Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Avlopp & Vatten i Bergs by Årsmöte 2007-06-09. Dagordning del 1 09.00-09.15  1)Val av mötesordförande  2)Val av protokollförare  3)Fastställande av.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Avlopp & Vatten i Bergs by Årsmöte 2007-06-09. Dagordning del 1 09.00-09.15  1)Val av mötesordförande  2)Val av protokollförare  3)Fastställande av."— Presentationens avskrift:

1 Avlopp & Vatten i Bergs by Årsmöte 2007-06-09

2 Dagordning del 1 09.00-09.15  1)Val av mötesordförande  2)Val av protokollförare  3)Fastställande av röstlängd  4)Val av två protokolljusterare tillika rösträknare  5)Fastställande av dagordning  6)Fråga om stämman utlysts i stadgeenlig ordning 09.15-10.15  7)Styrelsens årsredovisning för det gångna året  8)Revisorernas berättelse  9)Fastställande av resultat- och balansräkning  10)Beslut om disposition av föreningens vinst eller förlust  11)Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

3 Dagordning del 2 10.15-10.30  12)Bestämmande av ersättning till dem som enligt dessa stadgar väljs till olika uppdrag inom föreningen  13)Verksamhetens budget för 2007  14)Fastställande av årsavgiften  15)Fastställande av antal ledamöter i styrelsen  16)Val av styrelseledamöter (och eventuella suppleanter)  17)Val av revisor och suppleanter  18)Val av valberedning 10.30-11.00  19)Ärenden som av styrelse eller medlem hänskjutits till stämman och som varit styrelsen tillhanda senast 1 månad innan stämman  20)Övriga ärenden  21)Mötets avslutande

4 Mötets Ordförande  Björn Källström Protokollförare  Gustav Malmer Röstlängd  Enligt Bilaga Två protokolljusterare tillika rösträknare  Lars Wärnberg, Magnus Lundahl Fastställande av dagordning  Dagordning fastställd Fråga om stämman utlysts i stadgeenlig ordning  JA

5 Styrelsens årsredovisning för det gångna året

6 Fakta dagsläget Antal medlemmar: 67 Ytterligare fastigheter väntar på att få bli medlemmar Föreningen har under första verksamhetsåret haft kontakter med  Värmdö Kommun  Lantmäteriet  Miljödomstolen  Tekniska konsulter för projektering  Påtänkta leverantörer av den tekniska utrustningen.

7 Lösning Styrelsen har under verksamhetsåret diskuterat tre möjligheter för att säkerställa en färskvattenförsörjning 1. Brunnsborrningar 2. Vattenuttag från Möjas sjöar Ej Snäve - miljöhänsyn Storsjön ok 3. Avsaltningsanläggning ev. i kombination med de övriga två alternativen

8 Vattenfall Vattenfall kommer under 2007 att dra om elnätet på Möja med början i Augusti Vi kommer att ha möjlighet att samordna vår ledningsdragning med Vattenfall  Detta innebär att Vi sparar kostnader Vi slipper mycket tillståndsarbete DET ÄR BRÅTTOM

9 Ny elledning Gammal elledning

10 Ny elledning Gammal elledning

11 Åtgärder Finansiera projektering och ledningsdragning under sommaren 2007 Fastställa de delar av den tekniska lösningen som behövs för att kunna specificera ledningsdragningen Vi kommer i nuläget inte att prioritera nedläggning av kabelrör för ev. internet

12 Kalkyl Investering per hushåll  Gamla kalkylen 80 000 - 150 000  Nya kalkylen 80 000 - 90 000  Experter i branschen anger ett riktvärde på 100 000 som rimligt Löpande driftskostnader per hushåll och år  Gamla kalkylen 2 300 - 4 500  Nya kalkylen 1 600 - 1 700 Kostnad per hushåll och år  Gamla kalkylen13 000 - 24 000  Nya kalkylen12 000 - 13 000

13 Total investering per hushåll

14 Utbetalning per år och hushåll

15 Total kostnad per år

16 Huvudsakliga förändringar Vi har blivit betydligt fler hushåll än vi kalkylerade med initialt Projekteringskostnaderna har visat sig kosta närmare 1 miljon snarare än de 200 000 som vi initialt kalkylerade med Nettoeffekten är oförändrad eller minskad kostnad per hushåll

17 Hur går vi vidare? Vi går nu in i en projekteringsfas där vi behöver anlita tekniska och juridiska konsulter för att driva arbetet framåt Vi kommer också att börja gräva ned vatten- och avloppsledningar i stomnätet i Berg Vi har begärt in offert på projekteringen  Kostnad:660 720 + moms  Tidplan: ca 6 månader Grävningen inklusive rör beräknas kosta ca 300 000 kronor under förutsättning att vi samarbetar med Vattenfall. Vi kommer att behöva gräva något djupare och bredare än vattenfalls behov De tekniska konsulterna bedömer att enbart tillståndsprövningen kommer att ta ca 5 år i form av handläggningstider hos myndigheter. Vi skall försöka göra det så snabbt som möjligt. 5 år är att betrakta som ett värsta fall.

