Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Www.gu.se Patrik Aronsson Martin Johnsson Gunnar Tobin Apotekarprogrammet - Göteborgs Universitet 2012-05-09 Att skriva Examensarbete - Krav och råd.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Www.gu.se Patrik Aronsson Martin Johnsson Gunnar Tobin Apotekarprogrammet - Göteborgs Universitet 2012-05-09 Att skriva Examensarbete - Krav och råd."— Presentationens avskrift:

1 www.gu.se Patrik Aronsson Martin Johnsson Gunnar Tobin Apotekarprogrammet - Göteborgs Universitet 2012-05-09 Att skriva Examensarbete - Krav och råd

2 www.gu.se Krav på utförande Projektplan (/Contract) – utgångspunkt för studiens målbeskrivning Presentation: 1) Muntligt med opponentskap 2) Poster 3) Uppsats

3 www.gu.se Exjobbskursen på GUL EXA930 V13 Inför Examensarbetet –Projektplan/Contract(inlämning) –Behörighet(kontroll slutet av T8, godkänt på samtliga kurser T1-6) –Elektroniskt Upprop(obligatoriskt – sker vid terminsstart) EXA930 H13 Examensarbete på magisternivå i farmaci –Återkoppling från handledare (via e-post i mitten av oktober) –Preliminärt Abstract(inlämning) –Skriftlig Rapport(inlämning) URKUND –Poster(om hjälp med utskrift) –Intyg om Godkännande(inlämning) –Muntlig redovisning, Opponering och Posterpresentation(obligatoriskt moment) –Kursenkät –Abstract att Publicera(frivilligt)

4 www.gu.se Exjobbskursen på GUL - Tips –Spara ett bokmärke på datorn till: http://www.pharmguse.net/pharm/exjobb/exjobb_main.html http://www.pharmguse.net/pharm/exjobb/exjobb_main.html –Se till att du är med på den preliminära kurslistan (dvs. kan komma åt GUL-sidan ”Inför Exjobbet”) Kontakta annars kursledningen via e-post –Ändra din GUL-e-postadress till den e-postadress du använder i praktiken –Läs instruktionerna noga och håll dead-lines Skicka in filer i rätt filformat (enligt anvisning vid filuppladdningen) –Om du ändå får problem, läs på: http://www.sa.adm.gu.se/enhetenforadministrativasystem/gul/support/ Login: www.gul.gu.se http://www.sa.adm.gu.se/enhetenforadministrativasystem/gul/support/www.gul.gu.se

5 www.gu.se 1.Kursens benämning, poängantal och fördjupningsnivå Kursen i examensarbete (Master thesis) omfattande 30 högskolepoäng (kurskod: EXA 930) ges under APEX termin 9 Kursplan för examensarbetet

6 www.gu.se 2. Kursens syfte Praktisk tillämpning av kunskaper Stimulera till analys och problemlösning på vetenskaplig grund Träning i den arbetsprocess som leder fram till den vetenskapliga uppsatsen Resultat ingår inte i syftet, det är en bonus! Kursplan för examensarbetet

7 www.gu.se 3. Kursens huvudsakliga innehåll Experimentellt (prekliniskt), epidemiologiskt eller kliniskt (t ex uppföljning av kliniska prövningar och behandlingsåtgärder) arbete samt Kritisk litteraturgenomgång byggd på originallitteratur Kursplan för examensarbetet

8 www.gu.se 4. Kurslitteratur Litteratur tas fram av studenten själv i samråd med handledaren (Litteraturtips: Rainer Nyberg, ”Skriv vetenskapliga uppsatser och avhandlingar” Studentelitteratur 2000, 4:e upplagan. Jane Fraser, ”How to publish in biomedicine”, Radcliffe Medical Press Ltd, 1997) 5. Särskilda behörighetsvillkor Godkänt resultat på 90 hp ingående i huvudämne för magisterexamen Godkänt resultat på samtliga kurser T1-6 6. Former för bedömning Skriftlig rapport på svenska eller engelska med sammanfattning på engelska, muntlig presentation, posterpresentation samt opponering 7. Betygsgrader Som betyg ges är underkänd (U) eller godkänd (G) Kursplan för examensarbetet

9 www.gu.se Allmänt Uppsatsskrivande tar tid Du bör tidigt börja att skriva på din uppsats, åtminstone introduktionen I arbetet (introduktion och diskussion) måste det finnas avsnitt som belyser projektets betydelse för läkemedel/läkemedelsrelaterade frågor. Diskutera även gärna hållbar utveckling och etiska frågeställningar. Kom ihåg att de första utkasten oftast omarbetas efter hand Läs in dig väl på området

10 www.gu.se Abstract Preliminärt Abstract På engelska Använd abstractmallen som finns på hemsidan/GUL Fyll i samtliga efterfrågade uppgifter. Svensk och engelsk titel krävs Sammandrag av inledning, syfte, frågeställningar, de viktigaste resultaten och slutsatserna MAX 250 ORD!

