Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Avtalsrätt Mårten Schultz, Juridicum, Stockholms universitet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Avtalsrätt Mårten Schultz, Juridicum, Stockholms universitet."— Presentationens avskrift:

1 Avtalsrätt Mårten Schultz, Juridicum, Stockholms universitet

2 Inledning: Avtalsrätten och samhället Vad är “allmän avtalsrätt”? Partsautonomi, avtalsfrihet och principen pacta sunt servanda Undantag från avtalsbundenhet - preliminärer Olika avtal: Konsensualavtal, formalavtal, realavtal, standardavtal Lagregleringen. Avtalslagen: Dispositiv

3 Avtalsrättsliga problemkomplex Hur uppstår avtalsbundenhet? när föreligger ett giltigt avtal? Problem: Formkrav, rättshandlingsförmåga, mellanmansrättsliga problem, inverkan av ex. falska förespeglingar etc Hur skall avtalet tolkas? Problem: Hur spelar parternas vilja eller ideer in, ska domaren tolka självständigt efter vad som uppfattas som skäligt, etc Skall avtalet/avtalsinnehållet modifieras? Jämkning, ogiltighet etc.

4 Avtals ingående

5 Slutande av avtal “Lagmodellen”, avtalslagens modell för slutande av avtal. Anbud-accept. Bindande anbud under acceptfristen, löftesprincipen, om ej sedvana etc säger annat. AvtL 1§ Gäller ej om formkrav uppställes (jmf fast egendom)

6 Acceptfrist Hur lång acceptfrist? I första hand vad som sagts i anbudet, 2 § I andra hand: legal acceptfrist. Skiljer sig mellan anbud i brev/telegram resp muntliga 3 §

7 Slutande av avtal För sen accept? Gäller som nytt anbud (4 §) Avslagna anbud? Anbudet ej bindande, 5 § Återkallelse av anbud, måste komma tillhanda senast samtidigt som anbudet, 7 §

8 Slutande av avtal Oren accept? Som avslag i förening med nytt anbud, om inte avsändaren trodde accepten var ren, se 6 § Anbundsgivaren uppmanar till accept? 8 § “Utan obligo eller likn”, ej bindande, 9 §

9 Fullmakt m m Fullmakt, om mellanmän, organledamöter etc Fullmakter, AvtL 2 kap. Begreppen: Fullmaktsgivare, fullmäktige Innebörd av fullmaktsförhållande Olika slags fullmakter: Skriftliga fm, paragraf 18-fullmakter, ställningsfullmakt

10 Mer om fullmakt Behörighet och befogenhet Avtal utanför behörighet Ratihabering Avtal utanför befogenhet Falsus procurator, 25 §

11 Tolkning

12 Avtalstolkning 1.Gemensam partsvilja Egentlig tolkning a) Uttrycklig/underförstådd b) Hypotetiskt prov 2.Dissens Utfyllning Främsta målet ”Falsa demonstratio non nocet”, jfr 34 & 35 §§ AvtL Gemensam avsikt saknas. Innehåll fastställs utan direkt åsyftan på partsavsikt Däremot kan fortfarande gemensam avsikt i andra hänseenden fastställas och tolkningsalternativ uteslutas m h t partsviljan (- ”pp kan i vart fall inte ha avsett …”)

13 1. Tolkning 2. Utfyllning Material specifikt för avtalssituationen Grundas på: Avtalets lydelse + andra tolkningsdata ang partsavsikt Rättsregler/sedvänjor knutna till avtalstyp Grundas på: Tvingande och dispositiv rätt, handelsbruk m m Fastställelse av avtalsinnehåll (tolkning) innefattar … Partsbruk

14 Normkällor för fastställande av avtalsinnehåll 1.Tvingande rättsregler 2.Avtal + vad som kan anses avtalat 3.Partsbruk 4.Handelsbruk + annan sed 5.Dispositiva regler i lag/praxis 6.Obj överväganden (för tillskapande av utfyllande regel) 2 (& 3?): Tolkning Övriga: Utfyllning

15 Språkinriktad Ordalydelsen (även muntliga). Objektiva förklaringsinnehållet Branschinriktad Språkinriktad men fackuttryck Systeminriktad Oklarhet bedöms utifrån hela avtalet Norminriktad Dispositiv rätt (både tolkning & utfyllning) Partsinriktad Vad part borde menat/ förstått mht handlandet Skälighetsinriktad Dold & öppen kontroll Avslutande kontroll av tolkningsresultat Rambergs tolkningsmetoder

16 Minimiregeln Till glds fördel Oklarhetsregeln Till förf:s/åberopandes nackdel 10 § AVLK Ejusdem generis-regeln ”I linje”-tolkning Skrivet före tryckt Senare över tidigare Precist före allmänt Precist inom allmänt Betydelseregeln Avtalsvillkor inte överflödigt Tolkningsregler

