Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Klara, färdiga, gå – Idrott och skatter Stockholms idrottsförbund, 2014-11-25/27.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Klara, färdiga, gå – Idrott och skatter Stockholms idrottsförbund, 2014-11-25/27."— Presentationens avskrift:

1 Klara, färdiga, gå – Idrott och skatter Stockholms idrottsförbund, 2014-11-25/27

2 Innehåll Arbetsgivare Idrottsutövare –Domare –Tränare –Idrottsutövare Icke idrottsutövare Kontrolluppgifter

3 Ansvar Föreningen ansvarar själv för sina åtaganden i egenskap av juridisk person Styrelse liksom medlemmar har därför inget personligt ansvar om de fullgjort sina skyldigheter som företrädare Den som agerat uppsåtligt eller grovt oaktsamt utöver sina ramar eller inte fullgjort sina skyldigheter som företrädare, kan dock bli personligt ansvarig

4 Arbetsgivare

5 Skatte- och avgiftsanmälan När föreningen första gången ska betala ut ersättning för arbete ska en anmälan göras till Skatteverket så att föreningen blir registrerad i arbetsgivarregistret. Anmälan görs på blankett ”Skatte- och avgiftsanmälan” (SKV 4620) Föreningar som bara betalar ut idrottsersättningar under halvt prisbasbelopp behöver inte registrera sig som arbetsgivare

6 x IF Idrott837600-0000 Idrottsvägen 1230123-45 67 89 123 45 Sportsviken sid. 2 20XX-05-011 120 000 sid. 1 Anmäl att ni är arbetsgivare

7 Föreningen som arbetsgivare Anmäl arbetsgivarregistrering till Skatteverket senast 14 dagar innan utbetalning Vid utbetalningar en eller ett par gånger per år kan föreningen med fördel anmäla sig som säsongsarbetsgivare. Arbetsgivardeklaration lämnas då bara de gånger utbetalning skett Lämna arbetsgivardeklaration senast den 12 i månaden efter utbetalning Betala arbetsgivaravgifter och avdragen skatt senast den 12 i månaden efter utbetalning

8 E-tjänsten Skattedeklaration (moms- och arbetsgivardeklaration) Fördelar: behöver inte vänta på utskick av pappersblankett hjälp med uträkning summeringskontroll kvittens se uppgifter från tidigare perioder

9 Arbetsgivaravgifter Inkomståret 2014 Födelseår – 19370 % 1938 – 194810.21 % 1949 – 198731.42 % 1988 –15.49 % Inkomståret 2015 Den fulla arbetsgivaravgiften kommer att vara densamma som för inkomståret 2014 (31,42 %). Inget beslut om arbetsgivaravgiften för ungdomar under 26 år och pensionärer.

10 Idrottsutövare

11 Vem är idrottsutövare? Aktiv deltagare i den idrottsliga verksamheten Tränare Instruktör Lagledare Domare/linjemän Materialförvaltare Tävlingsfunktionär Idrottsutövare är de personer som behövs för att genomföra match eller tävling

12 Ersättning till idrottsutövare Arbetsgivaravgifter ska inte betalas och skatt inte innehållas om skattepliktig ersättning till idrottsutövaren understiger ett halvt prisbasbelopp (22 200 kr, 2014) (22 250 kr, 2015) per kalenderår Om ersättningen uppgår till eller överstiger ett halvt prisbasbelopp ska alltid arbetsgivaravgift betalas och skatt innehållas från första kronan

13 Ersättningar till idrottsutövare Kontant lön och liknande ersättningar Reseersättning Idrottsredskap m.m. Tävlingsvinster Förmån av fri bil, kläder m.m. Schablonmässiga kostnadsersättningar Traktamente vid tjänsteresa Stipendier

14 Reseersättning Ersättning för resa från hemmet till tjänstestället är en skattepliktig ersättning (lön) Ersättning för resa i tjänsten är skattefri förutsatt att ersättningen inte överstiger fastställt schablonbelopp eller faktisk kostnad –Ersättning med egen bil 18:50 kronor/mil

