Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Mårten Schultz, Juridicum, Stockholms universitet

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Mårten Schultz, Juridicum, Stockholms universitet"— Presentationens avskrift:

1 Mårten Schultz, Juridicum, Stockholms universitet
Avtalsrätt Mårten Schultz, Juridicum, Stockholms universitet

2 Inledning: Avtalsrätten och samhället
Vad är “allmän avtalsrätt”? Partsautonomi, avtalsfrihet och principen pacta sunt servanda Undantag från avtalsbundenhet - preliminärer Olika avtal: Konsensualavtal, formalavtal, realavtal, standardavtal Lagregleringen. Avtalslagen: Dispositiv

3 Avtalsrättsliga problemkomplex
Hur uppstår avtalsbundenhet? när föreligger ett giltigt avtal? Problem: Formkrav, rättshandlingsförmåga, mellanmansrättsliga problem, inverkan av ex. falska förespeglingar etc Hur skall avtalet tolkas? Problem: Hur spelar parternas vilja eller ideer in, ska domaren tolka självständigt efter vad som uppfattas som skäligt, etc Skall avtalet/avtalsinnehållet modifieras? Jämkning, ogiltighet etc.

4 Avtals ingående

5 Slutande av avtal “Lagmodellen”, avtalslagens modell för slutande av avtal. Anbud-accept. Bindande anbud under acceptfristen, löftesprincipen, om ej sedvana etc säger annat. AvtL 1§ Gäller ej om formkrav uppställes (jmf fast egendom)

6 Acceptfrist Hur lång acceptfrist? I första hand vad som sagts i anbudet, 2 § I andra hand: legal acceptfrist. Skiljer sig mellan anbud i brev/telegram resp muntliga 3 §

7 Slutande av avtal För sen accept? Gäller som nytt anbud (4 §)
Avslagna anbud? Anbudet ej bindande, 5 § Återkallelse av anbud, måste komma tillhanda senast samtidigt som anbudet, 7 §

8 Slutande av avtal Oren accept? Som avslag i förening med nytt anbud, om inte avsändaren trodde accepten var ren, se 6 § Anbundsgivaren uppmanar till accept? 8 § “Utan obligo eller likn”, ej bindande, 9 §

9 Fullmakt m m Fullmakt, om mellanmän, organledamöter etc
Fullmakter, AvtL 2 kap. Begreppen: Fullmaktsgivare, fullmäktige Innebörd av fullmaktsförhållande Olika slags fullmakter: Skriftliga fm, paragraf 18-fullmakter, ställningsfullmakt

10 Mer om fullmakt Behörighet och befogenhet Avtal utanför behörighet
Ratihabering Avtal utanför befogenhet Falsus procurator, 25 §

11 Tolkning

12 Avtalstolkning Främsta målet ”Falsa demonstratio non nocet”, jfr 34 & 35 §§ AvtL Gemensam partsvilja Egentlig tolkning a) Uttrycklig/underförstådd b) Hypotetiskt prov Dissens Utfyllning Gemensam avsikt saknas. Innehåll fastställs utan direkt åsyftan på partsavsikt Däremot kan fortfarande gemensam avsikt i andra hänseenden fastställas och tolkningsalternativ uteslutas m h t partsviljan (- ”pp kan i vart fall inte ha avsett …”)

13 1. Tolkning 2. Utfyllning Partsbruk
Fastställelse av avtalsinnehåll (tolkning) innefattar … 1. Tolkning Grundas på: Avtalets lydelse + andra tolkningsdata ang partsavsikt Material specifikt för avtalssituationen Partsbruk 2. Utfyllning Grundas på: Tvingande och dispositiv rätt, handelsbruk m m Rättsregler/sedvänjor knutna till avtalstyp

14 för fastställande av avtalsinnehåll
Normkällor för fastställande av avtalsinnehåll Tvingande rättsregler Avtal + vad som kan anses avtalat Partsbruk Handelsbruk + annan sed Dispositiva regler i lag/praxis Obj överväganden (för tillskapande av utfyllande regel) Jfr CISG art 9: Partsbruk, handelsbruk annan sed underförstått avtalsinnehåll. 2 (& 3?): Tolkning Övriga: Utfyllning

15 Rambergs tolkningsmetoder
Språkinriktad Ordalydelsen (även muntliga). Objektiva förklaringsinnehållet Branschinriktad Språkinriktad men fackuttryck Systeminriktad Oklarhet bedöms utifrån hela avtalet Norminriktad Dispositiv rätt (både tolkning & utfyllning) Partsinriktad Vad part borde menat/ förstått mht handlandet Skälighetsinriktad Dold & öppen kontroll Avslutande kontroll av tolkningsresultat Partsinriktad: Jfr Adlercreutz dolus- och culpamodeller

