Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Sidnummer Uppdrag planer 2014-12-15 1. Sidnummer Instruktionen som kom 1 augusti 2011 2014-12-15 2 5 §/Träder i kraft I:2011-08-01/ Myndigheten ska ha.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Sidnummer Uppdrag planer 2014-12-15 1. Sidnummer Instruktionen som kom 1 augusti 2011 2014-12-15 2 5 §/Träder i kraft I:2011-08-01/ Myndigheten ska ha."— Presentationens avskrift:

1 Sidnummer Uppdrag planer 2014-12-15 1

2 Sidnummer Instruktionen som kom 1 augusti 2011 2014-12-15 2 5 §/Träder i kraft I:2011-08-01/ Myndigheten ska ha en nationell överblick över biblioteksområdet samt främja samverkan och utveckling inom området. Myndigheten ska särskilt svara för 3. att tillsammans med länsbiblioteken följa upp hur de planer för biblioteksverksamheterna som kommuner och landsting antar i enlighet med bibliotekslagen (1996:1596) har utformats och hur de används.

3 Sidnummer Vad skall vi göra med planerna? Följa upp hur planerna 1. har utformats och 2. hur de används 2014-12-15 3

4 Sidnummer Vilka planer? Antagna planer som påverkar biblioteksverksamheterna. Alla planer för biblioteksverksamheterna som kommuner och landsting antar i enlighet med bibliotekslagen 2014-12-15 4 7 a § Bibliotek och bibliotekshuvudmän inom det allmänna biblioteksväsendet skall samverka. Kommuner och landsting skall anta planer för biblioteksverksamheterna. Lag (2004:1261).

5 Sidnummer Exempel på fördelar med planer Få upp biblioteket på politiska agendan Synliggöra bibliotekets alla uppgifter Ge arbetet klar riktning Underlag för uppföljning Ansvar överförs till politisk nivå Tydliggöra resursåtgång 2014-12-15 5

6 Sidnummer … och hur kan de bli utan plan? Okoncentrerade resurser Fokus på fel saker Panikinsatser Motstridiga vägriktningar Biblioteksfrågorna bortglömda politiskt Energidränage 2014-12-15 6

7 Sidnummer Har kommunerna antagen biblioteksplan? 2014-12-15 7 I den officiella statistiken 2010 svarade 80% att de har biblioteksplan

8 Sidnummer Har kommunerna politiskt antagen kulturplan som påverkar biblioteksverksamheten? 2014-12-15 8

9 Sidnummer Har kommunerna politiskt antagen läsfrämjandeplan som påverkar biblioteksverksamheten? 2014-12-15 9

10 Sidnummer Har kommunerna en politiskt antagen medieplan som påverkar biblioteksverksamheten? 2014-12-15 10

11 Sidnummer -” Vi upplever att vi inte finns på den politiska agendan.” 2014-12-15 11 Planer som inte är politiskt antagna Procent av de folkbibliotek som svarat

12 Sidnummer Vilka prioriterade grupper nämns särskilt i den antagna biblioteksplanen? Procent 2014-12-15 12 Bas: har antagen biblioteksplan

13 Sidnummer Vad står det t.ex. i planerna om barn och unga Skolan arbetar mer undersökande och arbetet med att ge barn ett bra språk är än mer viktigt. Barn och ungdom är en prioriterad del av verksamheten. En halv bibliotekarietjänst har i uppgift att tillgodose förskola och skolans behov av kompletterande media. Biblioteket sätter fokus på barn och studerande, från förskolebarn, grundskoleelever via gymnasister till högskolestuderande och vuxenstuderande. Skolbibliotekets viktigaste roll är att främja barns och ungdomars lust att läsa och språkutveckling. Biblioteken ska aktivt arbeta för att stimulera barns och vuxnas läs- och språkutveckling. Omflyttning och uppfräschning av bibliotekets barnavdelning har gjorts. 2014-12-15 13

14 Sidnummer Har folkbiblioteket ett etablerat samarbete med andra bibliotek? 2014-12-15 14 Procent av de 278 svarande

15 Sidnummer Har biblioteket etablerat samarbete med andra funktioner och organisationer inom och utom kommunen? 2014-12-15 15

16 Sidnummer En femtedel upplever att planerna inte fungerar så väl rent praktiskt Inaktuell, ej uppdaterad, gäller alldeles för lång tid Saknar konkreta mål Inte uppföljningsbar, följs inte upp Budget och plan hänger inte ihop Politiker tar den inte på allvar -”De övergripande planerna är övergripande och påverkar inte hur vi organiserat eller arbetar för att verka i planernas riktning.” -”Planen är ju inte särskilt detaljerad och i skriven i rätt svepande ordalag så någon direkt märkbar påverkan har den inte.” 2014-12-15 16

17 Sidnummer Vad är viktigt att tänka på i arbetet med planerna? 180 folkbibliotek svarade på frågan 2014-12-15 17

18 Sidnummer Förankring, förankra Politiker Förvaltningar –BoU –Kultur –Utbildning –Teknisk Personalen Brukarna 2014-12-15 18

19 Sidnummer Mätbara mål Man bör dock se upp så att inte endast det som mäts blir målet för verksamheten. Vad kan man mäta? ”Biblioteken kan ha flera olika profiler, vara riktade till olika befolkningsgrupper, intresseområden, samt barn och ungdomar. Bibliotek ska på detta eller andra sätt stödja språkutvecklingen hos medborgare med utländsk bakgrund samt hos barn och ungdomar.” 2014-12-15 19

20 Sidnummer … det här går att mäta! 2014-12-15 20 Satsa 40 % av medieanslaget på litteratur för barn. (Pajala)

21 Sidnummer Utvärdera 2014-12-15 21 ”Man bör undvika att hamna i situationen där det som utvärderas endast är det som görs.