15 Vad är tjänstestället? En idrottsutövare (ej domare/linjemän) har sitt tjänsteställe på hemmaplan/-arenan Domare/linjemän har sitt tjänsteställe på den plats där han/hon dömer –detta gäller dock inte domare anställda av riks- eller distriktsförbund Skatteverkets ställningstagande 2008-04-24, dnr 131 349547-08

16 Resor till och från arbetet Tjänsteresa Bostaden Hemmaplan (tjänsteställe) Bortaplan Tjänsteresa

17 Undantag inställelseresor Reseersättning mellan bostaden och tjänstestället är skattefri under förutsättning att annat arvode eller förmån inte betalts ut och att reseersättningen inte överstiger fastställd schablon eller faktisk kostnad Föreningen behöver inte lämna kontrolluppgift om den endast betalat ut ersättning enligt ovan

18 Idrottsredskap och dylikt Idrottsredskap som idrottsutövare får eller får låna från t.ex. förening för att användas i den idrottsliga verksamheten bör normalt inte föranleda beskattning Begränsat privat nyttjande

19 Tävlingsvinster Tävlingsvinster i kontanter (el. liknande) är skattepliktiga Tävlingsvinster i form av bruksföremål är inte skattepliktiga om värdet uppgår till max 1 300 kr per tävling Medaljer, plaketter, pokaler och liknande minnesföremål är skattefria

20 Förmåner Skattepliktiga oavsett om förmånen erhålls av föreningen, tävlingsarrangör eller sponsor Marknadsvärdet –säsongskort för familjemedlemmar Schablonregler –bil –bostad –kost

21 Traktamente Till idrottsutövaren kan föreningen betala ut skattefritt traktamente för tjänsteresa om resan varit förenat med övernattning skett 5 mil från bostaden eller tjänstestället (hemmaplan) Kryssmarkering i kontrolluppgiften

22 Traktamente – belopp Hel dag – 220 kr Halv dag – 110 kr Logi – faktisk kostnad eller 110 kr ”nattschablon”

23 Stipendier Stipendier som utbetalas från föreningen till idrottsutövaren är i normalfallet skattepliktiga

24 Icke idrottsutövare

25 Lön till andra än idrottsutövare Vilka är inte idrottsutövare? Kanslipersonal Vaktmästare Ordningsvakter Kökspersonal Sjukvårdspersonal Kursledare Föredragshållare Försäljningspersonal Styrelseledamöter

26 Vad räknas som lön? Lön och annan ersättning för utfört arbete Skattepliktiga förmåner Endagstraktamenten Kostnadsersättning över schablonbelopp Arbetsgivaravgifter ska betalas och avdrag för skatt ska göras på inkomst över 1 000 kr per person och år

27 Resor – styrelseledamöter Styrelseledamöter har i normalfallet sitt tjänsteställe i hemmet Ersättning till styrelseledamöter för resor mellan bostaden och sammanträdeslokalen är tjänsteresa och därmed skattefri om ersättningen inte överstiger 18:50 kr/mil

28 Kontrolluppgifter

29 Avstämning vid årets slut Kontroll- uppgifter Bokföring Arbetsgivar- deklarationer

30 Lämna kontrolluppgift Redovisa via Internet, filöverföring på datamedia från dataprogram på registreringsprogram för kontrolluppgifter manuell blankett

31 Kontrolluppgiften en mycket viktig uppgift senast den 31 januari 2015 till Skatteverket

32 Registreringsprogram för kontrolluppgifter Gratis Enkelt att använda Ny version varje år Ladda ned programmet från vår webbplats www.skatteverket.se Beställ ”Registreringsprogram för kontrolluppgifter” på CD (SKV 261) via servicetelefonen 020-567 000 (direktval 6807)

33 Registreringsprogram för kontrolluppgifter

34 E-tjänsten Filöverföring

35 Kontrolluppgifter En idrottsförening som under ett år har betalt ut ersättning eller lämnat förmåner till en person med sammanlagt 100 kr eller mer ska lämna kontrolluppgift Kontrolluppgiften ska lämnas till Skatteverket senast den 31 januari året efter utbetalningsåret