18 Projekteringsoffert FÖRSLAG AVLOPP 116 560 Miljökonsekvensbeskrivning236 500 UTREDNING VATTEN 88 000 HUVUDLEDNINGAR 43 920 MÖTEN 69 440 PROJEKTLEDNING100 800 Budget utlägg 5 500 Budget underkonsulter 0 SUMMA, TOTALT660 720 +MOMS Utöver detta tillkommer även vissa tillståndsprövningar och upphandling samt eventuell implementering

19 REVISIONSBERÄTTELSE Undertecknade av Bergs Vattenverk ekonomisk förening valda revisorer för första verksamhetsåret, föreningens bildande 2005 till 2006-12-31, får efter fullgjort uppdrag avge följande berättelse. Föreningens ekonomiska ställning per den 31 december 2006 framgår av årsredovisningen. Efter verkställd revision finner vi att redovisningen överensstämmer med föreningens räkenskaper och att styrelsens förvaltning i övrigt ej ger anledning till erinran. Vi föreslår att årsredovisningen fastställs och att styrelsen beviljas ansvarsfrihet. Stockholm den 5 juni 2007 Olle SöderbaumTore Launing Fastställd

20 RESULTATRAPPORT 05-09-01 - 06-12-31 SEK - Svenska kronor Summa intäkter -4 700,00  3010 Årsavgifter -4 700,00 Summa kostnader 19 196,43  5970 Internetreklam 308,00  6230 Datakommunikation 435,00  6550 Konsultarvoden 7 000,00  6570 Bankkostnader 1 285,00  6580 Advokat- och rättegångskostnader 6 000,00  6991 Övriga externa kostnader, avdragsgilla 2 968,43  6992 Övriga externa kostnader, ej avdragsgilla 1 200,00 Redovisat resultat 14 496,43 Fastställd

21 BALANSRAPPORT 06-12-31 SEK - Svenska kronor SUMMA TILLGÅNGAR 249 206,00 SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 0,00 SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR 249 206,00  1920 Postgiro 249 206,00 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER - 263 702,43 Summa Eget kapital- 268 000,00  2083 Inbetalda insatser- 268 000,00 Summa Kortfristiga skulder 4 297,57  2641 Debiterad ingående moms 4 297,57 Periodens resultat -14 496,43 Fastställd

22 Beslut om disposition av föreningens vinst eller förlust  Föreningens medel omsättes i ny räkning. Ingen utdelning sker. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen  JA Bestämmande av ersättning till dem som enligt dessa stadgar väljs till olika uppdrag inom föreningen  Ingen ersättning utgår

23 Budget 2007 Likvida medel 249 206 Projekteringskostnader-825 900 Grävkostnader-300 000 Övriga kostnader -50 000 Summa-926 694 Per hushåll -13 831 Inbetalning 1 206 000 Budgeterade medel 061231 279 306

24 Fastställande av årsavgiften Styrelsen föreslår att en avgift om 18 000 kronor inbetalas av samtliga medlemmar år 2007  Sker med 6 inbetalningar á 3000 kronor med betalning 25/73000 25/83000 25/93000 25/103000 25/113000 25/123000 Den ordinarie medlemsavgiften om 100 kronor föreslås kvarstå utöver detta. Fastställes

25 Styrelse Fastställande av antal ledamöter i styrelsen  10 Val av styrelseledamöter (och eventuella suppleanter)

26 Styrelse 1. Björn Källström, ordförande 2. Karl-Erik Lundahl,ledamot 3. Gustav Malmer,ledamot 4. Nils-Gunnar Ohlson,ledamot 5. Lennart Sundberg, ledamot 6. Magnus Wärnberg,ledamot 7. Anders Åberg,ledamot 8. Jan-Ola Öding, ledamot 9. Henri Tengwall,ledamot 10. Claes Alm,ledamot Fastställes

27 Revisor, suppleanter och valberedning Val av revisor och suppleanter  Olle Söderbaum, Tore Launing Val av valberedning  Frågan hänskjutes till extrainkallad stämma i november/december 2007

28 Ärenden som av styrelse eller medlem hänskjutits till stämman och som varit styrelsen tillhanda senast 1 månad innan stämman Samfällighetsförening kommer att bildas snarast Fastställes

29 Övriga ärenden Extra stämma föreslås i början av november/december på närmaste land med broförbindelse till Stockholm. En vardagskväll. Justerat 2007-06-12  Gustav Malmer  Lars Wärnberg  Magnus Lundahl Fastställes

30 TACK !


Ladda ner ppt "Avlopp & Vatten i Bergs by Årsmöte 2007-06-09. Dagordning del 1 09.00-09.15  1)Val av mötesordförande  2)Val av protokollförare  3)Fastställande av."

Liknande presentationer


Google-annonser