11 www.gu.se Utformning IMRaD-design Titelsida Abstract eller sammanfattning (högst 250 ord på engelska) Inledning Metod Resultat Diskussion Acknowledgement och Referenslista Figurer/Tabeller (läggs vanligen löpande i själva rapporten – ibland som bilaga)

12 www.gu.se Titel- och försättssidor Titelsida –Titel, författare, lärosäte samt årtalsangivelse (OBS: Året då kursen går!) –Använd den mall som finns på Exjobbshemsidan http://www.pharmguse.net/pharm/exjobb/slutet.html Försättsblad –Titel (svensk & engelsk) –Namn, adress, telefonnummer och egen e-mail adress Innehållsförteckning

13 www.gu.se Inledning och bakgrund Inledning –Presentation av problemet som skall behandlas –Belys projektets betydelse för läkemedel/läkemedelsrelaterade frågor –Sätt in det i ett sammanhang. Referenser till tidigare relevanta projekt/studier/forskning. Vad vet man/vet man inte? Utgå från att läsaren behärskar det mest basala Syfte och frågeställning(ar) (kan vara egen rubrik) –Frågeställningar avser att bryta ner syftet i några konkreta frågor –Har du gjort frågor skall de formuleras så klart och detaljerat som möjligt –Är dina frågor formulerade så att de är möjliga att besvara? –Alternativ till frågeställningar är hypoteser

14 www.gu.se Metoddelen Ska vara ”korrekt och tydlig” I ett kvalitativt orienterat projekt beskriver du förslagsvis: –Metod –Urvalsprinciper –Hur du gick till väga vid dataanalysen –Etiska överväganden (bör även diskuteras)

15 www.gu.se Metoddelen (kvantitativa studier) Patienter/Individer/Försöksdjur mm –Urvalsmetoder, representativitet Behandling/Åtgärd –Noggrann åtgärdsbeskrivning Mätning –Beskriv noga vad du har mätt och hur Material –Vilka substanser/lösningar/etc. du har använt Varifrån de är inköpta. Vad dessa består av Utvärdering/statistik –Hur du har använt den insamlade informationen Statistisk metod

16 www.gu.se Resultat I en kvantitativ studie en torr uppräkning av vad man funnit Fynden kommenteras i regel inte I en kvalitativ studie är resultatdelen ofta längre Abstrakta fynd verifieras ofta med citat från materialet. Citat kortare än 40 ord inom citationstecken - längre: mindre fonter (teckensnitt) och indrag Fynden förs ofta samman till en helhet i figurer/tabeller. Dessa ska vara enkla att förstå Visa statistisk signifikans och spridningar där det är tillämpbart

17 www.gu.se Diskussion Metoddiskussion – var det rätt metod som användes? De egna resultaten jämförs med tidigare forskning Styrkor och svagheter i de egna slutsatserna diskuteras Vilka tänkbara konsekvenser har resultaten för vården, patienterna, nya forskningshypoteser, bakomliggande mekanismer m.m.? Belys projektets betydelse för läkemedel/läkemedelsrelaterade frågor. Ta gärna upp hållbar utveckling Vilka obesvarade frågor finns? Vilket behov av fortsatt forskning ser du? Slutsatser – Skall vara kopplade till frågeställning/syfte!

18 www.gu.se Acknowledgement och Referenslista Acknowledgement –Anslagsgivare –Tack till personer som varit av betydelse för arbetet eller på något sätt varit ett stöd –Tack till personer som deltagit i arbetet utan att vara medförfattare Referenshantering –Vancouver (mall) ett bra alternativ –EndNote rekommenderas. Om du ej skall vara på GU kan du med fördel installera programmet innan sommaren

19 www.gu.se Figurer/Tabeller –Numrerade i löpande ordning –Förklarande bildtext –Det skall finnas hänvisningar till figurerna i texten(!) –Vanligtvis löpande i texten (rapporten), ibland sist som bilaga

20 www.gu.se Skrivtips Klargör för dig själv vad du vill förmedla till läsaren Skriv enkelt och rakt på sak. Undvik förkortningar. Då förkortningar är nödvändiga skriv ut det fullständiga ordet första gången följt av förkortningen inom parentes. Ex. deoxyribonucleic acid (DNA) Upprepa inte. Då blir det ofta bara luddigt Låt en röd tråd löpa dels övergripande (vilket kan skönjas i rubriksättningen), dels i de enskilda delarna Var sparsam med citat Skriv kort hellre än långt

