Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan 1 För lokal/regional demokrati i hela Europa Svenska kommuner, landsting och regioner i arbete.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan 1 För lokal/regional demokrati i hela Europa Svenska kommuner, landsting och regioner i arbete."— Presentationens avskrift:

1 Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan 1 För lokal/regional demokrati i hela Europa Svenska kommuner, landsting och regioner i arbete för Europarådet

2 2 Europarådet och EU Europarådet 1949 CLRAE:s föregångare 1957 47 medlemsländer (bl.a. Ryssland) Mellanstatligt Fattig organisation ”Standard setting” och övervakning - demokrati Toppmöten – sällan Samarbetsavtal 2007 Kol- och stålunionen 1957 Regionkommittén 1994 25 medlemsländer Lagstiftningsrätt Stark ekonomi Ekonomiskt samarbete Toppmöten 3 ggr/år – ”europeiska rådet”

3 3 Europarådets institutioner Ministerkommittén – regeringarna Parlamentarikerförsamlingen – riksdagsledamöter Europadomstolen –jurister om MR-konventionens tillämpning Kongressen (CLRAE) – rådgivande organ – 318 valda kommun- och regionpolitiker

4 4 Europarådets demokratiövervakning Europarådet övervakar konventioner om mänskliga rättigheter kommunal självstyrelse förbud mot tortyr utländska medborgares deltagande i samhällslivet gränsöverskridande samarbete etc.

5 5 CLRAE arbetar för … en väl fungerande lokal och regional demokrati som är grunden för frihet, säkerhet och avspänning i vars arbete svenska kommuner, landsting och regioner deltar.

6 6 Hur arbetar CLRAE? Institutioner Sessioner – 3 ggr/år (plenar + vår & höst) Standing Committee – 3 ggr/år Utskott – 3 ggr/år –Institutionella frågor –Social sammanhållning –Hållbar utveckling –Kultur och utbildning Byrån – har största makten, 5-6 ggr/år Två kamrar – lokal och regional Kongresskansli i Strasbourg – ett 40-tal pers Arbetsformer Rekommendationer till regeringarna Övervakning av lokal och regional självstyrelse Konferenser som ger politiska rapporter Valövervakning Kontakt och påverkan

7 7 Svenska delegationen Nomineras av svenska regeringen på förslag av Sveriges Kommuner och Landsting 12 kommun-, landstings- och regionpolitiker Mandattid 2 år, 2006-2008 Delegationsordförande Anders Knape (Karlstad), vice ordförande Ann Beskow (Orsa) Delegationsstöd SKL – bl.a. delegationsmöten 3 ggr/år

8 8 Svenska delegationen - ledamöter Ordinarie: Anders Knape (m), fullmäktigeledamot, Karlstads kommun Inger Linge (m), fullmäktigeordförande, Stockholms läns landsting Uno Aldegren (s), regionråd, region Skåne Lena Ludvigsson-Olafsen (s), fullmäktigeledamot Smedjebackens kommun Ann Beskow (s), kommunalråd, Orsa Raymond Svensson (c), fullmäktigeledamot, Stockholms läns landsting Ersättare: Britt-Marie Lövgren (fp), fullmäktigeledamot, Umeå kommun Lars O Molin (kd), fullmäktigeordförande, Örebro kommun Annelie Stark (s), regionråd, Västra Götalandsregionen Jens Nilsson (s), kommunalråd, Östersund Barbro Larsson (c), fullmäktigeledamot, Västmanlands läns landsting Kent Ögren (s), landstingsråd, Norrbottens läns landsting

9 9 Medlemsnytta De politiska diskussioner som förs inom kongressen är desamma som i många fullmäktigeförsamlingar. Genom arbetet i CLRAE kan svenska kommuner, landsting och regioner få nya infallsvinklar och kännedom om alternativa former att definiera och lösa problem. Dessutom öppnas en tillgång till olika nätverk. En stark närvaro i kongressen bidrar till att Europarådet utformar regelverk på ett för svenska kommuner, landsting och regioner bra sätt. Medlemsnyttan bygger på att arbetet i CLRAE är nära kopplat till förbundskongressernas prioriteringar. Att säkerställa detta är en viktig uppgift för kansliet.

10 10 Svenska prioriteringar CLRAE utgår från förbundets politiska kongressbeslut Självstyrelseövervakning –Övervakningsrapporter –Tilläggsprotokoll till kommunala självstyrelsekonventionen Demokrati –Grundläggande rättigheter –Demokratiforum –Integration Europarådets roll i Europa –EU och Europarådet –Samarbetsavtal med regionkommittén

11 11 Några svenska ”rapportörskap” Den kommunala demokratins institutioner - bl.a. fullmäktiges ställning, den verkställande maktens ansvar, direktvalda borgmästare (Anders Knape (m), Karlstad) Kommunala självstyrelsekonventionen 20 år – erfarenheter och behovet av uppdatering och förstärkning (Birgitta Halvarsson (s), Torsby) Interkulturell och interreligiös dialog – integration mellan medborgare på lokal nivå (Brith Fäldt (v), Piteå) Revidering av Europarådets ungdomscharter (Brith Fäldt (v), Piteå) Perifera regioner – utvecklingsfrågor och demokrati (Inger Linge (m), Stockholms läns landsting)

