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Utveckling ?  1991  Vårdplatser på sjukhus: 100 000  Medelvårdtid medicinklinik: ca 10 dagar  Andel med hemtjänst: 34%; SÄBO 28%  2009  Vårdplatser på sjukhus: 26 000  Medelvårdtid medicinklinik: < 6 dagar  Andel med hemtjänst: 22%; SÄBO 15% (avser personer >80 år)

30 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Särskilt boende Hemtjänst, dagvård Samhällskostnader för demenssjukdomarna i Sverige 2005: 50 miljarder SEK Modifierad från Socialstyrelsen – Demenssjukdomarnas samhällskostnader och antalet dementa i Sverige 2005, A Wimo et al.

31 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Behandling av Alzheimers sjukdom: SATS-studien Wallin et al. DGCD 2007;23:150- 60

32 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Trafikfarliga sjukdomar hos äldre bilförare Demenssjukdomar Tillstånd efter stroke och andra hjärnskador Hjärtsjukdomar Ögonsjukdomar - rubbningar i synfältet mer än i synskärpan Trafikfarliga läkemedel Motoriska handikapp - kan i allmänhet kompenseras genom anordningar på fordonet

33 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Allmän-/rehabsektionen Anna Pellmyr Överläkare, Ger klin.

34 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Geriatrisk Rehabilitering Inneliggande på avd 82 I hemmiljö

35 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Geriatriska öppenvårdsteamet Läkare Sjuksköterska Kurator Arbetsterapeut Sjukgymnast Logoped

36 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Traditionella rehabiliteringsområden Amputerade(Höft)frakturer Höft-och knäplastikerStroke

37 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Brobygge mellan sjukhus och Primärvård/kommun

38 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Mångsökare Uppföljningar efter akutbesök Uppföljning efter inneliggande vård Förhindra återinläggning där det är möjligt Optimera insatserna i hemmet Kortare vårdtider

39 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Vad görs? Analys av specifikt problem Journalgenomgång Läkemedelsöversyn Symtomskattning Depression/ångestskattning Smärtskattning Rehabilitering/Mobilisering Nutrition-elimination Kommunala insatser: finns de/behövs de/behov av förändring? Kontakt med Primärvård Ska palliativt beslut tas? Hur ska man agera vid försämring?

40 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Hilma 87 år

41 ÖREBRO LÄNS LANDSTING

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59 Geriatriska öppenvårdsteamet

60 ÖREBRO LÄNS LANDSTING

61

62

63

64

65 Trygghet

66 ÖREBRO LÄNS LANDSTING

67 Forskning geriatrik  Demens och vitaminer, avhandling 2009, fortsättning följer  Risk för höftfraktur hos strokepatienter, disputation februari 2013  Fantomen på geriatriska – benamputation hur går det sen?  Geriatriska öppenvårdsteamet – bron mellan sluten- och öppenvård  Litiumbehandling och påverkan på kalkomsättningen  Studentarbeten i samarbete med Örebro Universitet

68 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Utvecklingsarbete-Patientsäkerhet  KvalitetsregisterSveDem Svenska palliativ registret Senior Alert(fall, trycksår,nutrition, munhälsa) Amputations- och protesregistret Avvikelsehantering EvidensgrupperArbetar vi enligt vetenskap och beprövad erfarenhet? Praktisk träningKTC Geriatriska AkademinFöreläsningsserie på USÖ Konsult till primärvård FöreläsningarUtbildningsdagar, skolor, universitet, föreningar

69 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Ortogeriatrisk sektion på ortopedkliniken  höftplastik/fraktur, kotkompressioner mm  Ökad medicinsk kvalitet  Möjlighet till kortare vårdtid  Kvalitetssäkrad uppföljning  Forskning

70 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Visioner- Framtid  Ge Hilma rätt vård, på rätt plats, i rätt tid, som Hilma vill ha det !  Samarbete  ”Ledningskraft”  Brobygge – öppenvårdsteam inom alla tre sektionerna  Ökad kunskap om äldre  Ökad forskning kring äldre


Ladda ner ppt "ÖREBRO LÄNS LANDSTING Geriatrik på Universitetssjukhuset Britt-Marie Hennerdal."

Liknande presentationer


Google-annonser