36 Kontrolluppgifter På samtliga kontrolluppgifter ska följande uppgifter finnas med föreningens organisationsnummer, namn och adress inkomsttagarens personnummer, namn, adress och anställningstid specifikationsnummer Det är föreningens styrelse som ansvarar för att kontrolluppgifter lämnas

37 Kontrolluppgift – icke idrottsutövare Ove Ovén Svensgårdsgatan 5 555 55 Svenninge 1 IF Idrott IP 5 555 55 Svenninge 837300 – 0000 570701 - 0111 05 12 24 016 120 000

38 Kontrolluppgift – över ½ prisbasbelopp Robert Robertsson Rotens väg 3 555 55 Svenninge 2 837300 – 0000 680202 - 2121 7 500 25 000 IF Idrott IP 5 555 55 Svenninge 08 12

39 Kontrolluppgift – under ½ prisbasbelopp ingen avdragen skatt Jenny Jensen Jeansavägen 1 555 55 Svenninge 3 837300 – 0000 700303 - 0303 06 06 1 200 IF Idrott IP 5 555 55 Svenninge

40 4 01 12 1 500 4 500 Kontrolluppgift – under ½ prisbasbelopp Idrottsutövare med andra uppdrag i föreningen Anna Andersson Annan väg 3 555 55 Svenninge IF Idrott IP 5 555 55 Svenninge 837300 – 0000 710101-1010 15 000

41 Kalle Karlsson Karlsgatan 6K 555 55 Svenninge 5 837300 – 0000 770707-7777 08 12 7 500 25 000 1 200 IF Idrott IP 5 555 55 Svenninge Kontrolluppgift – andra ersättningar

42 Kontrolluppgift – idrottsutövare 228 110 15 000 Oskar Johansson Rotens väg 3 555 55 Svenninge 6 837300 – 0000 661231 - 2394 08 12 15 000 4 500 IF Idrott IP 5 555 55 Svenninge

43 Faktaruta – ersättning till idrottsutövare ErsättningKontrolluppgiftArbetsgivaravgifterSkatteavdrag 100 kr – upp till ett halvt prisbasbelopp JANEJ Ett halvt prisbasbelopp och högre JA

44 ErsättningKontrolluppgiftArbetsgivaravgifterSkatteavdrag 100 kr – 999 kr JANEJ 1 000 kr – och högre JA Faktaruta – ersättning till övrig personal

45 A-SINK Arbetsgivaravgifter ska betalas men regeln om idrottsersättningar är tillämplig även på utländska idrottsutövare Valmöjlighet –A-SINK eller –enligt Inkomstskattelagen Läs mer i broschyren ”Utbetalning av ersättning till utomlands bosatta artister, idrottsmän m.fl.” (SKV 520)

46 Utbetalning till person som är bosatt i utlandet Idrottsutövare som vistas i Sverige kortare tid än 6 månader omfattas av lagen om A-SINK och betalar 15 % i skatt Utövaren ska tilldelas ett samordningsnummer Föreningen betalar in arbetsgivaravgifter och innehåller skatt (15 %)

47 Utländsk idrottsutövare Kontrolluppgift ska inte lämnas på ersättning till utländsk idrottsutövare Vid redovisning av A-SINK ska istället lämnas bilaga ”Registreringsanmälan för utomlands bosatta artister” (SKV 3705) med specificerade uppgifter om idrottsutövaren Bilagan skickas till: Skatteverket, 771 83 Ludvika

48 Broschyrer

49 Samarbete om skatter

50 Kontakt Informatör: Gunnar Högberg Tel: 010 – 577 58 98 Mejl: gunnar.hogberg@skatteverket.se Skatteupplysningen: 0771 – 567 567 Storföretagsregionen, Ludvikakontoret A-SINK: 010 – 578 71 46

51 Tack för idag


Ladda ner ppt "Klara, färdiga, gå – Idrott och skatter Stockholms idrottsförbund, 2014-11-25/27."

Liknande presentationer


Google-annonser