17 Avtals ogiltighet

18 Olika grunder för ogiltighet: Bristande rättshandlingsförmåga, formbrister, andra brister i avtalet (ex pactum turpe) Bristande rättshandlingsförmåga: Psykisk störning, barn m m Särskilt om pactum turpe

19 Avtals ogiltighet: Avtalslagens regler Förklaringsmisstag och förvanskning, 32 § Tvång, lindrigt (29) och råntvång (28) Ocker (31) Svek (30) Tro och heder (33) Om stark och svag ogiltighetsgrund

20 AvtL Råntvång 28 § Förvanskning 32 § 2 st Rättshandling som inte utgivits 1 § 1 st, 35 § e c FörfalskningD:o + 17 § SkbrL Falsus procuratorD:o + 17 § SkbrL (Oskälighet: eg jämkning)36 § Annan lag Psykisk störning1924 års lag Inhabilitet (omyndig/förvaltare) 9 + 11 kap FB Konkurs3:1 KonkL Formfelex 4:1 JB Realavtalex 1 § GåvoL STARKA ogiltighetsgrunder Ogiltighet ÄVEN OM GOD TRO!

21 Typfall: - hot skandaliserande process, - hot avslöja komprometterande fakta - otillåtet villkorande av myndighets beslut 29 § AvtL Lindrigt tvång 29 § AvtL Lindrigt tvång RÄTTS- STRIDIGT … men EJ NÖDV. BROTTSLIGT Ogiltighet. Skadestånd Svag

22 Bevislättnad kausalsamband 2 st: Ogiltighet. Skadestånd 30 § AvtL Svek 30 § AvtL Svek FÖRLEDANDE Även gm förtigande Antagligt förledandet haft betydelse för rättshandlingen Svag

23 Förmån och vederlag i uppenbart missförhållande Ogiltighet. Skadestånd 31 § AvtL Ocker 31 § AvtL Ocker Svag - Trångmål - Oförstånd - Lättsinne - Beroende ställning BEGAGNANDE Betydande värdeskillnad

24 DOCK inte uteslutet att tillämpa även vid god tro Särskilt vid benefikt handlande 32 § 1 st AvtL Förklaringsmisstag 32 § 1 st AvtL Förklaringsmisstag MISSTAG Av rättshandlande (ej bud) Svag Innehåll  Vilja Om bud: 32 § 2 st

25 Ogiltighet eller omtydning Avsändaren ej skadeståndsskyldig om motpart i ond tro SKADESTÅND? MISSTAG Innehåll  Vilja Jfr Motivvillfarelse: Viljefel Innehåll=Vilja Ex:skriv-, räkne-, läsfel

26 INNEHÅLL FÖRÄNDRATS 32 § 2 st AvtL Förvanskning 32 § 2 st AvtL Förvanskning STARK Reklamation utan oskäligt uppehåll efter insikt Av telegram eller bud Ej fax, mail, telex, Ogiltighet Om avsändaren åberopar SKADESTÅND? Inte uteslutet för mottagaren

27 33 § AvtL Strid mot tro & heder 33 § AvtL Strid mot tro & heder Svag OHEDERLIGT ÅBEROPA Ej att rättshandlingen tillkommit Ond tro - om omständigheterna - vid avtalets tillkomst Insikt om ohederlighet ej nödvändig ”Lilla generalklausulen”

28 Ogiltighet. Skadestånd Ohederlighetsbedömningen. Särskild betydelse 1. Underlägsen part missförstått eller varit okunnig om villkorens betydelse 2. Lämnande av oriktig eller oförbindande uppgift om villkor 3. Handlande under stark nervpress Skyddsnät mot klandervärt beteende som inte är ogiltigt enligt 28-32 §§ Skyddsnät mot klandervärt beteende som inte är ogiltigt enligt 28-32 §§

29 AvtL 36 §: Stora generalklausulen Domstolen kan jämka eller lämna utan avseende avtalsvillkor eller hela avtalet Om avtalet är oskäligt p g a avtalets innehåll, senare inträffade förhållanden eller omständigheterna i övrigt Innebörd: I kommersiella förhållanden och konsumentförhållanden

30 36 § 1 st avtalslagen Utan avtalsvillkorsrekvisit (”open ended”): Friare bedömning (Norge och Danmark) Jfr 3 § AVLK: Villkor oskäligt mht pris och övr omst Rekvisit 1. Avtalsvillkor (”nålsögat”) 2. oskäligt a) i sig b) in casu beroende på i) omständigheter vid avtalets tillkomst ii) senare inträffade förhållanden iii) omständigheter i övrigt 10 AvtalsRoh Jfr NJA 1989 s 614, Odelbar pension