16 Tolkningsregler Minimiregeln Till glds fördel Oklarhetsregeln Till förf:s/åberopandes nackdel 10 § AVLK Ejusdem generis-regeln ”I linje”-tolkning Skrivet före tryckt Senare över tidigare Precist före allmänt Precist inom allmänt Betydelseregeln Avtalsvillkor inte överflödigt

17 Avtals ogiltighet

18 Avtals ogiltighet Olika grunder för ogiltighet: Bristande rättshandlingsförmåga, formbrister, andra brister i avtalet (ex pactum turpe) Bristande rättshandlingsförmåga: Psykisk störning, barn m m Särskilt om pactum turpe

19 Avtals ogiltighet: Avtalslagens regler
Förklaringsmisstag och förvanskning, 32 § Tvång, lindrigt (29) och råntvång (28) Ocker (31) Svek (30) Tro och heder (33) Om stark och svag ogiltighetsgrund

20 STARKA ogiltighetsgrunder
Ogiltighet ÄVEN OM GOD TRO! AvtL Råntvång § Förvanskning § 2 st Rättshandling som inte utgivits 1 § 1 st, 35 § e c Förfalskning D:o + 17 § SkbrL Falsus procurator D:o + 17 § SkbrL (Oskälighet: eg jämkning) 36 § Annan lag Psykisk störning års lag Inhabilitet (omyndig/förvaltare) kap FB Konkurs 3:1 KonkL Formfel ex 4:1 JB Realavtal ex 1 § GåvoL Konkurs: Trots kk: 1. Giltig om god tro till dagen efter införande i PoIT. 2. 3:2 KonkL, Ensidiga handlingar företagna mot eller av kk-gld, där ogiltighet är oskäligt mot boet

21 29 § AvtL Lindrigt tvång Ogiltighet. Skadestånd RÄTTS- STRIDIGT Svag
… men EJ NÖDV. BROTTSLIGT Svag Typfall: - hot skandaliserande process, - hot avslöja komprometterande fakta - otillåtet villkorande av myndighets beslut Ogiltighet. Skadestånd

22 30 § AvtL Svek Ogiltighet. Skadestånd FÖRLEDANDE Svag
Även gm förtigande Antagligt förledandet haft betydelse för rättshandlingen Bevislättnad kausalsamband 2 st: Ogiltighet. Skadestånd

23 31 § AvtL Ocker Ogiltighet. Skadestånd BEGAGNANDE Trångmål Oförstånd
Lättsinne Beroende ställning Svag Förmån och vederlag i uppenbart missförhållande Kreditocker: Knappt 50 % effektiv ränta. NJA 1995 s 430 Betydande värdeskillnad Ogiltighet. Skadestånd

24 Av rättshandlande (ej bud)
32 § 1 st AvtL Förklaringsmisstag MISSTAG Svag Av rättshandlande (ej bud) DOCK inte uteslutet att tillämpa även vid god tro Särskilt vid benefikt handlande Om bud: 32 § 2 st Innehåll  Vilja

25 Ex: skriv-, räkne-, läsfel
MISSTAG Ex: skriv-, räkne-, läsfel Innehåll  Vilja Jfr Motivvillfarelse: Viljefel Innehåll=Vilja Ogiltighet eller omtydning SKADESTÅND? Avsändaren ej skadeståndsskyldig om motpart i ond tro

26 Reklamation utan oskäligt uppehåll efter insikt
32 § 2 st AvtL Förvanskning INNEHÅLL FÖRÄNDRATS STARK Av telegram eller bud Reklamation utan oskäligt uppehåll efter insikt Ej fax, mail, telex, Ogiltighet Om avsändaren åberopar SKADESTÅND? Inte uteslutet för mottagaren

27 33 § AvtL Strid mot tro & heder
OHEDERLIGT ÅBEROPA ”Lilla generalklausulen” Svag Ej att rättshandlingen tillkommit Ond tro - om omständigheterna - vid avtalets tillkomst Insikt om ohederlighet ej nödvändig

28 Ogiltighet. Skadestånd
Ohederlighetsbedömningen. Särskild betydelse 1. Underlägsen part missförstått eller varit okunnig om villkorens betydelse 2. Lämnande av oriktig eller oförbindande uppgift om villkor 3. Handlande under stark nervpress Skyddsnät mot klandervärt beteende som inte är ogiltigt enligt §§ Ogiltighet. Skadestånd

29 AvtL 36 §: Stora generalklausulen
Domstolen kan jämka eller lämna utan avseende avtalsvillkor eller hela avtalet Om avtalet är oskäligt p g a avtalets innehåll, senare inträffade förhållanden eller omständigheterna i övrigt Innebörd: I kommersiella förhållanden och konsumentförhållanden