22 Sidnummer Revidera Ändrade förhållanden bör leda till revidering. 2014-12-15 22

23 Sidnummer Medborgarperspektiv Målen i planerna bör vara anpassade efter medborgarnas behov. Behoven ser olika ut i olika kommuner beroende på att olika kommuner har olika demografiska förutsättningar. Företagare Distansstuderanden Många äldre Sveriges minoritetsspråk Personer av utländsk härkomst 2014-12-15 23

24 Sidnummer Invånare med särskilda behov Anpassade lokaler –Hörsel –Syn –Rörelse Lättläst Talbok Ljudbok Äppelhylla Språk - minoritetsspråk Medborgarservice 2014-12-15 24 0,68 datorer per 1000 inv.

25 Sidnummer Visioner 2014-12-15 25 Vart är vi på väg Vad vill vi uppnå Vilken riktning När har vi nått ”toppen” I den bästa av världar

26 Sidnummer Alla bibliotekstyper i en plan underlättar Folkbibliotek Skolbibliotek Gymnasiebibliotek KomVux Övrig bibliotekstillgång i kommunen påverkar 2014-12-15 26

27 Sidnummer 2014-12-15 27 Klara ansvarsområden Grundskolenämndens ansvar Skolbiblioteksverksamhet för elever i grundskolan Skolbiblioteksverksamhet för personal i grundskolan Regelbundet återkommande dialog med kultur-, idrotts- och fritidsnämnden om folk- och skolbibliotekssamverkan Överenskommelse med kultur-, idrotts- och fritidsnämnden om stöd för skolor/ skolbibliotek vad gäller medier för barn och unga med funktionshinder, även dyslexi Överenskommelse med kultur-, idrotts- och fritidsnämnden om stöd för skolor/ skolbibliotek vad gäller medier på andra språk än svenska. Utbildningsnämndens ansvar Skolbiblioteksverksamhet för elever i gymnasieskolan Skolbiblioteksverksamhet för personer i vuxenutbildning Skolbiblioteksverksamhet för personal i gymnasieskolan och i vuxenutbildningen Regelbundet återkommande dialog med kultur-, idrotts- och fritidsnämnden om folk- och skolbibliotekssamverkan Överenskommelse med kultur-, idrotts- och fritidsnämnden om stöd för skolor/ skolbibliotek vad gäller medier för elever med funktionshinder, även dyslexi Överenskommelse med kultur-, idrotts- och fritidsnämnden om stöd för skolor/ skolbibliotek vad gäller medier på andra språk än svenska. Västerås 2007-2010

28 Sidnummer Synkronisera med andra planer Jämställdhetsplan Tillgänglighetsplan Barn och ungdomsplan Kulturplan Nämndplaner Politiska riktlinjer Unescos folkbiblioteksmanifest Unescos skolbiblioteksmanifest FN: s konvention om barnets rättigheter Bibliotekslagen Skollagen Lagar om tillgänglighet och enkelt avhjälpta hinder Diskrimineringslagstiftning Kommunallagen 2014-12-15 28

29 Sidnummer Omvärldsbevakning För att biblioteket ska kunna vara ledande inom medier och information måste kontinuerlig omvärldsbevakning ingå som en punkt i arbetet – och därför också ingå i bibliotekets plan för verksamheten. Omvärdsbevakningen kan t.ex. handla om ny teknik, demografiska förändringar i kommunen, brukarinflytande, medieutgivning och utbildningssituationen i kommunen. Sociala medier. 2014-12-15 29

30 Sidnummer Hur används planerna rent praktiskt på ett mindre bra sätt? Kommentarer från folkbiblioteken Som färdigt dokument har det inte påverkat arbetet särskilt mycket. Det påverkar framför allt vad som redovisas till politiker. Arbetet påverkas inte så mycket eftersom mål och nyckeltal inte täcker in hela verksamheten. Tittar på den ibland för att se om vi gör rätt saker. Vad gäller biblioteksplanen har vi inte fått in det i vårt dagliga arbete Vi arbetar efter vår egen plan för biblioteksenheten. I kommunens strategiska kulturplan nämns biblioteken kortfattat, det ger inte mycket rent praktiskt för oss. Vi gör det som det står i planen att vi ska göra: skolbarnen besöker biblioteket etc. Men sådant förekom (efter vad jag har hört) även innan planen fanns så jag vet inte om den påverkar verksamheten på något särskilt sätt egentligen. Målen är redan uppfyllda s.a.s. Dessvärre kan jag inte säga att det är någon hjälp att ha en biblioteksplan när det blåser snåla ekonomiska vindar. 2014-12-15 30

31 Sidnummer Hur påverkar kultursamverkansmodellens kulturplaner, bibliotekens planer? 2014-12-15 31

32 Sidnummer http://biblioteksstatistik.kb.se 2014-12-15 32

33 Sidnummer http://biblioteksstatistik.kb.se Cecilia.ranemo@kb.se http://www.kb.se/ #biblioteksstat 2014-12-15 33

34 Sidnummer 2014-12-15 34


Ladda ner ppt "Sidnummer Uppdrag planer 2014-12-15 1. Sidnummer Instruktionen som kom 1 augusti 2011 2014-12-15 2 5 §/Träder i kraft I:2011-08-01/ Myndigheten ska ha."

Liknande presentationer


Google-annonser