31 Tillämplig på - Avtal (36 § 1 st) - Gåvor (benefika avtal) (NJA 1977 s 717, Porsche) - Andra rättshandlingar än avtal (36 § 3 st) - Offentlig föreskrift av avtalsvillkorskaraktär (NJA 1998 s 390) Helhetsbedömning Ohederlighet/klandervärt beteende inget krav Stark ”ogiltighetsgrund”: Oberoende av god tro om omständigheter och oskälighet Jfr dock halvpresum- tioner på ”Grå listan”

32 Rättsföljd 1. Jämkning av avtalsvillkoret 2. Lämna villkoret utan avseende 3. Jämkning av andra delar av avtalet 4. Lämna avtalet utan avseende Rättsföljd 1. Jämkning av avtalsvillkoret 2. Lämna villkoret utan avseende 3. Jämkning av andra delar av avtalet 4. Lämna avtalet utan avseende Om standardavtalsvillkor 1. strider mot god sed och 2. medför betydande obalans Jfr sanktionen i 11 § AVLK: Huvudregel Avtalet bestående efter jämkning Huvudregel Avtalet bestående efter jämkning Även i skärpande riktning så att förpliktelse uppstår (NJA 1989 s 346, Pälsstöld) Skall 3. på konsumentens begäran 4. om möjligt avtalet i övrigt bestå

33 36 § andra stycket Särskild hänsyn konsument Kommersiella/privata förhållanden: Också annan i underlägsen ställning 36 § andra stycket Särskild hänsyn konsument Kommersiella/privata förhållanden: Också annan i underlägsen ställning Konsumenthänsyn 11 § 2 st AVLK Senare inträffade förhållanden ej beaktas till konsuments nackdel om standardvillkor annars bedöms oskäligt NJA 1992 s 290 Franchiseavtal ”Grå listan” tillämplig på konsument- förhållanden

34 Pactum turpe Avtal i strid med moral eller lag Processrättsliga effekter och avtalsrättsliga effekter Ex: Spelskulder, prostitutionsavtal, svart arbetskraft och beställning av mord. Abortavtal?

35 Viljeteoretiskt grundad: Saknas grundläggande avtalsförutsättning, då saknas också avtalsvilja Tillämplig först vid avsaknad av: 1. Relevanta avtalsvillkor (uttryckliga/intolkade) 2. Särskilda regler för avtalstypen 3. Övrig lag Tillämplig först vid avsaknad av: 1. Relevanta avtalsvillkor (uttryckliga/intolkade) 2. Särskilda regler för avtalstypen 3. Övrig lag FÖRUTSÄTTNINGSLÄRAN Förväntningar regelmässigt parts egen risk Mycket restriktiv tillämpning: avtalsbundenhetens princip Mycket restriktiv tillämpning: avtalsbundenhetens princip 09 AvtalsRoh

36 Förutsättningen måste vara 1. Felaktig 2. Avgörande 3. Synbar 4. Relevant 1. Förväntan  Fakta 2. Väsentlig, betydande, styrande 3. Motpart borde-insikt om väsentlig förut- sättning (men ej nödv insikt om felaktighet) 4. Tillräckliga skäl övervältra risk på motpart Krav på förutsättningen Vid avtalsslut: oriktig Efter: bristande Kausalitet förväntan – avtal Klandervärt ej krav men av stor betydelse

37 Exkurs: Culpa in contrahendo

38 Culpa in contrahendo-ansvar ”Mellan-situation” – avtal ej ingåtts men avtalet närliggande situationer Inom- eller utomobligatoriskt skadestånd? Terminologin: Culpa, grov oaktsamhet, dolus

39 Den fria culpabedömningen När föreligger culpa? Faktorer vid culpabedömningen. (Kriterierna gäller främst vid utomobligatoriska skador.) 1) Risken för skada, 2) den sannolika skadans storlek, 3) möjligheterna att förekomma skadan. 4) Skadevållarens möjlighet att inse risken för skada.

40 Culpa/dolus in contrahendo Några utgångspunkter: NJA 1963 s 105, 1978 s 147 och 1990 s 745 Huvudregel: Man får själv stå för de kostnader man nedlägger i förhoppning om att kunna ingå avtal, men: I vissa fall av vårdslöst eller direkt illojalt beteende anses skadeståndsskyldighet kunna inträda. Dock synes domstolarna restriktiva.

41 Förutsättningar för culpa in contrahendo-ansvar Skada skall ha drabbat motparten Culpa eller dolus Adekvat kausalitet (Tillitens betydelse?)

42 Vilken beräkningsgrund? Negativa kontraktsintresset (huvudregeln) Positiva kontraktsintresset vid ”kvalificerad” culpa?


Ladda ner ppt "Avtalsrätt Mårten Schultz, Juridicum, Stockholms universitet."

Liknande presentationer


Google-annonser