30 Villkor oskäligt mht pris och övr omst
36 § 1 st avtalslagen Jfr NJA 1989 s 614, Odelbar pension Rekvisit 1. Avtalsvillkor (”nålsögat”) 2. oskäligt a) i sig b) in casu beroende på i) omständigheter vid avtalets tillkomst ii) senare inträffade förhållanden iii) omständigheter i övrigt Jfr 3 § AVLK: Villkor oskäligt mht pris och övr omst Utan avtalsvillkorsrekvisit (”open ended”): Friare bedömning (Norge och Danmark) 10 AvtalsRoh

31 Ohederlighet/klandervärt beteende inget krav Stark ”ogiltighetsgrund”:
Jfr dock halvpresum- tioner på ”Grå listan” Helhetsbedömning Ohederlighet/klandervärt beteende inget krav Stark ”ogiltighetsgrund”: Oberoende av god tro om omständigheter och oskälighet Tillämplig på - Avtal (36 § 1 st) - Gåvor (benefika avtal) (NJA 1977 s 717, Porsche) - Andra rättshandlingar än avtal (36 § 3 st) - Offentlig föreskrift av avtalsvillkorskaraktär (NJA 1998 s 390)

32 Jfr sanktionen i 11 § AVLK:
Även i skärpande riktning så att förpliktelse uppstår (NJA 1989 s 346, Pälsstöld) Rättsföljd 1. Jämkning av avtalsvillkoret 2. Lämna villkoret utan avseende 3. Jämkning av andra delar av avtalet 4. Lämna avtalet utan avseende Huvudregel Avtalet bestående efter jämkning Jfr sanktionen i 11 § AVLK: Om standardavtalsvillkor 1. strider mot god sed och 2. medför betydande obalans Skall 3. på konsumentens begäran 4. om möjligt avtalet i övrigt bestå

33 Konsumenthänsyn 11 § 2 st AVLK Senare inträffade förhållanden
36 § andra stycket Särskild hänsyn konsument Kommersiella/privata förhållanden: Också annan i underlägsen ställning NJA 1992 s 290 Franchiseavtal 11 § 2 st AVLK Senare inträffade förhållanden ej beaktas till konsuments nackdel om standardvillkor annars bedöms oskäligt ”Grå listan” tillämplig på konsument- förhållanden

34 Pactum turpe Avtal i strid med moral eller lag
Processrättsliga effekter och avtalsrättsliga effekter Ex: Spelskulder, prostitutionsavtal, svart arbetskraft och beställning av mord. Abortavtal?

35 avtalsbundenhetens princip
FÖRUTSÄTTNINGSLÄRAN Viljeteoretiskt grundad: Saknas grundläggande avtalsförutsättning, då saknas också avtalsvilja Förväntningar regelmässigt parts egen risk Mycket restriktiv tillämpning: avtalsbundenhetens princip Tillämplig först vid avsaknad av: 1. Relevanta avtalsvillkor (uttryckliga/intolkade) 2. Särskilda regler för avtalstypen 3. Övrig lag 09 AvtalsRoh

36 Krav på förutsättningen
Vid avtalsslut: oriktig Efter: bristande 1. Förväntan  Fakta Förutsättningen måste vara 1. Felaktig 2. Avgörande 3. Synbar 4. Relevant 2. Väsentlig, betydande, styrande Kausalitet förväntan – avtal 3. Motpart borde-insikt om väsentlig förut-sättning (men ej nödv insikt om felaktighet) 4. Tillräckliga skäl övervältra risk på motpart Klandervärt ej krav men av stor betydelse

37 Exkurs: Culpa in contrahendo

38 Culpa in contrahendo-ansvar
”Mellan-situation” – avtal ej ingåtts men avtalet närliggande situationer Inom- eller utomobligatoriskt skadestånd? Terminologin: Culpa, grov oaktsamhet, dolus

39 Den fria culpabedömningen
När föreligger culpa? Faktorer vid culpabedömningen. (Kriterierna gäller främst vid utomobligatoriska skador.) 1) Risken för skada, 2) den sannolika skadans storlek, 3) möjligheterna att förekomma skadan. 4) Skadevållarens möjlighet att inse risken för skada.

40 Culpa/dolus in contrahendo
Några utgångspunkter: NJA 1963 s 105, 1978 s 147 och 1990 s 745 Huvudregel: Man får själv stå för de kostnader man nedlägger i förhoppning om att kunna ingå avtal, men: I vissa fall av vårdslöst eller direkt illojalt beteende anses skadeståndsskyldighet kunna inträda. Dock synes domstolarna restriktiva.

41 Förutsättningar för culpa in contrahendo-ansvar
Skada skall ha drabbat motparten Culpa eller dolus Adekvat kausalitet (Tillitens betydelse?)

42 Vilken beräkningsgrund?
Negativa kontraktsintresset (huvudregeln) Positiva kontraktsintresset vid ”kvalificerad” culpa?


Ladda ner ppt "Mårten Schultz, Juridicum, Stockholms universitet"

Liknande presentationer


Google-annonser