12 12 Europakonventionen om kommunal självstyrelse Grundläggande krav gentemot medlemsländerna att tillhandahålla förutsättningar för god lokal och regional självstyrelse bl.a. –självstyrelse inskriven i lag (helst grundlag) –egen och tillräcklig finansiering –god konsultationsprocess stat-kommun Ratificerades av Sverige 1989 Gäller både kommuner och landsting Representativ demokrati och direktinflytande för medborgarna

13 13 Sverige-övervakningen 2005 CLRAE har Europarådets uppdrag övervaka tillämpningen av kommunala självstyrelsekonventionen. 2005 publicerades en rapport kring svensk lokal och regional demokrati. Europarådets rekommendationer till svenska regeringen var bl.a. Förtydliga den kommunala beskattningsrätten Skapa en tvistelösningsmekanism för att tolka självstyrelseprincipen Öka andelen generella statsbidrag Utvärdera utjämningssystemet Uppmuntra regional demokrati Överväg en asymmetrisk samhällsorganisation

14 14 Sverige-övervakningen - förbunden juni 2005 Förbunden uttalade att den granskning som Europarådet låtit genomföra ger ett värdefullt bidrag till frågan om hur den lokala och regionala demokratin ska kunna stärkas att Europarådets rapport ur ett oberoende perspektiv ger belägg för bedömningar och ställningstaganden som förbunden gjort i dessa frågor

15 15 Sverige-övervakningen – regeringens svar november 2005 Rättighetslagstiftningen – ”vi gör ingenting förrän vi sett vad Ansvarskommittén föreslår” Större frihet – frågan ligger hos Ansvarskommittén Beskattningsrätten – otydligt om konventionen förbjuder skattetak; regeringen planerar inte något tak Skatteutjämningen – Sveriges system ligger i linje med konventionen Specialdestinerade statsbidrag – sedan 1993 har vi i princip alla bidrag i en ”påse” Självstyrelsens konstitutionella ställning – som del i regeringens arbete att förbereda lagförslag tas alltid hänsyn till självstyrelsekonventionens krav Överklaga brott mot konventionen – frågan om ev. författningsdomstol hör till grundlagsutredningen ”Tvistelösningsmekanism” – Riksdagen och dess konstitutionsutskott har rätt bedöma om konventionen tillämpas rätt; det systemet tänker regeringen inte ändra Regioner i Sverige – frågan ligger hos Ansvarskommittén

16 16 Sverige-övervakningen – hur går vi vidare? Bevakning via bl.a. –Ansvarskommittén (feb 07) –Grundlagsutredningen (dec 08) Ny utvärderingsrapport från Europarådskongressen planeras 2008

17 17 Konventionen om utländska medborgares deltagande i samhällslivet på lokal nivå Texten slår fast grundläggande rättigheter: Rätt delta i kommunala val ”Consultative bodies” Kongressen bidrar med ”benchmarking”.. Handbok i praktisk integrationspolitik Nätverk mellan städer med stor andel invandrare … och med policyutveckling Interkulturell och interreligiös dialog Kongressen ställer krav mot EU: Tredjelandsmedborgare delta i kommunala val etc. inom EU

18 18 Regional självstyrelsestadga Förslag antogs av kongressen 1997 och är en ”parallell” till kommunala självstyrelsekonventionen Diskuterats av kommunministrarna sedan dess men ingen enighet kring bindande konventionstext Ministrarna har antagit ”riktlinjer” för att garantera förutsättningar för regional självstyrelse Förslaget om självstyrelsestadga diskuteras närmast vid kommunministermötet i Valencia 15-16 oktober

19 19 Demokratiforum Regeringen, forskare, parlamentariker, kommunpolitiker och medborgarrepresentanter Fokus på hur utveckla demokratin Demokratiska institutioner och direkt inflytande och medverkan ”Utanför-gruppernas” deltagande i samhällslivet måste stödjas – unga, invandrare m.fl. Polen 2005 (civilsamhället), Ryssland 2006 (politiska partierna), Sverige 2007 (deltagande), Spanien 2008 (e-demokrati) CLRAE och Sveriges Kommuner och Landsting starka aktörer i mötet 2007 i Stockholm/Sigtuna

20 20 På gång i CLRAE 2008 Tilläggsprotokoll som stärker kommunala självstyrelsekonventionen Vitbok om integration och interkulturell dialog Koppling mänskliga rättigheter och kommunal demokrati Europarådets ekonomiska läge – domstolen tar alltmer av de knappa resurserna


Ladda ner ppt "Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan 1 För lokal/regional demokrati i hela Europa Svenska kommuner, landsting och regioner i arbete."

Liknande presentationer


Google-annonser