21 www.gu.se Krav på uppsats Sammanfattning (på engelska) skall finnas i uppsatsen. Engelska är rekommenderat språk i övrigt också, och givetvis ett krav för de som gör projekt utomlands En klar och tydlig problemformulering skall finnas Vald undersökningsmetod skall motiveras med hänsyn till ämnesval Uppsatsen skall handla om det som anges av titel, syfte och problem En studie (teoretisk eller empirisk) skall redovisas En litteraturgenomgång som omfattar de väsentligaste delarna inom det valda ämnesområdet skall redovisas Uppsatsens påståenden skall vara byggda på referenser eller egna observationer En tydlig slutsats som besvarar frågeställningen skall redovisas. Pålitligheten och riktigheten i den gjorda konklusionen skall diskuteras Uppsatsen skall vara väl strukturerad och ha en klar röd tråd Ett omfång (exklusive figurer och tabeller) på ca: 30 sidor rekommenderas

22 www.gu.se Referenshantering Källor skall anges på ett standardiserat sätt Det skall klart framgå vilket underlag du har för dina tolkningar och påståenden Det skall klart framgå vad som är dina egna slutsatser och tankar och vad du har hämtat från andra; det ska vara lätt att hitta tillbaka för den som vill läsa mera eller kontrollera dina uppgifter Du skall ha läst och ha kunskap refererade artiklar handlar om Det finns många olika referenssystem. Inom biomedicin används ofta Vancouversystemet Rekommendationerna, de s k “International Committee of Medical Journal Editors' Uniform Requirements”, har publicerats i flera olika tidskrifter efter 1 January 1997 (exempelvis: Ann Intern Med. 1997;126:36-47)

23 www.gu.se Referenssystemets två delar 1) Hänvisning i texten och 2) Bibliografisk beskrivning Texthänvisningen är en parentes som vanligtvis består av författarens efternamn och utgivningsår Varje gång du använder information eller uppgifter från en annan källa, skall du skriva en texthänvisning Texthänvisningen pekar till en fullständig bibliografisk beskrivning av dokumentet i referenslistan I din referenslista tar du bara med de skriftliga källorna, för muntliga källor använder du dig av noter (alternativt hänvisning i texten) Använd referenshanteringsprogram som EndNote, så blir det lätt och rätt! Finns att hämta på: http://licenser.gu.se/gu/studenter/ eller www.ftp.gu.sehttp://licenser.gu.se/gu/studenter/www.ftp.gu.se

24 www.gu.se Kvalitetsvärdering av referenser Är det en tillförlitlig källa? ”Peer review” granskad eller muntlig källa? Typ av studie: –Randomiserad kontrollerad prövning med stort antal individer/patienter? –Studie med stort antal observationer (n) i etablerad djurmodell? –Fallrapport? –Internetkälla? –Tidningsartikel?

25 www.gu.se Krav på den muntliga presentationen Den ska ges av studenten Skall vara begriplig för Dina kursare Presentationen skall vara väl strukturerad och ges enligt en klar linje Du skall kunna redogöra för bakgrund och metodik En klar och tydlig problemformulering skall finnas En tydlig konklusion skall redovisas En vetenskaplig mognad skall eftersträvas vilket bl.a. kan spåras i ett kritiskt granskande av egna fynd

26 www.gu.se Krav på opponering Man ska noggrant och kritiskt läsa sin kursares uppsats Efter presentationen ska opponenten kommentera uppsatsens kvalitet Den kritik som ges skall vara konstruktiv! Minst 5 väl genomtänkta frågor ska sedan ställas för att antingen utreda oklarheter, eller för att stilla opponentens nyfikenhet En moderator (lärare) kommer att leda varje presentation/opponering. Dennes uppgift är att bedöma hur väl opponenten genomfört sin uppgift, samt eventuellt ställa ytterligare frågor

27 www.gu.se Posterpresentation Posterutställning under redovisningsdagarna 17-18:e januari 2013 Postern bör fokusera på bildmaterialet av de viktigaste slutsatserna Postermallar finns att ladda ned på Exjobbshemsidan

28 www.gu.se Viktiga datum Kring 2:e september: Projektet påbörjas Ca: 15/10: Återkoppling från handledare (via e-post) 9/12: sista dag för inlämning av preliminärt abstract via GUL 6/1: senast denna dag ska uppsatsen, helt färdig eller ej, skickas till opponenten 16-17/1 2013: Redovisningar/opponering samt posterutställning i Academicum 20/1 2013: Deadline för inlämning av din skriftliga rapport (exjobbet).

29 www.gu.se Internationell information Om du skall göra ditt exjobb utomlands måste ditt contract vara godkänt (påskrivet) av kursledningen i god tid innan du reser. Du skall också ha med dig ett försäkringskort. Detta får du genom att kontakta Patrik Aronsson (exa930@pharm.gu.se). Detta kan du göra först då ditt contract är godkänt. Internationell info

30 www.gu.se ?


Ladda ner ppt "Www.gu.se Patrik Aronsson Martin Johnsson Gunnar Tobin Apotekarprogrammet - Göteborgs Universitet 2012-05-09 Att skriva Examensarbete - Krav och råd."

Liknande presentationer


Google-annonser